Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin

DatoFOR-2002-03-25-304
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse05.04.2002
Sist endretFOR-2016-05-03-466
EndrerFOR-1998-12-31-1490
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§19, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort05.04.2002
Rettet09.12.2016 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskr. om dyrehelsemessige betingelser for svin

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 25. mars 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15, § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5 mai 2004 nr. 884. Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 19, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 64/432/EØF endret ved direktiv 97/12/EF, direktiv 98/46/EF, direktiv 98/99/EF, vedtak 2001/298/EF, forordning (EF) nr. 1/2005, direktiv 2008/73/EF, beslutning 2014/798/EU og beslutning (EU) 2015/819), nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005), direktiv 2003/85/EF, direktiv 2004/68/EF, vedtak 2008/185/EF (endret ved vedtak 2008/476/EF, vedtak 2008/988/EF, vedtak 2009/248/EF, vedtak 2009/621/EF, beslutning 2010/271/EU, beslutning 2011/648/EU, beslutning 2012/701/EU, beslutning (EU) 2015/398 og beslutning (EU) 2016/1782) og ESA-beslutning 160/10/COL.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 111, 4 juli 2006 nr. 920, 8 juni 2007 nr. 604, 10 aug 2007 nr. 956, 11 mars 2009 nr. 341, 28 april 2009 nr. 459, 25 juni 2010 nr. 1053, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 14 nov 2010 nr. 1460, 4 juli 2011 nr. 715, 8 aug 2011 nr. 812, 4 okt 2011 nr. 992, 1 okt 2012 nr. 917, 17 juni 2013 nr. 651, 26 jan 2015 nr. 62, 7 april 2015 nr. 344, 3 mai 2016 nr. 466.
Rettelser: 07.02.2013 (EØS-henvisninger), 05.02.2015 (EØS-henvisninger), 09.12.2016 (EØS-henvisninger).

Kapittel I. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sykdommer i forbindelse med innførsel og utførsel av levende svin.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel innenfor EØS og innførsel og transitt av levende svin fra godkjente tredjestater, med unntak av villsvin.

Forskriften gjelder ikke dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel innenfor EØS av levende svin som omfattes av forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 10 aug 2007 nr. 956.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1.Svin: levende tamsvin.
2.Slaktedyr: svin som skal føres til slakteri.
3.Avls- eller produksjonsdyr: andre svin enn de som er nevnt i nummer 2, herunder dyr som er beregnet på avl eller kjøttproduksjon.
4.Driftsenhet: en landbruksvirksomhet hvor det holdes eller oppdrettes avls-, produksjons- eller slaktedyr.
5.Besetning: et dyr eller en gruppe dyr som holdes på en driftsenhet som en epidemiologisk enhet. Dersom det er mer enn en besetning i en driftsenhet utgjør disse en samlet enhet med samme helsestatus.
6.- - -
7.Offentlig veterinær: den veterinær som er utpekt av vedkommende sentrale myndighet.
8.Oppsamlingssentral: alle steder, herunder driftsenheter, innsamlingssentraler og markeder hvor svin som kommer fra forskjellige driftsenheter samles, slik at de danner partier av dyr beregnet på handel.
9.Livdyrforhandler: fysisk eller juridisk person som i kommersielt øyemed direkte eller via mellomledd kjøper og selger dyr, som har en fast omsetning av dyr, og senest 30 dager etter å ha kjøpt dyrene selger dem videre eller flytter dem fra anleggene der de først ble plassert.
10.Land utenfor EØS: Land som verken er medlem av Den Europeiske Union (EU) eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med svin.
11.Godkjent tredjestat: Land utenfor EØS, eller område i land utenfor EØS, som er gitt tillatelse til å eksportere levende svin til EØS, jf. forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr jf. forordning (EU) nr. 206/2010.
0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 25 okt 2010 nr. 1374, 14 nov 2010 nr. 1460.

