Forskrift om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel for personell i luftfartens flysikringstjeneste.

DatoFOR-2001-12-17-1462
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
EndrerFOR-1989-08-08-795
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4a, FOR-2001-12-05-1342
Kunngjort20.12.2001
KorttittelForskrift om avhold i flysikringstjenesten

Fastsatt av Luftfartstilsynet 17. desember 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4a, jf. delegeringsvedtak av 5. desember 2001 nr. 1342.

§ 1.Luftfartsloven § 6-11, jf. § 14-12 gis anvendelse for følgende personellkategorier innenfor luftfartens flysikringstjeneste:

Personell ved enheter av lufttrafikktjenesten som utfører flygekontrolltjeneste og/eller flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste eller som assisterer nevnte personell under utøvelse av angjeldende tjenester, samt personell ved lufttrafikktjenestens enheter som forestår kunngjørings-, informasjons- og flyværtjeneste.

Personell i den faste eller mobile sambandstjenesten for luftfarten som utfører lokal flygeinformasjonstjeneste og/eller radiosambandstjeneste med luftfartøy.

Meteorologiske organisasjoners/institusjoners personell som utfører observasjons-, værvarslings-, data- og sambandstjeneste for luftfarten.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002. Samtidig oppheves forskrift av 8. august 1989 nr. 795 om pliktavholdslovens gyldighet for personell i luftfartens sikringstjeneste.