Forskrift om forbrukernes kollektive interesser

DatoFOR-2001-12-20-1586
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2013-02-19-214 fra 15.03.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-01-09-2-§44
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskrift om forbrukernes kollektive interesser

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 20. desember 2001 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) § 9e annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 44 fjerde ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30d (direktiv 2002/65/EF), vedlegg XI nr. 5h (direktiv 2000/31/EF artikkel 18), vedlegg XIX nr. 7d (direktiv 2009/22/EF), nr. 7e (direktiv 1999/44/EF artikkel 10) og nr. 7f (forordning (EU) nr. 954/2011).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 okt 2003 nr. 1244, 16 sep 2005 nr. 1066, 24 jan 2008 nr. 77, 18 des 2009 nr. 1839, 3 sep 2010 nr. 1264, 19 feb 2013 nr. 214.

§ 1.Bestemmelser som omfattes av direktiv 2009/22/EF om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser (forbodsdirektivet)

Til beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser kan det etter markedsføringsloven § 45 treffes forbud mot handlinger som strider mot følgende bestemmelser:

1.Bestemmelser i markedsføringsloven og lotteriloven (lov 24. februar 1995 nr. 11) som gjennomfører direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om urimelig handelspraksis.
2.Bestemmelser i angrerettloven (lov 21. desember 2000 nr. 105) som gjennomfører direktiv 85/577/EØF av 20. desember 1985 om forbrukervern ved avtaler som inngås et annet sted enn på den næringsdrivendes faste forretningssted.
3.Bestemmelser i finansavtaleloven (lov 25. juni 1999 nr. 46) kapittel 3 som gjennomfører direktiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler.
4.Bestemmelser i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader § 4, forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler § 13-4 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 9-2, som gjennomfører artiklene 9, 10 og 19 til 26 i direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester).
5.Bestemmelser i pakkereiseloven (lov 25. august 1995 nr. 57) som gjennomfører direktiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer.
6.Kapittel VII i legemiddelloven (lov 4. desember 1992 nr. 132) og kapittel 13 i forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler, som gjennomfører artiklene 86–100 i direktiv 2001/83/EF om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, senest endret ved direktiv 2004/27/EF.
7.Bestemmelser i avtaleloven (lov 31. mai 1918 nr. 4) § 36 og § 37 og markedsføringsloven § 22 som gjennomfører direktiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler.
8.Bestemmelser i lov 25. mai 2012 nr. 27 om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. som gjennomfører direktiv 2008/122/EF om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte.
9.Bestemmelser i angrerettloven (lov 21. desember 2000 nr. 105) og markedsføringsloven som gjennomfører direktiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler.
10.Bestemmelser i forbrukerkjøpsloven (lov 21. juni 2002 nr. 34) og markedsføringsloven § 23 som gjennomfører direktiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier.
11.Bestemmelser i ehandelsloven (lov 23. mai 2003 nr. 35) og markedsføringsloven som gjennomfører direktiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk handel»).
12.Bestemmelser i angrerettloven (lov 21. desember 2000 nr. 105) som gjennomfører direktiv 2002/65/EF om fjernsalg av finansielle tjenester.
13.Bestemmelser i tjenesteloven (lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet) som gjennomfører direktiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenesteytelser i det indre marked.
0Endret ved forskrifter 16 okt 2003 nr. 1244, 16 sep 2005 nr. 1066 (i kraft 1 okt 2005), 24 jan 2008 nr. 77 (i kraft 1 feb 2008), 18 des 2009 nr. 1839 (i kraft 12 jan 2010), 3 sep 2010 nr. 1264, 19 feb 2013 nr. 214 (i kraft 15 mars 2013).
§ 2.Bestemmelser som omfattes av forordning (EU) nr. 954/2011 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukerbeskyttelse (forordningen om forbrukervernsamarbeid)

Samarbeidet som etableres gjennom forordning (EU) nr. 954/2011 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning, jf. markedsføringsloven § 47, omfatter følgende bestemmelser:

1.Forskrift 19. desember 2009 nr. 1653 om sammenlignende reklame, hjemlet i markedsføringsloven § 26, som gjennomfører direktiv 2006/114/EF om villedende og sammenlignende reklame.
2.Bestemmelser i angrerettloven (lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted) som gjennomfører direktiv 85/577/EØF om forbrukervern ved avtaler som inngås et annet sted enn på den næringsdrivendes faste forretningssted (dørsalgsdirektivet) og direktiv 97/7/EF om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler (fjernsalgsdirektivet).
3.Bestemmelser i finansavtaleloven (lov 25. juni 1999 nr. 46) kapittel 3 som gjennomfører direktiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler.
4.Bestemmelser i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader § 4, forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler § 13-4 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 9-2, som gjennomfører artiklene 9, 10 og 19 til 26 i direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester).
5.Bestemmelser i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser som gjennomfører direktiv 90/314/EØF om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer (pakkereisedirektivet).
6.Avtaleloven (lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmakt og om ugyldige viljeserklæringer) § 36 og § 37 og markedsføringsloven § 22, som gjennomfører direktiv 93/13/EØF om urimelige avtalevilkår i forbrukeravtaler.
7.Bestemmelser i lov 25. mai 2012 nr. 27 om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. som gjennomfører direktiv 2008/122/EF om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte.
8.Bestemmelser i forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester, som gjennomfører direktiv 98/6/EF om forbrukarvern ved opplysning om prisar på forbruksvarer.
9.Bestemmelser i forbrukerkjøpsloven (lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp) og markedsføringsloven § 23 om krav til garantivilkår i forbrukerforhold, som gjennomfører direktiv 1999/44/EF om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier.
10.Bestemmelser i ehandelsloven (lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester) og markedsføringsloven som gjennomfører direktiv 2000/31/EF om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (direktiv om elektronisk handel).
11.Kapittel VII i legemiddelloven (lov 4. desember 1992 nr. 132) og kapittel 13 i forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler, som gjennomfører artiklene 86–100 i direktiv 2001/83/EF om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, senest endret ved direktiv 2004/27/EF.
12.Bestemmelser i angrerettloven (lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg utenfor fast utsalgssted) som gjennomfører direktiv 2002/65/EF om fjernsalg av finansielle tjenester til forbrukere.
13.Forskrift 17. februar 2005 nr. 141 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 261/2004 om erstatning og assistanse til flypassasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede flygninger.
14.Bestemmelser i markedsføringsloven og lotteriloven (lov 24. februar 1995 nr. 11) som gjennomfører direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om urimelig handelspraksis.
15.Markedsføringsloven § 15 om begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder som gjennomfører artikkel 13 i direktiv 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon.
0Tilføyd ved forskrift 24 jan 2008 nr. 77 (i kraft 1 feb 2008). Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1839 (i kraft 12 jan 2010), 3 sep 2010 nr. 1264, 19 feb 2013 nr. 214 (i kraft 15 mars 2013).
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. januar 2002.
0Endret ved forskrift 24 jan 2008 nr. 77 (i kraft 1 feb 2008, tidligere § 2).