Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2001 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1, lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v., lov 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol og Stortingets avgiftsvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 okt 2002 nr. 1067, 8 okt 2002 nr. 1146, 13 des 2002 nr. 1639, 19 des 2002 nr. 1836, 26 juni 2003 nr. 867, 25 nov 2003 nr. 1391, 12 des 2003 nr. 1533, 19 des 2003 nr. 1758, 18 feb 2004 nr. 411, 25 juni 2004 nr. 1040, 10 des 2004 nr. 1599, 22 juni 2005 nr. 682, 22 sep 2005 nr. 1091, 13 des 2005 nr. 1455, 15 des 2006 nr. 1442, 20 des 2006 nr. 1587, 10 des 2007 nr. 1396, 18 des 2007 nr. 1485, 21 des 2007 nr. 1775, 1 aug 2008 nr. 935, 25 aug 2008 nr. 945, 17 des 2008 nr. 1413, 2 feb 2009 nr. 104, 27 feb 2009 nr. 246, 29 juni 2009 nr. 912, 27 nov 2009 nr. 1432, 15 des 2009 nr. 1524, 11 jan 2010 nr. 23, 24 juni 2010 nr. 964, 24 aug 2010 nr. 1212, 15 sep 2010 nr. 1271, 1 sep 2010 nr. 1233, 7 des 2010 nr. 1552, 11 jan 2011 nr. 15, 11 april 2011 nr. 377, 16 juni 2011 nr. 597, 27 juni 2011 nr. 657, 16 juni 2011 nr. 597, 14 juli 2011 nr. 782, 23 aug 2011 nr. 864, 8 des 2011 nr. 1214, 19 des 2011 nr. 1405, 26 jan 2012 nr. 97, 12 juni 2012 nr. 521, 12 okt 2012 nr. 966, 13 des 2012 nr. 1286, 8 mars 2013 nr. 259, 5 juni 2013 nr. 581, 15 mars 2013 nr. 284, 28 nov 2013 nr. 1371, 17 des 2013 nr. 1565, 24 juni 2014 nr. 844, 16 des 2014 nr. 1766, 19 des 2014 nr. 1804, 27 nov 2014 nr. 1477, 22 juni 2015 nr. 727, 30 sep 2015 nr. 1136, 16 nov 2015 nr. 1327, 15 des 2015 nr. 1633, 15 des 2015 nr. 1678, 17 des 2015 nr. 1703, 17 des 2015 nr. 1714, 18 des 2015 nr. 1766, 13 mai 2016 nr. 496, 24 juni 2016 nr. 795, 23 sep 2016 nr. 1100, 9 des 2016 nr. 1542 som endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1759, 19 des 2016 nr. 1677, 6 mars 2017 nr. 269, 16 mars 2017 nr. 331.
Rettelser: 22.03.2002 (§ 3-7-3, § 6-7, § 6-9), 04.09.2002 (§ 3-17-1), 28.07.2005 (§ 3-3-1, § 3-3-4, § 3-3-7, § 3-3-10, § 5-1, § 5-3), 01.09.2005 (§ 3-3-4), 07.01.2010 (§ 1-2), 22.10.2010 (§ 4-4-4 andre ledd), 02.11.2010 (§ 3-16-4), 04.01.2012 (§ 3-7-4 (2)), 25.01.2013 (§ 3-6-11 (2)), 10.01.2014 (§ 3-1-2 første ledd).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Denne forskriften får anvendelse på avgifter som oppkreves etter lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

0Endret ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005).
§ 1-2.Definisjoner
(1) Med avgiftspliktig vare menes en vare som er innført til eller produsert her i landet og som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak.
(2) Med produksjon menes enhver behandling, herunder pakking, ompakking eller montering, som medfører at varen blir avgiftspliktig eller endrer avgiftsmessig status.
(3) Med registrert virksomhet menes virksomhet som er registrert etter bestemmelsene i § 5-1 til § 5-6.
(4) Med godkjent lokale menes lager, produksjonslokale e.l. som er godkjent av skattekontoret etter bestemmelsene i § 5-7.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser om avgiftsplikt

§ 2-1.Når avgiftsplikten oppstår
(1) For registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten ved
a)uttak fra virksomhetens godkjente lokaler, herunder tyveri og manko. Driftsmessig svinn anses ikke som uttak,
b)innførsel, når varene ikke legges inn på godkjent lokale,
c)ved opphør av registrering.
(2) For ikke-registrerte importører oppstår avgiftsplikten ved innførselen.
(3) For konkursbo eller panthaver oppstår avgiftsplikten ved uttak av avgiftspliktige varer dersom det ikke tidligere er beregnet avgift for disse.
(4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx , veibruksavgift på naturgass og LPG, flypassasjeravgift og avgift på trafikkforsikringer oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-19-4, § 3-21-2, § 3-22-3 og 3-23-3.
(5) For bruker som er berettiget til helt eller delvis avgiftsfri bruk av ellers avgiftspliktige varer, oppstår avgiftsplikten også dersom vilkårene for fritak likevel ikke oppfylles.
0Endret ved forskrifter 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 27 nov 2009 nr. 1432, 1 sep 2010 nr. 1233 (i kraft 1 okt 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017), 6 mars 2017 nr. 269, 16 mars 2017 nr. 331.
§ 2-2.Avgiftsfri overføring

Registrerte virksomheter kan overføre avgiftspliktige varer uten at avgiftsplikten oppstår til egne godkjente lokaler og til andre virksomheters godkjente lokaler dersom disse virksomhetene er registrert for samme vareomfang.

§ 2-3.Varer til avgiftsfri bruk (råvarer mv.)
(1) Varer som etter Stortingets vedtak er fritatt for avgift som råstoff mv., kan kjøpes avgiftsfritt hos registrert virksomhet mot erklæring om at varene er til slik bruk. Den registrerte virksomheten kan føre slike varer uten avgift i skattemeldingen.
(2) Den som importerer varer som brukes som råstoff mv. i egen virksomhet, kan registreres som bruker og dermed innføre varer uten at avgiftsplikt oppstår.
(3) Ikke registrert bruker kan søke om refusjon av innbetalt avgift. Søker må fremlegge dokumentasjon som viser at avgift er betalt, samt erklæring om at varene er til avgiftsfri bruk.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-4.Returvarer
(1) Registrerte virksomheter kan føre tidligere beregnet avgift på returvarer til fradrag i skattemeldingen på følgende vilkår:
a)varene er tilbakeført til den registrerte virksomhetens godkjente lokale,
b)varene er tilgangsført lagerbeholdningen,
c)det er utstedt kreditnota for vare- og avgiftsbeløp og
d)varene er returnert innen to år regnet fra faktureringsdato.
(2) Dersom tilbakeføring til den registrerte virksomhetens godkjente lokale er upraktisk, kan skattekontoret samtykke i at varene tilintetgjøres etter § 2-5 istedenfor å tilbakeføres. Vilkårene i første ledd bokstav b-d gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-5.Tilintetgjøring av varer
(1) Ved tilintetgjøring av varer i den registrerte virksomhetens godkjente lokale gis fritak for avgift på følgende vilkår:
a)tilintetgjøringen skjer i nærvær av skattekontoret om ikke skattekontoret har gitt samtykke til annet, og
b)tilintetgjorte varer føres som uttak uten avgift i skattemeldingen for samme avgiftstermin som tilintetgjøringen finner sted.
(2) Skattekontoret kan samtykke i at tilintetgjøringen skjer på annet sted når dette er mest praktisk.
(3) For skattekontorets bistand ved tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer oppkreves et gebyr på kr 500,-.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-6.Innførsel

Bestemmelser i tolloven om innførsel av varer gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt.

0Endret ved forskrifter 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-7.Utførsel m.m.
(1) Registrerte virksomheter kan føre varer som utføres til utlandet eller til Svalbard eller Jan Mayen uten avgift i skattemeldingen. Med utføres til utlandet menes utførsel av varer fra merverdiavgiftsområdet til en annen stats landterritorium. Tilsvarende gjelder avgift på varer som legges inn på tollager i samsvar med bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak.
(2) Ikke registrerte importører kan søke skattekontoret om refusjon.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017), 6 mars 2017 nr. 269.
§ 2-8.Dokumentasjon for avgiftsfritak

Krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Med mindre annet er bestemt i denne forskriften, skal kravets omfang og vilkårene for at fritak er oppfylt, fremgå av dokumentasjonen.

§ 2-9.Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen

Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd annet punktum, § 3-6-7 første ledd, § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-1 første ledd, § 4-5-2 første ledd og § 4-6-1 annet ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 44 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014).

0Tilføyd ved forskrift 15 sep 2010 nr. 1271, endret ved forskrifter 11 jan 2011 nr. 15, 12 okt 2012 nr. 966, 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-10.Overtredelse av vilkår for avgiftsfritak

Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsfritak kan skattekontoret nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for en begrenset periode.

0Tilføyd ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 3. Særskilte bestemmelser om de enkelte avgiftene

Kap. 3-1. Avgift på tobakkvarer

§ 3-1-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter varer som nevnt i denne bestemmelsen.
(2) Som sigarer regnes følgende varer bestemt for røyking:
a)sammenrullet tobakk uten omslag,
b)tobakk med ytre omslag (dekkblad) av naturtobakk,
c)tobakk med ytre omslag (dekkblad) av homogenisert tobakk når:
1.varens største omkrets overstiger 40 mm,
2.varen har ett eller flere indre omslag (omblad) av naturtobakk, eller
3.varen har ett eller flere indre omslag (omblad) av homogenisert tobakk og minst ett av omslagene (dekk- eller omblad) er spiralformet med en stigningsvinkel på høyst 60 grader.
(3) Som sigaretter regnes følgende varer bestemt for røyking:
a)tobakk med ytre omslag av papir eller annet materiale som ikke er tobakk eller homogenisert tobakk,
b)tobakk med ytre omslag av homogenisert tobakk, når varen ikke er å anse som sigar etter annet ledd bokstav c.
(4) Som røyketobakk regnes all bearbeidet tobakk som er bestemt for røyking, når varene ikke er å anse som sigarer eller sigaretter etter annet eller tredje ledd.
(5) Som skråtobakk regnes sauset tobakk som foreligger spunnet eller sammenpresset i plater, biter eller lignende og som er bestemt for nytelse uten røyking.
(6) Som snus regnes finmalt tobakk og all annen bearbeidet tobakk, med eller uten tilsetninger, som er bestemt for nytelse uten røyking, når varen ikke er å anse som skråtobakk etter femte ledd.
(7) Som sigarettpapir og sigaretthylser regnes varer av enhver art som er bestemt til bruk som omslag eller hylser for sigaretter som lages (rulles) til eget bruk.
(8) Som omslag av homogenisert tobakk regnes omslag som på tørrstoffbasis inneholder minst 75 vektprosent naturtobakk.
(9) Varer som ut fra reklame, etiketter og lignende er ment eller som er tjenlig som erstatning for avgiftspliktige tobakkvarer, kan avgiftsbelegges som tobakkvarer.
(10) Følgende varer skal avgiftslegges som erstatningsvarer for tobakk:
a)urtesigaretter,
b)vannpipemelasse av urter.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-1-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.
(2) Ved beregning av avgift på sigaretter, sigarettpapir og sigaretthylser legges antall stykk av innholdet i forbrukerpakningen til grunn.
(3) Ved beregning av avgift på sigarer, røyketobakk, skråtobakk og snus legges varens nettovekt til grunn. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.
0Endret ved forskrift 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-1-3.Kompetanse til å fatte vedtak om erstatningsvarer

Skattekontoret kan fatte enkeltvedtak om avgiftsplikt for varer som nevnt i § 3-1-1 niende ledd.

0Tilføyd ved forskrift 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 3-2. Avgift på alkoholholdige drikkevarer

§ 3-2-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter brennevinsbasert drikk og annen alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent. Avgiftsplikten omfatter ikke tilvirkning til eget bruk av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.
(2) Med brennevinsbasert drikk menes drikk som hører under posisjon 22.08 i tolltariffen, samt drikk som hører under andre posisjoner dersom alkoholstyrken er over 22 volumprosent.
(3) Avgiftsplikten omfatter ikke alkohol som omfattes av forskriften kap. 3-3.
(4) Ved avgrensning av begrepene alkoholholdig drikk og brennevin, legges definisjonene i alkoholloven til grunn så langt disse passer og ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010).
§ 3-2-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiftsgrunnlaget er det alkoholinnhold som fremgår av merkingen på emballasjen.
(2) For brennevinsbasert drikk beregnes avgiften pr. liter og volumprosent alkohol. For annen alkoholholdig drikk med alkoholstyrke til og med 4,7 volumprosent beregnes avgiften pr. liter etter avgiftsgruppe. For annen alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 volumprosent beregnes avgiften pr. liter og volumprosent alkohol.
(3) For feilmerkede varepartier som har høyere alkoholinnhold enn oppgitt, beregnes avgiften for hele partiet etter det høyeste alkoholinnholdet.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010).
§ 3-2-3.Særskilte vilkår for innførsel

Ved innførsel av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, må virksomheter være registrert i henhold til § 5-1 eller fremlegge særskilt bevilling eller tillatelse.

0Endret ved forskrifter 18 feb 2004 nr. 411, 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010).
§ 3-2-4.Merking og måling
(1) Alle beholdere, gjærkar og lagerfat som brukes i produksjons- eller lagerlokale, ved transport eller ved innførsel og utførsel, skal ha nummer, produktangivelse og angivelse av rominnhold i liter. Gjærkarene skal ha innretning eller angivelse som enkelt gir anledning til å bestemme mengden i hvert enkelt gjærkar.
(2) Alle forbrukerpakninger som inneholder avgiftspliktige varer, skal være klart merket med rominnhold, produktets alkoholinnhold og produsentens navn og hjemsted. Alkoholinnhold skal være merket i samsvar med forordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne art. 28 og vedlegg XII til forordningen, jf. forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne § 1, dersom ikke annet følger av forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin, eller forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.
(3) Skattekontoret kan i særskilte enkeltstående tilfeller gi tillatelse til annen merking.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017), 6 mars 2017 nr. 269.

Kap. 3-3. Omsetning, bruk og avgift på teknisk etanol (etylalkohol) og etanolholdige preparater

0Overskriften endret ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005).
§ 3-3-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter teknisk etanol (etylalkohol) og etanolholdige preparater.
(2) Med teknisk etanol menes i denne forskriften ren etanol eller etanolholdig vare med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, som skal benyttes til annet formål enn drikk (teknisk bruk), og som faller inn under tolltariffens posisjoner 22.03 til 22.08 (drikkevarer og teknisk etanol).
(3) Med etanolholdige preparater menes i denne forskriften etanolholdig vare med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, og som ikke faller inn under følgende posisjoner i tolltariffen:
a)22.03 til 22.08 (drikkevarer og teknisk etanol),
b)30.03 til 30.06 (legemidler),
c)17.04 (drops),
d)18.06 (sjokoladevarer),
e)20.08 (frukt og bær mv. nedlagt i alkohol).
(4) Følgende etanolholdige varer regnes ikke som etanolholdige preparater:
a)etanolholdige preparater med godkjent denaturering,
b)essenser og tinkturer i emballasje på maksimalt 50 ml,
c)essenser som inngår i produksjon av nærings- og nytelsesmidler og i farmasøytisk produksjon,
d)nærmere angitte varer fastsatt av Skattedirektoratet i forskrift,
e)varer godkjent av skattekontoret etter enkeltvedtak.
0Endret ved forskrifter 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-3-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes på samme måte som for alkoholholdig drikk, jf. § 3-2-2.

