Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning

DatoFOR-2001-12-20-1549
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 17 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1983-06-24-1229, FOR-2000-12-21-1382
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-64-§48, LOV-1999-07-02-64-§51, LOV-1982-11-19-66-§6-1, LOV-1982-11-19-66-§8-1 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2, LOV-1999-07-02-61-§3-5
Kunngjort08.01.2002
Rettet17.04.2002 (Merknader tilføyd), 01.01.2013 (Merknader endret)
KorttittelForskrift om turnustjeneste for lege

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 20. desember 2001 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 48 andre ledd bokstav b, § 51, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-1, § 8-1, lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-5.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714, 8 juli 2006 nr. 924, 28 mai 2008 nr. 623, 29 sep 2009 nr. 1246, 1 des 2012 nr. 1120, 17 jan 2013 nr. 61, 18 des 2015 nr. 1740.
Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål og målbeskrivelse

Formålet med den praktiske tjenesten (turnustjenesten) er at turnuslegen gjennom arbeid som lege under særskilt veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring, herunder erfaring med akutte tilstander, samt tilegne seg praktisk rutine for selvstendig å kunne utføre vanlig legevirksomhet på forsvarlig måte.

Den praktiske tjenesten skal tilrettelegges på forsvarlig måte og utføres i tråd med gjeldende regelverk og i samsvar med målbeskrivelse fastsatt av Helsedirektoratet.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for de som:

a)før 1. desember 2012 har fått tildelt turnusstilling etter forskriften her
b)har fått utsettelse av påmelding til praktisk tjeneste, jf. § 7
c)har fått utsettelse av praktisk tjeneste etter påmelding, jf. § 8.

De som reguleres av forskriften her, kan likevel velge å tilsettes i turnusstilling etter reglene i forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell. Forskriften her gjelder da kun i den utstrekning det følger av forskrift om spesialistgodkjenning for helsepersonell § 10.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 3.Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a)Student: person som studerer medisin
b)Medisinsk kandidat/kandidat: person som har norsk cand.med.-grad eller tilsvarende utenlandsk eksamen godkjent som jevngod med norsk cand.med.-grad
c)Turnuslege: medisinsk kandidat som har påbegynt praktisk tjeneste (turnustjeneste) og som har lisens til å utføre slik tjeneste
d)Turnussted: sykehus eller kommune hvor den praktiske tjenesten utføres
e)Turnuslisens: lisens utstedt av Helsedirektoratet eller den det bemyndiger, jf. kapittel 1a i forskrift 21. desember 2000 nr. 1379 om lisens til helsepersonell
f)Turnusstilling: stilling som inngår i Helsedirektoratets fastsatte antall turnusplasser og som innehas av turnuslege.
g)Turnustilskudd: økonomisk tilskudd som tildeles turnusstedet for å medvirke til gjennomføringen av den praktiske tjenesten for turnusleger.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 4.Gjennomføring av og innholdet i den praktiske tjenesten

Den praktiske tjenesten består av 12 måneders tjeneste i sykehus etterfulgt av 6 måneders tjeneste i kommunehelsetjenesten.

Tjenesten i sykehus skal utføres ved avdelinger med akuttfunksjon, og kan omfatte enten:

a)4 måneders tjeneste ved generell kirurgisk avdeling, 4 måneders tjeneste ved generell indremedisinsk avdeling og 4 måneders tjeneste ved én av enten psykiatrisk avdeling, barneavdeling, anestesiavdeling eller avdeling for kvinnesykdommer og fødselshjelp, eller
b)6 måneders tjeneste ved generell kirurgisk avdeling og 6 måneders tjeneste ved generell indremedisinsk avdeling.

Tjenesten i kommunehelsetjenesten skal i hovedsak utføres i klinisk allmennmedisin som innbefatter allmennmedisinske offentlige legeoppgaver. I turnustjenesten i kommunehelsetjenesten skal det inngå arbeid i sykehjem eller annen boform med heldøgns omsorg og pleie.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrifter 29 sep 2009 nr. 1246 (i kraft 1 jan 2010), 1 des 2012 nr. 1120.
§ 5.(Opphevet ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.)

