Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel.

DatoFOR-2001-12-14-1412
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§4, LOV-1965-06-18-4-§6, LOV-1965-06-18-4-§11
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskrift om kjøring med motorvogn i terreng mv.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2001 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 6 og § 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for kjøring med motorvogn utenom veg og på veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel.

§ 2.Definisjoner

Med veg forstås det samme som i trafikkreglene § 1.

Ellers gjelder definisjonene i vegtrafikkloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne.

§ 3.Vikeplikt
1.Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få andre på sin høyre side.
2.Fører av motorvogn har uansett vikeplikt i forhold til annen ferdsel.
3.Om nødvendig skal kjørende som møtes, i god tid vike tilstrekkelig til høyre og om nødvendig kjøre sakte eller stanse.
§ 4.Særlige bestemmelser om kjørefarten
1.Kjørende må kunne stanse på den strekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.
2.Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse i møte med ikke motorisert ferdsel.
3.I terreng må det med motorvogn ikke kjøres fortere enn 70 km i timen.
4.Beltemotorsykkel med slede må ikke kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer og 40 km i timen med passasjerer.
§ 5.Fravikelse av hastighetsbestemmelser

Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, kan det som er fastsatt i denne forskrift om høyeste tillatte hastighet fravikes av fører av utrykningskjøretøy og fører av kjøretøy i politiets tjeneste.

§ 6.Bruk av lys

Under kjøring skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent. Fjernlys må ikke benyttes slik at andre blir blendet.

§ 7.Signal og tegn

Til veiledning for andre og for å hindre fare skal det gis nødvendig signal eller tegn.

Unødig eller hensynsløs bruk av lyd- eller lyssignal er forbudt.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002.