Kapittel II. Vilkår ved innførsel og utførsel innenfor EØS

§ 4.Generelt

Dyrene skal:

1)underkastes en identitetskontroll og klinisk undersøkelse, utført av offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timer før forsendelse. Dyrene skal ved undersøkelsen ikke ha vist kliniske tegn på sykdom,
2)ikke være pålagt slaktet eller være omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som angår svin,
3)ikke komme fra driftsenhet eller område som er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som angår svin,
4)være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Det er forbudt å sende dyr som er vaksinert mot munn- og klauvsjuke fra et EØS-land til et annet.

Oppsamlingssentraler skal være godkjent og tildelt et godkjenningsnummer av offentlig myndighet. Oppsamlingssentralen skal minst oppfylle vilkårene i vedlegg B til denne forskrift. Godkjenningen skal omfatte den kategori av svin som skal innføres eller utføres. Oppsamlingssentralen med godkjenningsnummer skal stå oppført på liste offentliggjort av offentlig myndighet i vedkommende land.

Livdyrforhandlere og deres lokaler skal være registrert, godkjent og tildelt et godkjenningsnummer av offentlig myndighet. Livdyrforhandleren og lokalene skal minst oppfylle vilkårene i vedlegg C til denne forskrift. Livdyrforhandlere og deres lokaler med godkjenningsnummer skal stå oppført på liste offentliggjort av offentlig myndighet i vedkommende land.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 25 juni 2010 nr. 1053, 9 juli 2010 nr. 1132.
§ 5.Transport

Dyrene skal ikke på noe tidspunkt fra de forlater opprinnelsesenheten og til de ankommer bestemmelsesstedet, komme i kontakt med andre klauvdyr med lavere helsestatus.

Dyrene skal transporteres i samsvar med forskrift 8. februar 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr. Dyrene skal være egnet til å gjennomføre hele transporten, og dette skal framgå av medfølgende helsesertifikat. I tillegg skal følgende vilkår oppfylles:

1)transportmidler skal vaskes og desinfiseres umiddelbart etter og om nødvendig før hver transport av dyr, eller av produkter som kan påvirke dyrehelse. Desinfeksjonsmidlet som benyttes skal være godkjent av offentlig myndighet. Transportøren skal enten ha egnede rengjørings- og desinfiseringsanlegg som er godkjent av offentlig myndighet, herunder anlegg for oppbevaring av strø og husdyrgjødsel, eller kunne dokumentere at dette utføres av en tredjepart som er godkjent av offentlig myndighet,
2)avføring, avfall, fôr eller andre ting skal ikke renne ut eller falle av under transporten,
3)transportøren skal sørge for at det føres et eget register for hvert kjøretøy som benyttes til transport av dyr. Registeret skal minst inneholde informasjon om sted, dato og tidspunkt for henting og levering av dyr, avsenders og mottakers navn og adresse, art og antall dyr som fraktes, sted og dato for desinfeksjon og opplysninger fra følgedokumenter, som for eksempel serienummer og lignende, og forventet varighet på transporten. Registeret skal oppbevares i minst 3 år,
4)(opphevet)
5)det skal med transporten følge skriftlig dokumentasjon om at vilkårene i denne paragrafen er oppfylt.

Tilleggsvilkåret om register gjelder ikke når transportdistansen mellom opprinnelsesenhet og bestemmelsessted er 65 kilometer eller mindre.