Kapittel II. Påmelding til praktisk tjeneste

§ 6.Påmelding til praktisk tjeneste

Påmelding til praktisk tjeneste for de som har fått utsatt oppstart etter § 7 og § 8 sendes på fastsatt skjema til Helsedirektoratet innen frister fastsatt av direktoratet. Påmeldingen er bindende for studenten/kandidaten.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 7.Utsettelse av påmelding til praktisk tjeneste

Studenten/kandidaten kan utsette påmelding til praktisk tjeneste slik at turnusstart kan forskyves med inntil 6 måneder etter forventet turnusstart.

Når særlige grunner tilsier det kan Helsedirektoratet etter søknad samtykke til ytterligere utsettelse av påmelding til turnusstart. Dersom utsettelse av påmelding innvilges, må studenten/kandidaten selv melde seg på til ny praktisk tjeneste etter § 6.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 8.Utsettelse av praktisk tjeneste etter påmelding

Utsettelse eller avbrudd av praktisk tjeneste etter at påmelding har funnet sted krever at det foreligger særlige grunner.

Søknad om utsettelse må sendes til Helsedirektoratet så snart utsettelsesgrunnen foreligger. Dersom utsettelse innvilges, må studenten eller kandidaten selv melde seg på til ny praktisk tjeneste etter § 6. Studenten eller kandidaten skal etter ny påmelding og trekning være sikret å velge turnusplass.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 8 juli 2006 nr. 924, 1 des 2012 nr. 1120.
§ 9.Særplass

Student/kandidat kan søke Helsedirektoratet om å få utføre praktisk tjeneste på et bestemt sted (særplass). Søknad om særplass skal som hovedregel fremsettes samtidig med påmelding til praktisk tjeneste.

Særplass kan tildeles dersom vedkommende:

a)er enslig forsørger til barn under 12 år,
b)har barn under 12 år og ønsker å utføre praktisk tjeneste på samme sted eller i rimelig nærhet av ektefelle/samboer som avtjener militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste,
c)er samisktalende og ønsker å utføre den praktiske tjenesten i områder med samisktalende befolkning, eller
d)oppgir andre særlige grunner som etter en helhetsvurdering tilsier at vedkommende bør få utføre turnustjenesten på et bestemt sted.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 1 des 2012 nr. 1120, 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel III. Opprettelse og fordeling av turnusplasser

§ 10.Opprettelse og fordeling av turnusplasser

Helsedirektoratet fastsetter hvor mange turnusplasser som skal opprettes i helseforetak og i kommunene.

Helsedirektoratet fordeler antall turnusplasser i helseforetak til hver av de regionale helseforetak. De regionale helseforetakene oppretter det tildelte antall plasser innen helseregionen i helseforetak eller sykehus med avtale.

Turnusplasser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fastsettes fylkesvis av Helsedirektoratet, og fordeles til de enkelte kommuner i samråd med Fylkesmannen.

Helsedirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer for opprettelse av turnusplasser og for hvordan turnusplassene skal fordeles på landsbasis, både til helseforetak innenfor den enkelte helseregion og til kommunene innen det enkelte fylke.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 1 des 2012 nr. 1120.
§ 11.Pålegg om tilsetting av turnusleger

Helsedirektoratet kan om nødvendig pålegge det enkelte regionale helseforetak og den enkelte kommune å tilsette turnusleger til praktisk tjeneste, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-5 og helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1.

Pålegg etter første ledd skal så langt som mulig gis i god tid før turnuslegen(e) skal starte arbeidet. Turnusstedet skal få anledning til å uttale seg før slikt pålegg gis.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 12.Valg av turnusplasser

Helsedirektoratet sørger for trekning som angir rekkefølgen for valg av turnusplasser.

Helsedirektoratet velger turnusplasser som skal benyttes av kandidater som skal velge turnusplass etter forskriften her. Antallet tilgjengelige turnusplasser skal tilsvare antall kandidater som skal velge plass.

Kandidater som nevnt i § 2 første ledd bokstavene b og c tildeles en stilling som er koblet slik det fremgår av forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 12.

Kandidater som tidligere har gjennomført turnustjenesten i sykehus og har fått innvilget utsettelse av 6 måneders tjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, tildeles plass av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer vedrørende valg av turnusplass.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.

Kapittel IV. Nærmere om turnusstedets og turnuslegens plikter og rettigheter

§ 13.Turnusstedets plikter

Turnusstedet skal legge forholdene til rette for at den praktiske tjenesten kan gjennomføres på anvist turnusplass. Turnusstedet skal sørge for at turnuslegen kan utføre tjenesten i tråd med gjeldende regelverk og målbeskrivelse.