0Endret ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005).
§ 3-3-3.Når avgiftsplikten oppstår
(1) For registrert produsent og importør:
a)ved uttak av teknisk etanol fra virksomhetens godkjente lokaler, herunder tyveri og manko. Driftsmessig svinn anses ikke som uttak,
b)ved innførsel, når varen ikke legges inn på godkjent lokale,
c)ved opphør av registrering,
d)ved behandling av en vare i strid med bestemmelser eller vilkår, fastsatt i eller med hjemmel i denne forskriften,
e)ved manko oppstått under transport til mottaker.
(2) For andre enn registrert produsent og importør:
a)ved innførsel eller produksjon som ikke omfattes av første ledd,
b)ved behandling av en vare i strid med bestemmelser eller vilkår, fastsatt i eller med hjemmel i denne forskriften,
c)ved urettmessig fjerning av denatureringsmiddel,
d)ved urettmessig uttrekk av etanol fra teknisk etanol eller fra etanolholdige preparater.
0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2003), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005).
§ 3-3-4.Avgiftsfritak - teknisk etanol
(1) Teknisk etanol med godkjent denaturering er fritatt for avgift.
(2) Teknisk etanol uten godkjent denaturering og etanolholdige preparater, som leveres til brukere som nevnt i § 3-3-7 annet ledd, er fritatt for avgift dersom mottaker er registrert for avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i § 3-3-11.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-3-5.Godkjent denaturering

Med godkjent denaturering menes:

a)denaturering i samsvar med forordning (EF) nr. 3199/93,
b)denaturering fastsatt i forskrift av Skattedirektoratet, og
c)denaturering fastsatt av skattekontoret i enkeltvedtak, etter innhentet samtykke fra Skattedirektoratet.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-3-6.Særskilte vilkår for innførsel og produksjon

Ved innførsel og produksjon av teknisk etanol må virksomheten være registrert i henhold til § 5-1.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005).
§ 3-3-7.Avgiftsfri levering av udenaturert teknisk etanol
(1) Levering av udenaturert teknisk etanol kan kun skje fra produsenter eller importører som er registrert etter bestemmelsene i § 5-1.
(2) Levering uten avgift, kan skje til følgende brukere:
a)brukere som benytter etanol som råstoff eller hjelpemiddel ved vareproduksjon,
b)vitenskapelige og statlige høyskoler og universiteter til slik bruk som skattekontoret har godkjent,
c)laboratorier, sykehus og blodbanker.
(3) Brukere som nevnt i annet ledd må være registrert for bruk av avgiftsfri teknisk etanol etter bestemmelsene i § 3-3-11.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrifter 22 sep 2005 nr. 1091, 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-3-8.Avgiftspliktig levering av udenaturert teknisk etanol
(1) Levering av udenaturert teknisk etanol kan kun skje fra produsenter eller importører som er registrert etter bestemmelsene i § 5-1.
(2) Levering av udenaturert teknisk etanol, med avgift, kan skje til følgende brukere:
a)leger, tannleger og veterinærer,
b)kommune/fylke,
c)undervisning i ungdomsskole og videregående skole,
d)brukere som nevnt i § 3-3-7 annet ledd og
e)andre mottakere som er registrert for bruk av udenaturert teknisk etanol med avgift etter bestemmelsene i § 3-3-11 annet ledd.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrifter 22 sep 2005 nr. 1091, 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-3-9.Avgiftsfri levering av legemidler
(1) Levering av udenaturert teknisk etanol kan kun skje fra produsenter eller importører som er registret etter bestemmelsen i § 5-1.
(2) Levering uten avgift av produkter som anses som legemidler etter legemiddellovgivningen og som hører under tolltariffens posisjon 22.08 kan skje til apotek for salg til forbruker.
0Tilføyd ved forskrift 23 sep 2016 nr. 1100.
§ 3-3-10.Omsetning av denaturert teknisk etanol

Ved detaljhandel av denaturert teknisk etanol skal det ikke, uten særskilt tillatelse fra skattekontoret, utleveres større partier enn 50 liter. Denaturert teknisk etanol skal heller ikke utleveres til personer som er under 15 år, eller som er påvirket av rusmidler, eller som det er grunn til å tro vil fortære eller på annen måte misbruke varen.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 23 sep 2016 nr. 1100 (tidligere § 3-3-9).
§ 3-3-11.Registrering for bruk av teknisk etanol
(1) Brukere som nevnt i § 3-3-7 annet ledd kan etter søknad registreres for bruk av avgiftsfri udenaturert teknisk etanol.
(2) Andre brukere enn de som er nevnt i § 3-3-8 annet ledd bokstav a til c, kan etter søknad registreres for bruk av udenaturert teknisk etanol med avgift.
(3) Brukere av denaturert teknisk etanol og etanolholdige preparater trenger ikke særskilt registrering.
(4) Søknad om registrering for bruk av udenaturert teknisk etanol rettes til vedkommende skattekontor. Skattekontoret kan sette vilkår for retten til registrering, herunder krav om kontrolltiltak. Registrering forutsetter at behov for bruk av udenaturert teknisk etanol dokumenteres.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrifter 22 sep 2005 nr. 1091, 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 23 sep 2016 nr. 1100 (tidligere § 3-3-10).
§ 3-3-12.Bruk mv. av teknisk etanol og etanolholdige preparater
(1) Det er ikke tillatt å fortære teknisk etanol eller etanolholdige preparater, med mindre produktet etter sin art er ment for konsum.
(2) Denatureringsmiddel i teknisk etanol eller etanolholdige preparater skal ikke fjernes, med mindre dette skjer etter tillatelse fra skattekontoret.
(3) Det er ikke tillatt å overdra teknisk etanol eller etanolholdige preparater når det er fare for at mottaker vil anvende varen på ulovlig måte.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 23 sep 2016 nr. 1100 (tidligere § 3-3-11).
§ 3-3-13.Merking
(1) All emballasje for teknisk etanol skal være forsynt med etikett som angir varens art, inneholder advarsel mot å fortære etanolen og opplysning om at ulovlig bruk er straffbart.
(2) § 3-2-4 om merking og måling av alkoholholdige drikkevarer gjelder tilsvarende så langt de passer.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrift 23 sep 2016 nr. 1100 (tidligere § 3-3-12).
§ 3-3-14.Produksjon, lagring og transport
(1) Produksjonsutstyr for tilvirkning og lagring av udenaturert teknisk etanol skal være tidsmessig og velegnet for formålet. Det må være innrettet for plombering på en måte som gjør spriten utilgjengelig under tilvirkning og lagring («lukket system»).
(2) Utstyr for transport av udenaturert teknisk etanol skal være tidsmessig og betryggende. Utstyret skal være godkjent av skattekontoret før det tas i bruk.
(3) Tilvirkningsbedrifter skal, ved egne oppnevnte ansvarshavende, være ansvarlig for utlevering av udenaturert etanol. Utleveringsforretningene avsluttes ved at vedkommende ansvarshavende plomberer lagerrom og uttaksarmatur med bedriftens eget plomberingsutstyr. Plomberingsutstyret skal holdes forsvarlig innelåst og være utilgjengelig for uvedkommende. Tilvirkningsbedriften er ansvarlig for transporten til mottaker.
(4) Utskilling av sprit, brennevin eller annen etanol fra teknisk etanol eller etanolholdig preparat regnes som tilvirkning.
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 23 sep 2016 nr. 1100 (tidligere § 3-3-13).

Kap. 3-4. Avgift på alkoholfrie drikkevarer

§ 3-4-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter:
a)alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker, jf. § 3-4-4,
b)alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt kunstig søtstoff, jf. § 3-4-5.
(2) Avgiftsplikten omfatter ikke:
a)blandinger av ellers avgiftsfrie produkter,
b)juice og saft, også rekonstruert fra konsentrat, såfremt det ikke er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff,
c)alkoholfrie drikkevarer som tilfredsstiller vilkårene i forskrifter 15. april 1977 nr. 9636 for produksjon merking og omsetning av spiseis.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-4-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes pr. liter.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-4-3.Saft og sirup uten tilsatt sukker, som er basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff
(1) Det skal betales halv sats på følgende varer:
a)saft uten tilsatt sukker, som er basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff,
b)sirup uten tilsatt sukker, som er basert på frukt eller bær og tilsatt kunstig søtstoff,
c)sirup uten tilsatt sukker, som er basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff, og som brukes til ervervsmessig framstilling av drikkevarer i dispensere, fontener og lignende.
(2) Med «saft» menes i denne bestemmelsen en vare med råsaftinnhold på minst 50 g i 100 g, og som ikke er tilsatt vann. For eplesaft må råsaftinnholdet være minst 85 g i 100 g.
(3) Med «sirup» etter første ledd bokstav b menes saft av solbær, rips, bringebær, jordbær og kirsebær med råsaftinnhold på minst 40 g i 100 g, og som har betegnelsen «sirup» med tilføyelse av navnet på det bærslag den er tilvirket av.
(4) Med «sirup» etter første ledd bokstav c menes saft og sirup etter første ledd bokstav a og b som brukes til ervervsmessig framstilling i dispensere, fontener og lignende.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1703 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-4-4.Sukker
(1) Som sukker anses:
a)sukker i fast/flytende form (sukker eller sirup av sukker)
b)hvitt sukker, brunt sukker
c)råsukker
d)maltsirup
e)lønnesirup
f)glukosesirup
g)tørket glukosesirup
h)fruktose
i)honning
j)konsentrert juice av frukt og bær
k)invertsukkerløsning og sirup av invertsukker
l)glukose-fruktose-sirup (også tørket)
m)fruktose-glukose-sirup (også tørket)
n)invertsukker (også med innhold av krystaller i løsningen)
o)maissirup
p)produkter av hydrolysert stivelse slik som: dekstrose eller dekstrose monohydrat
q)vannfri dekstrose
r)høyfruktosesirup
s)krystallinsk fruktose
t)konsentrert saft av frukt og bær
u)vegetabilsk ekstrakt.
(2) Skattedirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at sukker som ikke er nevnt i første ledd skal anses som sukker.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1703 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-4-3).
§ 3-4-5.Kunstig søtstoff
(1) Som kunstig søtstoff anses:
a)E950 Acesulfam K
b)E951 Aspartam
c)E952 Cyklaminsyre
d)E952 Kalsiumcyklamat
e)E952 Natriumcyklamat
f)E954 Sakkarin
g)E954 Kalsiumsakkarin
h)E954 Kaliumsakkarin
i)E954 Natriumsakkarin
j)E955 Sukralose
k)E959 Neohesperidin DC
l)E962 Salt av aspartam-acesulfam.
(2) Skattedirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at kunstig søtstoff som ikke er nevnt i første ledd skal anses som kunstig søtstoff.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1703 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-4-4).

Kap. 3-5. Avgifter på drikkevareemballasje (miljø- og grunnavgift)

§ 3-5-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter inneremballasje til drikkevarer. Som inneremballasje anses den emballasjeenhet som drikkevaren er tappet på. På slik emballasje skal det beregnes følgende avgifter:
a)Miljøavgift.
b)Grunnavgift. Avgiftsplikten omfatter engangsemballasje. Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.
(2) Avgiftsplikten omfatter ikke emballasje der påfylt drikkevare utgjør minst fire liter.
0Endret ved forskrifter 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3-5-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes pr. emballasjeenhet.

§ 3-5-3.Fritak og reduksjon av miljøavgiften ut fra returandel
(1) For inneremballasje som inngår i et retursystem reduseres miljøavgiften med den returandel som er fastsatt i medhold av avfallsforskriften.
(2) Retursystemer med høy returandel (95 % eller over), gis fullt fritak for miljøavgift. Ut fra returprosenten som fastsettes av Miljødirektoratet, fastsetter Skattedirektoratet avgiftssatsen for retursystemets medlemmer.
0Endret ved forskrifter 18 feb 2004 nr. 411, 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 5 juni 2013 nr. 581, 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-5-4.Melding om medlemskap i returselskap

De enkelte returselskap skal gi Skattedirektoratet melding om nye medlemmer innen den 15. i hver måned. Den enkelte medlemsbedrift kan betale redusert sats fra den 1. i måneden etter at Skattedirektoratet fikk slik melding.

0Tilføyd ved forskrift 5 juni 2013 nr. 581, endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 3-6. CO₂ -avgift på mineralske produkter

§ 3-6-1.Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter:

a)Mineralolje. Som mineralolje anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer over ved minst 210 °C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter ikke oljer som det skal betales avgift av etter Stortingets vedtak om avgift på smøreolje mv.
b)Bensin. Som bensin anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 volumprosent destillerer over ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over ved mindre enn 210 °C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter også blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff. Avgiftsplikten omfatter ikke white spirit, kristall (krystallolje) og dilutin.
c)Naturgass. Som naturgass anses også blandinger dersom naturgass er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen naturgass er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.
d)LPG. Som LPG anses også blandinger dersom LPG er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen LPG er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.
0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2003), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3-6-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften på bensin og mineralolje beregnes pr. standardliter.
(2) Avgiften på naturgass beregnes pr. standardkubikkmeter (Sm³ ).
(3) Avgiften på LPG beregnes pr. kg.
(4) Andel innblandet biodiesel i mineraloljen inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineralolje. Dette gjelder tilsvarende for andel bioetanol i bensin og biogass og hydrogen i naturgass og LPG.
0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2003), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 27 nov 2014 nr. 1477 (i kraft 1 juli 2015), 22 juni 2015 nr. 727 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3-6-3.Avgiftsfritak for industriell virksomhet
(1) For varer som brukes som råstoff i industriell virksomhet, gis det refusjon av avgift i den utstrekning utslipp av karbon til luft er lavere enn karboninnholdet i de benyttede produkter skulle tilsi.
(2) Fritaket gjennomføres etter bestemmelsene i § 2-3.
§ 3-6-4.Avgiftsfritak ved utførsel

