Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy.

DatoFOR-2002-01-18-55
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endretFOR-2007-11-19-1261
EndrerFOR-1986-05-27-1581
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§11, FOR-1986-03-21-750
Kunngjort25.01.2002
KorttittelForskrift om godkjenning av utrykningskjøretøy

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 18. januar 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 11, jf. kgl.res. av 21. mars 1986 nr. 750.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2003 nr. 22, 10 nov 2005 nr. 1291, 19 nov 2007 nr. 1261.

§ 1.Utrykningskjøretøy skal være godkjent av regionvegkontoret etter denne forskrift og de tekniske bestemmelser som gjelder for slikt kjøretøy. Godkjenning skal anmerkes i vognkortet, eller på kopi av vedtak når det gjelder tidsbegrenset godkjenning av slikt kjøretøy.
0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003).
§ 2.Godkjenning gis på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier eller den som disponerer det og vedtak fattet av
1.brannsjefen
a)når kjøretøyet tilhører kommunen og disponeres av kommunalt brannvesen
b)når annet kjøretøy for et tidsrom av inntil 8 uker er disponert som reserve for godkjent utrykningskjøretøy ved kommunalt brannvesen
c)når demonstrasjonskjøretøy blir stilt til disposisjon for kommunalt brannvesen.
2.politimesteren eller sjefen for de sentrale politiorganene når kjøretøyet eies, leies eller leases av Staten og disponeres innen vedkommende politidistrikt eller av vedkommende organ.
3.det regionale helseforetak
a)når kjøretøyet er registrert som ambulansebil, herunder leilighetsambulanse fram til 1. oktober 2006.
b)når demonstrasjonsambulanse blir stilt til disposisjon for institusjon som allerede disponerer ambulansebil godkjent som utrykningskjøretøy.
c)når bil spesialutstyrt med medisinsk utstyr blir stilt til disposisjon for sykehus eller kommunal legevakt når søknaden er anbefalt av politimesteren.

Det regionale helseforetak kan fastsette særlige vilkår eller begrensninger i tilknytning til vedtak etter denne bokstav.

d)når kjøretøyet er kommandobil utrustet med sambandsutstyr for koordinering av helsetjenester ved større ulykker og katastrofer og søknaden er anbefalt av politimesteren.
4.politimesteren når kjøretøyet disponeres av kommunal brannsjef eller hans nærmeste stedfortreder og vedkommende regelmessig må være i beredskap uten fast vaktsted.
5.vedkommende militære myndighet når kjøretøyet tilhører Forsvaret og registreres etter den spesielle ordningen med gule kjennemerker, eller er kjøretøy som disponeres av Forsvaret.
6.Direktoratet for sivilt beredskap når kjøretøyet tilhører Sivilforsvaret og ikke går inn under nr. 3.
7.politimesteren ved Oslo politidistrikt når kjøretøyet disponeres av Regjeringens biltjeneste eller Stortinget.
8.politimesteren i andre tilfelle.

Politimesteren kan fastsette særlige vilkår eller begrensninger i tilknytning til vedtak etter dette nummer.

0Endret ved forskrifter 10 nov 2005 nr. 1291, 19 nov 2007 nr. 1261.
§ 3.Vedtak om godkjenning av utrykningskjøretøy skal begrenses til et minst mulig antall kjøretøy. Av kjøretøy som er nevnt i § 2 nr. 4 skal det normalt ikke være godkjent mer enn 4 for hvert brannvesen til enhver tid.
§ 4.Når forutsetningene for godkjenning ikke lenger foreligger, ved eierskifte eller vedtak etter § 2 blir trukket tilbake, skal eieren eller den som på eierens vegne disponerer kjøretøyet innen 14 dager framstille kjøretøyet for regionvegkontoret. Regionvegkontoret endrer vognkortet i overensstemmelse med kjøretøyets nye status.
0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003).
§ 5.Godkjenning av utrykningskjøretøy og tilbakekalling av slik godkjenning anmerkes av regionvegkontoret i motorvognregisteret (AUTOSYS). Regionvegkontoret har dessuten oversikt over de utrykningskjøretøy som til enhver tid er godkjent.
0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003).
§ 6.Klage over vedtak etter § 2 behandles av Vegdirektoratet.
§ 7.Når utrykningskjøretøy er tatt ut av beredskap, eller når tjenesten krever at kjøretøyets status som utrykningskjøretøy ikke skal synes, kan særskilt lyd- og lyssignal demonteres. Særskilt lyssignal skal alltid fjernes fra privatpersons kjøretøy når det er tatt ut av beredskap.

Når særskilt lyd- og lyssignal er demontert, regnes kjøretøyet ikke som utrykningskjøretøy.

§ 8.Denne forskriften trer kraft 1. mars 2002.

Fra samme dato oppheves forskrift av 27. mai 1986 nr. 1581 om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy.

Kjøretøy som er godkjent etter forskrift av 27. mai 1986 nr. 1581 om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy og etter forskrift av 10. august 1978 nr. 1 om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy anses som godkjent også etter denne forskrift.

Kjøretøy som nevnt i § 2 nr. 1, 2, 3, 5 og 6 anses godkjent som utrykningskjøretøy når det er registrert før 1. oktober 1978, har vært disponert som utrykningskjøretøy før samme dato og bekreftet kopi eller duplikat av vedtak som nevnt i § 2 nr. 1, 2, 3, 5 eller 6 ligger ved vognkortet. For kjøretøy som nevnt gjøres anmerkning etter § 1 og § 5 etter hvert som regionvegkontoret bestemmer.

0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003).