Forskrift for lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass.

DatoFOR-2002-06-17-644
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endretFOR-2013-08-19-1036 fra 20.08.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§30, LOV-2007-02-16-9-§43, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort02.07.2002
Rettet21.08.2003 (§ 9 fjernet leddnr.)
KorttittelForskrift for lasteskip med naturgassmotorer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 17. juni 2002 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 9, § 11, § 16, § 21, § 22, § 28a, § 30 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006, 19 aug 2013 nr. 1036.
Rettelser: 21.08.2003 (§ 9 fjernet leddnr.).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for følgende norske lasteskip:
a)lasteskip med installasjon hvor forbrenningsmotor er drevet av naturgass (LNG).
b)lasteskip med anlegg for gass der trykket ikke overstiger 10 bar og hvor det er arrangert for dual fuel eller ren gassdrift.
c)lasteskip hvor prinsippet med ESD-beskyttede gassmaskinrom anvendes.
(2) Forskriften kan i den grad den er anvendelig og for forhold som ikke er regulert i internasjonalt regelverk, også gjøres gjeldende for LNG-tankskip hvor lasten benyttes som bunkers.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Forhold til klasseinstitusjonenes regler
(1) Forhold som ikke er regulert i denne forskrift skal oppfylle DNVs regler for Gas fuelled engine installations av januar 2001 med endringer av juli 2002, eller tilsvarende regler fra annen anerkjent klasseinstitusjon etter godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.
(2) Dersom denne forskrift anvendes for LNG-skip i henhold til § 1, 2. ledd, vil klasseinstitusjonenes regler finne tilsvarende anvendelse.
§ 3.Forhold til berørte instanser mv.

Forhold som berører instanser, myndigheter mv. utenfor sjøfartsadministrasjonens ansvarsfelt, forelegges ikke Sjøfartsdirektoratet, men rette vedkommende for vurdering og eventuell godkjennelse i henhold til dennes krav.

§ 4.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Anerkjent klasseinstitusjon: Klasseinstitusjoner som departementet har inngått overenskomst med i medhold av skipssikkerhetsloven § 41:
1.Det Norske Veritas (DNV)
2.Lloyd's Register of Shipping (LRS)
3.Bureau Veritas (BV)
4.Germanischer Lloyd (GL)
5.American Bureau of Shipping (ABS).
b)Brannintegritet A-60: Brannhindrende skille av klasse A-60, jf. Sjøsikkerhetskonvensjonens kapittel II-2.
c)ESD: Emergency shut down. Forkortelsen henviser til DNVs regler for Gas fuelled engine installations av januar 2002.
d)Delvis lukket rom: Område hvor naturlige ventilasjonsforhold er merkbart forskjellig fra åpent dekk på grunn av at strukturer som dekk, dørk, vindfang og skott er arrangert slik at ansamling av gass kan forekomme.
e)Dual fuel motor: Forbrenningsmotor som kan forbrenne gass og flytende brennstoff samtidig og i et variert blandingsforhold.
f)Formell sikkerhetsanalyse: Analyse i samsvar med den til enhver tid gjeldende resolusjon vedrørende Formal Safety Assessment (FSA) utarbeidet av IMO (International Maritime Organization).
g)Gassfarlig rom: Lukket eller delvis lukket rom som inneholder gasskilde, eller har direkte tilkomst eller åpninger til ethvert annet gassfarlig område.
h)Gassfarlige soner: Soner på åpent dekk eller delvis lukkede rom på åpent dekk innenfor en avstand av:
-3 meter fra utløpet fra gasstankens sikkerhetsventil.
-3 meter fra gasstankåpninger, gassrørflenser, åpninger til gassfarlige områder som inneholder gasskilder.
-3 meter fra ventilasjonsutløp fra rom hvor eventuelle kompressorer, pumper, gassreguleringsutstyr eller lignende utstyr befinner seg, og fra utløpsåpninger for ventilasjon av rørkanaler og gassmaskin- og ventilrom.
-2,4 meter fra den ytre overflate på et system som inneholder gass når denne overflaten er værutsatt.
i)Gasskilde: Enhver ventil, utskiftbar rørkobling, pakning, kompressor eller pumpetetning i gassbrennstoffsystemet.
j)Gassikkert område: Område eller sone som ikke er gassfarlig.
k)Gassmaskinrom: Rom hvor forbrenningsmotor drevet av gass og eventuell generator er plassert.
l)Gassluse: Lukket rom for passasje mellom gassfarlig og gassikkert område, for å hindre inntrenging av gass til gassikkert område.
m)Klassifisert fartøy: Skip/lekter med klasse i anerkjent klasseinstitusjon.
n)Kontrollstasjon: Rom som er definert som kontrollstasjon i sjøsikkerhetskonvensjonens kapittel II-2.
o)Lasteskip: Ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, flyttbar innretning, lekter eller fritidsfartøy.
p)LNG (Liquified Natural Gas): Flytende naturgass.
q)LNG-tankskip: Lasteskip bygget eller utrustet for transport av LNG i bulk, jf. Den internasjonale gasskipskode (International Code for the Construction and Equipment og Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, IGC-koden).
r)Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.
s)Støkiometrisk gassblanding: Den blanding av gass og luft som gir maksimalt eksplosjonstrykk for den aktuelle gass.
t)Tankrom: Rom hvor lagertank for gass med tilhørende nødvendig utstyr er plassert.
u)Ventilrom: Rom hvor nødvendig gassreguleringsutstyr til gassmotorer er plassert.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 5.Plikter