Det gis fritak for avgift ved utførsel dersom det utføres over 4 000 liter mineralolje, 4 000 liter bensin, 150 kg LPG eller 300 Sm³ naturgass.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2003, tidligere § 3-6-5), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3-6-5.Avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg
(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i skattemeldingen dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.
(2) Ikke registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon månedlig. Antall liter gjenvunnet bensin skal framgå av søknaden.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-6-6.Avgiftsfritak for bruk som gir kvotepliktig utslipp
(1) Det gis refusjon for innbetalt CO₂ -avgift på mineralolje og bensin som leveres til bruk i virksomheter som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO₂ -avgift på naturgass og LPG og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd.
(2) Det er et vilkår for fritak at det angis beregnede eller faktiske kvotepliktige utslipp i henhold til godkjent program for beregning og måling av utslipp, jf. klimakvoteforskriften § 2-3.
(3) Fritak gis med forbehold om at forurensningsmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av den årlige utslippsrapporten etter klimakvoteloven § 17. Virksomheten skal årlig innen 18. mai oversende forurensningsmyndighetenes vedtak om godkjenning av utslippsrapport til skattekontoret.
(4) Dersom virksomheten som er kvotepliktig etter klimakvoteloven ikke selv eier levert naturgass eller LPG, kan eieren søke om refusjon. Vilkårene i andre og tredje ledd gjelder tilsvarende. Virksomheten som fikk refundert avgift er ansvarlig for tilbakebetaling av avgift dersom utslippsrapporten ikke godkjennes. Skattekontoret kan sette ytterligere vilkår for refusjon dersom eier av produktet og den kvotepliktige er to ulike virksomheter.
(5) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret.
0Tilføyd ved forskrift 25 aug 2008 nr. 945 (i kraft 1 sep 2008), endret ved forskrifter 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-6-7.Redusert sats for gass levert til industri og bergverk
(1) Ved levering av naturgass og LPG til industri og bergverk skal det betales redusert sats.
(2) Den reduserte satsen gjelder gass som benyttes av bedriften selv innenfor de deler av bedriften som er registrert i følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for næringsgruppering SN2007:
a)næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning (næringene 05 til og med 09),
b)næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33),
c)næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning.
(3) En endring av registreringsforholdene gis virkning fra det tidspunkt endringen skjer.
(4) Den reduserte satsen omfatter kun gass som skal benyttes i forbindelse med industriproduksjon eller bergverksdrift. Gass som leveres til bruk i bygg hvor arealet knyttet til produksjon utgjør 20 pst. eller mer, kan leveres med redusert sats i sin helhet. Utgjør lokalene knyttet til produksjon mindre enn 20 pst. skal leveransen av gass belastes full avgift i sin helhet. Kontorlokaler, butikklokaler, fjernvarelager mv. anses ikke som areal knyttet til produksjon. Gass som brukes som motorbrennstoff omfattes ikke av den reduserte satsen.
(5) Levering av gass med redusert sats kan skje mot skriftlig bekreftelse på at bruker er registrert i berettiget næringsundergruppe (næringskode) i Enhetsregisteret. Bruker skal også avgi en erklæring om hvor stor andel av gassen som skal benyttes i forbindelse med industriproduksjon eller bergverksdrift. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Erklæringen kan gjelde i ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.
(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med full avgiftssats av sin leverandør kan månedlig kreve å få differansen mellom full og redusert sats kreditert etter reglene i § 3-6-12.
0Tilføyd ved forskrift 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), endret ved forskrift 28 nov 2013 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-6-8.Fritak for gass brukt i visse kraftintensive prosesser
(1) Naturgass og LPG som leveres til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser er fritatt for avgift.
(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot en erklæring fra bruker hvor det framgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Erklæringen kan gjelde i ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-6-12.
0Tilføyd ved forskrift 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), endret ved forskrifter 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 28 nov 2013 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-6-9.Fritak for gass til veksthusnæringen
(1) Naturgass og LPG som leveres til bruk i veksthusnæringen er fritatt for avgift.
(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot en erklæring fra bruker hvor det framgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Erklæringen kan gjelde i ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-6-12.
0Tilføyd ved forskrift 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), endret ved forskrifter 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 28 nov 2013 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-6-10.Fritak for gass til offshorefartøy
(1) Naturgass og LPG som leveres til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy er fritatt for avgift. Med offshorefartøy menes fartøy som nevnt i § 4-4-3 fjerde ledd.
(2) Registrert virksomhet kan levere gass uten avgift etter å ha mottatt en erklæring om at gassen er til bruk som motordrivstoff i offshorefartøy. Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn og kjennemerke, og den skal være avgitt enten av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet. Generelle erklæringer om at gassen utelukkende er til bruk som motordrivstoff i offshorefartøy kan gis av rederiet. Erklæringen er gyldig for inntil ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) For avgiftsbelagte produkter levert fra ikke-registrerte virksomheter gis det refusjon for tilsvarende innbetalte avgifter. Refusjonssøknaden sendes skattekontoret.
0Tilføyd ved forskrift 27 juni 2011 nr. 657 (i kraft 1 juli 2011), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-6-11.Fritak for gass som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO₂ -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen
(1) Naturgass og LPG som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO₂ -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, er fritatt for CO₂ -avgift på mineralske produkter.
(2) Registrert virksomhet kan levere gass uten avgift etter å ha mottatt en erklæring fra bruker om at gassen er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO₂ -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Erklæringen må inneholde opplysninger om hvilket anlegg gassen er levert til, samt mengde. Erklæringen gjelder for ett år med mindre annet framgår. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) For gass levert fra ikke-registrerte virksomheter gis det refusjon tilsvarende betalt avgift. Refusjonssøknaden sendes skattekontoret.
0Tilføyd ved forskrift 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), endret ved forskrifter 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-6-12.Levering fra ikke-registrert virksomhet – kreditering av avgift
(1) Ikke-registrert virksomhet som har levert gass med redusert sats eller uten avgift etter § 3-6-7, § 3-6-8 eller § 3-6-9 kan kreve at leverandør krediterer avgiften. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde gass som er levert med redusert sats eller uten avgift. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(2) Ikke-registrert virksomhet skal oppbevare erklæringen fra bruker i ti år etter at den er avgitt. Det samme gjelder bekreftelse på næringsundergruppe, jf. § 3-6-7. Dokumentasjonen må oppbevares på en slik måte at den kan kontrolleres.
(3) Registrert virksomhet som har kreditert ikke-registrert virksomhet for avgift kan føre denne til fradrag i skattemeldingen. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt erklæring om bruken og eventuell bekreftelse på næringsundergruppe.
0Tilføyd ved forskrift 28 nov 2013 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2014), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

Kap. 3-7. Svovelavgift på mineralske produkter mv.

§ 3-7-1.Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter mineralolje. Som mineralolje anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer over ved minst 210 °C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter ikke oljer som det skal betales avgift av etter Stortingets vedtak om avgift på smøreolje mv.

0Endret ved forskrift 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3-7-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes pr. standardliter og produktkvalitet.
(2) For blandingstanker kan avgiften beregnes ut fra svovelinnholdet i hvert parti olje og for hver produktkvalitet som tilføres selskapets blandingstanker i kalendermåneden. De tilgangsførte volum avskrives mot de volum som tas ut av blandingstankene i samme periode. Hver produktkvalitet skal avskrives for seg.
(3) Ved uttak fra blandingstanker til bruksområder med ulike avgiftssatser, foretas det en fordeling på de ulike avgiftssatsene pr. produktkvalitet, ut fra den prosentvise fordeling som den enkelte produktkvalitet utgjør av tilgangsført volum.
(4) Med produktkvalitet menes mineralolje med svovelinnhold innenfor et enkelt svovelavgiftstrinn.
(5) Med blandingstank menes godkjente lokaler der selskapet tilfører produkter med forskjellig produktkvalitet. Der selskapet behandler alle tilførsler til slike blandingstanker under ett pr. produktkvalitet, regnes samtlige av blandingstankene som tilføres mineralolje fra virksomheten som en blandingstank.
(6) Med tilgangsført volum menes summen av ikke avskrevne restvolum ved forrige måneds avslutning tillagt tilført volum i løpet av inneværende måned.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 3-7-3), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 27 nov 2014 nr. 1477 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3-7-3.Avgiftsfritak ved utførsel

Det gis fritak for avgift ved utførsel av mineralolje dersom det utføres over 4.000 liter.

0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 3-7-4).
§ 3-7-4.Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp
(1) Svovelavgiften reduseres dersom utslippet av svovel til atmosfæren er mindre enn svovelinnholdet i de benyttede avgiftsbelagte produkter skulle tilsi.
(2) Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:
Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)
Pst. svovel i oljen10–2425–3435–4445–5455–6465–7475–8485–9495–100
T.o.m. 0,05000000000
Over 0,05 t.o.m. 0,2500000013,613,613,6
0,25 t.o.m. 0,5000013,613,613,613,627,227,2
0,50 t.o.m. 0,750013,613,613,627,227,227,240,8
0,75 t.o.m. 1,00013,613,627,227,227,240,840,854,4
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 3-7-5), 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), 13 des 2005 nr. nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-7-5.Vilkår for avgiftsreduksjon
(1) Det er et vilkår for avgiftsreduksjonen at Miljødirektoratet eller et akkreditert laboratorium, jf. § 5-12, har gitt uttalelse om den produksjonsmåte eller rensemetode som reduserer SO₂ -utslippet. Av uttalelsen skal det fremgå hvilken grad av redusert SO₂ -utslipp som forventes oppnådd ved produksjons- eller rensemetoden.
(2) Ved endring av produksjonsmåte eller rensemetode skal virksomheten straks gi melding om dette til skattekontoret. Uttalelse fra Miljødirektoratet eller akkreditert laboratorium må da innhentes på nytt etter reglene i første ledd.
(3) Ved bruk av mineralolje skal virksomheten minst en gang i kvartalet foreta måling av det reduserte svovelutslippet. Unntak fra kravet om kvartalsvise målinger kan gjøres i tilfelle der det dokumenteres at en fast andel av de benyttede, avgiftsbelagte produkters svovelinnhold bindes i produksjonsprosessen.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 3-7-6), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-7-6.Gjennomføring av avgiftsreduksjonen
(1) Registrerte virksomheter kan i skattemeldingen deklarere differansen mellom full avgiftssats og det refusjonsbeløp som refererer seg til redusert utslipp. Første gang avgiftsreduksjonen deklareres, skal uttalelse fra Miljødirektoratet eller et akkreditert laboratorium, jf. § 5-12, foreligge. Registrerte virksomheter kan, ved endret produksjonsmåte eller rensemetode, jf. § 3-7-5 annet ledd, deklarere ny binde- eller rensegrad, før uttalelse fra Miljødirektoratet eller akkreditert laboratorium foreligger. Dersom det frem til ny uttalelse foreligger, er stipulert for høyt eller lavt utslipp, skal dette avregnes på neste periodes skattemelding.
(2) Ikke registrerte virksomheter kan søke om refusjon kvartalsvis. Søknad om refusjon sendes skattekontoret. Søknaden skal vedlegges prøvningsrapport fra akkreditert laboratorium, jf. § 5-12.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 3-7-7), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

Kap. 3-8. Avgift på smøreolje mv.

§ 3-8-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter:
a)motor- og girsmøreolje (auto, marine og fly) og industrielle smøreoljer som hører under tolltariffens varenummer 27.10.1981, 27.10.1983, 27.10.1985, 27.10.1987, 27.10.1991, 27.10.1993, 27.10.1994, 27.10.1999, 27.10.9100, 27.10.9900, 34.03.1901, 34.03.1909, 34.03.9901 og 34.03.9909,
b)hydrauliske oljer som hører under tolltariffens varenummer 27.10.1999 og 38.19.0000.
(2) Avgiftsplikten gjelder mineraloljebaserte smøreoljer og tilsvarende produkter av annen opprinnelse.
(3) Avgiftsplikten omfatter ikke prosess-, transformator- og bryteroljer. Disse oljene er avgiftsfrie selv om de hører under varenummer som er nevnt i første ledd.
0Endret ved forskrifter 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-8-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes pr. standardliter.
(2) Dersom varen omsettes i detaljpakninger, skal det gis opplysning om vareenhetens størrelse. Vare som er angitt i vekt, avgiftsbelegges pr. liter omregnet etter spesifikk vekt.
0Endret ved forskrift 27 nov 2014 nr. 1477 (i kraft 1 juli 2015).

Kap. 3-9. Veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav

0Overskriften endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-9-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter bensin. Som bensin anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 volumprosent destillerer over ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over ved mindre enn 210 °C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter også blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff.
(2) Andelen innblandet bioetanol i bensinen inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel bioetanol i bensinen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av bioetanol i bensinen.
(3) Avgiftsplikten omfatter ikke white spirit, kristall (krystallolje) og dilutin.
(4) Avgiften beregnes i tillegg til CO₂ -avgift.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-9-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes pr. standardliter.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 27 nov 2014 nr. 1477 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3-9-3.Avgiftsfritak ved utførsel

Det gis fritak for avgift ved utførsel av bensin dersom det utføres over 4 000 liter.

0Endret ved forskrift 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3-9-4.Avgiftsfritak for bensin brukt til teknisk og medisinsk formål
(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i skattemeldingen dersom bensinen brukes til teknisk og medisinsk formål.
(2) Ikke-registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon månedlig. Antall liter bensin brukt til teknisk og medisinsk formål skal framgå av søknaden.
0Tilføyd ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-9-5.Tilskudd til båt eller snøscooter i veiløse strøk
(1) Det gis tilskudd som kompensasjon for veibruksavgift på bensin til båt eller snøscooter i veiløse strøk. Tilskudd gis til
a)fastboende som er uten helårs veiforbindelse og som er avhengige av å bruke mer enn 100 liter bensin pr. år til egen motorbåt eller snøscooter for å komme frem til bilvei eller kai som har regulært daglig ruteanløp,
b)eier av båt i Finnmark når båten hovedsakelig (minst 80 pst.) nyttes i næring på elver eller vassdrag i Finnmark. Det gis ikke tilskudd for fritidsbruk.
(2) Det gis bare tilskudd for motorbåt eller snøscooter som er registrert.
(3) Det gis ikke tilskudd til personer som får tilskudd gjennom tilskuddsordningen for fyrtjenestemenn eller reindriftsavtalen til drift av snøscootere i reindriften. Det gis heller ikke tilskudd til bruk av båt som er registrert i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster når eieren er yrkesaktiv fisker eller fangstmann.
(4) Ordningen gjennomføres ved at søknad om tilskudd sendes gjennom lensmann eller politi på bostedet til skattekontoret. Søknad fremsettes en gang i året og skal sendes lensmann eller politi innen utgangen av januar det etterfølgende året.
(5) Søknaden skal inneholde opplysninger om
a)søkerens navn og postadresse,
b)registreringskjennetegnet for motorbåten eller snøscooteren,
c)søkerens bosted og den korteste avstanden fra bosted til bilvei eller til kai som angitt i første ledd,
d)hva slags bruk av egen motorbåt eller snøscooter søknaden gjelder,
e)forbruk av bensin i søknadsåret for å komme frem til vei eller kai,
f)søkeren får tilskudd gjennom ordninger nevnt i tredje ledd.
(6) Skattekontoret utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:
Bensinforbruk:Tilskudd kr:
Under 100 liter0 kr
100–299 liter1 296 kr
300–599 liter2 459 kr
600–899 liter3 798 kr
900–1 199 liter5 019 kr
1 200–1 499 liter6 230 kr
1 500 liter og over7 788 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2003), 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 3-9-4), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-9-6.Avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg
(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i skattemeldingen dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.
(2) Ikke registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon månedlig. Antall liter gjenvunnet bensin skal framgå av søknaden.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 3-9-5), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 6 mars 2017 nr. 269.

Kap. 3-10. Grunnavgift på mineralolje mv.

0Overskriften endret ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3-10-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter mineralolje. Som mineralolje anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer over ved minst 210 °C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter ikke oljer som det skal betales avgift av etter Stortingets vedtak om avgift på smøreolje mv.
(2) Avgiften beregnes i tillegg til CO₂ - og svovelavgift.
0Endret ved forskrift 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3-10-2.Unntak fra avgiftsplikten

Unntatt fra avgiftsplikten er flyparafin og olje som pålegges avgift etter forskriften kap. 3-11.

0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004).
§ 3-10-3.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes pr. standardliter.
(2) Andel innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineraloljen.
0Endret ved forskrift 27 nov 2014 nr. 1477 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3-10-4.Avgiftsfritak ved utførsel

Det gis fritak for avgift ved utførsel av mineralolje dersom det utføres over 4.000 liter.