Turnusstedet skal blant annet:

a)gi nødvendig opplæring, veiledning og supervisjon,
b)oppnevne personlig veileder for turnuslegen og
c)påse at turnuslegen gis evaluering underveis og ved slutten av hver turnusperiode. Evalueringen skal utgjøre en del av grunnlaget for attestasjon i forbindelse med godkjenning av den praktiske tjenesten, jf. § 20.

Turnusstedet skal etter endt praktisk tjeneste gi turnuslegen en attest utstedt av veileder og den legen som er ansvarlig for tjenesten. Av attesten skal det fremgå om den praktiske tjenesten er fullført tilfredsstillende og i tråd med gjeldende regelverk og målbeskrivelse. Attesten skal inneholde en anbefaling av om den praktiske tjenesten bør godkjennes.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 14.Turnuslegens status

Turnuslegen er arbeidstaker og arbeidsgiveransvaret påhviler turnusstedet.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 14a.Krav til kunnskaper i norsk språk

Turnuslegen skal ha kunnskaper i norsk språk som er nødvendige for en forsvarlig yrkesutøvelse. Arbeidsgiver og legen selv er begge ansvarlige for at språkkunnskapene er tilstrekkelige.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Tilføyd ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 15.Plikt til å ta imot tildelt turnuslege og anvist turnusplass

Turnusstedet har plikt til å motta den turnuslegen som blir tildelt.

Turnuslegen plikter å møte opp til turnusstart ved anvist turnusplass. Turnuslege som ikke tar imot anvist turnusplass, mister turnusplassen og har ikke lenger rett til å få turnustjeneste tildelt etter forskriften her.

Dersom den turnuslegen som er tilsatt ikke møter til praktisk tjeneste, skal turnusstedet uten opphold varsle Helsedirektoratet.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 16.Manglende evne til gjennomføring

Hvis det avdekkes at turnuslegen ikke evner å gjennomføre den praktiske tjenesten i tråd med gjeldende regelverk og målbeskrivelse, skal turnusstedet ut fra situasjonen i det enkelte tilfellet forsøke å hjelpe turnuslegen til rette.

Hvis forsøk på å hjelpe turnuslegen til rette ikke fører frem skal turnusstedet, etter å ha varslet turnuslegen, gi en begrunnet melding til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skal sørge for at turnuslegen tilbys samtale og nærmere oppfølging, og kan hvis nødvendig ta turnuslegen ut av tjenesten.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 17.Turnustilskudd til kommunen

Kommunene mottar et økonomisk tilskudd for å medvirke til gjennomføringen av den praktiske tjenesten for turnusleger.

Dersom kommunen i perioder ikke har turnusleger tilsatt på grunn av forhold som den ikke selv har kontroll over, vil kommunen likevel få tildelt turnustilskuddet.

Misligholder kommunen sine forpliktelser etter forskriften, kan Helsedirektoratet bestemme at turnustilskuddet bortfaller, eller at kommunen i en nærmere fastsatt periode fratas turnusstillinger.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 18.Lønns- og driftsutgifter

Lønns- og driftsutgifter i forbindelse med gjennomføringen av turnustjenesten skal dekkes av turnusstedet.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

§ 19.Bolig

Turnusstedet skal skaffe turnuslegen bolig.

Opphevet 1 jan 2016, jf. § 24 annet ledd.

Kapittel V. Godkjenning av den praktiske tjenesten

§ 20.Godkjenning av den praktiske tjenesten

For å få godkjent den praktiske tjenesten må turnuslegen godtgjøre ved attester at tjenesten er fullført i tråd med gjeldende regelverk og fastsatt målbeskrivelse, jf. § 13 tredje ledd. Helsedirektoratet avgjør om den praktiske tjenesten kan godkjennes.

Helsedirektoratet kan stille krav om at hele eller deler av den praktiske tjenesten i helseforetak eller i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må utføres på nytt.

Permisjoner, ferie og annet fravær fra den samlede turnustjenesten i sykehus og kommune som til sammen ikke overstiger to måneder, er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan attestere på at turnustjenesten er gjennomført.