Rederiet, arbeidsgiveren, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 19 aug 2013 nr. 1036 (i kraft 20 aug 2013).
§ 6.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Godkjennelse m.m.

§ 7.Godkjennelse - verifikasjon
(1) For klassifiserte fartøy skal det fremlegges skriftlig erklæring fra klasseinstitusjonen om at fartøyet tilfredsstiller denne forskrift før «Erklæring om førstegangsbesiktigelse», «Fartssertifikat» eller «Sikkerhetssertifikat for konstruksjon» kan utstedes.
(2) Før sertifikater utstedes første gang og ved senere fornyelser, kan Sjøfartsdirektoratet kreve at oppfyllelse av kravene i denne forskrift verifiseres.
(3) Sjøfartsdirektoratet kan kreve praktiske prøver for å dokumentere samsvar mellom regelverk og forutsetninger.
(4) Rederiet skal påse at det ved hvert byggeprosjekt er utpekt en ansvarlig koordinator som har til oppgave å sikre kompatibilitet mellom komponenter fra underleverandører, utarbeide et prøve- og kontrollprogram, samt sikre riktig sammensetning av all styring og regulering i forbindelse med fremdrift og kraftproduksjon, inklusiv tilhørende nødarrangement.
(5) Forhold eller hendelser som kan ha innvirkning på fartøyets omgivelser, blir ikke vurdert av Sjøfartsdirektoratet, men forutsettes forelagt de rette myndigheter for vurdering og eventuell godkjennelse.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).

Kapittel 3. Dokumentasjon og generelle byggekrav

§ 8.Dokumentasjon
(1) Alle forhold i denne forskrift skal dokumenteres, men dokumentasjon skal kun oversendes Sjøfartsdirektoratet i den grad direktoratet krever det.
(2) Det skal utarbeides formell sikkerhetsanalyse for hvert nytt eller endret konsept, som skal dokumentere et sikkerhetsnivå som minst er ekvivalent med et nytt tilsvarende dieseldrevet fartøy. Analysene skal gjelde det endelige konsept og skal omfatte alle relevante risikoer, også med hensyn til forhold utenfor selve skipet, som tett befolkede områder, havner, terminaler og oljeinstallasjoner.
(3) Det skal utarbeides eksplosjonsanalyse for å fastslå dimensjonerende overtrykk for gassmaskinrom, ventilrom, eller tilsvarende gassfarlig rom med skott, skrog, dekk, ventilasjonskanaler, samt eventuelle avblåsningskanaler og/eller avlastningsrom. Analysen skal baseres på en støkiometrisk gassblanding, og gjennomføres av en institusjon som er anerkjent for denne type analyse.
§ 9.Passiv sikkerhet

Følgende krav stilles til innebygd passiv sikkerhet og redundans ved svikt i operasjonelle og innlagte tekniske aktive sikringer:

