Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

DatoFOR-2002-03-22-314
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse02.04.2002
Sist endretFOR-2012-02-10-134 fra 15.02.2012
EndrerFOR-1997-09-01-999, FOR-1989-08-01-788
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§4, LOV-1981-05-29-38-§6, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§17, LOV-1981-05-29-38-§18, LOV-1981-05-29-38-§26, LOV-1981-05-29-38-§34, LOV-1981-05-29-38-§50, LOV-1981-05-29-38-§56, FOR-1982-04-02-592
Kunngjort09.04.2002
Rettet11.04.2002 (§ 15), 18.01.2008 (§ 15)
KorttittelForskrift om forvaltning av hjortevilt og bever

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 22. mars 2002 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 16, § 17, § 18, § 26 nr. 3 og 6, § 34 og § 50, jf. kgl.res. av 2. april 1982.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 sep 2007 nr. 1061, 22 des 2009 nr. 1773.
Opphevet 15 feb 2012, jf. forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever (§ 1, § 2, § 4, § 5 annet ledd, § 6 annet ledd, § 7 annet ledd, § 8 bokstav c, § 9 - § 13 og § 18 - § 20).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å bidra til at forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Forvaltningen skal legge til rette for en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttiggjørelse av viltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som medfører at hjortevilt og bever ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med følgende begreper:

-Hjortevilt: Elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort.
-Villreinområde: Det område som en villreinbestand bruker gjennom flere år, avgrenset som den geografiske forvaltningsenheten for bestanden.
-Vald: Det geografiske området som kommunen eller villreinnemnda godkjenner for jakt på arter av hjortevilt og bever, og som tildeles fellingstillatelser fra viltmyndigheten.
-Jaktfelt: Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen.
-Tellende areal: Antall dekar av de arealtyper som vedkommende art benytter regelmessig over flere år.
-Tellende vannlengde: Antall kilometer strandlinje langs vann, tjern, elver og bekker som bever har fast tilhold i eller bruker fast.
-Minsteareal: Minste antall dekar tellende areal som skal ligge til grunn for godkjenning av et vald og for hver fellingstillatelse der dette tildelingsgrunnlaget benyttes.
-Minstevannlengde: Minste antall kilometer tellende vannlengde som ligger til grunn for godkjenning av vald og for hver fellingstillatelse på bever der dette tildelingsgrunnlaget benyttes.
-Bestandsplan for hjortevilt og bever: Jaktrettshavernes flerårige plan med målsettinger for forvaltningen, og beskrivelse av den årlige avskyting for hjortevilt eller bever i et vald.
0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 3.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)

Kapittel 2. Om jaktåpning og arealvilkår for jakt

§ 4.Åpning av jakt på hjortevilt og bever

Kommunen fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, hjort, rådyr eller bever i kommunen.

Direktoratet fastsetter forskrift om åpning av jakt på villrein og grenser for villreinområdet.

Ved åpning av jakt på hjortevilt og bever skal det legges vekt på artens bestandsutvikling i området og den skade bestanden volder.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 5.Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter

- - -

Kommunen vedtar fellingskvote for bever gjeldende for kommende jaktsesong innen 1. mai. Kommunen vedtar samtidig i hvilke områder tellende vannlengde eller tellende areal skal legges til grunn ved fordeling av fellingskvoten på de ulike vald. Gjeldende minsteareal/minste vannlengde regnes ut ved divisjon av samlet tellende areal/tellende vannlengde med fastsatt fellingskvote.

- - -

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 6.Fravik fra minstearealet

- - -

Kommunen kan med samme begrensning og begrunnelse vedta å legge ulik minste vannlengde/minsteareal til grunn for fordeling av fellingstillatelser for bever mellom vald innen kommunen.

- - -

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 7.Kvotefri jakt på rådyr og bever

- - -

Tilsvarende kan kommunen etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på bever i vald som det aktuelle år har grunnlag for minst 10 fellingstillatelser.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.

Kapittel 3. Krav til og godkjenning av vald

§ 8.Krav til valdet

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter, og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt og fangst. Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal. Et vald må ha tellende areal eller tellende vannlengde som minst svarer til gjeldende minsteareal eller gjeldende minste vannlengde i vedkommende område. Innen det enkelte vald skal kommunen eller villreinnemnda godkjenne tellende areal eller vannlengde slik:

a)- - -
b)- - -
c)For bever skal kommunen regne som tellende vannlengde antall kilometer strandlinje langs vann, tjern, elver og bekker som bever har fast tilhold i eller bruker fast. Som tellende areal, der dette er tildelingsgrunnlag, jf. § 5 tredje ledd, skal kommunen regne samlet areal i landskap sterkt oppbrutt av mindre vann, tjern, elver og bekker som bever har fast tilhold i.