Dersom permisjon, ferie og annet fravær fra turnustjeneste til sammen overstiger to måneder, eller arbeidsgiver ikke attesterer på at turnustjenesten er gjennomført, skal turnuslegen gjennomføre den resterende tiden av turnustjenesten også etter turnusstillingens opprinnelige sluttdato.

I særlige tilfeller kan det stilles krav om at turnuslegen må skaffe seg kompetanse på nærmere fastsatte områder før vedkommende kan fullføre den praktiske tjenesten.

Turnusstilling av mer enn to måneders varighet kan godkjennes som del av turnustjenesten.

Helsedirektoratet skal godkjenne hele eller deler av turnustjeneste som er gjennomført i stilling som er opprettet som turnusstilling og

a)utlyst gjennom Helsedirektoratets turnusportal og tildelt etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger, eller
b)tildelt etter reglene i forskriften her.

Helsedirektoratet skal godkjenne hele eller deler av veiledet praksis i sykehus og allmennlegetjeneste i andre EØS-land som i det vesentlige tilsvarer henholdsvis

a)ett år turnustjeneste i sykehus, herunder tjeneste fra sykehusavdeling med akuttfunksjon, og
b)seks måneder turnustjeneste i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.

Kapittel V. Øvrige bestemmelser

§ 21.Adgang til å gi retningslinjer og gjøre unntak

Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for utfylling og gjennomføring av forskriften.

Dersom særlige grunner foreligger kan Helsedirektoratet gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 22.Klageadgang

Vedtak truffet etter denne forskriften kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

0Endret ved forskrifter 1 des 2012 nr. 1120, 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 22a.Forsøksordning

I forbindelse med gjennomføring av forsøksordninger innenfor turnustjenesten for leger, kan departementet gjøre unntak fra vilkår i denne forskriften og fastsatte målbeskrivelse.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Tilføyd ved forskrift 28 mai 2008 nr. 623.
§ 23.Forsøksordning

I forbindelse med gjennomføring av forsøksordninger innenfor turnustjenesten for leger, kan departementet gjøre unntak fra vilkår i forskriften og den fastsatte målbeskrivelsen.

Forskriften er opphevet fra 1 jan 2016 jf. § 24 andre ledd. Den gjelder imidlertid fremdeles for turnusstillinger etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger § 10.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 24.Ikrafttredelse og virketid

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2002.

Forskriften opphører å gjelde 1. januar 2016.

Retningslinjer og målbeskrivelse gitt i tilknytning til det tidligere regelverket gjelder så langt de passer inntil nye retningslinjer og målbeskrivelse er fastsatt etter forskriften her.

0Endret ved forskrift 1 des 2012 nr. 1120.
§ 25.Endringer i andre forskrifter

Fra 1. januar 2002 gjøres følgende endringer ---

Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning

Til § 2:

Andre ledd bestemmer at de som har rettigheter etter denne forskriften likevel kan søke om tilsetting i turnusstilling etter arbeidslivets ordinære regler, slik dette er regulert i spesialistgodkjenningsforskriften. Dersom turnuslegen aksepterer en stilling utlyst etter spesialistgodkjenningsforskriftens bestemmelser, har turnuslegen ikke lenger rettigheter etter forskriften her. Turnuslegen vil i så fall ikke kunne melde seg på ny loddtrekning.

Til § 3:

Bokstav d: Sykehus omfatter også private sykehus som mottar driftstilskudd fra regionalt helseforetak.

Bokstav g: Turnustilskuddet fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettvedtak.

Til § 4:

Det er kommunens ansvar å sørge for at turnuslegen får nødvendig erfaring og kjennskap til offentlig legearbeid. Med allmennmedisinske offentlige legeoppgaver menes blant annet legetjenester i helsestasjon, skolehelsetjenesten, sykehjem og ved fengselsanstalter.

Til § 6:

Ved forskriftens ikrafttredelse var fristene for påmelding 15. august for å telle som påmelding til turnusstart 15. februar året etter, og 15. februar for å telle som påmelding til turnusstart 15. august samme år.

Påmelding til praktisk tjeneste vil som regel skje før avsluttende eksamen er bestått. I de tilfeller påmelding er sendt og avsluttende eksamen ikke er bestått, må studenten umiddelbart underrette Helsedirektoratet.