§ 3-10-5.Avgiftsfritak for mineralolje som leveres til framdrift av skinnegående transportmiddel
(1) Registrerte virksomheter kan levere mineralolje uten grunnavgift når oljen er til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming og belysning av transportmiddelet.
(2) Bruker skal ved levering av mineraloljen avgi erklæring til den registrerte virksomheten om at oljen er til bruk som nevnt i første ledd. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.
0Tilføyd ved forskrift 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), endret ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3-10-6.Avgiftsfritak for mineralolje som benyttes til høsting av tang og tare
(1) Det gis refusjon for innbetalt grunnavgift på mineralolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som bedriver høsting av tang og tare. Det er et vilkår for refusjon at fartøyet er registrert i Norsk ordinært skipsregister med fartøytypekode 6H.
(2) Søknad om refusjon sendes månedlig på fastsatt skjema til skattekontoret.
0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2010 nr. 964 (i kraft 1 juli 2010), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 3-11. Veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

0Overskriften endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-11-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel).
(2) Som avgiftspliktig mineralolje til framdrift av motorvogn anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer ved minst 210 °C og hvor minst 95 volumprosent destillerer over ved 380 °C (ASTM D 86-metoden). All mineralolje som ikke er merket på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår, er omfattet av avgiftsplikten. Avgift beregnes når den avgiftspliktige ikke på betryggende måte kan dokumentere at mineraloljen er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6. Avgiften beregnes i tillegg til CO₂ -avgift og svovelavgift.
(3) På vilkår fastsatt av Skattedirektoratet omfattes følgende produkter og anvendelsesområder ikke av avgiftsplikten og merkebestemmelsene:
a)tung fyringsolje (mineralolje som inneholder destillasjonsrest),
b)tungdestillat (gassolje med tåkepunkt over 5 °C),
c)flyparafin levert til bruk for luftfartøy,
d)olje som nyttes som råstoff i industriell virksomhet, dersom den av hensyn til bruken ikke kan merkes,
e)olje som leveres i detaljpakning på maksimum fem liter, i den utstrekning det fremgår av pakningen at varen er til annen bruk enn framdrift av motorvogn.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-11-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes pr. standardliter. For blandinger beregnes avgiften av mengden av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i blandingen.
(2) Andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineraloljen.
0Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 27 nov 2014 nr. 1477 (i kraft 1 juli 2015), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-11-3.Tillatelse til merking
(1) Merking av mineralolje må bare foretas ved anlegg som har tillatelse av skattekontoret. Tillatelse gis kun for anlegg hvor en registrert avgiftspliktig selv står for driften. Skattekontoret kan av hensyn til en betryggende kontroll sette vilkår for tillatelsen.
(2) Tillatelsen kan trekkes tilbake med en måneds varsel dersom forholdene ikke er betryggende. Dersom det avdekkes overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, kan tillatelsen trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-11-4.Tidspunkt for merking av mineralolje - hovedregel
(1) Merking skal senest skje på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår. Mineraloljen skal være merket før den lastes om bord i transportmiddel.
(2) ---
(3) Dersom merking skjer etter at oljen har forlatt lagertanken, skal det for hver leveranse registreres og dokumenteres mengde mineralolje og mengde tilsatt merkestoff. Tanker, fyllingsanlegg, styringsenheter mv. skal være betryggende sikret mot manipulering og mot at uvedkommende kan skaffe seg adgang til slike steder.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-11-5.Tidspunkt for merking av mineralolje - unntak

Skattekontoret kan gi tillatelse til at merking skjer på et senere tidspunkt enn angitt i § 3-11-4 første ledd dersom

a)det foreligger spesielle forhold (force majeure mv.). Det er et vilkår at merking kan skje på betryggende måte. Skattekontoret kan sette vilkår for tillatelsen, herunder at merking skal skje under skattekontorets kontroll. Kostnadene kan kreves dekket av rekvirenten,
b)en registrert virksomhet leverer mineralolje fra tankbåt, eller
c)særlige hensyn gjør det hensiktsmessig å foreta merking av mineralolje ved anlegg som drives av frittstående virksomheter. Anlegget må være underlagt en registrert virksomhets kontrollverk. Den registrerte virksomheten må ha full adgang til å kontrollere driften, og må ha instruksjonsmyndighet med hensyn til anleggets drift.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-11-6.Merkestoffer

Merking av mineralolje skal skje med følgende stoffer og i følgende mengde pr. liter levert olje:

a)0,005 gram 4-,N-etyl,N- [ 2- [ 1-(2-metylpropoxy)etoxyl ] etyl ] aminoazobenzen (Solvent Yellow 124), og
b)0,005 gram av følgende derivater av 1,4-diaminoantrakinon, enkeltvis eller i blanding:
1.
1,4-bis-N--2-etylhexyl- og/eller
-3-(2-etylhexyloxi)propyl- og/eller
-3-metoxypropyl-
Aminoantrakinon(Solvent Blue 79)

eller

2.
1,4-bis-N--etyl- og/eller
-amyl- og/eller
-2-etylhexyl-
Aminoantrakinon(Solvent Blue 98)

eller

3.andre tilsvarende antrakinonderivater i en slik mengde at de enkeltvis eller i blanding vil gi like sterk blå farge ved en spektrofotometrisk bestemmelse.
§ 3-11-7.Urettmessig bruk av merket mineralolje
(1) Merket mineralolje kan benyttes til de anvendelsesområder som er angitt i Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 3. Annen bruk av merket mineralolje anses som urettmessig.
(2) Mineralolje anses som merket når den er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6 og andelen merket olje overstiger 3 pst. Mineralolje anses også som merket når den inneholder andre lands merkestoffer, med mindre oljen er merket som høyavgiftsbelagt.
(3) Dersom det urettmessig er benyttet merket mineralolje, skal det beregnes avgift etter følgende tabell:
Motorvognens tillatte totalvekt i kgAvgift kr
0-3 49920 000,-
3 500-7 49940 000,-
7 500-14 99960 000,-
15 000-19 99980 000,-
20 000 og over100 000,-
(4) Avgiften nedsettes forholdsmessig dersom det dokumenteres at det på kjøretøyet ikke kan ha vært benyttet merket mineralolje urettmessig i en toårsperiode fra oppdagelsestidspunktet. Beløpet beregnes pr. påbegynt måned, likevel for minst to måneder. Beløpet avrundes oppad til nærmeste hele 100 kroner.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015, tidligere § 3-11-8), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017) som endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1759.
§ 3-11-8.Avgiftsfritak ved utførsel

Det gis fritak for avgift ved utførsel av olje dersom det utføres over 4 000 liter.

0Tilføyd ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015, tidligere § 3-11-9).

Kap. 3-12. Avgift på elektrisk kraft

0Overskriften endret ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3-12-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter forbruk av elektrisk kraft.
(2) Avgiftsplikten etter første ledd omfatter også elektrisk kraft som leveres uten vederlag eller uttas til eget avgiftspliktig forbruk hos nettselskap, transportør eller produsent.
(3) Forbruk som har direkte sammenheng med kraftproduksjon og fordeling omfattes ikke av avgiftsplikten.
0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004).
§ 3-12-2.Når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk hos nettselskap, transportør eller produsent.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004).
§ 3-12-3.Avgiftsgrunnlag, -beregning og -sats
(1) Avgiften beregnes pr. kWh.
(2) Avgiften beregnes for hvert kvartal. Ved utskriving av forskuddsfaktura for del av avlesningsperiode (a konto utskrivinger), skal det foretas skjønnsmessige avgiftsberegninger.
(3) Dersom avgiftssatsen endres i en avlesningsperiode, beregnes avgiften for perioden ut fra en forholdsmessig fordeling av det avgiftspliktige kvantum etter tidligere og ny sats.
0Endret ved forskrift 18 feb 2004 nr. 411.
§ 3-12-4.Redusert sats for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon
(1) Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon, skal det betales redusert sats. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.
(2) Den reduserte satsen gjelder elektrisk kraft som benyttes av bedriften selv, innenfor de deler av bedriften som er registrert i følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for næringsgruppering SN2007:
a)næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning (næringene 05 til og med 09),
b)næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33),
c)næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning,
d)næringsundergruppe 88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked og næringsundergruppe 88.994 Varig tilrettelagt arbeid, forutsatt at bedriften utøver aktivitet som etter sin art faller inn under næringshovedområdene B eller C.
(3) En endring av registreringsforholdene gis virkning fra det tidspunkt endringen skjer.
0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 19 des 2011 nr. 1405 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3-12-5.Redusert sats for fjernvarmeprodusenter

Fjernvarmeprodusenter registrert i næringsundergruppe (næringskode) 35 300 og fjernvarmeprodusenter som har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat skal betale redusert sats dersom bedriften, med unntak av en oppbyggingsperiode på inntil tre år, bruker minst 50 pst. avfall, bioenergi, spillvarme og/eller varmepumper som energikilde og bedriften leverer fjernvarme til forbrukere utenfor egen næringsvirksomhet.

0Opphevet ved forskrift 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004). Tilføyd igjen ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 15 sep 2010 nr. 1271.
§ 3-12-6.Redusert sats for datasentre

Ved levering av elektrisk kraft til datasenter med faktisk uttak over 0,5 MW, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet, skal det betales redusert sats. Med datasenter menes foretak som har lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes til servere, kjølesystem, pumper, belysning, sikkerhetsanordninger, aggregater og anordninger som direkte støtter servernes funksjon.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-12-7.Redusert sats for skip i næring

Ved levering av elektrisk kraft til bruk om bord i skip i næring, skal det betales redusert sats. Som skip i næring anses ikke skip i opplag, skip som er varig er tatt ut av fart, skip brukt til bosted, hotell, kontor, verksted, lager, eller som er under reparasjon, ombygging eller er satt i dokk eller lignende.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-12-8.Avgrensning mot administrasjonsbygg
(1) Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 pst. eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.
(2) For foretak som har montert egne målere for kraft levert til administrasjonsbygg, skal faktisk forbruk legges til grunn ved fastsettelse av avgiftsgrunnlaget. Foretak uten slike målere skal opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraften som er avgiftspliktig.
0Opphevet ved forskrift 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-6), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-7).
§ 3-12-9.Gjennomføring
(1) Leveranser av kraft levert til foretak som nevnt i § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6 og § 3-12-7 gjennomføres ved at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft med fakturering av redusert avgiftssats. For statskraftkontrakter hvor kraftprisen er avtalt inkludert avgift («1976-kontrakter» og «2 TWh-kontrakter») leveres kraft uten fakturering av avgift. Prisen reduseres med det beløp som tilsvarer el-avgiftssatsen for 1992 (4,15 øre pr. kWh) prisjustert for senere år.
(2) Dersom det for ett abonnement leveres kraft til formål som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket.
0Opphevet ved forskrift 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 19 des 2011 nr. 1405 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-7), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-8).
§ 3-12-10.Dokumentasjon for rett til redusert sats
(1) Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats må legge frem følgende dokumentasjon for nettselskapet:
a)bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre Skattedirektoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.
b)fjernvarmeprodusenter må også legge frem dokumentasjon på bruk av energikilde ved kopi av innvilget støtte til fjernvarmeanlegg eller annen lignende dokumentasjon. Fjernvarmeprodusenter under oppbygging må dokumentere dette ved for eksempel uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller Enova SF.
c)egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som benyttes til industri, bergverk, fjernvarme, datasenter og til skip i næring med krav på redusert sats og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen skal kunne sannsynliggjøres.
d)for datasenter må det også legges frem egenerklæring om at det elektriske anlegget har et faktisk uttak over 0,5 MW. Dokumentasjonen skal også bestå av en bekreftelse fra autorisert elektriker om at det elektriske anlegget har en kapasitet på over 0,5 MW.
e)egenerklæring som viser mengde kraft som er levert med redusert sats til skip i næring. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leveringen skal kunne dokumenteres med erklæring fra bruker av kraften med opplysninger om skipets navn og kjennemerke. Generelle erklæringer kan gis av rederiet.
(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir dokumentasjonen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.
0Opphevet ved forskrift 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 19 des 2011 nr. 1405 (i kraft 1 jan 2012), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-8), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-9), 6 mars 2017 nr. 269.
§ 3-12-11.Avgiftsfritak for kraft produsert i energigjenvinningsanlegg og mikrokraftverk

Elektrisk kraft som leveres direkte til sluttbruker og er produsert ved energigjenvinningsanlegg eller er produsert i aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kVA (mikrokraftverk) er fritatt for avgift.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-9), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-10).
§ 3-12-12.Avgiftsfritak for kraft som leveres til bestemte formål

Elektrisk kraft som leveres til bruk ved kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er fritatt for avgift.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-10), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-11).
§ 3-12-13.Avgiftsfritak for kraft som brukes i veksthusnæringen

Elektrisk kraft som leveres til bruk i foretak som har veksthus med elektrisk varmeanlegg er fritatt for avgift. Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-8.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 19 des 2011 nr. 1405 (i kraft 1 jan 2012), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014, tidligere § 3-12-12), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-11), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-12), 6 mars 2017 nr. 269.
§ 3-12-14.Avgiftsfritak for leveranser av elektrisk kraft i tiltakssonen

Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) er fritatt for avgift.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014, tidligere § 3-12-13), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-12), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-13).
§ 3-12-15.Avgiftsfritak for kraft som brukes til framdrift av skinnegående transportmiddel
(1) Elektrisk kraft som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel er fritatt for avgift. Fritaket omfatter også trolleybusser.
(2) Elektrisk kraft som leveres til oppvarming av og belysning i transportmidler som omfattes av første ledd, er også fritatt for avgift.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014, tidligere § 3-12-14), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-13), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-14).
§ 3-12-16.Gjennomføring av fritakene
(1) Fritakene for leveranser av kraft levert til foretak gjennomføres ved at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft uten fakturering av avgift.
(2) Dersom det for ett abonnement leveres kraft til formål som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftsfritaket, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket.
0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007, tidligere § 3-12-14), 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014, tidligere § 3-12-15), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-14), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-15).
§ 3-12-17.Dokumentasjon for fritak
(1) Fritaksberettigede foretak må fremlegge følgende dokumentasjon for nettselskapet:
a)foretak som bruker elektrisk kraft til kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser må legge frem egenerklæring knyttet til faktisk bruk,
b)foretak som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram må fremlegge bekreftelse på deltakelse fra NVE,
c)foretak i veksthusnæringen må legge fram egenerklæring om at de har veksthus med elektrisk varmeanlegg,
d)foretak som bruker elektrisk kraft til framdrift, oppvarming og belysning i et skinnegående transportmiddel eller trolleybuss må legge fram egenerklæring knyttet til faktisk bruk.
e)egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som er fritatt fra avgift og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen skal kunne sannsynliggjøres.
(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir dokumentasjonen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.
0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007, tidligere § 3-12-15), 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 29 juni 2009 nr. 912 (i kraft 1 juli 2009), 19 des 2011 nr. 1405 (i kraft 1 jan 2012), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014, tidligere § 3-12-16), 17 des 2015 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3-12-15), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 3-12-16).

Kap. 3-13. Avgift på sluttbehandling av avfall

§ 3-13-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017), opphevet ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-13-2 - § 3-13-5.(Opphevet 1 jan 2015 ved forskrift 16 des 2014 nr. 1766.)
§ 3-13-6 - § 3-13-9.(Opphevet 1 okt 2010 ved forskrift 1 sep 2010 nr. 1233.)