0Endret ved forskrift 3 mai 2016 nr. 466.
§ 6.Helsesertifikat

Dyrene skal følges av et helsesertifikat i original som vist i vedlegg D. Det skal være underskrevet av offentlig veterinær. Av sertifikatet skal det framgå at vilkårene i denne forskriften, helsesertifikatet, og eventuelle tilleggsgarantier for Aujeszkys sykdom godkjent av EU i henhold til vedtak 2008/185/EF eller EFTA i henhold til ESA-vedtak 160/10/COL, er oppfylt. Sertifikatet skal være på ett ark, eller når det er behov for mer enn én side, være utformet slik at sidene utgjør et hele. Sertifikatet skal være påført et serienummer, utdelt av offentlig veterinærmyndighet. Stempel og signatur skal være i en annen farge enn sertifikatet. Hvert sertifikat skal bare omfatte dyr som blir transportert med samme transportmiddel og som skal fra en og samme driftsenhet til samme mottaker. Sertifikatet skal utstedes samme dag som den kliniske undersøkelsen finner sted og etter at den offentlige veterinæren har utført inspeksjoner, besøk og kontroller som er nødvendige i henhold til denne forskrift. Sertifikatet skal utstedes på minst ett av mottakerlandets offisielle språk, og er gyldig i 10 dager. Helsekontrollen i forbindelse med utstedelse av helsesertifikatet kan foretas på opprinnelsesenheten eller på en oppsamlingssentral.

Når det gjelder dyr fra godkjente oppsamlingssentraler eller fra en godkjent driftsenhet som inngår i et overvåkningsnettverk som fastsatt i henhold til direktiv 64/432/EØF artikkel 14, kan helsesertifikatet være utstedt på grunnlag av et offisielt dokument som inneholder de nødvendige opplysninger. Dokumentet skal være utfylt av offentlig veterinær ansvarlig for opprinnelsesbesetningen, eller dersom dyrene kommer fra en driftsenhet som inngår i et overvåkningsnettverk, den ansvarlige veterinæren.

Dyrene kan transporteres via en oppsamlingssentral i ett annet EØS-land før forsendelse til mottakerlandet. I dette tilfellet skal det følge med dyrene to helsesertifikater, et utfylt i avsenderlandet og et utfylt av offentlig veterinær ansvarlig for oppsamlingssentralen i transittlandet. Sistnevnte sertifikat skal påføres originalsertifikatets serienummer og heftes ved dette eller en bekreftet kopi. I slike tilfeller skal den samlede gyldighetstiden for sertifikatene ikke overstige 10 dager.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 111, 14 nov 2010 nr. 1460, 3 mai 2016 nr. 466.
§ 7.Tilleggskrav for avls- og produksjonsdyr

Dyrene skal før forsendelse ha oppholdt seg på samme driftsenhet i 30 dager eller siden fødsel. Dersom de transporteres via en godkjent oppsamlingssentral i avsenderlandet, skal de ikke ha oppholdt seg der i mer enn 6 dager. Dyrene skal ha opprinnelse i EØS eller tidligere være innført til EØS i samsvar med gjeldende regelverk. Offentlig veterinær skal forvisse seg om at dyrene oppfyller disse vilkår.

Dyr skal komme fra land eller regioner som har status som fri for Aujeszkys sykdom med forbud mot vaksinasjon, jf. vedlegg A (vedtak 2008/185/EF vedlegg I som endret ved vedtak 2008/988/EF og ESA-vedtak 160/10/COL). Dyr som ikke kommer fra land eller regioner som nevnt i første punktum skal oppfylle følgende vilkår:

