Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5).

DatoFOR-2002-06-18-701
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 8
Ikrafttredelse01.08.2002
Sist endret
EndrerFOR-1998-10-21-995
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-29, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort09.07.2002
Rettet12.07.2002 (feil dato på forskrift som oppheves 1 aug)
KorttittelForskrift om medisinske krav, BSL G 2-5

Fastsatt av Luftfartstilsynet 18. juni 2002 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-29, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273. 

1 Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at AFIS- og HFIS-fullmektiger/operatører har slik helse at de er egnet til å ivareta hensynet til flysikkerheten på en tilfredsstillende måte. 

2 Virkeområde

Denne forskriften omhandler helsekrav for sertifisering/autorisasjon av AFIS- og HFIS-fullmektiger/operatører. 

3 Generelt
3.1 Før utstedelse av sertifisering og/eller autorisasjon som AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør og for til enhver tid å ha rett til å utøve de tjenester som en utstedt autorisasjon hjemler, skal vedkommende være i besittelse av gyldig legeattest. Denne skal være basert på en medisinsk undersøkelse som gir mulighet for å bedømme om vedkommende tilfredsstiller de medisinske krav som skal oppfylles av den som innehar autorisasjonen.

Om en AFIS- eller HFIS-fullmektig/operatør har fremstilt seg for medisinsk undersøkelse med henblikk på å få sin legeattest fornyet og attestens gyldighet løper ut innen han mottar den fornyede attest, ansees gyldig legeattest å foreligge såfremt ikke vedkommende ved undersøkelsen blir gjort kjent med at han inntil videre må avstå fra tjeneste fordi tilleggsundersøkelser skal finne sted, eller av andre årsaker.

De medisinske undersøkelser skal utføres av lege oppnevnt av Flymedisinsk Seksjon, Luftfartstilsynet.

3.2 AFIS- eller HFIS-fullmektig/operatør skal etter gjennomførte medisinske undersøkelser tilfredsstille følgende medisinske krav:
a)generelle helsekrav
b)synskrav
c)fargesanskrav
d)hørselskrav,

jf. pkt. 4 til og med 7.1.

3.3 Utstedelse av legeattest foretas av Luftfartstilsynet ved Flymedisinsk Seksjon.
3.3.1 Ved utstedelse av legeattest skal det ved siden av det som fremkommer ved den medisinske undersøkelse også tas hensyn til eventuelle individuelle forhold som har betydning for bedømmelsen, samt de forhold under hvilke søkeren skal utføre sin tjeneste, jf. pkt. 3.9.2.
3.4 Før undersøkelsen skal søkeren på fastsatt skjema avgi erklæring om sin egen helse, samt bekrefte opplysningene ved underskrift i legens påsyn.
3.4.1 Søkeren skal gjøres oppmerksom på at han plikter å gi fullstendige opplysninger.
3.4.2 Legen skal etter gjennomført undersøkelse avgi erklæring på fastsatt skjema som sammen med søkerens egenerklæring sendes til Flymedisinsk seksjon.
3.5 Førstegangsundersøkelse
3.5.1 Før uttak til opplæring som AFIS- eller HFIS-fullmektig/operatør skal søkeren ha gjennomgått legeundersøkelse og oppfylle de medisinske krav som forskriften fastsetter, jf. pkt. 4.

I tillegg til den generelle undersøkelse skal det utføres elektrokardiogram i hvile, audiogram og fargesansprøve.

3.6 Fornyelser
3.6.1 Fornyelse av legeattesten skal skje i god tid før utløpsdato og gjennomføres som angitt under pkt. 3.1 - 3.4.2. I tillegg skal det utføres audiogram og EKG som angitt nedenfor: 
Alder under 40 årAlder 40-50 årAlder over 50 år
Audiogramhvert 5. århvert 4. århvert 3. år
EKGhvert 4. århvert 3. år
3.6.2 Legeattestens gyldighetstid

Legeattest utstedes med gyldighetstid, angitt i måneder, slik:

Alder under 40 årAlder 40-50 årAlder over 50 år
602412
3.7 Spesielle plikter
3.7.1 Innehaver av autorisasjon som AFIS- eller HFIS-fullmektig/operatør skal ikke utføre tjeneste når det er inntrådt forandring ved helsen som vedkommende må forstå medfører at de medisinske krav ikke lenger oppfylles eller gjør vedkommende uskikket til å utføre tjenesten med nødvendig sikkerhet.

