Forskrift om overgangsbestemmelser ved ikrafttreden av lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven).

DatoFOR-2002-06-28-649
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§100
Kunngjort02.07.2002
KorttittelForskrift om overgangsbest., svalbardmiljøl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 100. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.(saksbehandling som er i gang ved lovens ikrafttreden)

Meldinger om virksomhet som er sendt Sysselmannen i medhold av forskrift om vern av naturmiljøet på Svalbard av 16. desember 1983 nr. 1818 (naturvernforskriften), hvor virksomheten ikke er igangsatt innen 1. juli 2002, ferdigbehandles av Sysselmannen i tråd med de saksbehandlingsreglene som gjaldt på meldingstidspunktet. Det samme gjelder meldinger om bygge- og anleggstiltak som er sendt planansvarlig og Sysselmannen i medhold av forskrift om arealplanlegging i bosettingene på Svalbard av 24. januar 1997 nr. 37 (arealplanforskriften), dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 1. juli 2002.

§ 2.(pålegg, vilkår mv. gitt i medhold av naturvernforskriften og arealplanforskriften)

For virksomhet som er igangsatt i henhold til forskrift om vern av naturmiljøet på Svalbard av 16. desember 1983 nr. 1818 (naturvernforskriften) eller forskrift om arealplanlegging i bosettingene på Svalbard av 24. januar 1997 nr. 37 (arealplanforskriften), skal pålegg, vilkår mv. gitt i medhold av forskriftene fortsatt gjelde.

§ 3.(ikrafttreden)

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002.