Forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering

DatoFOR-2001-12-17-1421
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2010-06-15-834 fra 01.07.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§10-6, FOR-1990-12-07-959-§9-1
Kunngjort18.12.2001
Rettet26.01.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om planlegging mv., kraftrasjonering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 17. desember 2001 med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 og lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1502, 15 juni 2010 nr. 834.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Denne forskrift skal sikre at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift kommer til anvendelse på den som i medhold av § 6-2 i energiloven er utpekt som rasjoneringsmyndighet. Forskriften kommer også til anvendelse på enhver som helt eller delvis eier eller driver nett eller produksjon, den som driver organisert markedsplass i medhold av energiloven § 4-5, samt omsettere og sluttbrukere.

0Endret ved forskrift 15 juni 2010 nr. 834 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

Avsavnsverdi: den økonomiske verdi av ulempen en kraftforbruker opplever ved å bli rasjonert. 

Energi: elektrisk energi og varmeenergi produsert i fjernvarmeanlegg. 

Produsent: den som forestår produksjon av energi i medhold av konsesjon etter energiloven. 

Rasjoneringsmyndighet: den som i medhold av § 6-2 annet ledd i energiloven er utpekt som rasjoneringsmyndighet. 

Rekvisisjon av kraft: tvangsmessig avståelse av energi fra produsent. 

Systemansvarlig: den som i medhold av § 6-1 annet ledd i energiloven er tildelt myndigheten til å utøve systemansvaret. 

Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger: tvangsmessige reduksjoner i levert energi gjennom utkobling av forbruk, som ikke allerede følger av inngåtte avtaler.

0Endret ved forskrift 15 juni 2010 nr. 834 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 2. Iverksettelse og opphør av rasjonering. Prosedyrer for gjennomføring

§ 4.Iverksettelse og opphør av rasjonering

Når rasjoneringsmyndigheten anser at det foreligger en reell risiko for at en rasjoneringssituasjon vil inntreffe, skal den gjøre departementet kjent med dette. Tilsvarende skal den informere departementet når vilkårene for rasjonering ikke lenger anses å være tilstede. Iverksettelse og opphør av rasjonering besluttes av departementet i medhold av § 6-2 første ledd i energiloven.

Når allmenne hensyn tilsier det, skal rasjoneringsmyndigheten i samråd med departementet informere allmennheten om forhold knyttet til den aktuelle situasjon. Rasjoneringsmyndigheten skal til enhver tid ha planer for å kunne gi slik informasjon.

0Endret ved forskrift 15 juni 2010 nr. 834 (i kraft 1 juli 2010).
§ 5.Planer og prosedyrer for gjennomføring av rasjonering

Rasjoneringsmyndigheten skal til enhver tid være informert om forhold som har betydning for vurderingen av kraftoppdekningen.

Rasjoneringsmyndigheten skal sørge for at det til enhver tid er utarbeidet nødvendige planer og prosedyrer for sikker og effektiv varsling og rapportering om iverksettelse, gjennomføring og opphør av rasjonering.

Kapittel 3. Virkemidler og prioritering av tilgjengelig energi under rasjonering

§ 6.Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger

Til fremme av de formål som fremgår av § 1, kan rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, foreta tvangsmessige leveringsinnskrenkninger. Slike leveringsinnskrenkninger skal søkes gjennomført etter saklige og kontrollerbare kriterier, og til minst mulig ulempe for dem som berøres.

Rasjoneringsmyndigheten skal sørge for at det til enhver tid foreligger planer for gjennomføringen av tvangsmessige leveringsinnskrenkninger.

§ 7.Rekvisisjon

Til fremme av de formål som fremgår av § 1, kan rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, kreve at en eller flere produsenter avstår energi.

Den som kravet om avståelse etter første ledd er rettet mot, plikter å medvirke til avståelsen.

Den som må avstå energi etter denne paragraf, har krav på erstatning i henhold til alminnelige ekspropriasjons- og erstatningsrettslige regler.

§ 8.Prinsipper for gjennomføring av tiltak etter denne forskrift

Rasjoneringsmyndigheten skal så langt råd er legge til rette for bruk av markedsmessige virkemidler, før, under og etter iverksettelse av kraftrasjonering.

§ 9.Prioritering

Under rasjonering skal tilgjengelig energi prioriteres etter følgende overordnede hensyn:

a)liv og helse,
b)vitale samfunnsinteresser innenfor administrasjon og forvaltning, informasjon, sikkerhet, infrastruktur, forsyninger mv. og
c)næringsliv og berørte økonomiske interesser.

Ved prioritering av forbruk etter første ledd bør det legges vekt på avsavnsverdier.

Rasjoneringsmyndigheten skal til enhver tid påse at det foreligger planer for prioriteringen etter første ledd. Planene skal utarbeides i samarbeid med berørte myndighetsorganer og representanter for berørte private interesser.

Kapittel 4. Øvrige bestemmelser

§ 10.Tilsyn og kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat, eller den Norges vassdrags- og energidirektorat gir fullmakt, fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift blir overholdt.

Rasjoneringsmyndigheten skal, i samarbeid med øvrige forvaltningsorganer og andre berørte, påse at utarbeidelse av planer, prosedyrer, varslings- og rapporteringssystemer, øvingsopplegg mv. etter denne forskrift gjennomføres på en formålstjenlig måte.

De som omfattes av denne forskrift, skal medvirke til gjennomføring av tilsyn etter første ledd. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn.

De som omfattes av denne forskrift, kan bringe uenighet om forståelsen og gjennomføringen av bestemmelser i forskriften inn for departementet for avgjørelse.

§ 11.Medvirkning og samarbeid

De som omfattes av denne forskrift, skal medvirke og samarbeide slik at rasjoneringsmyndigheten kan utøve sine oppgaver på en samfunnsmessig rasjonell måte.

§ 12.Plikt til å følge rasjoneringsmyndighetens pålegg

De som omfattes av denne forskrift, plikter å rette seg etter de pålegg som gis av rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten har gitt fullmakt til å gi pålegg.

§ 13.Pålegg

Rasjoneringsmyndigheten eller den rasjoneringsmyndigheten gir fullmakt, kan gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av denne forskrift.

For overtredelse av pålegg gitt i medhold av første ledd kan NVE, etter energilovens § 10-3 første ledd, fastsette tvangsmulkt.

0Endret ved forskrift 15 juni 2010 nr. 834 (i kraft 1 juli 2010).
§ 13a.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 9, § 10, § 11 og § 12 kan det ilegges overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 12 des 2003 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2004).
§ 14.Dispensasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift.

§ 15.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002.