1.Aujeszkys sykdom skal være meldepliktig i opprinnelseslandet.
2.Det skal i opprinnelseslandet eller -regionen være iverksatt et program for kontroll og bekjempelse av Aujeszkys sykdom i henhold til direktiv 64/432/EØF, under tilsyn av offentlig myndighet. Dette programmet skal omfatte hensiktsmessige tiltak for transport og forflytning av svin for å hindre at sykdommen spres mellom driftsenheter med forskjellig helsestatus.
3.Når det gjelder driftsenheten dyrene kommer fra:
a)skal det i de siste 12 månedene ikke ha vært påvist kliniske, patologiske eller serologiske tegn på Aujeszkys sykdom,
b)skal det i de siste 12 månedene ikke ha vært påvist kliniske, patologiske eller serologiske tegn på Aujeszkys sykdom på driftsenheter som ligger innenfor en radius på 5 km fra driftsenheten dyrene kommer fra, unntatt på driftsenhetene der det regelmessig er blitt gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde Aujeszkys sykdom under tilsyn av offentlig myndighet og i samsvar med programmet nevnt i nr. 2, og dersom disse tiltakene har effektivt hindret at sykdommen har spredd seg til den aktuelle driftsenheten,
c)skal det ikke ha vært gjennomført vaksinasjon mot Aujeszkys sykdom i minst 12 måneder,
d)skal dyrene minst to ganger med minst fire måneders mellomrom ha gjennomgått en serologisk undersøkelse for å påvise ADV-gE-, ADV-gB- eller ADV-gD-antistoffer eller helvirus av Aujeszkys sykdom. Denne undersøkelsen må ha vist fravær av Aujeszkys sykdom og at vaksinerte svin var fri for gE-antistoffer,
e)skal det i de siste 12 månedene ikke ha blitt innført svin fra driftsenheter med lavere dyrehelsestatus med hensyn til Aujeszkys sykdom, med mindre de er blitt undersøkt for Aujeszkys sykdom med negativt resultat.
4.Dyrene som skal flyttes:
a)skal ikke ha blitt vaksinert mot Aujeszkys sykdom,
b)skal i de siste 30 dagene før forflytning ha blitt holdt isolert i et anlegg som er godkjent av offentlig myndighet, på en slik måte at enhver risiko for å spre Aujeszkys sykdom til disse svinene unngås,
c)skal ha vært holdt på den opprinnelige driftsenheten, eller på en driftsenhet med samme helsestatus, siden fødselen, og ha vært på denne i minst 30 dager for produksjonsvin og i minst 90 dager for avlssvin,
d)må ha vært undersøkt ved minst to serologiske tester, gjennomført med en differanse på minst 30 dager, med negativt resultat for ADV-gB eller ADV-gD eller helvirus av Aujeszkys sykdom. Hvis dyrene er yngre enn fire måneder gamle kan det benyttes en serologisk test for ADV-gE hvis prøven tas i løpet av de siste 15 dagene før forsendelsen. Antall dyr som undersøkes i isolasjonstiden må være tilstrekkelig for å kunne påvise 2 % seroprevalens med 95 % sikkerhet for produksjonsdyr i isolatet og 0,1 % seroprevalens med 95 % sikkerhet for avlssvin i isolatet.

Den første av de to prøvene angitt i annet ledd nr. 4 d) kan utelates hvis det, i samsvar med ovennevnte program, er utført en serologisk test i driftsenheten dyrene kommer fra mellom 45 og 170 dager før forsendelsen, som viser at Aujeszkys sykdom-antistoffer ikke forekommer og at vaksinerte dyr er uten gE-antistoffer. Det er også krav til at de dyrene som skal sendes har oppholdt seg i driftsenheten dyrene kommer fra siden fødselen, og ingen nye dyr er ført inn i denne driftenheten mens dyrene som skal sendes er holdt i isolasjon.

Den serologiske testingen for Aujeszkys sykdom skal være utført i samsvar med den standarden som beskrives i vedlegg III i vedtak 2008/185/EF.

0Endret ved forskrift 14 nov 2010 nr. 1460.
§ 8.Tilleggskrav for slaktedyr

Dyr skal komme fra land eller regioner som har status som fri for Aujeszkys sykdom med forbud mot vaksinasjon, jf. vedlegg A (vedtak 2008/185/EF vedlegg I som endret av vedtak 2008/988/EF og ESA-vedtak 160/10/COL). Dyr skal etter innførsel føres til:

1)et slakteri hvor det slaktes så raskt som mulig og senest 72 timer etter ankomst, eller
2)en godkjent oppsamlingssentral hvor dyret så raskt som mulig, og ikke senere enn tre virkedager, føres direkte til slakteri der det slaktes.

