Forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus.

DatoFOR-2001-12-21-1480
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2005-02-18-167
EndrerFOR-2000-12-01-1207
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-93-§52
Kunngjort21.12.2001
KorttittelForskrift om overgangsordning, privatsykehus

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 52 nr. 5 tredje ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret 18 feb 2005 nr. 167.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder private sykehus som har inngått i regional helseplan og som har mottatt tilskudd til drift og vedlikehold fra en fylkeskommune dersom:

a)byggearbeider anslått til samlet mer enn 50 millioner er godkjent av Sosial- og helsedepartementet før 1. januar 2002 eller
b)byggearbeider anslått til samlet mindre enn 50 millioner er vedtatt av fylkestinget før 1. januar 2002.

Dersom fylkeskommunen før 1. januar 2002 har inngått avtale med sykehuset om å dekke utgifter til renter og avdrag for byggearbeider, trer staten ved det regionale helseforetaket inn i denne avtalen i fylkeskommunens sted i stedet for å foreta utbetaling til sykehuset etter bestemmelsene i denne forskrift.

§ 2.Utgifter som gir grunnlag for refusjon

Godkjente utgifter, jf. § 3, gir grunnlag for refusjon. Dette gjelder også godkjente utgifter, jf. § 3, til utstyr i forbindelse med slike byggearbeider.

§ 3.Godkjenning av utgifter

Utgifter som skal gi grunnlag for refusjon, jf. § 2, må godkjennes av departementet. Godkjenning av utgiftene skjer på grunnlag av det endelige revisorattesterte byggeregnskapet. Søknad om godkjenning av utgifter som skal gi grunnlag for refusjon må sendes departementet innen 1. mai i året før en eventuell utbetaling finner sted.

0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 167.
§ 4.Beregningen av refusjonsbeløpet

Staten refunderer 37,5% av godkjente byggeutgifter og 50% av godkjente utgifter til utstyr i forbindelse med slike byggearbeider.

For utgifter til byggearbeider gis tilskudd over 40 år med en rente fastsatt av departementet under hensyn til det alminnelige rentenivået.

For utgifter til utstyr gis tilskudd over 10 år uten rente.

Refusjon ytes fra og med det året utgiftene er godkjent jf. § 3.

Ved byggearbeider som samlet beløper seg til minst 150 millioner, kan departementet bestemme at hel eller delvis refusjon ytes på grunnlag av foreløpig regnskap. Departementet kan også godkjenne refusjon oppdelt på de enkelte byggetrinn.

§ 5.Endring av forskriften

Departementet kan endre denne forskrift.

0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 167.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus fastsatt ved kgl.res. av 1. desember 2000 nr. 1207 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 fjerde ledd, § 4-1 og § 6-3 annet ledd.