Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg

DatoFOR-2001-12-21-1523
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2015-09-18-1064 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§39a, jf. LOV-2005-05-20-28-§64
Kunngjort04.01.2002
KorttittelForskrift om tvungen omsorg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 § 39a siste ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 64.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1607, 31 mai 2013 nr. 561, 18 sep 2015 nr. 1064.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften her gjelder gjennomføringen av særreaksjonen tvungen omsorg idømt i medhold av straffeloven § 63 og § 64.

0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1064 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2.Ansvar for å iverksette og gjennomføre særreaksjonen

Fagenheten har ansvaret for at dom på tvungen omsorg settes i verk straks fagenheten har fått melding av påtalemyndigheten om at dommen er rettskraftig.

Den faglig ansvarlige ved fagenheten bestemmer hvordan omsorgen til enhver tid skal gjennomføres. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på hensynet til at den domfelte får adekvat behandling for sitt atferdsproblem og særlig på behovet for å beskytte samfunnet mot nye alvorlige lovbrudd.

Den faglig ansvarlige ved fagenheten skal søke å få inngått avtale som nevnt i straffeloven § 63 annet ledd når vilkårene for gjennomføring utenfor fagenheten er oppfylt.

0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1064 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3.Verge

Hvis den domfelte ikke har verge, skal fagenheten straks begjære oppnevning av verge. Opplysninger om den domfeltes personlige forhold kan vergen bare gi videre hvis det er nødvendig for å utføre vergeoppdraget.

0Endret ved forskrift 31 mai 2013 nr. 561 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel 2. Avtaler om gjennomføring av særreaksjonen utenfor fagenheten

§ 4.Formkrav til avtalen

Avtale som nevnt i straffeloven § 63 annet ledd, skal være skriftlig.

0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1064 (i kraft 1 okt 2015).
§ 5.Avtalens innhold

Avtalen skal blant annet inneholde bestemmelser om

a)den domfeltes boforhold,
b)den behandlingen den domfelte skal få for sitt atferdsproblem,
c)den bistanden fagenheten skal yte,
d)bistand fra den fylkeskommunale habiliteringstjenesten,
e)tjenester til den domfelte for å dekke den løpende driften,
f)sikkerhetstiltak,
g)tilsyn og kontroll fra fagenheten og
h)utgiftsdekning.
§ 6.Fagenhetens ansvar

Fagenheten har ansvaret for at den nødvendige sikkerhet blir opprettholdt, og at den domfelte gis et adekvat behandlingsmessig og materielt tilbud.

§ 7.Krav til den domfeltes boforhold

Helsedepartementet kan i forskrift fastsette krav til faglig og materiell standard ved institusjoner og boliger hvor den domfelte skal ha opphold.

§ 8.Avtalepartens varslingsplikt

Avtaleparten skal varsle fagenheten om påtakelige forandringer i den domfeltes tilstand og om andre forhold av betydning for sikkerheten og for den domfeltes velferd.

§ 9.Tilbakeføring til fagenheten

Finner fagenheten at hensynet til sikkerheten eller til den domfelte tilsier det, skal den domfelte tilbakeføres til fagenheten, om nødvendig straks. Dersom dette medfører at avtaleparten må si opp ansatte, skal utgifter til lønn i oppsigelsestiden dekkes av fagenheten, med mindre tilbakeføringen skyldes avtalepartens forhold.

§ 10.Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av begge parter med tre måneders varsel hvis ikke annet er avtalt.

§ 11.Utgiftsdekning

Staten skal dekke avtalepartens utgifter til gjennomføring av tvungen omsorg. Helsedepartementet kan i forskrift gi nærmere regler om utgiftsdekningen.

Kapittel 3. Klage og endringsbegjæringer i forbindelse med opphold utenfor fagenheten

§ 12.Overprøving

Følgende avgjørelser regnes som enkeltvedtak:

a)avgjørelse om at særreaksjonen skal utholdes utenfor fagenheten i medhold av avtale som nevnt i kapittel 2,
b)avgjørelse om at den domfelte skal tilbakeføres til fagenheten,
c)avgjørelse om hvilke tiltak som skal settes i verk under opphold utenfor fagenheten for å beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige lovbrudd og vesentlige endringer i dette.

Vedtak som nevnt i første ledd skal meddeles den domfelte, den domfeltes nærmeste, vergen og påtalemyndigheten, som kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen ved fagenheten.

Vedtak om at særreaksjonen skal utholdes utenfor fagenheten og vedtak om lemping av sikkerhetstiltak settes ikke i verk før klagefristen er ute eller de klageberettigede har akseptert vedtaket. Klage over slike vedtak har oppsettende virkning.

Kontrollkommisjonens vedtak i klagesak om at den domfelte skal tilbakeføres til fagenheten, kan bringes inn for retten etter reglene i tvisteloven kapittel 36 av den domfelte, den domfeltes nærmeste og vergen.

0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1607 (i kraft 1 jan 2008, jf endringsforskriften for overgangsregler), 31 mai 2013 nr. 561 (i kraft 1 juli 2013).
§ 13.Begjæring om endringer i gjennomføringen

De klageberettigede etter § 12 annet ledd kan begjære slike endringer i gjennomføringen av særreaksjonen som nevnt i § 12 første ledd. Er det tidligere gitt avslag på en slik begjæring etter klage til kontrollkommisjonen, kan ingen av de klageberettigede sette fram ny klage basert på de samme faktiske omstendigheter før seks måneder etter at det forrige vedtaket var endelig.

Kapittel 4. Ikrafttredelse

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2002.