Forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.

DatoFOR-2001-12-21-1601
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
EndrerFOR-1994-09-16-877
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-04-02-38-§6, LOV-1993-04-02-38-§7
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskrift om undervisning med GMO

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 6 fjerde ledd og § 7 første ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer ved videregående skoler, høgskoler og universiteter som utfører laboratorieøvelser med genmodifiserte mikroorganismer i samsvar med vedlegg I. Den genmodifiserte mikroorganismen skal ikke innebære noen risiko for skade/sykdom på mennesker, dyr, planter eller miljø.

§ 2.Meldeplikt

For undervisningsvirksomhet som omfattes av forskriften, jf. § 1, skal det sendes en melding på fastsatt standardskjema, vedlegg II, før virksomheten igangsettes. Meldingen skal sendes til departementet eller den departementet bemyndiger.

§ 3.Ansvar

Læreren som er ansvarlig for undervisningen, er pliktig til å påse at bare genmodifiserte mikroorganismer som følger av § 1 blir benyttet i undervisningen, og at de sikkerhetstiltak som følger av § 5 blir fulgt.

§ 4.Protokollføring

Den ansvarlige lærer skal føre protokoll over den virksomhet som skal utføres.

§ 5.Sikkerhetstiltak

Ved laboratorieøvelser som faller inn under denne forskrift gjelder følgende inneslutningstiltak og prinsipper for god sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen;

a)alt avfall som inneholder genmodifiserte organismer skal inaktiveres ved autoklavering, forbrenning eller andre anerkjente metoder før det kastes, for å sikre at levedyktige organismer ikke slipper ut i miljøet,
b)arbeidsplassen og miljøet skal eksponeres for GMM på et så lavt nivå som mulig. Øvre grense for kulturvolum i en enkeltbeholder som inneholder genmodifiserte mikroorganismer er 10 liter,
c)det skal anvendes tekniske kontrolltiltak ved kilden. Disse tiltakene skal utfylles med hensiktsmessig vernetøy og personlig verneutstyr om nødvendig. Det skal som minimum anvendes laboratoriefrakk,
d)regelmessig prøve og vedlikeholde kontrolltiltak og kontrollutstyr på hensiktsmessig måte,
e)gi personalet hensiktsmessig opplæring,
f)det skal være håndvask i laboratoriet/undervisningsrommet,
g)det skal forbys spising, drikking, røyking, bruk av kosmetikk eller oppbevaring av mat for konsum i arbeidsområdet,
h)det skal forbys pipettering med munnen,
i)det skal være effektive desinfeksjonsmidler og særskilte desinfiseringsprosedyrer tilgjengelig i tilfelle spredning av GMM,
j)det skal sørges for sikker oppbevaring av kontaminert laboratorieutstyr og laboratoriematerialer,
k)arbeidsunderlaget skal tåle vann, syrer, alkaliske stoffer, løsemidler, desinfeksjonsmidler, dekontamineringsagenser, og være lett å rengjøre,
l)det skal være etablert prosedyrer for håndtering av uhell som rammer enkeltpersoner og uhell der større arealer blir kontaminert.
§ 6.Annen undervisningsvirksomhet

Undervisningsvirksomhet som faller utenfor forskriften her, jf. § 1, må meldes/godkjennes i henhold til forskrift om genmodifiserte mikroorganismer.

§ 7.Tilsynsmyndighet

Tilsynsmyndighet er departementet eller den departementet bemyndiger.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2002. Fra samme dato oppheves forskrift av 16. september 1994 nr. 877 om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Vedlegg I 

De fire forsøkene som er beskrevet nedenfor med genmodifiserte planteceller/-vev dyrket in vitro, eller med de genmodifiserte bakterier og gjær som er oppført i listen nedenfor med tilhørende plasmider, som utføres som et ledd i undervisningen, skal ikke godkjennes og det kreves ingen laboratoriegodkjenning. Det skal imidlertid sendes en melding jf. § 2, og vedlegg II, og det forutsetter at sikkerhetstiltakene oppført i § 5 blir fulgt opp. Ønsker en i undervisningen å ta i bruk forsøk utover disse, skal de meldes/godkjennes og utføres i et godkjent laboratorium jf. § 6.

DNA fragmenter/gener som skal limes inn i vektor for transformering må være velkarakterisert, uten skadelige sekvenser og stamme fra planter, eller fra virus, bakterier eller gjær som ikke forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter. Vektor og geninnlegget må være av en slik art at de ikke gir GMM en fenotype som sannsynligvis vil forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter, eller som sannsynligvis vil ha skadelige virkninger for miljøet.

1)Dyrking av genmodifiserte virus, bakterier og gjær
2)Transformasjon av bakterier og gjær
3)Transformasjon av planteceller/-vev, hvor materialet dyrkes in vitro
4)Plasmid isolering, for restriksjonsanalyse, elektroforese etc.

Alt arbeid med DNA utenfor cellen og isolering av DNA fra organismer som på forhånd ikke er genmodifisert, omfattes ikke av genteknologiloven. Det samme vil gjelde dyrking av slike organismer.

Nedenfor gis det liste på bakterie-/gjærstammer og vektorer som kan anvendes i undervisningen. Dersom virksomheten omfatter andre vertsorganismer enn disse, skal det gjøres en risikovurdering etter skjema gitt i vedlegg III med veiledning i vedlegg IV i forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. Denne risikovurderingen skal vise at bruken av GMM i undervisning sannsynligvis ikke vil forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter eller sannsynligvis ha skadelige virkninger for miljøet. 

E. coli K-12-stammer som kan anvendes:

-DH5α, HB101, JM83, JM101, JM105, JM107, JM109, MC1000

Gjærstammer som kan anvendes:

-S.cerevisiae M1-2B
-S.cerevisiae TD28 

Plasmider til transformasjon av bakterier:

M13mp18/19, pBluescript, pBR 322, pBR 325, pGEM3Z, pUC 18/19 

Plasmid til transformasjon av gjær:

-YRp17 

Plasmider som kan anvendes både i bakterier og gjær:

-pC508, YEp 24, pFN8-x-wt 

Agrobacterium tumefasciens-stammer som kan anvendes:

-LBA 4404
-EHA 101 

Plasmider til transformasjon av Agrobacterium tumefasciens:

-pBIN 19
-pBIN 6

Vedlegg II. Melding om undervisningsvirksomhet ved innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer 

1. Undervisningsinstitusjon

Navn:

Adresse:

Generell beskrivelse:

Tlf.: Faks: 

2. Ansvarlig person for virksomheten, herunder kontroll og sikkerhet:

Navn:

Kvalifikasjoner/utdannelse:

E-post: Tlf.: 

3. Hvilke genmodifiserte organismer som skal benyttes og hvilke forsøk som skal utføres:

Vertsorganisme:

Vektor:

Donororganisme/innsatt genmateriale:

Forsøk: 

4. Sikkerhetstiltakene er i overensstemmelse med § 5. 

Dato: Ansvarshavende underskrift: