Forskrift om administrasjon av pensjonstrygden for fiskere.

DatoFOR-2002-03-01-215
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
EndrerFOR-1995-12-22-1171
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-12-§22, FOR-2002-03-01-211-§3, LOV-1966-12-16-9-§12
Kunngjort05.03.2002
KorttittelForskr. om administrasjon av fiskerpensjonstrygd

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet 1. mars 2002 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 22, jf. kgl.res. av 1. mars 2002 nr. 211 § 3 og lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 12 nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Garantikassen for fiskeres ansvar, oppgaver og myndighet

Garantikassen har den daglige administrasjonen av pensjonstrygden for fiskere og skal herunder:

-kreve inn medlemspremie
-avgjøre krav om å bli unntatt fra trygden og om å bli opptatt som frivillig medlem
-avgjøre krav om ytelser etter lov om pensjonstrygd for fiskere, herunder foreta beregning og samordning av pensjoner
-utbetale ytelser
-føre rettighetsregister (sentralregister)
-informere om pensjonstrygden for fiskere.
§ 2.Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvar og myndighet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for praktiseringen av regelverket, og kan oppheve og endre vedtak som Garantikassen har gjort etter fiskerpensjonsloven.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er ankemotpart for Trygderetten.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer kraft 1. mars 2002. Fra samme tidspunkt oppheves midlertidig forskrift av 22. desember 1995 nr. 1171 om administrasjon av pensjonstrygd for fiskere.