Forskrift til lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister.

DatoFOR-2002-05-15-451
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2002
Sist endretFOR-2003-12-19-1619 fra 01.01.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-07-18-2-§1
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskrift til tjenestetvistloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2002 med hjemmel i lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 1 tredje ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2003 nr. 1619.

§ 1.Følgende arbeidstakere skal ikke omfattes av loven:
1.Overenskomstlønte arbeidstakere ved Forsvarets verksteder.
2.Overenskomstlønte befal og mannskaper på statens ikke-militære fartøyer.
3.Overenskomstlønte intervjuere i Statistisk Sentralbyrå.
4.Overenskomstlønte øvingslærere i førskolelærerutdanningen tilsatt ved statlig høgskole og overenskomstlønte repetitører.
5.Overenskomstlønnet turnépersonale ved Riksteateret og Rikskonsertene.
6.Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.
7.Statsansatte medlemmer av styrer, råd og utvalg.
8.Arbeidstakere som deltar i midlertidige arbeidsmarkedstiltak eller attføringstiltak som helt eller delvis finansieres over statsbudsjettet. Arbeidstakere som tilsettes i ordinær stilling med lønnstilskudd er likevel ikke unntatt fra loven.
9.Lokalt ansatte arbeidstakere ved norske utenriksstasjoner og tjenestesteder i utlandet.
10.Arbeidstakere ansatt i Norges Forskningsråd.
11.Meteorologiske observatører.
12.Hydrologiske observatører.
13.Arbeidstakere som påtar seg å utføre et mindre arbeid for Forsvaret i tillegg til sitt vanlige arbeid.
14.Tjenestemenn i fyrtjenesten som ikke har registrert arbeidstid.
15.Arbeidstakere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår.
0Endret ved forskrift 19 des 2003 nr. 1619 (i kraft 1 jan 2004).
§ 2.Forskriften gjelder fra 1. juni 2002.