Kap. 3-14. Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER)

§ 3-14-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), herunder gjenvunnet TRI og PER. Videre omfattes TRI og PER som inngår som bestanddel i andre produkter, dersom mengden TRI og PER overstiger henholdsvis 1 pst. og 0,1 pst. av produktets totale vekt.
(2) Avgiftsplikten omfatter ikke TRI og PER som er gjenvunnet til eget bruk.
§ 3-14-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004).

Kap. 3-15. Avgift på båtmotorer - oppheving av avgiften - overgangsbestemmelser

0Kapitlet endret ved forskrift 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014).
§ 3-15-1.(Opphevet 1 jan 2015 ved forskrift 16 des 2014 nr. 1766.)
§ 3-15-2.(Opphevet)
0Opphevet og tilføyd igjen ved forskrift 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-15-3.(Opphevet)
0Opphevet og tilføyd igjen ved forskrift 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).

Kap. 3-16. Avgift på sukker m.m.

§ 3-16-1.Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter:

a)sukker (roe- og rørsukker),
b)sirup og sukkeroppløsning av varer som nevnt i bokstav a. Dette gjelder likevel ikke melkesukker, kunsthonning, karamell, sukkerkulør og honning.
0Endret ved forskrift 13 des 2002 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2003).
§ 3-16-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes av varens nettovekt. For den enkelte forbruksenhet og faktureringsenhet brukes tre desimaler.

§ 3-16-3.Avgiftsfritak for varer til ervervsmessig bruk
(1) Varer som omfattes av § 3-16-1 som benyttes i ervervsmessig produksjon av andre varer, er fritatt for avgift når:
a)varer i flytende form leveres i enheter på minst 12,5 kg og andre varer leveres i inneremballasje på minst 25 kg, og
b)varene innføres eller kjøpes hos registrert virksomhet mot erklæring om at varene skal benyttes i ervervsmessig produksjon av andre varer.
(2) Fritaket omfatter ikke varer til følgende virksomheter:
a)institusjoner av alle slag,
b)hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, serverings- og cateringvirksomheter o.l.,
c)kjøtt-, fiske-, delikatesseforretninger o.l.
(3) Fritaket gjennomføres etter bestemmelsene i § 2-3.
0Endret ved forskrift 18 feb 2004 nr. 411.
§ 3-16-4.Tilskudd til biavl
(1) Det gis tilskudd som kompensasjon for avgift på sukker som brukes til biavl, jf. Stortingets vedtak om avgift på sukker mv. § 2 første ledd bokstav f. Tilskudd gis til birøktere med mer enn fem innvintrede bifolk. Tilskudd gis bare for de kvanta sukker som faktisk er brukt. For bikuber som finnes i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark gis det ikke tilskudd for mer enn 25 kg pr. kube pr. år. For bikuber i landets øvrige fylker gis det ikke tilskudd for mer enn 20 kg pr. kube pr. år.
(2) Birøkteren skal sende søknad om tilskudd i to eksemplarer til det lokale birøkterlag innen 15. oktober. Det lokale birøkterlag sender søknadene videre til Norges Birøkterlag AS innen 5. november, som samlet sender søknadene videre til skattekontoret innen 15. desember.
(3) Tilskudd gis på grunnlag av avgiftssatsen pr. 1. september.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 3-17. Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.

§ 3-17-1.Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter varer som hører under følgende varenummer i tolltariffen:

a)Sukkervarer (herunder hvit sjokolade):
1.17.04.1000 - tyggegummi, også overtrukket med sukker,

andre:

2.17.04.9091 - karameller
3.17.04.9092 - pastiller, sukkertøy og drops
4.ex 17.04.9099 - ellers, formet som (eller i form av), plater, stenger, figurer, kuler o.l.
b)Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao:
1.ex 18.06.2090 - i blokker, plater eller stenger
2.18.06.3100 - med fyll
3.18.06.3200 - uten fyll
4.ex 18.06.9010 - annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av kakao, støpt eller formet som figurer, kuler o.l.
c)Kjeks:
1.ex 19.05.3100 - søte kjeks og småkaker
2.ex 19.05.3200 - vafler og vaffelkjeks.

Varene er avgiftspliktige når de er:

1.helt overtrukket (eventuelt unntatt bunnen) med sjokolade-(kakao-) og/eller sukkerholdig masse
2.delvis overtrukket og/eller har mellomlag av slik masse som nevnt under 1, og hvor vekten av massen utgjør mer enn 50 pst. av kjeksens samlede vekt.
d)Drops, tyggegummi og andre godterier, herunder pastiller mv., uten innhold av sukker:
1.21.06.9041 – drops og pastiller
2.21.06.9044 - tyggegummi, unntatt nikotintyggegummi
3.ex 21.06.9098 - andre godterier (tilsvarende varer som er avgiftspliktig etter bokstav a eller b).
e)Varer som hører under andre varenumre i tolltariffen fordi de er satt sammen eller pakket sammen med varer som er nevnt i bokstav a-d. Avgiftsplikten omfatter ikke varer som er på eller i kaker under tolltariffens varenummer 19.05.9031.
0Endret ved forskrifter 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3-17-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes på grunnlag av den avgiftspliktige varens nettovekt. For den enkelte forbruksenhet og faktureringsenhet brukes tre desimaler.
(2) Ikke spiselige bestanddeler av en vare regnes ikke med i nettovekten.
(3) For varer der det beregnes avgift etter § 3-17-1 bokstav e, skal det bare beregnes avgift av den avgiftspliktige delen.
0Endret ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3-17-3.Avgiftsfritak for råstoff mv.
(1) Varer som brukes som råstoff mv. i egen bedrift til produksjon av avgiftsfrie varer er fritatt for avgift, jf. Stortingets vedtak om avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m. § 2 bokstav e. Fritaket gjelder varer under tolltariffens posisjoner 17.04 og 18.06 i form av blokker, plater, stenger eller kuler mv.
(2) Varene er fritatt for avgift når
a)varene foreligger i enheter med nettovekt over to kg og
b)det dokumenteres gjennom produksjonskalkyler e.l. at varene er benyttet i produksjonen.
(3) Fritaket gjennomføres etter bestemmelsene i § 2-3.
0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004).

Kap. 3-18. Avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK)

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 19 des 2002 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2003).
§ 3-18-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter:
ProdukttyperKjemisk formelGlobal warming potential (GWP)
HFK
HFK-23CHF314 800
HFK-32CH₂ F2675
HFK-41CH₃ F92
HFK-43-10meeCF₃ CF₂ CHFCHFCF31640
HFK-125CF₃ CHF23500
HFK-134CHF₂ CHF21100
HFK-134aCF₃ CH₂ F1430
HFK-152aCHF₂ CH3124
HFK-143CHF₂ CH₂ F353
HFK-143aCF₃ CH34470
HFK-152CH₂ F CH₂ F53
HFK-161CH₃ CH₂ F12
HFK-227eaCF₃ CHFCF33220
HFK-236cbCF₃ CF₂ CH₂ F1340
HFK-236eaCF₃ CHF CHF21370
HFK-236faCF₃ CH₂ CF39810
HFK-245caCHF₂ CF₂ CH₂ F693
HFK-245faCF₃ CH₂ CHF21030
HFK-365mfcCF₃ CH₂ CF₂ CH3794
PFK
PFK-14CF47390
PFK-116CF₃ CF312 200
PFK-218CF₃ CF₂ CF38830
PFK-3-1-10CF₃ CF₂ CF₂ CF38860
PFK-c318c-C4 F810 300
PFK-4-1-12CF₃ CF₂ CF₂ CF₂ CF39160
PFK-5-1-14CF₃ CF₂ CF₂ CF₂ CF₂ CF39300
(2) Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer.
(3) Avgiftsplikten etter første ledd omfatter også HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer.
(4) Avgiftsplikten omfatter ikke gjenvinning av HFK og PFK.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2002 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2003), endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 15 des 2015 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-18-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes på grunnlag av varens nettovekt multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) som fremkommer av § 3-18-1 første ledd. For blandinger beregnes avgiften av nettovekten av de enkelte avgiftspliktige typene i blandingen.
(2) For HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer, betales avgift av andelen HFK og PFK.
(3) Dersom type HFK eller PFK ikke kan dokumenteres, benyttes den høyeste GWP-verdien av de produkttyper HFK/ PFK det ikke kan utelukkes å være.
(4) Dersom blandingsforholdet i en blanding hvor HFK og/eller PFK inngår ikke kan dokumenteres, benyttes GWP-verdien for produkttypen i blandingen med høyeste sats for hele blandingen. Det tas hensyn til dokumentasjon som eventuelt utelukker enkelte blandingsforhold.
(5) Dersom mengde HFK og PFK som bestanddel i andre varer ikke kan dokumenteres, betales avgift etter følgende grunnlag for følgende varer:
a)husholdningskjøleskap og -frysere: 250 gram pr. kjøleenhet.
b)kompakte væskekjølere (til luftkondisjoneringsanlegg til bygninger): 0,25 kg pr. kW kjøleytelse.
c)luftkjølere (til luftkondisjoneringsanlegg til bygninger), varmepumper og avfuktere: 0,5 kg pr. kW kjøleytelse.
d)melkeanlegg, indirekte: 1 kg pr. kW kjøleytelse.
e)melkeanlegg, direkte: 2 kg pr. kW kjøleytelse.
f)industrielle kjøle- og fryserom: 1,5 kg pr. kW kjøleytelse.
g)kommersielle kjøle- og fryseanlegg, herunder kjølerom uten offentlig adgang: 2,5 kg pr. kW kjøleytelse.
h)spraybokser: 0,5 kg pr. enhet, unntatt astmaspraybokser hvor det benyttes 10 gram pr. enhet.
i)klimaanlegg (airconditioner) til motorkjøretøyer som person-, vare-, kombinerte- og campingbiler, traktorer, trucker: 1 kg pr. enhet.
j)klimaanlegg (airconditioner) til lastebiler, anleggsmaskiner, skurtreskere, spesialbiler: 2,5 kg pr. enhet.
k)klimaanlegg (airconditioner) i busser: 5 kg pr. enhet.
l)fugeskum: 0,5 kg pr. kg.
m)isolerte dører og porter: 0,25 kg pr. m² .
n)ekstrudert polystyren til isolering: 2,5 kg pr. m³ .
o)paneler til kjøle- og fryserom: 6 kg pr. m³ .
(6) Dersom avgiftsgrunnlaget ikke kan fastsettes etter første eller femte ledd, benyttes det grunnlaget som skattemyndighetene finner mest sannsynlig.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2002 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2003), endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 6 mars 2017 nr. 269.

Kap. 3-19. Avgift på utslipp av NOx

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-19-1.Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter utslipp av nitrogenoksider (NOx ) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

a)framdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW,
b)motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,
c)fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-19-2.Stedlig virkeområde
(1) For fartøy gjelder avgiftsplikten følgende utslipp:
a)utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann,
b)utslipp fra innenriks fart selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann,
c)for norskregistrerte fartøy gjelder avgiftsplikten i tillegg utslipp i nære farvann.
(2) For luftfartøy gjelder avgiftsplikten utslipp mellom norske landingsplasser og mellom norsk landingsplass og innretning på norsk kontinentalsokkel. For fly gjelder avgiftsplikten i disse tilfellene kun utslipp fra avgang og landing. For luftfartøy gjelder avgiftsplikten videre utslipp mellom norsk landingsplass og landingsplass på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. For fly gjelder avgiftsplikten i disse tilfellene kun utslipp fra avgang og landing ved norsk landingsplass.
(3) For kjøretøy, herunder jernbanekjøretøy, gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge.
(4) For andre utslippsenheter, herunder faste og flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet, gjelder avgiftsplikten i Norge og på norsk kontinentalsokkel.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-19-3.Definisjoner

I dette kapittel forstås med:

a)«fremdriftsmaskineri» - maskineri som benyttes eller er konstruert til fremdrift av fartøy, luftfartøy eller kjøretøy,
b)«norsk territorialfarvann» - havområder rundt norsk fastland omfattet av lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone,
c)«innenriks fart» – fart mellom to norske havner og mellom norsk havn og Svalbard, Jan Mayen, bilandene og innretninger på norsk kontinentalsokkel,
d)«innretninger på norsk kontinentalsokkel» – anlegg eller installasjon, herunder flytende, som har tilknytning til utnyttelsen av naturforekomster i havområdene utenfor norsk territorialfarvann,
e)«nære farvann» - havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil,
f)«fjerne farvann» - havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller mer,
g)«direkte fart» - fart mellom norsk og utenlandsk havn uten at det under farten drives fiske eller fangst eller annen virksomhet,
h)«havn» – ethvert sted der et fartøy kan legge til kai, verksted eller sokkelinnretning og ethvert sted innenfor territorialgrensen der et fartøy laster eller losser gods eller setter av eller tar om bord personer,
i)«landingsplass» - landingsplass som nevnt i luftfartsloven § 7-5 første ledd,
j)«luftfartøy» - fly og helikopter,
k)«turtall» - motorens maksimale turtall i henhold til sertifikat eller lignende.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-19-4.Når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikten oppstår ved utslipp av NOx .

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-19-5.Avgiftsgrunnlag

Avgiften beregnes pr. kilogram NOx .

