Forskrift om administrasjonsansvaret for pensjonstrygden for fiskere.

DatoFOR-2002-03-01-211
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endretFOR-2006-06-30-730 fra 01.07.2006
EndrerFOR-1995-11-24-1124
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-12-§22
Kunngjort05.03.2002
KorttittelForskr. om adm.ansvar for fiskerpensjonstrygden

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 2002 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 22. Fremmet av Sosialdepartementet. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).

§ 1.Garantikassen for fiskere skal ha den daglige administrasjonen av pensjonstrygden for fiskere.

Vederlag for arbeidet fastsettes av Garantikassens styre og godkjennes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2.Arbeids- og velferdsdirektoratet fører kontroll med administrasjonen av ordningen og med gjennomføringen av fiskerpensjonsloven.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3.Departementet gir forskrift med nærmere bestemmelser om administrasjon av pensjonstrygden for fiskere.
§ 4.Forskriften trer kraft 1. mars 2002. Fra samme tidspunkt oppheves kgl.res. av 24. november 1995 nr. 1124 om overføring av myndighet til Garantikassen for fiskere.