- - -

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 9.Søknad om godkjenning av vald

Søknad om godkjenning av vald skal sendes kommunen eller villreinnemnda innen 15. mai. Kommunen eller villreinnemnda kan til enhver tid kreve at det fremmes ny søknad om godkjenning av et vald dersom rettighetsforholdene i valdet er uklare eller tellende areal/vannlengde er endret. Kommunen eller villreinnemnda kan også kreve at de opplysninger som er gitt i søknad bekreftes eller dokumenteres på nytt.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a)Hvilken art eller arter søknaden gjelder for.
b)Kart som tydelig viser grensene for valdet.
c)Fullstendig oversikt over de eiendommer (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser.
d)Oppgave over tellende areal/tellende vannlengde som ønskes godkjent for den enkelte viltart.
e)Skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere innen valdet, eller underskrift fra lovlig valgt representant for styre i sameie, allmenning, felles viltområde eller organisert utmarkslag.
f)Navn og nøyaktig postadresse for den person som er oppnevnt som valdansvarlig representant, jf. § 10. Vedkommende skal underskrive søknaden på vegne av jaktrettshaverne.
g)Dersom søknaden gjelder beverjakt, skal det merkes på kart hvor beveren har fast tilhold og opplyses om antall kilometer tellende vannlengde innen valdet der dette er tildelingsgrunnlag.
0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 10.Valdansvarlig representant

Et hvert vald skal ha en representant som er ansvarlig for valdet, og som opptrer på vegne av jaktrettshaverene overfor kommunen eller villreinnemnda i saker som berører valdet. Vedkommende plikter innen 1. april å melde til kommunen eller villreinnemnda alle endringer som har skjedd med valdets grenser, eiendomsforhold og tellende areal/vannlengde i løpet av siste jaktår.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 11.Godkjenning av vald

Kommunen godkjenner vald for jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Villreinnemnda godkjenner vald for jakt på villrein. Godkjenning av nye vald skal skje innen 15. juni og gjelder inntil det skjer endringer av valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal/vannlengde som er lagt til grunn for godkjenningen.

Dersom det foreligger tvist om rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av et vald, kan kommunen eller villreinnemnda nekte godkjenning for den aktuelle del av valdet eller hele valdet inntil rettighetsforholdene er avklart.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 12.Vald over kommune- og fylkesgrenser, regionalt samarbeid

Kommunene skal stimulere og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavere. Der samarbeidet foregår over kommunegrenser og/eller fylkesgrenser, skal kommunene bidra til regional, bestandsrettet forvaltning ved godkjenning av vald og ved andre former for samarbeid.

Søknad om godkjenning av vald som berører flere kommuner sendes den kommunen der det største tellende areal eller tellende vannlengde ligger. Slike vald godkjennes og forvaltes i samsvar med bestemmelser om minsteareal og jakttid som gjelder i denne kommunen. Denne kommunen tildeler fellingstillatelser og rapporterer fellingsresultatet til statistiske formål.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.

Kapittel 4. Bestandsplan, fellingstillatelse og rapportering

§ 13.Fellingstillatelsens gyldighet og fellesjaktavtaler

Godkjente vald tildeles fellingstillatelse uten årlig søknad. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og bever til valdansvarlig representant. Villreinnemnda utsteder og sender fellingstillatelser og kontrollkort for villrein til valdansvarlig representant. Fellingstillatelse skal være sendt ut innen 15. juni. Fellingstillatelsen gjelder innen godkjent vald.

For villreinjakt kan fellingstillatelse gitt til et vald benyttes på ett eller flere andre vald i villreinområdet i hele eller en nærmere angitt del av jaktperioden. Dette forutsetter skriftlig fellesjaktavtale mellom de aktuelle vald som viser hvilke vald og hvilke perioder avtalen gjelder for.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 14.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)
§ 14a.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)
§ 15.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)
§ 16.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)
§ 17.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)

Kapittel 5. Klageadgang, straff, overgangsbestemmelser og ikrafttreden

§ 18.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Klageinstans for vedtak fattet av kommunen er fylkesmannen og klageinstans for vedtak fattet av villreinnemnda er direktoratet.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 19.Dispensasjon

Direktoratet for naturforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 20.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter straffereglene i viltloven § 56.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever.
§ 21.(Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134.)
§ 22.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 2. april 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever og forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt.

0Opphevet 15 feb 2012 ved forskrift 10 feb 2012 nr. 134 med unntak av de bestemmelsene som gjelder forvaltning av bever (§ 1, § 2, § 4, § 5 annet ledd, § 6 annet ledd, § 7 annet ledd, § 8 bokstav c, § 9 - § 13 og § 18 - § 20).