Til § 7:

Med «forventet turnusstart» i første ledd menes første mulige turnusstart etter bestått eksamen. Eksempelvis vil en student som avlegger eksamen i juni ha forventet turnusstart sommer/høst samme år.

Videre må også «forventet turnusstart» sees i forhold til hvor studenten/kandidaten har tatt utdanningen, da tidspunktet for eksamen i andre land kan avvike fra de tidspunkter som gjelder i Norge. Tilsvarende kan være tilfellet for kandidater med utenlandsk utdanning som har avlagt tilleggskurs i Norge for å få sin utenlandske eksamen anerkjent som jevngod med norsk cand.med.-grad.

Til § 8:

Både etter § 7 og § 8 kan det gis utsettelse av praktisk tjeneste når det foreligger «særlige grunner». Dersom det gis samtykke til utsettelse av påmelding til praktisk tjeneste, jf. § 7 andre ledd, vil det sannsynligvis være begrunnet i et kjent og muligens planlagt forhold (for eksempel ønske om å drive forskning eller forventet fødselspermisjon). Ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner til å utsette oppstart av eller avbryte allerede påbegynt praktisk tjeneste etter påmelding, jf. § 8, må det antas at situasjonen har oppstått etter at studenten/kandidaten har meldt seg på praktisk tjeneste og at det var vanskelig for studenten/kandidaten å forutse dette. Bestemmelsen kan for eksempel være aktuell dersom studenten/kandidaten etter påmelding blir enslig forsørger for barn under 12 år. Et annet eksempel på når bestemmelsen kan være aktuell, er i tilfeller der fødselspermisjon avvikles etter påmelding, enten før eller etter at den praktiske tjenesten er påbegynt.

På denne måten er studenter/kandidater som etter § 8 har blitt innvilget utsettelse av hele eller deler av turnustjenesten etter påmelding, sikret å velge turnusplass ved påfølgende trekning.

Til § 9:

Dersom Helsedirektoratet innvilger særplass til søker, vil det innebære at studenten/kandidaten får anvist turnusplass utenom den obligatoriske trekningen. Turnusstart vil imidlertid være i samsvar med de obligatoriske tidspunktene. «Særlig grunn» i bokstav d, kan for eksempel foreligge dersom ektefelle/registrert parter, samboer eller barn av studenten/kandidaten har en alvorlig sykdom som tilsier at vedkommende vanskelig kan flytte eller klare seg alene.

Til § 11:

Praktisk tjeneste for leger utføres i sykehus og kommune. I utgangspunktet er det turnussteder som ønsker det og hvor forholdene ligger til rette for det, som skal opprette turnusplass. I de tilfeller hvor frivillighet ikke gir tilstrekkelig antall plasser, kan Helsedirektorat pålegge hhv. de regionale helseforetakene og kommunene å motta turnusleger.

Pålegg skal gis i så god tid som praktisk mulig. Dersom det fattes vedtak om pålegg skal bestemmelsene i forvaltningsloven gjelde. Dette innebærer blant annet at det regionale helseforetak/kommunen skal ha fått anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Pålegg kan gjelde for et halvt år eller på lengre sikt. I forbindelse med eventuelle pålegg til den enkelte kommune vil Helsedirektoratet innhente råd fra Fylkesmannen i det aktuelle fylket.

Til § 12

Bestemmelsen angir hovedprinsippene for valg av turnusplass. De praktiske sidene ved trekning og tildeling av turnusplasser følger av retningslinjer fastsatt av Helsedirektoratet.

Til § 13:

Turnusstedets plikter er nærmere beskrevet i IK-17/98 kapittel 4 (Målbeskrivelse for turnustjenesten for leger) og kapittel 5 (Gjennomføring av turnustjenesten for leger).

Til § 14:

Turnuslegen er å anse som midlertidig ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at turnuslegen og turnusstedet omfattes av gjeldende trygdelovgivning, arbeidslovgivning m.m.

Til § 14a:

For andre enn de som har norsk, dansk eller svensk som morsmål krever godkjenningsmyndighetene at norske språkkunnskaper dokumenteres ved påmelding til den loddtrekningsbaserte turnustjenesten. Det må da dokumenteres ett av følgende alternativer:

-Bestått norskeksamen trinn III ved norsk universitet eller høyskole med karakter B både muntlig og skriftlig.
-Bestått norsk språktest, høyere nivå (Bergenstesten) med minimum 500 poeng eller karakter bestått både muntlig og skriftlig.

