Forskrift om ansattes rett til representasjon i AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling.

DatoFOR-2002-03-01-213
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endretFOR-2006-01-10-62
EndrerFOR-1979-04-06
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1931-06-19-18-§5, LOV-1931-06-19-18-§9
Kunngjort05.03.2002
KorttittelForskr. om ansatterepresentasjon i Vinmonopolet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet § 5 siste ledd og § 9 siste ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII pkt. 31 (direktiv 97/81/EF). Fremmet av Sosialdepartementet. Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 10 jan 2006 nr. 62 (bl.a. ansv. dep.).

Kapittel I. Definisjoner

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)ansatt, person som arbeider i selskapet i hovedstilling eller som deltidsansatt.
b)hovedstilling, arbeidsforhold (herunder ikke ferievikariat og heimearbeid) hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 40 prosent av arbeidstiden pr. uke for heltidsansatte som utfører arbeid av samme art.
c)deltidsansatt, person som arbeider gjennomsnittlig mindre enn 40 prosent av arbeidstiden pr. uke for heltidsansatte som utfører arbeid av samme art.

Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver deltidsansatt som en halv.

d)lokal fagforening, fagforening i selskapet eller avdeling av fagforening i selskapet som utelukkende har ansatte i selskapet som medlemmer, og som er bundet av tariffavtale med selskapet eller med arbeidsgiverorganisasjon som selskapet er medlem av (bedriftsklubb e.l.).

Kapittel II. Valg av de ansattes representanter til styret

§ 2.Alminnelige regler om valget

De ansattes representanter til styret velges direkte av og blant dem som er ansatt i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, jf. § 6.

Dersom det skal velges mer enn to styremedlemmer og minst en tredjedel eller minst 200 av dem som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg, jf. § 7.

§ 3.Stemmerett

Alle som på valgdagen har vært ansatt i selskapet sammenhengende i minst 3 måneder, har stemmerett. Ansatte som arbeider i hovedstilling, jf. § 1 bokstav b, tilkommer en hel stemme. Deltidsansatte, jf. § 1 bokstav c, tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidsansatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

§ 4.Valgbarhet

Medlem av bedriftsforsamlingen og administrerende direktør kan ikke være medlem av styret.

For å kunne velges til medlem av selskapets styre, må vedkommende være myndig og ikke i konkurskarantene etter lov om gjeldsforhandling og konkurs § 142 og § 143. Den som velges må ha vært ansatt i selskapet sammenhengende i minst ett år før valgdagen.

§ 5.Valgstyre

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og selskapets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, oppnevnes valgstyret av selskapets styre. Dersom slik representasjon ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av samarbeidsutvalget i Oslo.

Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes representanter i de organer som er nevnt i foregående ledd, som har stemmerett. Selskapets ledelse skal likevel ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger en liste over dem som har stemmerett. Listen skal være tilgjengelig for samtlige ansatte i selskapet. Dersom valget kan avholdes som forholdstallsvalg, skal valgstyret samtidig kunngjøre fristen og vilkårene i § 2 fjerde ledd.

Valgstyret skal senest fem uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på styremedlemmer og vararepresentanter. Forslaget må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er overensstemmende med loven og disse forskrifter, og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslag skal kunngjøres seneste sju dager før valgdagen.

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilte stemmestyrer i den utstrekning det er hensiktsmessig. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemningen skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfellet tilstilles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valgmateriell. Velgeren skal returnere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valgstyret.

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget utarbeides av valgstyret, herunder retningslinjer om forhåndsavstemning.

§ 6.Flertallsvalg

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall styremedlemmer og vararepresentanter som skal velges. Forslaget skal framsettes skriftlig og det skal gå fram av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslaget må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i selskapet kandidatene arbeider. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret skal senest sju dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå fram hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stemmesedlene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre opp de foreslåtte kandidaters navn i alfabetisk rekkefølge med opplysning om hvor i selskapet den enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer og vararepresentanter som står for valg.

Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller er det ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes som ugyldig.

De som har fått flest stemmer er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier. Første vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste styremedlem. Annen vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv. jf. § 10 første ledd.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 7.Forholdstallsvalg

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:

Forslag må være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett.

Forslagsrett har også lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall styremedlemmer og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i selskapet kandidatene arbeider. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det på den enkelte liste være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

Den som har stemmerett kan bare stemme på ett av de godkjente forslag. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merkede stemmesedler skal kjennes ugyldige.

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som framkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4 - 3 - 5 - osv. inntil hvert stemmetall er delt et antall ganger som svarer til det største antall styremedlemmer listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har den nest største kvotient osv. Hvis flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp på listene.

§ 8.Resultatet av valget

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående selskapets ledelse ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeninger.

§ 9.Funksjonstid, møteplikt mv.

Valget skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er to år. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter før utløpet av perioden, fungerer de sittende styremedlemmer og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Dersom et styremedlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, opphører vervet.

Medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem eller en vararepresentant rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til styret og dem som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 10.Vararepresentanter

Ved flertallsvalg skal del velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer, med tillegg av to. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer, med tillegg av to.

Vararepresentantene skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal vararepresentantene innkalles fra den samme liste som det styremedlem vedkommende skal erstatte.

For vararepresentanter gjelder ellers de regler som er gitt for styremedlemmer.

§ 11.Suppleringsvalg

Styret kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer og vararepresentanter i valgperioden, jf. § 9 siste ledd, når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 5 femte og sjette ledd.

