Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip

DatoFOR-2002-04-25-423
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endretFOR-2013-08-19-1036 fra 20.08.2013
EndrerFOR-2000-08-31-888, FOR-1986-02-03-232
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§18, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§23, LOV-2007-02-16-9-§24, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§29, LOV-2007-02-16-9-§30, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort10.05.2002
Rettet01.11.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om arbeid av ungdom på norske skip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 25. april 2002 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 og lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 18, § 22, § 23, § 24, § 28a, § 29 og § 30, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 29 (direktiv 94/33/EF) og nr. 32j (direktiv 2009/13/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 28 juni 2006 nr. 855, 29 juni 2007 nr. 1006, 19 aug 2013 nr. 1036.
Rettelser: 01.11.2013 (EØS-henvisningsfeltet).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskrift gjelder for arbeid, og arbeid som er ledd i lærlingkontrakter eller videregående opplæring, som utføres av ungdom under 18 år på norske skip, herunder fiske- og fangstfartøy.

Forskriften gjelder tilsvarende for ungdom som har fylt 14 år og er utplassert i arbeid på skip i innenriks fart som ledd i skolegang eller praktisk yrkesorientering.

Bestemmelsene i denne forskriften kommer i tillegg til de generelle bestemmelsene i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip og den til enhver tid gjeldende forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)ungdom eller unge; enhver arbeidstaker som er under 18 år.
b)utplassering i arbeid på skip i innenriks fart som ledd i skolegang eller praktisk yrkesorientering, når arbeidet ikke kan være til skade for deres helse eller utvikling; grunnskolens praksisordninger i arbeidslivet eller Arbeids- og velferdsetatens yrkesorienterende programmer.
0Endret ved forskrift 28 juni 2006 nr. 855 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3.Plikter

Rederiet, arbeidsgiver, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 19 aug 2013 nr. 1036 (i kraft 20 aug 2013).
§ 4.Fravik

Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller fravike bestemmelsene i denne forskrift slik det er bestemt i § 8, tredje ledd, § 9, sjuende ledd, § 10, tredje ledd og § 11, fjerde ledd når det er helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig. De bestemmelser som kan fravikes ved dispensasjon er ikke bindende for arbeid som er ledd i godkjente lærlingkontrakter eller videregående opplæring.

Kapittel 2. Vern av unge i arbeidet

§ 5.Risikovurdering og tiltak

Rederiet og skipsføreren skal før inngåelse av ansettelsesavtale eller ved vesentlige endringer av arbeidsforholdene påse og sørge for at det blir vurdert om påvirkningene i arbeidsmiljøet kan gi risiko for skade på unge arbeidstakere.

Det skal under denne vurderingen tas hensyn til den særlige risiko som skyldes ungdoms manglende erfaring, manglende bevissthet om eksisterende eller mulig risiko eller det forhold at de ikke er fullt utviklet.

Vurderingen skal særlig vedrøre følgende forhold:

a)arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innretning,
b)arten, graden og varigheten av utsettelsen for fysiske, biologiske og kjemiske faktorer,
c)utformingen, valget og anvendelsen av arbeidsutstyr,
d)organiseringen av arbeidet,
e)de unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon.

Avdekker vurderingen at ungdom utsettes for risiko skal skipsfører og/eller rederi iverksette det nødvendige for å ivareta de unges sikkerhet og helse.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 6.Helseundersøkelse

Viser risikovurderingen som nevnt i § 5 at det er risiko for, eller er det grunn til å tro, at ungdom har vært utsatt for noe som kan ha betydning for deres sikkerhet, fysiske eller psykiske helse eller utvikling skal de regelmessig undergis hensiktsmessig legeundersøkelse. Rederiet bærer utgiftene ved en slik helseundersøkelse.

§ 7.Underrettelse av unge og foreldre/verger

Skipsføreren/rederiet plikter å informere de unge om de forhold vurderingen som nevnt i § 5 avdekker samt hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for å ivareta de unges sikkerhet og helse. Tilsvarende informasjon har de unges foreldre eller verger krav på.

§ 8.Arbeidsforbud

Ungdom skal ikke utføre arbeid som:

a)objektivt sett overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne,
b)medfører skadelig utsettelse for giftige eller kreftfremkallende faktorer, faktorer som forårsaker arvelige eller genetiske skader, faktorer som forårsaker fosterskader, eller faktorer som på annen måte kan forårsake kroniske skader for mennesker,
c)medfører utsettelse for skadelig stråling,
d)som innebærer ulykkesrisiko, som ungdom må antas ikke å kunne være kjent med eller avverge på grunn av manglende kjennskap til sikkerhetsaspektene eller manglende erfaring eller øvelse, eller
e)på grunn av ekstrem kulde eller varme eller på grunn av støy eller rystelser bringer deres helse i fare.

Følgende ikke uttømmende liste er retningsgivende for hva slags arbeid som ikke kan utføres av ungdom:

a)arbeid som medfører utsettelse for ioniserende stråling,
b)arbeid i hyperbarisk atmosfære, f.eks. i trykkamre og ved dykking,
c)arbeid som medfører utsettelse for biologiske faktorer som kan fremkalle alvorlig sykdom eller på annen måte være farlig for ungdom,
d)arbeid med stoffer og produkter som er klassifisert som giftige (T), svært giftige (Tx), etsende eller eksplosive,
e)arbeid med stoffer og produkter som er klassifisert som skadelige (Xn) og som har en eller flere av følgende risikoadvarsler:
1.fare for uhelbredelig skadevirkning,
2.mulig fare for uhelbredelig skadevirkning,
3.kan forårsake allergi ved innånding eller hudkontakt,
4.fare for kreft,
5.fare for arvelige skader,
6.kan svekke fruktbarheten,
7.kan forårsake fosterskader,
f)arbeid med stoffer og produkter som er klassifisert som irriterende (Xi) og som har en eller flere av følgende risikosetninger:
1.ekstremt brannfarlig,
2.kan forårsake allergi ved innånding,
3.kan forårsake allergi ved hudkontakt,
g)arbeid med stoffer og preparater som er kreftfremkallende,
h)arbeid med bly og blyforbindelser,
i)arbeid med fremstilling og håndtering av redskap, fyrverkeri og objekter som inneholder sprengstoff,
j)arbeid som innebærer håndtering av utstyr til produksjon, oppbevaring eller anvendelse av komprimerte, flytende eller oppløste gasser,
k)arbeid som innebærer risiko for høyspenning.

Sjøfartsdirektoratet kan fravike bestemmelsene i denne paragraf hvis dette er nødvendig av hensyn til den yrkesmessige utdanning for ungdom, og arbeidet skjer under tilsyn av skipsfører, den denne har delegert ansvaret til eller et verneombud.

Kapittel 3. Arbeidstidsbestemmelser for ungdom

§ 9.Arbeidstid for ungdom

Arbeidstiden for ungdom skal være slik at den ikke hindrer skolegang de trenger for sin utdanning, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.

Personer som ikke har fylt 16 år, kan ikke benyttes til arbeid mot lønn eller annen godtgjørelse. Dette gjelder likevel ikke for personer på fiske- og fangstfartøy, eller skip som benyttes utenfor næringsvirksomhet.

For ungdom som er under 15 år eller skolepliktig, må den alminnelige arbeidstid ikke overstige 2 timer i døgnet og 12 timer i uken. På undervisningsfrie dager kan arbeidstiden heves til 7 timer i døgnet. I skolefrie perioder på minst én uke kan arbeidstiden heves til 7 timer i døgnet og 35 timer i uken.

For ungdom som er under 15 år eller skolepliktig, og som arbeider som ledd i ordning med vekslende teoretisk og/eller praktisk utdanning, må arbeids- og skoletid til sammen ikke overstige 8 timer i døgnet eller 40 timer i uken.

For ungdom som er fylt 15 år og som ikke er skolepliktig, må den alminnelige arbeidstiden ikke overskride 8 timer i døgnet eller 40 timer i uken.

Ved tilsetting hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden etter de tre foregående ledd legges sammen. Arbeidsgiver skal skaffe seg kjennskap til ungdoms skoletid og arbeidstid hos andre arbeidsgivere.

Ungdom under 18 år må ikke nyttes til overtidsarbeid.

Sjøfartsdirektoratet kan fravike tredje og fjerde ledd i denne paragraf når det er helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 10.Forbud mot nattarbeid

Ungdom under 18 år må ikke arbeide mellom klokken 2000 og klokken 0800 i større utstrekning enn at vedkommende får minst 9 timers sammenhengende fritid i dette tidsrom. Dette gjelder dog ikke arbeid som nevnt i lov om arbeidstid på skip § 7 nr. 1.

På fiskefartøy skal følgende regler gjelde: Ungdom som er under 15 år eller er skolepliktig skal ha sammenhengende arbeidsfri mellom klokken 2000 og klokken 0600. Ungdom mellom 15 og 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode mellom klokken 2200 og 0600 eller mellom klokken 2300 og 0700.

Sjøfartsdirektoratet kan dispensere fra forbudet mot nattarbeid for ungdom som har fylt 15 år og som ikke er skolepliktige når dette er nødvendig for deres yrkesopplæring og det skjer under tilsyn av skipsfører, den denne har delegert ansvaret til eller et verneombud.

Før ungdom settes til nattarbeid, og deretter med jevne mellomrom, skal de tilbys helseundersøkelse og vurdering av sin arbeidsevne, med mindre de bare unntaksvis arbeider i det tidsrommet nattarbeid er forbudt. Rederiet bærer utgiftene ved slik helseundersøkelse.

§ 11.Hvilepauser og fritid

Ungdom under 18 år skal ha en pause på minst 30 minutter, om mulig sammenhengende dersom den daglige arbeidstid overstiger 4 1/2 time.

Ungdom som er under 15 år eller er skolepliktig, skal ha en sammenhengende hvileperiode mellom to arbeidsperioder på minst 14 timer. Ungdom som har fylt 15 år og som ikke er skolepliktig, skal ha en sammenhengende hvileperiode på minst 12 timer mellom to arbeidsperioder.

Ungdom som er under 18 år skal ha en sammenhengende ukentlig fritid på minst 36 timer. Fritiden skal så vidt mulig omfatte søn- eller helligdag.

Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene om hviletid og fritid i første - tredje ledd dersom det er nødvendig for de unges yrkesopplæring.

§ 12.Ekstraarbeid i tilfelle ulykke og lignende

Ovennevnte begrensninger i arbeidstid for ungdom som er fylt 15 år og som ikke er skolepliktig, gjelder ikke ekstraarbeid på grunn av sikkerhetstjeneste som nevnt i den til enhver tid gjeldende forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).

Kapittel 4. Tilsyn og hjemreise mv. for ungdom

§ 13.Tilsyn med tilpassing om bord

Skipsføreren skal føre et spesielt tilsyn med hvordan personer under 18 år tilpasser seg forholdene om bord og i havn. Om nødvendig skal skipsføreren sørge for at det utpekes en egen kontaktperson for slik ungdom.

Har skipsfører i utenriksfart grunn til å tro at det hos slik ungdom er inntrådt fysiske eller psykiske forstyrrelser som antas å gjøre det utilrådelig at vedkommende fortsetter tjenesten, skal skipsføreren etter å ha undersøkt forholdene bringe tjenesteforholdet om bord til opphør og fatte beslutning om hjemsendelse av den unge. Før skipsfører fatter slik beslutning skal han om mulig rådføre seg med lege.

§ 14.Vern mot rusmidler

Forbud i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. mot salg eller skjenking av rusdrikk, gjelder tilsvarende for ungdom under 18 år som er tilsatt på norske skip.

Finner skipsføreren at slik ungdom i utenriks fart misbruker eller er i ferd med å utvikle et avhengighetsforhold til alkohol eller andre rusmidler, skal skipsføreren etter å ha undersøkt forholdene bringe tjenesteforholdet om bord til opphør og fatte beslutning om hjemsendelse av den unge. Før skipsfører fatter slik beslutning skal han om mulig rådføre seg med lege.

§ 15.Hjemreise ved manglende tilpassing

Blir tjenesteforholdet om bord brakt til opphør som nevnt i § 13, annet ledd og § 14, annet ledd, skal utgiftene ved reise til bostedet dekkes av staten hvis den unge ikke har rett til fri hjemreise etter andre bestemmelser. Dersom den unge ikke er bosatt i Norge, skal utgiftene til hjemreise dekkes av rederiet.

Ved beslutning om hjemsendelse av ungdom som nevnt i § 13, annet ledd og § 14, annet ledd, skal det såvidt mulig holdes avhør som fastsatt i sjømannsloven § 16. Protokoll eller journalutdrag fra slikt avhør skal sammen med andre saksdokumenter sendes Sjøfartsdirektoratet. Disse dokumenter og eventuell senere fremstilling av den unge for autorisert sjømannslege vil gi grunnlag for dyktighets- eller udyktighetserklæring for videre tjeneste til sjøs. Dersom denne legeundersøkelse viser at den unge var arbeidsudyktig ved fratredelse får bestemmelsene i sjømannsloven § 28 tilsvarende anvendelse.

§ 16.Hjemreise for de under 18 år

Ungdom som ved vanlig opphør av tjenesteforholdet er under 18 år ved fratredelse i utlandet, skal hjemsendes. Rederiet dekker utgiftene til reise med underhold til bostedet, hvis ikke staten skal dekke utgiftene etter andre bestemmelser.

Kapittel 5. Spesielle regler for utplassering av ungdom i praktisk arbeid i innenriks fart

§ 17.Vilkår for utplassering

Ungdom som har fylt 14 år kan utplasseres til arbeid på skip i innenriks fart som ledd i skolegang eller praktisk yrkesorientering dersom:

a)arbeidet ikke kan være til skade for deres helse eller utvikling eller
b)utplasseringen skjer som ledd i gjennomføringen av grunnskolens praksisordninger i arbeidslivet eller Arbeids- og velferdsetatens yrkesorienterende programmer.
0Endret ved forskrift 28 juni 2006 nr. 855 (i kraft 1 juli 2006).
§ 18.Alminnelige bestemmelser ved utplassering

Ungdom utplassert til arbeid om bord skal ikke inngå i skipets besetning.

Ungdom som skal utplasseres i tre måneder eller lenger, skal legeundersøkes før utplassering tar til, jf. skipssikkerhetsloven § 17.

Skipsarbeidsloven § 8-4 og § 8-5 om erstatning for eiendeler gis tilsvarende anvendelse. For øvrig avgjøres spørsmål om erstatning ved skade eller tap etter vanlige erstatningsregler.

0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1036 (i kraft 20 aug 2013).
§ 19.Plikter og rettigheter for utplassert ungdom

De unge skal følge de ordensregler som gjelder om bord, og behandle andre ombordværende på en sømmelig måte. De kan ta med seg ting til personlig bruk om bord i et rimelig omfang.

De unge skal utføre arbeidet etter beste evne i samsvar med instrukser. De skal bruke verneutstyr og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Videre plikter de unge å innrette sin fritid slik at de er uthvilte og forøvrig i stand til å utføre sitt arbeid.

Under skipets opphold i havn har den unge normalt rett til å gå i land i sin fritid om dagen og vanlig kveldstid. Skipsføreren avgjør om den unge kan gå i land. Ved avgjørelsen skal det tas hensyn til skipets avgang, den enkelte unges alder, modenhet og pålitelighet, forholdene i havnen og andre forhold av betydning. Skipsføreren skal fastsette tid når den unge skal være ombord.

§ 20.Skipsførers spesielle plikter

Skipsføreren skal sørge for at det opprettes egen personkontakt for den unge, jf. § 13, første ledd.

Skipsføreren skal sørge for at den unge hjemsendes hvis han finner det utilrådelig at den unge fortsetter praksisperioden ut som følge av sykdom, skade, tilpassing eller andre forhold av betydning, jf. § 13 og § 14. Når forholdene tillater det skal avgjørelse om slik hjemsendelse skje i samarbeid med den ansvarlige institusjon for utplasseringen. Skipsføreren er ansvarlig for at den unge ledsages ved slik hjemsendelse.

Skipsføreren skal sørge for at de unge får samme kost og har sunnhetsforhold som skipets besetning.

§ 21.Rederiets plikter og rettigheter

Rederier som deltar i en utplasseringsordning plikter å legge forholdene til rette om bord i skip hvor praksisen skal finne sted.

Rederiet har rett til uten begrunnelse å nekte å ta i mot en ungdom for utplassering.

§ 22.Utplasseringsinstitusjonens ansvar

Den institusjon som leder utplasseringen, er ansvarlig for at skriftlig tillatelse er innhentet fra den unges foresatte i god tid før praksisen finner sted.

Institusjonen skal sørge for at reise til og fra skipet skjer under trygge forhold, og om nødvendig sørge for ledsager, jf. § 20, tredje ledd.

Institusjonen skal sørge for nødvendig forsikringsdekning i forbindelse med utplasseringen.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 23.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002. Fra samme tid oppheves forskrift av 31. august 2000 nr. 888 om arbeid av ungdom på norske skip og forskrift av 3. februar 1986 nr. 232 om utplassering av ungdom i praktisk arbeid i innenriks fart.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 24).