Dyr som kommer fra land eller regioner som ikke er nevnt i første ledd skal oppfylle følgende vilkår:

1.Aujeszkys sykdom skal være meldepliktig i opprinnelseslandet.
2.Opprinnelseslandet eller -regionen skal ha iverksatt et program for kontroll og bekjempelse av Aujeszkys sykdom, jf. § 7 annet ledd nr. 2.
3.Dyrene må transporteres direkte til slakteriet og enten
a)komme fra en driftsenhet som oppfyller vilkårene fastsatt i § 7 annet ledd nr. 3, eller
b)være vaksinert mot Aujeszkys sykdom minst 15 dager før forsendelse og komme fra en driftsenhet der:
i)det regelmessig er gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde Aujeszkys sykdom under tilsyn av offentlig myndighet innenfor rammen av ovennevnte program i de siste 12 måneder,
ii)de er blitt holdt i minst 30 dager før forsendelse, og der det ikke er påvist noen kliniske eller patologiske tegn på Aujeszkys sykdom på det tidspunkt da helsesertifikatet ble utstedt, eller
c)ikke være vaksinert og komme fra en driftsenhet der:
i)det regelmessig er gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde Aujeszkys sykdom under tilsyn av offentlig myndighet innenfor rammen av ovennevnte program i de siste 12 måneder. Det må ikke ha vært påvist kliniske, patologiske eller serologiske tegn på Aujeszkys sykdom i de siste seks månedene,
ii)offentlig myndighet har forbudt vaksinasjon mot Aujeszkys sykdom og at det innføres vaksinerte svin, fordi driftsenheten er i ferd med å oppnå høyeste status med hensyn til Aujeszkys sykdom i samsvar med det ovennevnte programmet,
iii)de er blitt holdt i minst 90 dager før forsendelse.

Dyrene skal slaktes så raskt som mulig og senest 72 timer etter ankomst. Den serologiske testingen for Aujeszkys sykdom skal være utført i samsvar med den standarden som beskrives i vedlegg III i vedtak 2008/185/EF.

0Endret ved forskrift 14 nov 2010 nr. 1460.
§ 9.(Opphevet ved forskrift 14 nov 2010 nr. 1460.)

Kapittel III. Vilkår ved innførsel fra land utenfor EØS

§ 10.Godkjente tredjestater

Det er bare tillatt å innføre svin fra godkjente tredjestater eller områder i tredjestat som er oppført på liste i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1 jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg I del 1.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 11 mars 2009 nr. 341, 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 11.Helsesertifikat

Med enhver dyreforsendelse fra godkjent tredjeland til eller gjennom EØS, skal det følge et originalt helsesertifikat på det eller de offisielle språk i bestemmelseslandet og i det EØS-landet som utfører grensekontrollen. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyrene tilfredsstiller de betingelsene i den standardsertifikatmodellen som det medfølgende helsesertifikatet er basert på, jf. forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1 jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg I del 2.

Helsesertifikatet skal enten bestå av ett enkelt ark, av to eller flere sider som utgjør ett udelelig ark eller av flere etterfølgende sider som er nummerert på en slik måte at det framgår at hvert ark representerer en bestemt del av et begrenset antall sider.

Helsesertifikatet skal ha et individuelt identifikasjonsnummer, være utfylt, undertegnet og stemplet av offentlig veterinær i avsenderlandet. Hvis sertifikatet består av flere ark, gjelder dette for hvert ark.

Helsesertifikatet kan i tillegg inneholde erklæringer som kreves i henhold til andre EØS-rettsakter som angår folkehelse, dyrehelse eller dyrevelferd.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 12.Prøvetaking

Svin skal etter innførsel isoleres og undersøkes i samsvar med bestemmelsene i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer og forskrift 31. januar 1995 nr. 107 om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 8 juni 2007 nr. 604, 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 13.Transport

Dyr som transporteres via andre EØS-land, skal transporteres til det EØS-landet som er det endelige bestemmelsesstedet snarest mulig.

I løpet av de siste 24 timene før dyr sendes til EØS, skal offentlig veterinær kontrollere at dyrene er friske og at transportreglene i forordning (EF) nr. 1/2005 overholdes, særlig med hensyn til vanning og fôring. Ved undersøkelsen skal dyrene ikke ha vist kliniske tegn på sykdom, og de skal være funnet egnet til å gjennomføre hele transporten.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2006 nr. 920, 28 april 2009 nr. 459, 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 14.(Opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.)

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Tilsyn og kontroll, isolasjon og undersøkelse

Svin skal kontrolleres i henhold til forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.

0Endret ved forskrift 4 juli 2006 nr. 920 (tidligere § 16).
§ 16.Utgifter

Alle utgifter forbundet med innførsel og utførsel av svin er det offentlige uvedkommende.

0Endret ved forskrift 4 juli 2006 nr. 920 (tidligere § 17).
§ 17.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 111, 4 juli 2006 nr. 920 (tidligere § 18).
§ 18.Sikkerhetsbestemmelser

Landbruksdepartementet kan på kort varsel og uten erstatning for importøren stoppe innførsel eller utførsel av svin, dersom spesielle forhold vedrørende avsenderlandets zoosanitære situasjon eller andre forhold skulle tilsi dette.

0Endret ved forskrift 4 juli 2006 nr. 920 (tidligere § 19).
§ 19.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak truffet i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 111, 4 juli 2006 nr. 920 (tidligere § 20).
§ 20.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 5. april 2002.

Fra samme dato oppheves forskrift av 31. desember 1998 nr. 1490 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel svin.

0Endret ved forskrift 4 juli 2006 nr. 920 (tidligere § 21).

Vedlegg A. Land og regioner med status som fri for Aujeszkys sykdom med forbud mot vaksinasjon

Jf. beslutning 2008/185/EF vedlegg I (sist endret ved beslutning (EU) 2015/398) og ESA-vedtak 160/10/COL.

ISO KodeEØS-statRegion
ATØsterrikeAlle regioner
BEBelgiaAlle regioner
CYKyprosAlle regioner
CZTsjekkiaAlle regioner
DETysklandAlle regioner
DKDanmarkAlle regioner
FIFinlandAlle regioner
FRFrankrikeDepartementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
IEIrlandAlle regioner
ITItaliaProvinsen Bolzano
LULuxembourgAlle regioner
HUUngarnAlle regioner
NLNederlandAlle regioner
SISloveniaAlle regioner
SKSlovakiaAlle regioner
SESverigeAlle regioner
UKStorbritanniaAlle regioner
NONorgeAlle regioner
0Endret ved forskrifter 14 nov 2010 nr. 1460, 4 okt 2011 nr. 992, 1 okt 2012 nr. 917, 17 juni 2013 nr. 651, 7 april 2015 nr. 344.

Vedlegg B. Oppsamlingssentraler i EØS-land

For å bli godkjent av offentlig myndighet skal oppsamlingssentralen oppfylle minst følgende vilkår:

1)være under tilsyn av en offentlig veterinær og inspiseres regelmessig for å sikre at godkjenningskravene til enhver tid er oppfylt,
2)ligge i et område som ikke er omfattet av relevante dyrehelsemessige restriksjoner,
3)være rengjort og desinfisert før hver gang de tas i bruk, etter anvisning fra offentlig veterinær,
4)avhengig av kapasiteten ha:
a)lokaler som kun er beregnet til dette formål når de benyttes som oppsamlingssentral,
b)egnede lokaler for lasting, lossing og oppstalling med tilstrekkelig god standard for dyrene, for vanning og fôring av dyrene, og for å gi dem enhver nødvendig behandling. Lokalene skal være lette å rengjøre og desinfisere,
c)egnede lokaler for inspeksjoner,
d)egnede lokaler for isolering,
e)egnet utstyr for rengjøring og desinfisering av lokaler og transportmidler,
f)egnede lokaler for oppbevaring av fôr, avfall og gjødsel,
g)et egnet system for oppsamling av avløpsvann, og
h)et kontor for den offentlige veterinæren,
5)kun ta inn dyr som oppfyller vilkårene i denne forskrift og som er identifisert. Eieren av eller den som har ansvar for oppsamlingssentralen, skal ved dyrenes ankomst kontrollere eller få kontrollert dyrenes identifikasjonsmerke, samt de helsedokumenter eller andre dokumenter som skal følge med dyrene.