AFIS- eller HFIS-fullmektig/operatøren skal melde om forholdet til nærmeste overordnede. Saken rapporteres tjenestevei til Flymedisinsk seksjon, Luftfartstilsynet.

3.8 Ekstraordinære undersøkelser
3.8.1 Ved melding fra AFIS- eller HFIS-fullmektigen/operatøren som nevnt i pkt. 3.7.1, eller dersom det på annen måte oppstår tvil om vedkommende oppfyller det medisinske krav og hvor tilfellet ikke ansees å være av forbigående art, kan Luftfartstilsynet kreve at vedkommende fremstilles for kontrollundersøkelse.
3.8.2 Luftfartstilsynet ved Flymedisinsk Seksjon kan når den finner grunn til det, forlange utført nødvendige tilleggsundersøkelser. 
4 Generelle helsekrav
4.1 Søkeren skal ikke fremvise tegn til sykdom eller funksjonsforstyrrelse som kan medføre at tjenesten ikke kan utføres på en sikker måte:
a)medfødt eller ervervet defekt eller lyte
b)aktiv, latent, akutt eller kronisk funksjonsforstyrrelse
c)skade eller tilstand som følge av kirurgisk inngrep som kan medføre at søkeren ikke er i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte.
4.2 Mentale forhold og nervesystem
4.2.1 Aktuell eller tidligere sykdomstilstand som nevnt nedenfor, og som kan medføre at søkeren ikke er i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte, medfører udyktighet:
a)psykose
b)alkoholisme
c)andre former for misbruk av stimulerende eller bedøvende midler
d)personlighetsforstyrrelse av alvorlig art
e)mental abnormitet eller nevrose.
4.2.2 Søkeren skal ikke ha noen anamnestisk eller diagnostisert sykdom som nevnt nedenfor:
a)aktiv eller latent sykdom i nervesystemet
b)epilepsi eller øket risiko for andre krampetilstander
c)bevissthetsforstyrrelse eller bevissthetstap uten tilfredsstillende medisinsk forklaring
d)alvorlig hjerne- eller hodeskader.
4.3 Hjerte- og sirkulasjonsorganer
4.3.1 Medfødt eller ervervet hjerteabnormitet som kan medføre at søkeren ikke er i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte, medfører udyktighet.
4.3.2 Ubehandlet blodtrykk skal ligge innenfor normalområdet.
4.3.3 Blodtrykkforhøyelse som kontrolleres tilfredsstillende med legemidler, kan godkjennes etter særskilt bedømmelse av Flymedisinsk seksjon.
4.3.4 Betydningsfull funksjonell eller anatomisk abnormitet i karsystemet medfører udyktighet.
4.4 Lunger
4.4.1 Aktuell eller permanent reduksjon i lungefunksjonen, aktiv sykdom i lunger, pleura eller mediastinum som kan medføre at søkeren ikke er i stand til å utføre tjenesten på en sikker måte, medfører udyktighet.
4.5 Abdomen, mage og tarmkanal
4.5.1 Sykdom med betydningsfull forstyrrelse av mage og tarmkanalen eller tilknyttede organers funksjon, medfører udyktighet.
4.6 Stoffskifte og endokrine organer
4.6.1 Betydningsfulle metabolske-, ernærings- og endokrine forstyrrelser medfører udyktighet.
4.6.2 Sukkersyke som er tilfredsstillende behandlet uten antidiabetiske legemidler (insulin eller perorale antidiabetika) medfører ikke udyktighet. Sukkersyke som behandles med insulin eller tabletter (perorale antidiabetika) medfører udyktighet.
4.7 Blod og lymfatisk system
4.7.1 Sykdom i blod og bloddannende organer som kan medføre at tjenesten ikke kan utføres på en sikker måte, medfører udyktighet.
4.8 Nyrer, urinveier og kjønnsorganer
4.8.1 Betydningsfull sykdom i nyrer, urinveier eller kjønnsorganer medfører udyktighet.
4.9 Svangerskap
4.9.1 Svangerskap som dokumenteres å forløpe normalt ved regelmessige svangerskapskontroller, medfører ikke udyktighet. Sykdom under svangerskap medfører udyktighet.
4.10 Bevegelsesapparatet
4.10.1 Sykdom i knokler, ledd, muskler eller sener av alvorlig funksjonell art, samt betydningsfull medfødt eller ervervet funksjonsforstyrrelse i nevnte organer, medfører udyktighet.
