Forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet

DatoFOR-2001-12-21-1597
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2015-11-19-1350
EndrerFOR-1988-08-05-625
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§26
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskrift om gebyrer, akvakulturvirksomhet

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2001 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 26.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 346, 15 aug 2002 nr. 899, 18 des 2002 nr. 1686, 26 juni 2003 nr. 791, 14 des 2004 nr. 1654, 24 juni 2005 nr. 685, 9 aug 2005 nr. 881, 28 des 2005 nr. 1708 (hele forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 29 sep 2006 nr. 1110, 3 juli 2007 nr. 843, 21 des 2007 nr. 1707, 18 des 2009 nr. 1704, 1 sep 2010 nr. 1234, 23 des 2011 nr. 1503, 19 juni 2013 nr. 678, 15 des 2014 nr. 1831, 19 nov 2015 nr. 1350.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for oppgaver som gjøres av offentlige myndigheter i henhold til lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

§ 2.Gebyr til statskassen for søknader

For behandling av søknad etter lov nevnt i § 1, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 12 000,-.

Ved behandling av søknader fra søkere som nevnt i forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 10 tredje ledd og § 12 fjerde ledd, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 3 000. Det samme gjelder for søkere som søker om tillatelse til fiskepark og fangsbasert akvakultur. Det skal ikke betales gebyr for søknad etter forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 48.

Dersom kostnadene ved å behandle en søknad som nevnt i første ledd, i vesentlig grad overstiger gebyret for søknadsbehandlingen, kan Fiskeridirektoratet fastsette at søker skal betale gebyr som tilsvarer kostnadene ved å behandle søknaden, herunder kostnader ved innhenting av ekstern vurdering. Før det påløper kostnader som vil overstige det ordinære saksbehandlingsgebyret må Fiskeridirektoratet orientere søker om dette og søker må akseptere å betale kostnadene ved å få behandlet søknaden.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1704 (i kraft 1 jan 2010), 15 des 2014 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2015), 19 nov 2015 nr. 1350.
§ 2a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 1110, opphevet ved forskrift 18 des 2009 nr. 1704 (i kraft 1 jan 2010.)
§ 3.Avgift for tilsyn og kontroll

For hver lokalitet til produksjon av matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks, forsknings-, undervisnings- og visningsformål, samt slaktemerd hvor klarert er lik eller større enn 65 tonn, skal det betales en årlig avgift på kr 14 000,- for tilsyn og kontroll. For lokalitet til fiskepark skal innehaver av tillatelsen betale en årlig avgift på kr 1000,- for tilsyn og kontroll.

For hver lokalitet til produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret hvor klarert biomasse er fra og med 1561 til og med 3119 tonn, i Troms og Finnmark fra og med 1801 til og med 3599 tonn, betales en tilleggsavgift på kr 9000,-. For hver lokalitet til produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret hvor klarert biomasse er lik eller større enn 3120 tonn, i Troms og Finnmark lik eller større enn 3600 tonn, betales en tilleggsavgift på kr 16 000.

Innehaver av tillatelse til akvakultur av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret betaler en tilleggsavgift på kr 16 000,- for tilsyn og kontroll per stamfisktillatelse.

Unntatt fra plikten til avgift er lokaliteter til matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål i ferskvann og lokaliteter til manntallstillatelse.

Avgiften skal beregnes pr. 15. september hvert år.

For hver lokalitet er innehavere av tillatelser som er klarert på lokaliteten solidarisk ansvarlig for betaling av avgiften.

0Endret ved forskrifter 3 juli 2007 nr. 843, 21 des 2007 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1704 (i kraft 1 jan 2010), 1 sep 2010 nr. 1234, 23 des 2011 nr. 1503 (i kraft 1 jan 2012), 19 juni 2013 nr. 678.
§ 3a.(Opphevet ved forskrift 3 juli 2007 nr. 843.)
§ 4.Frafall

Fiskeridirektoratet kan frafalle gebyr og avgift for tilsyn og kontroll etter § 2 og § 3 når særlige grunner foreligger. Vedtak om å opprettholde gebyr kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1704 (i kraft 1 jan 2010).
§ 5.Innbetaling av gebyr og avgift

Gebyr for søknader må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling. Dokumentasjon for at gebyret er betalt, skal vedlegges søknaden. Søknader som det ikke er betalt gebyr for, anses som ikke fullstendig og vil bli returnert.

Avgift for tilsyn og kontroll skal være innbetalt innen 1. november hvert år, og gjelde for hele angjeldende år.

0Endret ved forskrift 3 juli 2007 nr. 843.
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002.

Fra forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader i forbindelse med oppdrettsvirksomhet fastsatt ved kgl.res. 5. august 1988 nr. 625 oppheves.