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-19-6.Avgiftsberegning
(1) Avgiften beregnes på grunnlag av faktisk utslipp av NOx , regnet etter NO₂ -ekvivalenter. Dersom faktisk utslipp fastsettes ved måling, fastsettes konsentrasjonen av NOx med en døgnmiddelverdi for hvert av døgnene i avgiftsperioden. For å oppnå gyldig døgnmiddelverdi kan ikke mer enn to times-, fem halvtimes- eller femten timinuttersmiddelverdier per døgn forkastes på grunn av svikt ved eller vedlikehold av det kontinuerlige måleutstyret. Kan det for ett eller flere døgn ikke fastsettes en gyldig døgnmiddelverdi, erstattes hver av disse med gjennomsnittet av de gyldige døgnmiddelverdiene i perioden. Kan det ikke fastsettes gyldig døgnmiddelverdi for minst 14 døgn i avgiftsperioden, benyttes gjennomsnittsverdien fra forrige avgiftsperiode. Målingene skal foretas under ordinære og representative driftsforhold. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Det samme gjelder for kalibrering av måleutstyr. Dersom NS ikke finnes, kan annen internasjonal standard benyttes.
(2) Dersom faktisk utslipp etter første ledd ikke er kjent, beregnes avgiften på grunnlag av kildespesifikk utslippsfaktor og mengde forbrukt energivare. For fly beregnes avgiften etter formelen i § 3-19-8.
(3) Dersom faktisk utslipp etter første ledd ikke er kjent, eller kildespesifikk utslippsfaktor etter annet ledd ikke er fastsatt, beregnes utslippet etter tabellen i § 3-19-9.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 1 sep 2010 nr. 1233 (i kraft 1 okt 2010).
§ 3-19-7.Fastsettelse av kildespesifikk utslippsfaktor

Kompetent myndighet kan fastsette kildespesifikk utslippsfaktor etter søknad fra den avgiftspliktige. Kompetent myndighet er for denne avgiften Miljødirektoratet for landbasert virksomhet, Sjøfartsdirektoratet for fartøy, Luftfartstilsynet for luftfartøy og Oljedirektoratet for innretninger på norsk kontinentalsokkel. Kompetent myndighet kan gi retningslinjer om fastsettelse av kildespesifikk utslippsfaktor.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-19-8.Formel for beregning av utslipp fra fly
(1) For fly beregnes avgiften etter følgende formel:

sf-20011211-1451-01-01.gif 

a (average)faktor avhengig av motorens HC (hydro carbones)-verdi.
a = 1 dersom gjennomsnittlig HC-verdi er mindre eller lik ICAOs gjeldende standard på 19,6 g/kN.
a > 1 dersom gjennomsnittlig HC-verdi er større enn ICAOs gjeldende standard.
a kan maksimalt være på 4,0
motorerantall motorer
LTO-modus4 faser: start, stigning, innflyging, taksing (bevegelse opp til 3000 fot over bakken)
tidstandardisert tidsperiode for hver enkelt LTO-modus for en gitt motortype (minutter)
drivstoffratedrivstoffrate per modus (kg/sek)
NOx -indeksutslippsindeks per modus (g/kg drivstoff)
(2) Ved manglende utslipps- eller motordata legges motorer med høyeste HC-verdi og NOx -indeks til grunn for avgiftsberegningen.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-19-9.Tabell for beregning av utslipp
(1) Motorer
a)Turtall lavere enn 200 rpm:100 kg NOx pr. tonn energivare
b)Turtall fra og med 200 rpm til 1000 rpm:53 kg NOx pr. tonn energivare (54 kg for motorer bygget før år 2000)
c)Turtall fra og med 1000 rpm til 1500 rpm:50 kg NOx pr. tonn energivare
d)Turtall fra og med 1500 rpm:44 kg NOx pr. tonn energivare (45 kg for motorer bygget før år 2000)
(2) Kjeler
a)9,6 kg NOx pr. tonn tungolje
b)4,5 kg NOx pr. tonn steinkull
c)3,6 kg NOx pr. tonn lettolje
d)3,6 kg NOx pr. tonn marine gassolje/diesel
e)3,6 kg NOx pr. tonn tungdestillat
f)1,8 kg NOx pr. tonn biobrensel, jomfruelig brensel (tørrstoff)
g)2,4 kg NOx pr. tonn biobrensel, returtrevirke (tørrstoff)
h)1,7 g NOx pr. Sm³ naturgass, gasskjeler
i)2,8 g NOx pr. Sm³ naturgass, konverterte kjeler
j)2,0 g NOx pr. Sm³ LPG, gasskjeler
k)3,4 g NOx pr. Sm³ LPG, konverterte kjeler.
(3) Turbiner
a)Turbiner:16 g NOx pr. Sm³ gass
25 kg NOx pr. tonn flytende energivare
b)Lav-NOx -turbiner:1,8 g NOx pr. Sm³ gass
(4) Fakler
a)4 g NOx pr. Sm³ gass, fakler i raffineri
b)2 g NOx pr. Sm³ gass, fakling av deponigass
c)12 g NOx pr. Sm³ gass, øvrig fakling.
(5) Helikoptre

For helikoptre beregnes avgiften på grunnlag av en faktor på 6,67 kg NOx pr. tonn forbrukt energivare.

(6) Jernbanekjøretøy

For jernbanekjøretøy beregnes avgiften på grunnlag av en faktor på 47 kg NOx pr. tonn forbrukt energivare.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3-19-10.Dokumentasjon for avgiftsberegning
(1) Beregnes avgiften på grunnlag av faktisk utslipp, skal beregningen dokumenteres.
(2) Beregnes avgiften etter en kildespesifikk utslippsfaktor, skal det dokumenteres at denne er fastsatt etter Norsk Standard (NS) eller tilsvarende internasjonal standard. I de tilfeller kildespesifikk utslippsfaktor ikke er fastsatt i samsvar med dette, skal det foreligge dokumentasjon fra kompetent myndighet som verifiserer benyttet faktor.
(3) For motorer hvor turtallet legges til grunn, skal dette dokumenteres med sertifikat e.l.
(4) Virksomheten skal dokumentere bruk av type og mengde energivare til avgiftspliktige utslipp.
(5) For beregning av avgift ved utslipp fra lav-NOx -turbiner, skal virksomheten fremlegge sertifikat fra produsent eller annen dokumentasjon verifisert av kompetent myndighet som viser at turbinen er en lav-NOx -turbin.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-19-11.Avgiftsfritak - direkte utenriks fart og fiske og fangst i fjerne farvann
(1) Utslipp fra fartøy i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn, og fra luftfartøy i direkte luftfart mellom norsk og utenlandsk landingsplass, er fritatt for avgift for hele farten.
(2) Utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann er fritatt for avgift for den delen av farten som skjer i fjerne farvann.
(3) Grunnlaget for fritak etter denne bestemmelsen skal dokumenteres ved fremleggelse av kopi av loggbok e.l. som viser fartøyets navn, nasjonalitet, bestemmelsessted og mengde forbrukt energivare til henholdsvis avgiftspliktig og avgiftsfritt utslipp.
(4) Utslipp som omfattes av denne bestemmelsen føres uten avgift i skattemeldingen.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-19-12.Avgiftsfritak - miljøavtale
(1) Utslipp fra enheter som er omfattet av «Miljøavtale om reduksjon av NOx -utslipp for perioden 2011–2017» er fritatt for avgift.
(2) Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til avtalen. Tilslutningstidspunktet er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra Næringslivets NOx -fond. For avgiftspliktige virksomheter som ble tilsluttet senest 1. juli 2011, gjelder fritaket fra 1. januar 2011. Skattekontoret refunderer etter søknad fritaksberettiget avgift som er innbetalt for perioden 1. januar til og med 30. juni 2011.
(3) Fritaket gis på vilkår av at Miljødirektoratet godkjenner gjennomføringen av avtaleforpliktelsen for det enkelte år. I de tilfeller Miljødirektoratet ikke godkjenner gjennomføring av avtalen skal avgift som det er gitt fritak for innrapporteres og betales innen 18. juli påfølgende år. Dersom kun deler av forpliktelsen godkjennes, skal det betales en redusert avgift. Avgiftsreduksjonen tilsvarer den prosentvise andelen av den årlige reduksjonsforpliktelsen som anses oppfylt.
(4) Grunnlaget for fritak etter denne bestemmelsen skal dokumenteres ved tilslutningsbevis fra næringslivets NOx -fond. Kopi av tilslutningsbeviset skal oversendes skattekontoret.
(5) Ved tilbakekall av tilslutningsbevis skal den registrerte virksomheten umiddelbart gi skattekontoret melding om dette.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 1 aug 2008 nr. 935, 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 16 juni 2011 nr. 597, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-19-13.Avgiftsbetaling - utenlandsk eier av avgiftspliktige fartøy og luftfartøy
(1) Utenlandsk eier som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal betale avgift ved representant registrert etter § 5-2 bokstav d for avgiftspliktig fart.
(2) Fører av fartøyet eller luftfartøyet skal ved ankomst til Norge gjøre skattekontoret oppmerksom på hvilken representant som skal betale avgiften.
(3) Eier av fartøyet eller luftfartøyet og representanten er solidarisk ansvarlige for avgiften.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3-19-14.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-19-15.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 16 juni 2011 nr. 597 (tidligere § 3-19-16), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).

Kap. 3-20. Veibruksavgift på bioetanol og biodiesel som omfattes av omsetningskrav

0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-20-1.Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter bioetanol og biodiesel som omfattes av omsetningskravet i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-3.

0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-20-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften beregnes per standardliter.
(2) Ved overoppfyllelse av omsetningskravet etter produktforskriften § 3-3, er det valgfritt hvilke mengder av den omsatte bioetanolen eller biodieselen som legges til grunn for avgiftsberegningen.
0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3-20-3.Innrapportering og betaling av avgift på bioetanol og biodiesel
(1) Registrerte virksomheter skal for hver måned innrapportere den samlede omsetning av bioetanol og biodiesel som vil kunne regnes som en del av oppfyllelsen av kravene til omsetning av biodrivstoff etter produktforskriften § 3-3.
(2) Avgift skal innrapporteres og betales for den bioetanol og biodiesel som omfattes av første ledd, begrenset oppad til 7 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff for vedkommende periode.
(3) Dersom innberettet mengde drivstoff etter annet ledd er høyere eller lavere enn 7 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff pr. kalenderår, innrapporteres dette på første skattemelding etter at rapportering etter produktforskriften § 3-10 er gjennomført.
(4) I tilfeller der omsetningskravet etter produktforskriften § 3-3 oppfylles av flere registrerte virksomheter samlet, skal den enkelte registrerte virksomhet innrapportere og betale avgift for sin andel av den samlede oppfyllelse.
0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015), endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-20-4.Innrapportering og betaling for 2015 - overgangsordning

For bioetanol og biodiesel der avgiftsplikten oppstår i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2015 skal det betales avgift av den delen av biodrivstoffet som omfattes av omsetningskravet etter produktforskriften § 3-3 for det samlede omsetningsåret 2015.

0Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015).

Kap. 3-21. Veibruksavgift på naturgass og LPG

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3-21-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter naturgass og LPG som leveres autogassanlegg og andre fyllestasjoner, og som skal benyttes til framdrift av motorvogn.
(2) Som naturgass anses også blandinger dersom naturgass er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen naturgass er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.
(3) Som LPG anses også blandinger dersom LPG er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen LPG er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.
(4) Avgiften beregnes i tillegg til CO₂ -avgift.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3-21-2.Når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikten oppstår ved levering av naturgass og LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner.

0Tilføyd ved forskrift 16 mars 2017 nr. 331.
§ 3-21-3.Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften på naturgass beregnes per standardkubikkmeter (Sm³ ).
(2) Avgiften på LPG beregnes per kg.
(3) Andelen innblandet biogass i naturgass og LPG inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Andelen biogass må dokumenteres. Dette gjelder tilsvarende for andel hydrogen i naturgass (hytan/naturalhy).
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016), 16 mars 2017 nr. 331 (tidligere § 3-21-2).
§ 3-21-4.Avgiftsfritak ved utførsel
(1) Det gis fritak for avgift ved utførsel dersom det utføres over 300 Sm³ naturgass eller over 150 kg LPG.
(2) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-7.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016), 16 mars 2017 nr. 331 (tidligere § 3-21-3).
§ 3-21-5.Unntak for gass levert til annen bruk enn framdrift av motorvogn
(1) Naturgass og LPG som leveres fra autogassanlegg og andre fyllestasjoner, og brukes til annet enn framdrift av motorvogn er ikke omfattet av avgiftsplikten.
(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal dokumenteres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen) skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) Krav om erklæring fra bruker etter annet ledd omfatter ikke LPG som leveres på flasker.
(4) For gass levert til sluttbruker med avgift til bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gis det refusjon tilsvarende betalt avgift.
(5) Søknad om refusjon rettes til leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen). Søker må gi en erklæring om hva gassen er benyttet til, samt mengde. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-7.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016), 16 mars 2017 nr. 331 (tidligere § 3-21-4).
§ 3-21-6.Fritak for gass levert til traktorer m.m.
(1) Det gis fritak for gass levert fra autogassanlegg og andre fyllestasjoner til bruk i traktorer, samt motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn.
(2) Det gis fritak for gass levert fra autogassanlegg og andre fyllestasjoner til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper.
(3) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen) skal oppbevare erklæringen i ti år.
(4) For gass levert til sluttbruker med avgift til bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gis det refusjon tilsvarende betalt avgift.
(5) Søknad om refusjon rettes til leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen). Søker må gi en erklæring om hva gassen er benyttet til, samt mengde. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-7.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016), 16 mars 2017 nr. 331 (tidligere § 3-21-5).
§ 3-21-7.Levering fra ikke-registrert virksomhet - kreditering av avgift
(1) Ikke-registrert virksomhet som har utført eller levert gass uten avgift etter § 3-21-4, § 3-21-5 og § 3-21-6 kan kreve at leverandør (registrert virksomhet) krediterer avgiften. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde gass som er utført eller levert uten avgift. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leverandøren (registrert virksomhet) skal oppbevare erklæringen i ti år.
(2) Ikke-registrert virksomhet skal oppbevare erklæringen fra bruker i ti år etter at den er avgitt.
(3) Registrert virksomhet som har kreditert ikke-registrert virksomhet for avgift kan føre denne til fradrag i skattemeldingen. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt erklæring om bruken.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017), 16 mars 2017 nr. 331 (tidligere § 3-21-6).
§ 3-21-8.Plikt til å levere skattemelding

Virksomheter som er registrert for veibruksavgift på naturgass plikter ikke å levere skattemelding.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017), endret ved forskrifter 6 mars 2017 nr. 269, 16 mars 2017 nr. 331 (tidligere § 3-21-7).

Kap. 3-22. Flypassasjeravgift

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3-22-1.Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norsk lufthavn, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene.
(2) Med ervervsmessig flyging menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste.
(3) Med militærflyging menes flyging av militært personell i tjeneste utført på spesielt oppdrag fra militær myndighet eller annen kompetent myndighet når flygingen omfattes av luftfartsloven kapittel XVII.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3-22-2.Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes per passasjer som påbegynner avgiftspliktig flyging.

0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3-22-3.Når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikten oppstår når flygingen påbegynnes.

0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3-22-4.Avgiftsfritak for barn under to år

Flyging av barn som er under to år på avreisetidspunktet, er fritatt for avgift.

0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3-22-5.Avgiftsfritak for transitt- og transferpassasjerer
(1) Med transitt- og transferflyging menes påfølgende flyging med samme fly (transitt) eller med annet fly (transfer).
(2) Den første flygingen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig når avgangslufthavn er norsk, mens alle påfølgende flyginger er fritatt for avgift.
(3) Den påfølgende flygingen må påbegynnes innen 24 timer etter den foregående og må stå i direkte forbindelse med denne. Reisedokumentene bør vise avgang- og ankomstlufthavn, dato og klokkeslett for avgang og ankomst i henhold til rutetabell for alle flygingene, flygingenes sammenheng og et reisesammendrag.
(4) Avgiftsfritaket gjelder reise med både rute- og charterfly og selv om den påfølgende reisen innebærer skifte av luftbefordrer eller lufthavn.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016).