4.11 Øyne
4.11.1 Aktiv sykdom i øynene, tilgrensende strukturer og i øynenes bevegelsesapparat som kan medføre slik forstyrrelse av synsfunksjonen at tjenesten ikke kan utføres på en sikker måte, medfører udyktighet.
4.12 Øre-, nese- og halsorganer
4.12.1 Søkeren skal ikke ha noen betydningsfull funksjonsforstyrrelse av organene nevnt nedenfor:
a)nesebor
b)trommehinner, mellomøre og indre øre
c)tuba Eustachii
d)vestibularisapparatet
e)munnhule og øvre luftveier.
4.12.2 Talefeil eller stamming medfører udyktighet. 
5 Synskrav
5.1 Søkeren skal ha normale synsfelt.
5.2 Søkeren skal ha en synsstyrke (fjern) på hvert øye for seg, med eller uten korreksjon, som ikke er dårligere enn 6/12 (20/40, 0,5). Hvis minste tillatte synsstyrke bare kan oppnås med korreksjon, kan søkeren godkjennes under forutsetning av at følgende krav oppfylles:
a)søkerens synsstyrke uten korreksjon på hvert øye for seg, ikke er dårligere enn 6/60 (20/200, 0,1)
b)øyets refraksjon i akkomodasjonshvile ikke overstiger +5 til -8 dioptrier i noen meridian
c)korreksjonsglass bæres under tjenesteutøvelsen
d)den nødvendige korreksjon ikke medfører dobbeltsyn.
5.3 Søkeren skal med eller uten korreksjon, kunne lese Schiøtz 0,40 m i en avstand mellom 30 og 50 cm og Schiøtz 1 m i en avstand av 100 cm.
5.4 Kravet til synsstyrke for fjern og nær skal oppfylles ved bruk av et par korreksjonsglass hvis korreksjon er nødvendig.
5.5 Betydningsfull innskrenkning i øynenes bevegelser som kan medføre at tjenesten ikke kan utføres på en sikker måte, medfører udyktighet.
5.6 Søkere som har en velkompensert medfødt eller tidlig ervervet spontan diplopi (dobbeltsyn) i annen enn primær blikkretning, kan godkjennes etter særskilt bedømmelse av Flymedisinsk seksjon. 
6 Fargesanskrav
6.1 Søkeren skal ha normal fargesans. Normal fargesans foreligger når Ishiharas fargetavler leses uten feil.
6.2 Søker som ikke har normal fargesans kan godkjennes når prøve med fargelanterne godkjent av Luftfartstilsynet gjennomføres uten feil. 
7 Hørselskrav
7.1 Av søkeren kreves:
a)hørselen skal, undersøkt på hvert øre for seg, ikke være nedsatt med mer enn 35 dB ved frekvensene 500, 1.000, 2.000 Hz, og ikke mer enn 50 dB ved 3.000 Hz.
b)hvis søkeren ikke oppfyller ovennevnte krav, kan godkjenning gis under forutsetning av at: søkeren med ryggen vendt mot den undersøkende lege oppfatter vanlig tale på 2 m avstand på hvert øre for seg, i et lokale hvor bakgrunnsstøyen er mindre enn 50 dB. 
8 Dispensasjon
8.1 Ved alle kontrollundersøkelser som følger etter førstegangsundersøkelsen skal AFIS- og HFIS-fullmektigen/operatøren normalt tilfredsstille de samme medisinske krav som er fastsatt for førstegangsutstedelse.

Luftfartstilsynet kan dispensere fra enkelte av de medisinske krav når vedkommendes dyktighet, erfaring og tjenesteplikter vurdert samlet, indikerer at tjenesten vil bli utført med den nødvendige sikkerhet.

8.2 Luftfartstilsynet kan når det foreligger særlige grunner, etter anmodning fra AFIS-fullmektigens arbeidsgiver, utsette fornyelse av legeattesten for en kortere tidsperiode, dersom dette er sikkerhetsmessig ubetenkelig. 
9 Klage

Enkeltvedtak truffet av Luftfartstilsynet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Statens Helsetilsyn i henhold til forvaltningsloven. 

10 Straff

Ved overtredelse av denne forskrift kommer bestemmelser om straff etter luftfartsloven kapittel XIV til anvendelse. 

11 Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. august 2002.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21. oktober 1998 nr. 995 om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør.