Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand.

DatoFOR-2002-04-05-325
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse05.04.2002
Sist endretFOR-2004-01-13-326
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort09.04.2002
KorttittelForskrift om midl. vernetiltak, fjørfe, Thailand

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 5. april 2002 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I (vedtak 2002/251/EF endret ved vedtak 2003/559/EF). Endret 13 jan 2004 nr. 326 (bl.a hjemmel).

§ 1.Omfang

Denne forskriften omfatter fjørfekjøtt fra Thailand.

§ 2.Særskilte undersøkelser

Ved grensekontroll av alle forsendelser av produkter omfattet av § 1 og som følges av et sertifikat utstedt før 21. september 2002, skal det foretas særskilte undersøkelser ved en kjemisk metode for å sikre at de ikke utgjør en helsefare. For produkter omfattet av § 1 og som følges av et sertifikat utstedt etter 21. september 2002, skal 20% av alle forsendelser undersøkes. Undersøkelsene skal særlig ta sikte på å påvise forekomst av kloramfenikol og nitrofuraner og deres metabolitter.

Produkter omfattet av § 1 kan ikke importeres før det foreligger negative resultater av de særskilte undersøkelsene som skal foretas i henhold til første ledd.

Alle utgifter forbundet med de særskilte undersøkelsene som skal foretas i henhold til første ledd, skal bæres av importøren eller av den som fremstiller forsendelsen for grensekontroll.

0Endret ved forskrift 13 jan 2004 nr. 326.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.