Forskrift om gebyr for offentlig fastsettelse av barnebidrag

DatoFOR-2001-11-04-1250
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 14
Ikrafttredelse01.06.2002
Sist endretFOR-2011-03-15-301 fra 01.05.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§70
Kunngjort13.11.2001
KorttittelForskrift om gebyr for bidragsfastsettelse

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 4. november 2001 med hjemmel i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 70.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 2003 nr. 120, 3 juni 2003 nr. 692, 18 mars 2004 nr. 558 (bl.a hjemmel), 29 juni 2004 nr. 1055, 31 mai 2006 nr. 618, 15 mars 2011 nr. 301.

§ 1.Når det skal fastsettes gebyr

I saker der bidragsfogden fatter vedtak om fastsettelse eller endring av barnebidrag etter barneloven § 68, § 70 eller § 74 skal hver av partene betale et gebyr til staten.

Bidragsfogdens vedtak kan påklages til nærmeste overordnede organ eller det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2003 nr. 120 (i kraft 1 okt 2003), 3 juni 2003 nr. 692 (i kraft 1 okt 2003), 18 mars 2004 nr. 558 (i kraft 1 april 2004), 31 mai 2006 nr. 618 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2.Gebyrets størrelse

Gebyret settes tilsvarende ett rettsgebyr etter lov om rettsgebyr av 17. desember 1982 nr. 86.

Hver av partene skal betale ett gebyr for hvert vedtak som fattes mellom samme parter.

Der et krav om fastsettelse eller endring av barnebidrag medfører flere vedtak, skal partene likevel bare betale ett gebyr hver når vedtakene gjelder partenes felles barn.

§ 3.Unntak

Parter som ikke ville hatt bidragsevne etter barnelova § 71 første ledd andre punktum vurdert som enslig uten barn, fritas for gebyr. Den som krever fritak for gebyr må selv dokumentere sine inntektsforhold overfor bidragsfogden på den måte som bidragsfogden bestemmer.

Fastsetter eller endrer bidragsfogden barnebidraget etter eget tiltak etter barneloven § 70 sjette ledd eller § 74 femte ledd eller § 75, skal det ikke betales gebyr. Det samme gjelder der bidragsfogden endrer bidraget etter eget tiltak etter forskotteringsloven § 3.

Det skal ikke ilegges gebyr der en av partene bor i utlandet.

I tilfeller der det åpenbart ville være urimelig, kan bidragsfogden unnlate å ilegge gebyr.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2003 nr. 120 (i kraft 1 okt 2003), 3 juni 2003 nr. 692 (i kraft 1 okt 2003), 18 mars 2004 nr. 558 (i kraft 1 april 2004), 29 juni 2004 nr. 1055 (i kraft 1 juli 2004), 15 mars 2011 nr. 301 (i kraft 1 mai 2011).
§ 4.Innkreving

Gebyret innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral etter reglene i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven). Innkreves bidraget gjennom Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral, kan det tas dekning for gebyret i overføringen mellom partene.

Ved delinnbetalinger fra bidragspliktige dekkes løpende bidrag og bidragsgjeld før ilagt gebyr.

Mottar en eller flere parter bidragsforskott, kan det tas dekning for gebyret i bidragsforskottet.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 618 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. juni 2002.