Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

DatoFOR-2001-12-14-1411
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endretFOR-2003-02-28-238
EndrerFOR-1984-11-30-1955, FOR-1995-01-30-142, FOR-1996-08-28-876, FOR-1992-09-17-722, FOR-1986-01-03-53, FOR-1985-12-11-2179, FOR-1984-12-05-2079
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskrift om forbud, snøscooter offent. veg

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2001 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 7. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 28 feb 2003 nr. 238.

§ 1.Det er forbudt å bruke beltemotorsykkel på offentlig veg.
§ 2.Regionvegkontoret kan ved forskrift tillate bruk av beltemotorsykkel på visse offentlige veger i fylket. Før vedtak treffes, skal vedkommende politidistrikt, kommune, fylkeskommune og fylkesmann høres.
0Endret ved forskrift 28 feb 2003 nr. 238.
§ 3.Forbud mot kjøring på offentlig veg etter § 1 gjelder ikke ved kryssing av offentlig veg på kortest mulig strekning, og heller ikke når kjøring på offentlig veg er nødvendig på grunn av terrengforhold. Før innkjøring på offentlig veg skal føreren stanse beltemotorsykkelen. Føreren har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på den offentlige vegen.
§ 4.Uten hinder av forbudet i § 1 er bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg tillatt i sammenheng med
a)politi-, ambulanse-, brann-, rednings-, helse- og veterinærtjeneste,
b)kjøring som nødvendig del av reindrift, husdyrbruk eller skogbruk,
c)post- og teletjeneste,
d)forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, og
e)offentlig oppsyns-, tilsyns- og servicetjeneste eller tilsvarende private tjenester som utføres på vegne av offentlig myndighet.
§ 5.Når spesielle grunner foreligger, kan regionvegkontoret, etter at vedkommende politidistrikt har uttalt seg, tillate kjøring på offentlig veg som ellers ville ha vært forbudt etter denne forskrift. Tillatelsen kan gis for et bestemt tilfelle eller et bestemt tidsrom. Regionvegkontoret kan sette vilkår for tillatelsen.
0Endret ved forskrift 28 feb 2003 nr. 238.
§ 6.Beltemotorsykkel brukt på offentlig veg må ikke kjøres fortere enn 30 km i timen.

Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten kan det som er fastsatt i denne forskrift om høyeste tillatte hastighet fravikes av utrykningskjøretøy og fører av kjøretøy i politiets tjeneste.

§ 7.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002.

Samtidig blir følgende forskrifter opphevet:

-Forskrift av 30. november 1984 nr. 1955 om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg
-Forskrift av 30. januar 1995 nr. 142 om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlige veger, Buskerud
-Forskrift av 28. august 1996 nr. 876 om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlige veger, Troms
-Forskrift av 17. september 1992 nr. 722 om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på visse offentlige veger, Nordland
-Forskrift av 3. januar 1986 nr. 53 om forbud mot kjøring med beltemotorsykkel (snøscooter) på visse offentlige veier i Sør-Trøndelag
-Forskrift av 11. desember 1985 nr. 2179 om forbud mot kjøring med beltemotorsykkel (snøscooter) på visse veger i Nord-Trøndelag
-Forskrift av 5. desember 1984 nr. 2079 om forbud mot kjøring med beltemotorsykkel (snøscooter) på visse offentlige veger i Finnmark.