Forskrift om båndtvang for hund på Svalbard

DatoFOR-2002-06-28-651
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2002 hefte 7 (Merknader)
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
EndrerFOR-1989-11-16-1257
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§35, LOV-1925-07-17-11-§4.
Kunngjort02.07.2002
Rettet01.05.2014 (Merknader)
KorttittelForskrift om båndtvang for hund på Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 35 og lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Merknader tilføyd 31.01.2003.
Rettelser: 01.05.2014 (Merknader).

§ 1.(formål)

Forskriftens formål er å beskytte mennesker og fauna på Svalbard mot hund som går løs.

§ 2.(båndtvang)

Hunder av rase samojed, grønlandshund, sibirian husky, alaska malamute, samt krysninger der størrelse og lynne tilsier at «polarhunden» er dominant, skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året.

Sysselmannen kan pålegge helårs båndtvang også for individ av andre hunderaser og krysninger enn det som følger av første ledd i denne paragraf, dersom hunden volder fare for skade på mennesker eller fauna.

Eier eller besitter av annen hund enn hund som nevnt i første ledd og annet ledd skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i perioden 15. mai til 15. august.

§ 3.(plikt til å følge hund på forsvarlig måte)

I områder åpne for alminnelig ferdsel må hunder som løper løs følges på forsvarlig måte hele året.

§ 4.(unntak)

Sysselmannen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra forskriftens § 2.

§ 5.(avliving)

Sysselmannen kan kreve avlivet, eller selv avlive, hund som går løs i strid med bestemmelsene i denne forskrift, eller som representerer fare for mennesker eller dyr på Svalbard.

§ 6.(endring)

Sysselmannen kan endre denne forskrift.

§ 7.(ikrafttreden og opphevelse av annen forskrift)

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 16. november 1989 nr. 1257 om båndtvang for hund på Svalbard.

Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 1 (formål)

I tråd med nyere regelgivningspraksis, og for å sikre relativt ensartede forskrifter i medhold av den nye svalbardmiljøloven, foreslås det å innlede forskriften om båndtvang for hund på Svalbard med en formålsbestemmelse. Formålet med båndtvang for hunder på Svalbard er å verne om mennesker og den sårbare faunaen på Svalbard.

Det har vist seg å være et problem at løse hunder jager, og også ved flere tilfeller har tatt livet av svalbardrein. Det er derfor viktig å videreføre gjeldende bestemmelser om båndtvang for hund på Svalbard.

Også på fastlandet er det gitt regler om båndtvang for hunder. Som nevnt i St.meld.nr.22 (1994-1995) om miljøvern på Svalbard bør miljøvernlovgivningen som utgangspunkt gi minst like sterk beskyttelse av miljøet på Svalbard som på fastlandet. Her heter det videre at det i enkelte tilfelle også kan være behov for en strengere beskyttelse på bakgrunn av Svalbards unike miljøverdier. Miljømålene er videre gjentatt i St.meld.nr.22 (2008-2009), og det er fastsatt at miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser.

Til § 2 (båndtvang)

Gjeldende bestemmelse om at polarhunder av rasene samojed, grønlandshund, sibirian husky, alaska malamute, samt krysninger der størrelse og lynne tilsier at «polarhunden» er dominant, skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele året, videreføres. Andre hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet i perioden fra og med 15. mai til og med 15. august.

Under høringen er det anført at definisjonen er upresis, men gjeldende bestemmelse har ikke bydd på vansker ved praktiseringen av bestemmelsen. Det er videre anført at flere hundraser kan være aggressive og til like stor fare for fauna som hunder med «polar» avstamning. De senere årene har langt flere hunderaser enn tidligere blitt representert på Svalbard. Enkelte av disse, som ikke er raser eller krysninger som nevnt i første ledd, har vist seg å volde fare for skade på faunaen på Svalbard. Det vil variere både med rase, men ikke minst individ (og hundeeier) i hvilken grad disse hundene kan holdes under kontroll når de går løse. Det anses derfor mest hensiktsmessig med en hjemmel for Sysselmannen til å pålegge individer av andre hunderaser og krysninger helårig båndtvang, som et alternativ til å kreve slike hunder avlivet.

Plikter som følger av bestemmelsens første og annet ledd påhviler ikke bare eieren av hunden, men enhver som har hunden i sin besittelse.

Til § 3 (plikt til å følge hund på forsvarlig måte)

Lovens bestemmelse om plikt til å på forsvarlig måte følge hunder som løper løs i områder åpne for alminnelig ferdsel er inntatt i forskriften. Denne gjentagelsen av lovteksten gjør regelverket lettere tilgjengelig for brukerne. Bestemmelsen innebærer at alle hunder, også i de perioder det ikke er båndtvang, må følges på forsvarlig måte når de løper løs.

Til § 4 (unntak)

Viltforskriftens § 26 fjerde ledd, som sier at Sysselmannen for særlige formål kan gjøre unntak for bruk av løs hund i båndtvangstid, videreføres. Bestemmelsen vil f.eks. kunne få anvendelse for spesialtrente lavinehunder under redningsaksjoner.

Til § 5 (avliving)

Her videreføres viltforskriftens § 26 tredje ledd om hjemmel for Sysselmannen til å kreve avlivet, eller selv avlive, hund som streifer om i strid med båndtvangsbestemmelsene, eller som representerer fare for mennesker eller dyr på Svalbard.

Hjemmel for å kreve avlivet hund som representerer fare for mennesker på Svalbard er ikke inntatt i svalbardmiljøloven. Bestemmelsen hjemles derfor i svalbardloven § 4.

Til § 6 (endring)

Det er hensiktsmessig at Sysselmannen gis adgang til å endre forskriften. Bakgrunnen for dette er at svalbardmiljøloven § 35 i utgangspunktet legger myndigheten til å fastsette forskrift om båndtvang for hund til Sysselmannen. Myndighet til eventuelt å kunne endre forskriften ved senere behov bør derfor ligge hos Sysselmannen, også når det gjelder § 5 som er hjemlet i svalbardloven.

Til § 7 (ikrafttreden og opphevelse av annen forskrift)

Den nye forskriften trer i kraft på samme tidspunkt som den nye svalbardmiljøloven, nemlig 1. juli 2002.

Gjeldende forskrift om båndtvang for hund på Svalbard oppheves fra samme dato. 

0Merknader endret 1 mai 2014 uten kunngjøring.