Forskrift om overgangsregler for samordning av tjenestepensjon og personskadetrygd med rehabiliteringspenger og attføringspenger fra folketrygden.

DatoFOR-2002-01-02-4
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse02.01.2002 med virkning fra 01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27, LOV-2001-12-21-118
Kunngjort18.01.2002
KorttittelForskrift om overgangsregler for samordning

Fastsatt av Sosialdepartementet 2. januar 2002 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27 og lov av 21. desember 2001 nr. 118 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover del X nr. 5.

§ 1.Denne forskriften gjelder samordning av tjenestepensjon og personskadetrygd med rehabiliteringspenger etter folketrygdloven kapittel 10 og attføringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 som er innvilget med virkning tidligere enn 1. januar 2002 og beregnet etter henholdsvis:
-Forskrift av 11. september 2001 nr. 1078 om overgangsregler i forbindelse med nye bestemmelser i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kapittel 11 - ytelser under yrkesrettet attføring.
-Forskrift av 14. november 2001 nr. 1278 om overgangsregler for rehabiliteringspenger.
§ 2.Samordningsfradrag for rehabiliteringspenger og attføringspenger skal utgjøre samme beløp som før 1. januar 2002, slik at utbetalingen fra tjenestepensjonsordningen eller personskadetrygden ikke endres.
§ 3.Ved endring av grunnbeløpet skal samordningsfradrag fastsatt etter § 2 justeres tilsvarende.

Dersom det foretas endringer i uføregrad, ytelsesgrad eller på grunn av løpende gradering, skal samordningsfradraget justeres tilsvarende.

§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2002.