Eieren av eller den som har ansvar for oppsamlingssentralen, skal på grunnlag av dokumentet som følger med dyrene, eller på grunnlag av dyrenes identifikasjonsnumre eller identifikasjonsmerker, føre opp følgende opplysninger i et register eller i en database, og oppbevare dem i minst 3 år:

1)eierens navn, dyrenes opprinnelse, mottakelsesdato og forsendelsesdato, antall og identifikasjon for svin som ankommer sentralen, og deres påtenkte bestemmelsessted, og
2)transportørens registreringsnummer og registreringsnummeret på det transportmiddelet som bringer eller henter dyrene på sentralen.

Den offentlige veterinæren som har ansvar for oppsamlingssentralen skal foreta alle nødvendige undersøkelser av dyr som ankommer sentralen.

Godkjenningen kan tilbakekalles eller midlertidig oppheves av offentlig veterinærmyndighet ved eventuelle brudd på gjeldende regelverk.

Vedlegg C. Livdyrforhandlere

For å bli godkjent av offentlig myndighet skal livdyrforhandleren oppfylle minst følgende vilkår:

1)bare ta inn dyr som oppfyller vilkårene i denne forskrift og som er identifisert. For dette formål skal eieren av eller den som har ansvar for oppsamlingssentralen, ved dyrenes ankomst kontrollere eller få kontrollert dyrenes identifikasjonsmerke, samt de helsedokumenter eller andre dokumenter som skal ledsage dyrene,
2)på grunnlag av dokumentet som ledsager dyrene, eller på grunnlag av dyrenes identifikasjonsnumre eller identifikasjonsmerker føre opp følgende opplysninger i et register eller i en database og oppbevare dem i minst tre år:
a)eierens navn, dyrenes opprinnelse, kjøpsdato, kategorier, antall og identifikasjon for kjøpt svin,
b)transportørens registreringsnummer og registreringsnummeret på den lastebilen som bringer eller henter dyrene på sentralen,
c)kjøperens navn og adresse og dyrenes bestemmelsessted, og
d)kopier av reiseplaner og helsesertifikatenes serienumre, og
3)dersom dyrene oppholder seg i livdyrforhandlerens lokaler, skal denne påse at:
a)personalet som har ansvar for dyrene får tilstrekkelig opplæring for å kunne oppfylle kravene i denne forskrift og krav til dyrenes pleie og velferd, og
b)den offentlige veterinæren regelmessig undersøker dyrene og om nødvendig tar prøver av dem, og at alle nødvendige tiltak treffes for å unngå spredning av sykdom.

Anlegg som benyttes av livdyrforhandlere skal oppfylle minst følgende vilkår:

1)være under tilsyn av en offentlig veterinær og inspiseres regelmessig for å sikre at godkjenningskravene til enhver tid er oppfylt,
2)ikke ligge i et område som er omfattet av relevante dyrehelsemessige restriksjoner,
3)være rengjort og desinfisert før hver gang de tas i bruk, etter anvisning fra offentlig veterinær,
4)anlegget skal ha:
a)egnede lokaler med tilstrekkelig kapasitet, med særlig egnede inspeksjonslokaler og isolasjonslokaler, slik at alle dyr kan isoleres i tilfelle utbrudd av en smittsom sykdom,
b)egnede lokaler for lossing og oppstalling med tilstrekkelig god standard for dyrene, for vanning og fôring av dyrene, og for å gi dem enhver nødvendig behandling. Lokalene må være lette å rengjøre og desinfisere,
c)et egnet mottaksområde for strø og husdyrgjødsel, og
d)et egnet system for oppsamling av spillvann.

Godkjenningen kan oppheves eller midlertidig tilbakekalles av offentlig veterinærmyndighet ved eventuelle brudd på gjeldende regelverk.

Vedlegg D. Helsesertifikatmodell for handel med levende svin innen EU/EØS-området 

For å lese vedlegg D se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 14 nov 2010 nr. 1460, 26 jan 2015 nr. 62, 3 mai 2016 nr. 466.

Vedlegg E - H (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.