a)Gassmaskin-, ventil- og tankrom skal være plassert slik at sikkerhetsnivået i § 8, annet ledd er ivaretatt,
b)gassmaskin-, tank- og ventilrom skal kun inneholde det minimum av utstyr, komponenter og systemer som er nødvendige for at det enkelte utstyr i det enkelte rom skal kunne ivareta sin hovedfunksjon,
c)forbrenningsmotorene for fremdrift, tilhørende systemer for styring og kontroll samt motorer og systemer for kraftproduksjon med tilhørende fordeling og kabling skal plasseres i minimum to adskilte redundante soner slik at brann eller eksplosjon i ett av rommene ikke skal:
1.føre til skade på annet enn det aktuelle rom,
2.sette andre soner ut av funksjon,
3.åpne skipet på en slik måte at det oppstår fylling av vann under hoveddekk eller progressiv fylling av noe slag,
4.skade arbeidsområder og innredning på en slik måte at folk som oppholder seg på disse steder under normale driftsforhold blir skadet,
5.sette kontrollstasjoner og tavlerom for nødvendig kraftfordeling ut av funksjon i henhold til prinsippene for redundant maskineri,
6.skade redningsmateriell med utsettingsarrangement,
7.sette brannbekjempelsesutstyr utenfor eksplosjonsskadet rom ut av funksjon, og
8.påvirke andre områder på fartøyet slik at kjedereaksjoner med for eksempel last, gass og bunkersolje kan oppstå.
§ 10.Arrangement
(1) For arrangement av rom, adkomst mv. gjelder følgende:
a)Gassmaskinrom skal under normale forhold ikke anses som gassfarlig, men blir ved gasslekkasje å betrakte som gassfarlig rom.
b)Tankrom sikres slik at adgang ikke er mulig under normal drift.
(2) Gasstilførsel til forbrenningsmotor skal skjermes mot mekanisk skade.
(3) Det skal være separat jordingskabel mellom tankbil eller tank i land og bunkringsstasjon på skipet ved overføring av brannfarlig gass eller væske. Bunkringssystemet skal også tilfredstille eventuelle krav som måtte stilles av landanlegg og relevant myndighet.
(4) Bunkringsstasjon skal plasseres på åpent dekk og være fysisk avskjermet fra innredning, laste-/arbeidsdekk og kontrollstasjoner. Tilkobling og rørsystem skal være slik plassert og arrangert at en eventuell skade på gassrørsystemene ikke påfører skade på skipets gasstankanlegg og medfører ukontrollert utslipp av gass.
(5) Det stilles følgende krav til ventilasjon:
a)Forbrenningsluft til motorer skal tilføres i separat system fra friluft i gassikkert område. Dersom dette ikke er mulig, skal luftkanal utstyres med spjeld som stenger automatisk ved overrusning,
b)Dersom generatorer i gassmaskinrom er luftkjølte skal det arrangeres med overtrykksventilasjon fra gassikkert område,
c)Hvert ventilrom skal ha separat ventilasjon med samme antall luftvekslinger som tankrom.
(6) Det stilles følgende krav til strukturell brannsikring:
a)Skott og dekk rundt tankrom og ventilasjonskanaler til dette skal isoleres til brannintegritet A-60, med mindre det grenser mot tanker med ikke brennbare eller farlige stoffer.
(7) Gassmaskinrom skal være utstyrt med et egnet vannbasert fast slukkesystem.
(8) Det stilles følgende styrkemessige krav:
a)Lagertank for gass, generatoraggregater og øvrige tunge komponenter tilknyttet gassystemet skal fundamenteres til å tåle en langskips retardasjon på 2g. Øvrige kritiske komponenter som inngår i gass- og styresystem skal være dimensjonert og bygd for å tåle den samme belastning,
b)Lagertank for gass skal være sikret mot å flyte opp ved en eventuell vannfylling av tankrommet, og
c)Lagertank for gass, som er plassert i eller under et område hvor det drives håndtering av last , skal beskyttes av struktur dimensjonert for å redusere risiko for skade på lagertank.

Kapittel 4. Krav vedrørende drift og opplæring

§ 11.Operasjon og drift
(1) Det skal utarbeides prosedyrer som ivaretar fartøyets sikkerhetsmessige forhold ved ordinær drift, som under seilas, i havner, ved baser, ved oljeinstallasjoner og på oljefelt og ved verkstedsopphold.
(2) På dekk eller i området rundt bunkringsstasjonen skal det ikke foregå operasjoner som kan medføre antennelsesrisiko eller fare for skade på bunkringssystemet samtidig med bunkring av gass. Driftssituasjon i maskin og gassfarlig rom og -område skal vurderes spesielt. Aktuell lagertank for gass skal være avstengt fra maskinsystemet under bunkring av gass.
§ 12.Opplæring
(1) Hele driftsbesetningen på gassdrevet lasteskip skal ha nødvendig opplæring i gassrelatert sikkerhet, drift og vedlikehold før tiltredelse om bord.
(2) Den delen av besetningen som har direkte ansvar for drift av gassrelatert utstyr om bord, skal i tillegg gis en spesialutdannelse. Rederiet skal dokumentere at personellet har tilegnet seg nødvendige kunnskaper, og at kunnskapene til enhver tid vedlikeholdes.
(3) Det skal avholdes regelmessige gassrelaterte beredskapsøvelser. Sikrings- og bekjempelsessystemer for å håndtere definerte fare- og ulykkeshendelser skal gjennomgås og prøves.
(4) Opplæringsmanual skal utarbeides, og opplæringsprogram og øvelser skal tilrettelegges det enkelte fartøy og dets gassinstallasjon.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002 for nye skip og for eksisterende skip som konverteres til gassdrift etter ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 14).