Forskrift om vurdering av den praksis som godkjennes ved søknad om mesterbrev.

DatoFOR-2002-03-13-407
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.08.2002
Sist endret
EndrerFOR-1997-01-17-78
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§6, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort03.05.2002
KorttittelForskrift om praksis ved søknad om mesterbrev

Fastsatt av Mesterbrevnemnda 13. mars 2002 med hjemmel i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 og kgl.res. av 12. desember 1986 nr. 2187 § 1. 

1.Godskriving gis kun for arbeidspraksis i faget det søkes om mesterbrev i.
2.Praksis opptjent på deltid kan godkjennes. Denne må normalt være på minst 30% av vanlig arbeidstid og være på sammenhengende minst tre måneder. Arbeidstreningskurs i a-etatens regi godskrives tilsvarende.
3.Praksis som yrkeslærer i faget godskrives normalt ikke.
4.Praksis utenom ordinært ansettelsesforhold godkjennes ikke bortsatt fra praksis opparbeidet som selvstendig næringsdrivende. Denne godkjennes forutsatt at virksomheten er registrert og momsinnberettet.
5.Praksis i lederstilling knyttet til utøvelse/produksjon innen faget kan gis inntil ett års godskriving av praksis.
6.Praksis ut over normal arbeidstid godskrives ikke som praksistid.
7.Praksis for å få mesterbrev i to eller flere fag må opptjenes separat.
8.Praksis som godkjennes bør som hovedregel ligge innenfor siste 10-årsperiode.
9.Mesterbrevnemnda kan dispensere fra disse bestemmelsene. 

De nye retningslinjene trer i kraft fra 1. august 2002 og fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 17. januar 1997 nr. 78 om vurdering av den praksis som godkjennes ved søknad om mesterbrev. Nærmere opplysninger fås hos Mesterbrevnemndas sekretariat, tlf. 23 08 83 62.