Kap. 3-23. Avgift på trafikkforsikringer

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017), overskrift endret ved forskrift 6 mars 2017 nr. 269.
§ 3-23-1.Saklig virkeområde
(1) Under forutsetning av at Stortinget fatter vedtak om avgift på trafikkforsikringer for budsjetterminen 2018 skal det fra 1. januar 2018 betales avgift til statskassen for forsikringsavtale om obligatoriske ansvarsforsikringer (trafikkforsikringer), jf. lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova) § 15.
(2) Avgiftsplikten omfatter ikke forsikringer på motorvogner som er registrert etter bestemmelsene i forskrift 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk.
(3) Avgiftsplikten omfatter ikke forsikringer på kjøretøy med utenlandske kjennemerker.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-2.Definisjoner
(1) Med trafikkforsikring menes avtale inngått i samsvar med lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer § 15 og lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) del A.
(2) Ved vurdering av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under, legges definisjonene av motorvogngruppene og de øvrige tekniske krav som følger av vegmyndighetenes regelverk til grunn.
(3) Med forsikringsdøgn menes døgn som den avgiftspliktige er ansvarlig for etter forsikringsavtaleloven § 3-1. Et døgn starter kl. 00.00. Et påbegynt døgn regnes som ett forsikringsdøgn.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-3.Når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtaleloven § 3-1 begynner å løpe.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-4.Avgiftsgrunnlag, sats, og beregning av avgift
(1) Avgiften beregnes per trafikkforsikring for den tid den avgiftspliktige er ansvarlig for kjøretøyet. Avgift skal ikke beregnes for ansvar etter bilansvarslova § 19 og forsikringsavtaleloven § 7-2.
(2) Avgiften beregnes per forsikringsdøgn etter de satser og regler som gjelder på tidspunktet den avgiftspliktige blir ansvarlig for kjøretøyet etter forsikringsavtaleloven § 3-1. Ved fornyelse av en forsikringsavtale beregnes avgiften etter regler og satser som gjelder på tidspunktet for fornyelsen, jf. forsikringsavtaleloven § 3-2.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-5.Veterankjøretøy

Motorvogn regnes som 30 år fra 1. januar det året kjøretøyet når 30 års registreringstid, og skal ha redusert sats fra og med 1. januar dette året.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-6.Vraking og tyveri
(1) For kjøretøy som er levert til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging og er avregistrert, kan tidligere beregnet avgift føres til fradrag i skattemeldingen når det kan dokumenters at kjøretøyet var avregistrert i den aktuelle perioden.
(2) Ved tyveri kan tidligere beregnet avgift føres til fradrag i skattemeldingen fra det tidspunkt kjøretøyet er registret stjålet.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-7.Dobbel forsikring

Tidligere beregnet avgift kan føres til fradrag i skattemeldingen når det kan dokumenteres at kjøretøyet er dekket av trafikkforsikring i et annet forsikringsselskap for samme periode, og den andre trafikkforsikringsavtalen ikke er trukket tilbake eller på annen måte opphørt.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-8.Tap på utestående premiekrav
(1) Dersom et utestående premiekrav som det tidligere er innberettet avgift for, på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne kan konstateres endelig tapt, kan avgiften føres til fradrag i skattemeldingen for den termin tapet konstateres.
(2) Et utstående premiekrav anses endelig tapt dersom
a)foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves,
b)fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
c)offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
d)fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.
(3) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-23-9.Overgangsbestemmelser
(1) Under forutsetning av at Stortinget for budsjetterminen 2018 treffer et vedtak om avgift på trafikkforsikringer fra 1. januar 2018, skal det for trafikkforsikringer som gjelder kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om årsavgift for budsjetterminen 2017 § 1 og som begynner å løpe før 1. januar 2018, svares avgift for den del av forsikringen som gjelder 2018.
(2) For trafikkforsikringer som tegnes eller har hovedforfall før 1. mars 2018, beregnes avgift etter satsene i Stortingets vedtak om årsavgift for budsjetterminen 2017 § 1 første ledd.
(3) Avgiften etter annet ledd beregnes med følgende beløp (kr) pr. døgn kjøretøyet er forsikret:
Avgiftsgruppe a7,73
Avgiftsgruppe b9,01
Avgiftsgruppe c7,73
Avgiftsgruppe d5,37
Avgiftsgruppe e1,25
(4) For motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (årsavgiftsvedtaket § 1 annet ledd bokstav e nr. 5) skal det ikke beregnes avgift.
(5) Det skal ikke beregnes avgift etter tredje ledd for trafikkforsikringer som omfattes av Stortingets vedtak om årsavgift for budsjetterminen 2017 § 2.
(6) Avgift på trafikkforsikring som et forsikringsselskap har overveltet forsikringstaker, skal betales tilbake til forsikringstaker dersom Stortinget ikke vedtar avgift på trafikkforsikringer fra 1. januar 2018.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 4. Avgiftsfritak og reduserte satser for enkelte bruksområder

Kap. 4-1. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet 1 jan 2014 ved forskrift 17 des 2013 nr. 1565.
§ 4-1-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4-1-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014).

Kap. 4-2. Fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

§ 4-2-1.Saklig virkeområde

Det gis refusjon for innbetalt CO₂ -avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO₂ -avgift på mineralolje og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak om CO₂ -avgift på mineralske produkter § 1 første ledd bokstav a.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013).
§ 4-2-2.Vilkår

Det er et vilkår for refusjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.

§ 4-2-3.Fremgangsmåten for refusjon
(1) Søknad om refusjon sendes månedlig på fastsatt skjema til Garantikassen for fiskere.
(2) Søknad skal sendes innen utløpet av februar året etter bunkringsåret. Garantikassen for fiskere kan gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp, og fristen av praktiske grunner ikke kan overholdes.
0Endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

Kap. 4-3. Fartøy som driver gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart

§ 4-3-1.Godstransport i innenriks sjøfart - saklig virkeområde
(1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftspliktige produkter uten CO₂ -avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver godstransport i innenriks sjøfart.
(2) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter.
(3) Fritaket omfatter fartøy som benyttes til godstransport som er registrert i norsk skipsregister eller skipsregister i et annet EØS-land.
(4) Den fritaksberettigede skal være registrert i foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.
0Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 27 feb 2009 nr. 246 (i kraft 1 mars 2009), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014).
§ 4-3-2.Passasjertransport i innenriks sjøfart - saklig virkeområde
(1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftspliktige produkter uten CO₂ -avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver passasjertransport i innenriks sjøfart.
(2) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter.
(3) Fritaket omfatter passasjerskip og -ferger som er registrert i norsk skipsregister eller skipsregister i et annet EØS-land.
(4) § 4-3-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 27 feb 2009 nr. 246 (i kraft 1 mars 2009), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014).
§ 4-3-3.Erklæring om avgiftsfritak
(1) Den fritaksberettigede skal ved levering avgi erklæring til den registrerte virksomheten om at produktene kun er til bruk som nevnt i § 4-3-1 og § 4-3-2 og at fartøyet utelukkende brukes til gods- eller passasjertransport i den fritaksberettigedes næringsvirksomhet. Erklæringen skal avgis av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet. Med rederi menes det selskapet som står ansvarlig for driften av fartøyet. Ved søknad om refusjon skal erklæring gis til skattekontoret.
(2) Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, nasjonalitet og registrering, samt levert mengde olje eller gass og dato for leveringen.
(3) Generelle erklæringer om at fartøyet utelukkende benyttes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart og oppfyller vilkårene i dette kapittelet, kan gis av rederiet, jf. første ledd tredje punktum. Det skal framkomme av erklæringen at rederiet er kjent med at avgiftsplikten oppstår dersom fartøyet går i annen fart enn det som framgår av erklæringen. Erklæringen er gyldig for inntil ett år.
(4) Den som avgir erklæring etter denne bestemmelsen, er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige.
(5) Mottaker av erklæringen skal oppbevare denne i ti år.
(6) Avgift skal innbetales til skattekontoret dersom det etter at erklæring er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylt.
0Endret ved forskrifter 27 feb 2009 nr. 246 (i kraft 1 mars 2009), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 24 juni 2014 nr. 844 (i kraft 1 juli 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-3-4.Fremgangsmåten for refusjon

Søknad om refusjon sendes til skattekontoret.

0Endret ved forskrifter 1 okt 2002 nr. 1067 (i kraft 1 jan 2003), 8 okt 2002 nr. 1146 (i kraft 1 jan 2003), 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 4-4. Skip i utenriks fart, fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann og innretninger på kontinentalsokkelen mv.

§ 4-4-1.Skip i utenriks fart - saklig virkeområde
(1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte produkter uten CO₂ -avgift på mineralolje, naturgass og LPG, svovelavgift på mineralolje, grunnavgift på mineralolje mv. og avgift på smøreolje mv. til skip i utenriks fart.
(2) For avgiftsbelagte produkter levert fra ikke registrerte virksomheter gis det refusjon for tilsvarende innbetalte avgifter.
(3) Med skip i utenriks fart menes:
a)skip som skal direkte til utenlandsk havn, Svalbard, Jan Mayen eller andre faste anlegg til havs utenfor Norges økonomiske sone, og hvor det er gitt melding om dette til tollvesenet,
b)skip som skal til utenlandsk havn, Svalbard, Jan Mayen eller andre faste anlegg til havs utenfor Norges økonomiske sone via annen norsk havn, og hvor det er gitt melding om dette til tollvesenet. Det er et vilkår for fritak at fartøyet bare medbringer last eller passasjerer som kommer fra eller er bestemt til utenlandsk havn,
c)værskip som skal ligge stasjonært i havområdene utenfor Norge.
0Endret ved forskrifter 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4-4-2.Fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann - saklig virkeområde
(1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte produkter uten CO₂ -avgift på mineralolje, naturgass og LPG, svovelavgift på mineralolje, grunnavgift på mineralolje mv. og avgift på smøreolje mv. til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann.
(2) For avgiftsbelagte produkter levert fra ikke registrerte virksomheter gis det refusjon for tilsvarende innbetalte avgifter.
(3) Med fjerne farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller mer.
0Endret ved forskrifter 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4-4-3.Innretninger på kontinentalsokkelen mv. - saklig virkeområde
(1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte produkter til innretninger på kontinentalsokkelen og spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen uten grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje og veibruksavgift på bensin.
(2) For avgiftsbelagte produkter levert fra ikke registrerte virksomheter gis det refusjon for tilsvarende innbetalte avgifter.
(3) Med innretning på kontinentalsokkelen menes anlegg eller innretninger, herunder flytende, som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense.
(4) Med spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen menes skip som utfører spesielle tjenester i forhold til innretninger på kontinentalsokkelen, herunder forsyningsskip, standbyfartøyer, dykkerfartøyer, brønnstimuleringsfartøyer og borefartøyer. Som oppdrag anses også transport mellom norsk fastland og innretninger som nevnt i tredje ledd.
0Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-4-4.Vilkår for fritak
(1) Ved levering skal det avgis erklæring til den registrerte virksomheten om at produktene er til bruk som nevnt i § 4-4-1, § 4-4-2 og § 4-4-3. Slik erklæring skal avgis av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet.
(2) Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, nasjonalitet, bestemmelsessted, mengde og bunkringsdato. For skip som nevnt i § 4-4-1 tredje ledd bokstav a og b skal første utenlandske havn angis. For fartøyer som driver fiske og fangst må det, dersom bestemmelsesstedet ligger dels innenfor og dels utenfor 250 mils grensen, presiseres at bestemmelsesstedet ligger utenfor grensen.
(3) Generelle erklæringer om at fartøyet utelukkende benyttes i utenriks fart, fiske og fangst i fjerne farvann eller innretning på kontinentalsokkelen mv. kan gis av rederiet. Erklæringen er gyldig for inntil ett år.
(4) Den som avgir erklæring etter denne bestemmelse, er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige.
(5) Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.
(6) Skattekontoret kan kreve fremleggelse av kopi av dekksdagbok mv. som dokumentasjon for at vilkårene for fritak eller redusert sats er oppfylt.
0Endret ved forskrifter 18 feb 2004 nr. 411, 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4-4-5.Fremgangsmåten for refusjon

Søknad om refusjon sendes til skattekontoret.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 4-5. Treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien, produsenter av fargestoffer og pigmenter

0Overskriften endret ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4-5-1.Avgiftsfritak for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien
(1) Det gis refusjon for innbetalt CO₂ -avgift på mineralolje og grunnavgift på mineralolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til treforedlingsindustrien. Refusjon gis for differansen mellom full avgift og den reduserte sats som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak.
(2) Det gis refusjon for innbetalt CO₂ -avgift på mineralolje og grunnavgift på mineralolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til sildemel- og fiskemelindustrien. For CO₂ -avgiften gis det refusjon av differansen mellom full avgift og den reduserte sats som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak.
(3) Som treforedlingsindustri anses bedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås standard SN2007, næringshovedgruppe 17.1 (produksjon av papirmasse, papir og papp).
(4) Som sildemelindustri anses bedrifter som produserer sildemel eller sildeolje. Som fiskemelindustri anses bedrifter som produserer fiskemel eller fiskeolje.
(5) Det er et vilkår for refusjon for sildemel- og fiskemelindustrien at mineraloljen brukes i forbindelse med produksjon av sildemel/sildeolje eller fiskemel/fiskeolje.
(6) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret.
0Endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 25 aug 2008 nr. 945 (i kraft 1 sep 2008), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-5-2.Avgiftsfritak for produsenter av fargestoffer og pigmenter
(1) Det gis refusjon for innbetalt grunnavgift på mineralolje mv. for mineralolje som leveres til produsenter av fargestoffer og pigmenter. Refusjon gis for differansen mellom full avgift og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak.
(2) Som produsenter av fargestoffer og pigmenter anses bedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, næringsundergruppe 24.120 (SN2002) eller 20.120 (SN2007) (produksjon av fargestoffer og pigmenter).
(3) Det er et vilkår for refusjon at mineraloljen brukes i forbindelse med produksjonen av fargestoffer og pigmenter.
(4) Søknad om refusjon sendes månedlig til skattekontoret.
0Opphevet ved forskrift 25 aug 2008 nr. 945 (i kraft 1 sep 2008). Tilføyd igjen ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-5-3.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 18 des 2007 nr. 1485.)

Kap. 4-6. Luftfartøy

§ 4-6-1.Saklig virkeområde
(1) Mineralolje, bensin og smøreolje til utenriks luftfart er fritatt fra CO₂ -avgift på mineralske produkter, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje mv., veibruksavgift på bensin og avgift på smøreolje mv., dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank. Med utenriks luftfart menes flyvning fra innenlands lufthavn til utenlandsk lufthavn, Svalbard eller Jan Mayen.
(2) Luftfartøy som har innenlands lufthavn som første destinasjon er fritatt for grunnavgift på mineralolje mv., veibruksavgift på bensin og avgift på smøreolje mv. dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank.
(3) Forsvarets luftfartøy er fritatt fra grunnavgift på mineralolje mv. på flyparafin (jetparafin) dersom levering av flyparafinen skjer direkte på luftfartøyets tank.
(4) Produkter som ikke kan leveres direkte fra oljeselskapet til luftfartøyet kan kjøpes avgiftsfritt direkte fra avgiftspliktig oljeselskap dersom kjøper er registrert for dette hos skattekontoret.
(5) Det gis refusjon for innbetalt avgift som er beregnet ved innførselen.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 18 feb 2004 nr. 411, 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 19 des 2014 nr. 1804 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-6-2.Fremgangsmåten for refusjon

Søknad om refusjon sendes skattekontoret.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-6-3.Liste over vareleveranser

Enhver som leverer mineralske produkter uten avgift eller med redusert sats, må føre liste over mottakerens navn, kvantum, tidspunktene, leveransene og luftfartøyenes kjennetegn, registreringsnummer og flightnummer. Ved leveranse uten CO₂ -avgift og svovelavgift skal også luftfartøyets første destinasjon oppgis.

0Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012).

Kap. 4-7. Motorsager og andre arbeidsredskaper

§ 4-7-1.Saklig virkeområde

Bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor er fritatt for veibruksavgift på bensin og CO₂ -avgift ved salg i merkede forbrukerpakninger. Det skal fremgå av merkingen at bensinen er ment for slik bruk.

