Forskrift om overgangsregler til lov av 16. mars 2001 nr. 8 om endringer i inkassoloven.

DatoFOR-2001-12-21-1508
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-03-16-8 jf LOV-1988-05-13-26-§5
Kunngjort03.01.2002
KorttittelOvergangsregler til endr. i inkassoloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 16. mars 2001 nr. 8 om endringer i inkassoloven del II nr. 2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Foretak som før 1. januar 2002 har drevet inkassovirksomhet med bevilling etter inkassoloven § 5, må innen 31. desember 2002 søke om ny bevilling i samsvar med lov av 16. mars 2001 nr. 8. Foretak som søker innen denne fristen, kan fortsette sin virksomhet uten ny bevilling inntil søknaden er avgjort.
§ 2.Foretak som før 1. januar 2002 har drevet virksomhet med oppkjøp av forfalte pengekrav og egen inndriving av disse, må innen 31. desember 2002 søke om bevilling for virksomheten. Foretak som søker innen denne fristen kan fortsette sin virksomhet uten bevilling inntil søknaden er avgjort.
§ 3.Ved avslag på søknad om bevilling etter § 1 eller § 2 kan det settes en kort frist for å avvikle virksomheten.
§ 4.Forskriften gjelder fra 1. januar 2002.