I ny søknadsbasert ordning må arbeidsgiverne selv ta stilling til hva som skal regnes som tilstrekkelige norskkunnskaper for klinisk arbeid og pasientkontakt ved tilsetting av turnuslege. Det er viktig at tilstrekkelig muntlig og skriftlig kunnskap i norsk kan dokumenteres ved søknadstidspunktet. I tillegg vil intervju avklare om den enkelte søker faktisk har de praktiske språkferdighetene som er lagt til grunn. Uavhengig av oppnådd resultat på en språktest, bør arbeidsgiveren legge det opplevde språklige nivået til grunn i en ansettelsesprosess. Myndighetenes språkkrav er veiledende. Kommuner og helseforetak vil derfor stå fritt til å stille strengere krav til språktester og språkforståelse. Enkelte helseforetak krever at turnusleger har kunnskaper i norsk språk tilsvarende europeisk standard CEFR Cl (Effective Operational Proficiency or advanced).

Til § 16:

I henhold til siste ledd skal Helsedirektoratet sørge for at turnuslegen tilbys samtale og nærmere oppfølging. I dette ligger at direktoratet kan hente bistand fra Fylkesmannen.

Til § 18:

Lønns- og driftsutgifter til turnuslegen i kommunen, er regulert i avtaleverket, jf. ASA 4310 punkt 11 (Rammeavtale (sentral kommuneavtale) mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunen).

Til § 19:

Det skal stilles bolig til disposisjon for turnuslegen både mens vedkommende utfører tjeneste i sykehus og i kommunen. Eventuelt krav til boligen mv. fastsettes ved forhandlinger mellom berørte parters organisasjoner.

For den praktiske tjenesten i kommunen er dette avtalt nærmere i § 11 i SFS 2305 (Sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen).

Til § 20:

Helsedirektoratet foretar en totalvurdering, og kan komme til at den praktiske tjenesten ikke godkjennes. Hvis for eksempel turnuslegen har hatt stort fravær, kan det være aktuelt å stille krav om delvis ny utførelse av tjenesten.

Etter åttende ledd skal praktisk tjeneste som tilsvarer norsk turnustjeneste gjennomført i andre EØS-land helt eller delvis godkjennes på lik linje med norsk turnustjeneste. Også i dag er det mulig å ta praktisk tjeneste i andre land. Et eksempel på dette er svensk AT-tjeneste. I ny turnusordning er ikke turnustjeneste lenger et vilkår for autorisasjon. Reelt sett er imidlertid turnustjeneste like mye et vilkår for LIS-stilling i tidligere og i ny ordning. En likebehandling av norsk turnustjeneste og tilsvarende tjeneste fra andre EØS-land vil videreføre realiteten i gjeldende rett og ivareta hensynet til de som har planlagt eller påbegynt praktisk tjeneste i andre EØS-land.

Helsedirektoratet v/Statens autorisasjonskontor vurderer hvem som oppfyller kravet om tre års veiledet tjeneste for å kunne virke som lege på folketrygdens regning. I den sammenheng skal relevant praksis også fra andre EØS-land telle. Myndighetene kan derfor ta utgangspunkt i at det er attestert veiledet tjeneste i tråd med direktiv 2005/36 som kan regnes som tilsvarende norsk turnustjeneste.

For arbeidsgivere vil det være tilstrekkelig å undersøke om søkeren har godkjent turnustjeneste. Arbeidsgiveren vil imidlertid selv kunne ta stilling til hvilken praksis som er ønskelig for den enkelte stilling.

Til § 22:

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell er fra 1. januar 2002 delegert myndighet til å fatte vedtak i henhold til forskriftens bestemmelser. Helsedirektoratet er klageinstans.

Til § 23:

I de tilfeller det gjøres gjør unntak fra vilkår i denne forskriften og fastsatte målbeskrivelse skal departementet påse at forsøket har begrenset varighet, at forsøksordningen evalueres i etterkant av forsøket og at forsøket ikke kommer i konflikt med de overordnede krav til turnustjenesten som regelverket setter. 

0Merknadene endret ved forskrifter 8 juli 2006 nr. 924, 28 mai 2008 nr. 623, endret uten kunngjøring 1 jan 2013.