§ 12.Utgifter ved valget

Selskapet holder lokaler for valgmøtet og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kapittel III. Valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen

§ 13.Alminnelige regler om valget

De ansatte velger sine representanter til bedriftsforsamlingen direkte av og blant dem som er ansatt i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg.

Dersom minst en tredjedel eller minst 200 av dem som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som et forholdstallsvalg.

§ 14.Stemmerett

Alle som på valgdagen har vært ansatt i selskapet i hovedstilling sammenhengende i minst tre måneder, har stemmerett. Ansatte som arbeider i hovedstilling jf. § 1, bokstav b, tilkommer en hel stemme. Deltidsansatte, jf. § 1 bokstav c, tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidsansatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

§ 15.Valgbarhet

Medlem av styret og administrerende direktør kan ikke være medlem av bedriftsforsamlingen.

Den som velges, må ha vært ansatt i selskapet sammenhengende i minst ett år før valgdagen.

§ 16.Valgstyre

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og selskapets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Når bedriftsforsamling er etablert, oppnevnes valgstyret av selskapets styre. Dersom slik representasjon ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av samarbeidsutvalget i Oslo.

Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes representanter i de organer som er nevnt i foregående ledd som har stemmerett. Selskapets ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger en liste over dem som har stemmerett. Listen skal være tilgjengelig for samtlige ansatte i selskapet. Dersom valget kan avholdes som forholdstallsvalg, skal valgstyret samtidig kunngjøre fristen og vilkårene i § 13 fjerde ledd.

Valgstyret skal senest fem uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på medlemmer og vararepresentanter. Forslaget må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er overensstemmende med loven og disse forskrifter og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslag skal kunngjøres senest sju dager før valgdagen.

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilte stemmestyrer i den utstrekning det er hensiktsmessig. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfellet tilstilles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valgmateriell. Velgeren skal returnere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valgstyret.

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget utarbeides av valgstyret, herunder eventuelle retningslinjer for forhåndsavstemning.

§ 17.Flertallsvalg

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall medlemmer og vararepresentanter som skal velges. Forslaget skal framsettes skriftlig og det skal gå fram av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslaget må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i selskapet kandidatene arbeider. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret skal senest sju dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå fram hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stemmesedlene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre opp de foreslåtte kandidaters navn i alfabetisk rekkefølge med opplysning om hvor i selskapet den enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antallet medlemmer og vararepresentanter som står for valg. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller er det ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes som ugyldig.

De som har fått flest stemmer, er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier. Første vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste medlem. Annen vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv., jf. § 21 første ledd.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18.Forholdstallsvalg

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:

Forslag må være undertegnet av minst 25 personer med stemmerett.

Forslagsrett har også lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall medlemmer og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i selskapet kandidatene arbeider. Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det på hver liste være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

Den som har stemmerett kan stemme på ett av de godkjente forslag. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merkede stemmesedler skal kjennes ugyldige.

Vervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som framkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4 - 3 - 5 - osv. inntil hvert stemmetall er delt et antall ganger som svarer til det største antallet medlemmer listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har den nest største kvotient osv. Hvis flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp på listene.

§ 19.Resultatet av valget

Resultatet av valget føres inni en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående selskapets ledelse ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeninger.

§ 20.Funksjonstid, møteplikt mv.

Valg skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er to år. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter før utløpet av perioden, fungerer de sittende medlemmer og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Dersom et medlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, opphører vervet. Dersom et medlem av bedriftsforsamlingen eller en vararepresentant blir valgt til medlem eller vararepresentant i styret, opphører vervet i bedriftsforsamlingen.

Medlem av bedriftsforsamlingen har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har medlem av bedriftsforsamlingen eller vararepresentant rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til selskapets styre og den som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 21.Vararepresentanter

Ved flertallsvalg skal det velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer, med tillegg av to. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer, med tillegg av to.

Vararepresentantene skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal vararepresentantene innkalles fra den samme liste som det medlem vedkommende skal erstatte.

For vararepresentanter gjelder ellers de regler som er gitt for medlemmer.

§ 22.Suppleringsvalg

Bedriftsforsamlingen kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer og vararepresentanter i valgperioden, jf. § 20 første ledd, når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen.

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 16 femte og sjette ledd.

§ 23.Utgifter ved valget

Selskapet holder lokaler for valgmøte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

§ 24.Samtidig valg av medlemmer til styre og bedriftsforsamling

Samme valgstyre skal stå for avviklingen av valgene både til styre og bedriftsforsamling.

Valgstyret kan bestemme at valgene til bedriftsforsamling og styre skal foregå samtidig.

Kapittel IV. Søknader om unntak og klager mv.

§ 25.Unntak fra forskriftene

Helse- og omsorgsdepartementet kan når særlige grunner tilsier det, gjøre unntak fra forskriftene.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 10 jan 2006 nr. 62.
§ 26.Klager i samband med valg

Vedtak av valgstyret kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtak om stemmerett og valgbarhet kan ikke påklages.

Klagerett har selskapet, lokal fagforening og den som har stemmerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse i saken.

Fristen for å klage er 14 dager fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til en som har klagerett etter annet ledd, likevel senest 14 dager etter valgdagen.

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kap. VI gjelder så langt de passer.

Departementets vedtak etter denne paragraf kan ikke påklages.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 10 jan 2006 nr. 62.
§ 27.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om valg m.v. av ansatte til A/S Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved kgl.res. av 6. april 19791 med hjemmel i lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet § 5 siste ledd og § 9 siste ledd.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.