0Endret ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4-7-2.Vilkår

Bensinen må oppfylle følgende vilkår for å anses for å ha særlige helse- og miljømessige egenskaper:

a)det kvantum av bensinen som destillerer over til og med 70 °C skal være mellom 15 og 42 pst. (metode ASTM D 86),
b)benzeninnholdet må være under 0,1 pst. og
c)svovelinnholdet må være under 10 ppm.
0Endret ved forskrift 14 juli 2011 nr. 782.

Kap. 4-8. Diplomater m.m.

0Tilføyd ved forskrift 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005).
§ 4-8-1.Saklig virkeområde
(1) Det gis refusjon for betalt veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav, veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel), veibruksavgift på naturgass og LPG til framdrift av motorvogn, veibruksavgift på bioetanol, og biodiesel som omfattes av omsetningskrav og CO₂ -avgift på mineralske produkter levert til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt. Det samme gjelder for bensin og olje til framdrift av motorvogn (autodiesel) og veibruksavgift på naturgass som nyttes av utsendt generalkonsul, konsul og visekonsul i den utstrekning tilsvarende norske tjenestemenn nyter samme fordel i vedkommende fremmede land.
(2) Skattedirektoratet kan etter søknad godkjenne andre ordninger for gjennomføring av fritaket enn nevnt i første ledd.
0Tilføyd ved forskrift 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), 16 mars 2017 nr. 331.
§ 4-8-2.Fremgangsmåten for refusjon

Søknad om refusjon vedlagt dokumentasjon for mengde sendes via Utenriksdepartementet til skattekontoret.

0Tilføyd ved forskrift 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

Kap. 4-9. Militære styrker og internasjonale organisasjoner

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4-9-1.Militære styrker og kommandoenheter
(1) Varer til bruk for utenlandske NATO-styrker og styrker som er med i Partnerskap for fred, NATOs hovedkvarter i Norge og personer tilknyttet NATO, kan innføres uten avgift. Fritak gis på samme vilkår som nevnt i tollforskriften § 5-3-5.
(2) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte varer uten avgift til bruk som nevnt i første ledd.
(3) For avgiftsbelagte varer levert fra ikke-registrerte virksomheter til bruk som nevnt i første ledd, gir skattekontoret refusjon tilsvarende innbetalte avgifter. Dette gjelder likevel ikke for avgifter på tobakk, vin og brennevin.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4-9-2.Internasjonale organisasjoner
(1) Varer til bruk for internasjonale organisasjoner kan innføres uten avgift. Fritak gis på samme vilkår som nevnt i tollforskriften § 5-3-6 og § 5-3-7.
(2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd uten avgift.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009).

Kap. 4-10. Proviant

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4-10-1.Proviant
(1) Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer mv. og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom de leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet. Det gis fritak for de varer og den mengde som tillates utført i medhold av tolloven § 4-23.
(2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd uten avgift.
(3) Importører kan søke skattekontoret om refusjon av betalt avgift dersom varen leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 6 mars 2017 nr. 269.
§ 4-10-2.(Opphevet 1 jan 2010, jf. forskrift 15 des 2009 nr. 1524.)

Kap. 4-11. Utsalg på lufthavn (tax free)

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4-11-1.Utsalg på lufthavn
(1) Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer mv. og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom varene leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tax free) for salg til passasjerer som reiser til utlandet eller som ankommer Norge med luftfartøy. Vilkårene i tollforskriften § 4-30-13 gjelder tilsvarende.
(2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd uten avgift.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel 5. Avgiftsforvaltning mv.

I. Registrering

§ 5-1.Registreringsplikt

Følgende skal registreres for den enkelte avgift:

a)produsenter av avgiftspliktige varer, med unntak av mikrokraftverk, energigjenvinningsanlegg som leverer elektrisk kraft direkte til sluttbruker og produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak,
b)virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent,
c)virksomheter som gjenvinner TRI og PER når gjenvinning skjer med sikte på videresalg,
d)virksomheter som transporterer elektrisk kraft til forbruker,
e)importører av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, når det ikke foreligger særskilt tillatelse eller bevilling,
f)virksomheter som eier NOx -avgiftspliktige anlegg, fartøy, luftfartøy eller kjøretøy, med unntak av virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp eller utenlandske virksomheter som benytter representant registrert etter § 5-2 bokstav d,
g)operatører for NOx -avgiftspliktige innretninger på norsk kontinentalsokkel, herunder flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet,
h)norske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn,
i)representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn,
j)virksomheter som etter forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v. § 1a plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, jf. bilansvarslovens § 10 og § 17,
k)virksomheter som leverer naturgass eller LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner.
0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2003), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 1 sep 2010 nr. 1233 (i kraft 1 okt 2010), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 16 nov 2015 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2016), 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017), 16 mars 2017 nr. 331.
§ 5-2.Registreringsadgang

Følgende virksomheter kan etter søknad til skattekontoret registreres:

a)importører av avgiftspliktige varer som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1,
b)importører av avgiftspliktige varer når varene skal brukes som råvarer eller de er til avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak,
c)representant for utenlandsk virksomhet som eier NOx -avgiftspliktige fartøy eller luftfartøy.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), 24 juni 2010 nr. 964 (i kraft 1 juli 2010), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-3.Særskilte vilkår for registrering av produsent eller importør av alkoholholdig drikk og teknisk etanol
(1) Virksomheter som produserer alkoholholdig drikk, må forevise bevilling gitt av Helsedirektoratet før virksomheten kan registreres.
(2) Skattekontoret kan gi tillatelse til registrering dersom søknad om bevilling er til behandling i Helsedirektoratet. Registreringen gjelder fra det tidspunkt bevilling gis.
(3) Person som eier en vesentlig del av virksomhet eller selskap som driver virksomhet som produserer eller importerer alkoholholdig drikk eller teknisk etanol, eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter, eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til lovgivning av betydning for hvordan virksomheten skal utøves, herunder alkohollovgivningen, tollovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskaps- og selskapslovgivningen og næringsmiddellovgivningen.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 18 feb 2004 nr. 411, 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-4.Registreringssted

Registrering skal skje ved skattekontoret.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-5.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-6.Nektelse eller tilbakekallelse av registrering
(1) Skattekontoret kan nekte eller tilbakekalle registreringen dersom
a)virksomheten, styret eller ledelsen ikke anses kredittverdig,
b)virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter eller toll eller har overtrådt regelverket om særavgifter, toll eller merverdiavgift eller
c)virksomhetens karakter endres.
(2) Skattekontoret skal tilbakekalle registreringen om vilkårene i § 5-3 ikke lenger er oppfylt, eller den registrerte ikke lenger oppfyller sine forpliktelser etter denne forskrift, skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften eller skattebetalingsforskriften.
(3) Ved tilbakekalling av registrering for håndtering av teknisk etanol, eller dersom innehaveren dør, skal eieren eller boet sørge for at lageret med slike varer selges eller overlates til virksomhet som er registrert. Ellers skal varene inndras eller destrueres.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 18 feb 2004 nr. 411, 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

II. Godkjenning av lokaler

§ 5-7.Godkjenning av lokaler
(1) Når avgiftsplikten ikke har oppstått, skal produksjon og lagring av avgiftspliktige varer bare foregå i lokaler som er godkjent av skattekontoret. Lokalene skal være forsvarlig låst og sikret, og innrettet slik at de sikrer en forsvarlig kontroll av avgiftsberegning og -betaling mv.
(2) Skattekontoret kan godkjenne flere lokaler for den enkelte virksomhet. Forandringer av et godkjent lokale skal meldes til skattekontoret uten ugrunnet opphold.
(3) Skattekontoret kan fastsette nærmere vilkår for godkjenning av lokalet, herunder ved forandringer av lokalet.
(4) Et lokale kan nektes godkjent dersom kontrollmessige hensyn tilsier det.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).

III. Regnskap

§ 5-8.Regnskap
(1) For registrerte virksomheter som etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) skal føre regnskap, skal regnskapet vise bruk av råstoff og produksjonens omfang. Regnskapet skal videre innrettes slik at omfanget av de avgiftspliktige varene lett kan kontrolleres og påvises. For registrerte virksomheter som deklarerer terminvise særavgifter, skal det føres lagerregnskap over særavgiftspliktige varer som lagres. Lagerregnskapet skal inneholde beholdning, tilgang og levering av særavgiftsbelagte varer, herunder eventuelle avgiftsfrie overføringer til andre registrerte virksomheter eller til eget godkjent lokale, samt uttak til eget utsalg eller eget bruk. Regnskapet skal vise eventuell differanse mellom oppmålt eller opptalt beholdning og beholdning i følge lagerregnskapet.
(2) Før utløpet av skattemeldingsfristen for vedkommende avgiftstermin skal registrerte virksomheter som skal føre lagerregnskap etter første ledd avstemme de tall som fremgår av skattemeldingen mot lagerregnskapet. Denne avstemmingen inngår sammen med lagerregnskapet som en del av det oppbevaringspliktige regnskapsmaterialet.
(3) Registrerte virksomheter som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven, kan av skattekontoret pålegges å oppbevare dokumenter av betydning for avgiftspliktens omfang, for eksempel innkjøps- og salgsfakturaer, kontrakter og betalingsbilag. Virksomheten kan videre pålegges å føre lagerregnskap og å foreta avstemminger som nevnt over. Oppbevaringsplikten for dokumenter, eventuelt lagerregnskap og avstemminger gjelder i ti år.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 18 feb 2004 nr. 411, 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

IV. Kontrollbestemmelser mv.

§ 5-9.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 2 feb 2009 nr. 104, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-10.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-11.Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp - kontrollmålinger mv.

Virksomhet som krever redusert avgift etter § 3-7-4 til § 3-7-6 kan av skattekontoret pålegges å la Miljødirektoratet eller akkreditert institusjon foreta kontrollmålinger. Kostnadene ved slike målinger skal dekkes av søkeren.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-12.Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp - akkreditering
(1) Utstedelse av sertifikat for svovelinnhold i mineralske produkter, samt kontrollmålinger av massebalanser m.m. skal utføres av organisasjon som er akkreditert etter EN 5001 eller ISO/IEC Guide 25 av Justervesenet ved avdeling Norsk akkreditering eller en utenlandsk akkrediteringsorganisasjon som gir akkreditering etter disse standardene og som selv tilfredsstiller EN 45003 eller ISO/IEC Guide 58.
(2) Skattedirektoratet kan bestemme at tidligere autoriserte institusjoner kan utføre oppgaver som nevnt i første ledd, samt attestere søknader om godkjenning, til tross for at kravene i første ledd ikke er oppfylt.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5-13.Urettmessig bruk av merket mineralolje – kontroll

Dersom det er mistanke om at avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje er benyttet urettmessig, skal en prøve av drivstoffet sendes et laboratorium som er akkreditert for den aktuelle analysen. Laboratorium gir en skriftlig uttalelse om prøven. Uttalelsen skal legges til grunn ved en eventuell beregning av avgift etter § 3-11-7. Prøven anses å inneholde avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje når andelen av avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje overstiger tre prosent.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1391 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 30 sep 2015 nr. 1136 (i kraft 1 okt 2015), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-14.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

V. Opplysningsplikt

0Tilføyd ved forskrift 11 jan 2010 nr. 23.
§ 5-15.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 11 jan 2010 nr. 23, endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-16.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 6. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), 11 april 2011 nr. 377, 16 juni 2011 nr. 597 (i kraft 19 juli 2011), 23 aug 2011 nr. 864 (i kraft 1 sep 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-2 - § 6-5.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)
§ 6-6.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-7 - § 6-9.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1.Utfyllende forskrifter mv.
(1) Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges skattemyndighetene.
(2) Skattekontoret kan påby montering av måleutstyr o.l. av hensyn til avgiftsberegning og kontroll. Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om krav til måleutstyr og målemetoder.
(3) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om å benytte faste omregningsfaktorer når salg av avgiftspliktige varer skjer etter hulmål i stedet for etter vekt.
(4) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om at Norges Birøkterlag AS kan beholde en fastsatt sum til administrasjonskostnader pr. innvilget søknad om tilskudd til biavl, jf. § 3-16-4.
(5) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskriften, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv. Skattedirektoratet kan videre fastsette forskrifter om vilkår for avgiftsfritak, herunder krav til dokumentasjon og minstegrenser for fritak.
0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 6 mars 2017 nr. 269.
§ 7-2.(Opphevet 1 jan 2009, jf. forskrift 17 des 2008 nr. 1413.)
§ 7-3.Overgangsregler

Virksomheter med godkjente lokaler må innen to år fra denne forskriftens ikrafttredelse fornye sin godkjenning av disse i samsvar med § 5-7.

§ 7-4.Ikrafttredelse m.m.
(1) Forskriften gjelder fra 1. januar 2002.
(2) Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:
-forskrift 29. september 1976 nr. 9950 om avgift på tobakkvarer,
-forskrift 17. desember 1999 nr. 1306 om avgift på alkohol,
-forskrift 15. januar 1996 nr. 21 om avgift på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk m.v. (teknisk sprit),
-forskrift 18. desember 2000 nr. 1305 om avgift på alkoholfrie drikkevarer,
-forskrift 20. desember 1999 nr. 1370 om avgifter på drikkevareemballasje,
-forskrift 16. juli 1990 nr. 611 om avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.,
-forskrift 25. november 1981 nr. 9930 om avgift på sukker m.v.,
-forskrift 18. desember 1998 nr. 1249 om CO₂ -avgift på mineralske produkter,
-forskrift 18. desember 1998 nr. 1250 om svovelavgift på mineralske produkter,
-forskrift 29. januar 1990 nr. 75 om beregning, oppkreving og kontroll av avgift på bensin,
-forskrift 29. januar 1990 nr. 77 om avgift på smøreolje m.v.,
-forskrift 8. juni 1993 nr. 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje,
-forskrift 14. desember 1999 nr. 1298 om grunnavgift på fyringsolje mv.,
-forskrift 27. januar 1978 nr. 8 om avgift på båtmotorer,
-forskrift 26. november 1979 nr. 3 om avgift på elektrisk kraft,
-forskrift 6. desember 1999 nr. 1257 om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER),
-forskrift 2. desember 1998 nr. 1106 om avgift på sluttbehandling av avfall,
-forskrift 29. mars 1996 nr. 312 om refusjon av avgift på mineralske produkter og elektrisk kraft som leveres til bruk i verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren,
-forskrift 10. november 1988 nr. 898 om refusjon av avgift på mineralolje til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann,
-forskrift 10. juni 1991 nr. 369 om refusjon av avgift på mineralolje til bruk om bord i fartøy som driver gods- og/eller passasjertransport i innenriks sjøfart,
-forskrift 30. desember 1992 nr. 1227 om nedsatt avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien,
-forskrift 18. desember 1998 nr. 1251 om bensin og mineralolje til bruk i fly,
-forskrift 20. desember 2000 nr. 1427 om redusert svovelavgift ved rensing mv.,
-forskrift 13. juni 1975 nr. 6 om tilskudd som kompensasjon for bensinavgift,
-forskrift 27. januar 1978 nr. 9 om fritak og refusjon av avgift på båtmotorer,
-forskrift 23. desember 1992 nr. 1203 om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak for avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.,
-forskrift 19. august 1993 nr. 809 om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje,
-forskrift 20. august 1993 nr. 821 om lageravgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og
-forskrift 28. mai 1999 nr. 656 om refusjon av innbetalt CO₂ - og svovelavgift på flydrivstoff levert til bruk i internasjonal flytrafikk.