Forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd

DatoFOR-2002-07-01-778
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-2001-11-14-1285
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort18.07.2002
KorttittelForskrift om tilskudd til fruktlager mv.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 2002 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1640, 28 des 2007 nr. 1806, 1 jan 2008 nr. 351, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål
1.Formålet med tilskudd til fruktlager er å fremme et forpliktende samarbeid om felles lagring, sortering, pakking og omsetning av norskprodusert frukt.
2.Formål med godkjenning av omsetningsledd er å stimulere til kvalitetsproduksjon og ordnede omsetningsforhold.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

1.Frukt

Epler, pærer, plommer, kirsebær og moreller til konsum- og konservesmarkedet.

2.Bær

Jordbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og hageblåbær til konsum- og konservesmarkedet.

3.Veksthusgrønnsaker

Tomat, slangeagurk og salat til konsummarkedet. Salat dyrket på friland er inkludert.

4.Sammenslutning av foretak

Samarbeid mellom foretak med formål å samordne leveransene til godkjent omsetningsledd.

5.Omsetningsledd

Fruktlager, grossister og konservesindustri som mottar frukt, bær og veksthusgrønnsaker.

§ 3.Administrasjon

Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd til fruktlager og godkjenner omsetningsledd, og kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Krav til omsetningsledd

Landbruksdirektoratet godkjenner omsetningsleddene. Søknad om godkjenning av nye omsetningsledd etter denne forskriften sendes til Landbruksdirektoratet innen 1. juni det aktuelle år. 

1. Krav til administrasjon og anlegg

Omsetningsleddet må ha en administrasjon som kan utføre de oppgaver som følger av godkjenningen, og må ha et regnskaps- og revisjonsopplegg som tilfredsstiller de krav til dokumentasjon og kontroll som Landbruksdirektoratet fastsetter.

Omsetningsleddet må være registrert av fylkesskattekontoret som handelsbedrift, ha fast forretningssted og være registrert i Foretaksregisteret.

Omsetningsleddet må selv ha den direkte kontakt med foretakene og all fakturering/avregning til foretaket må skje i omsetningsleddets navn. I de tilfeller varene leveres fra en sammenslutning av foretak, kreves det ikke at omsetningsleddet har den direkte kontakt med det enkelte foretak i sammenslutningen.

Omsetningsleddet må disponere tilfredsstillende lokaler for behandling og lagring av de varer som omsettes. Omsetningsleddet må disponere nødvendig kjølelagerkapasitet.

Omsetningsleddet kan ha flere avdelinger/anlegg. 

2. Krav til grossist

Grossist må drive regulær engrosforretning med førstehåndsomsetning av grøntprodukter og utføre alle de funksjoner som vanligvis tillegges en grossist, herunder lagring, salg og distribusjon. Salg skal utelukkende foregå til grossist, detaljist og store forbrukere. 

3. Krav til fruktlager

Følgende fruktlagre kan godkjennes:

a.Fruktlager som eies og drives som andelslag av foretak med frukt/bær.
b.Privateide fruktlagre hvor det er inngått avtale med foretak om lagring, sortering, pakking og salg av deres frukt- og bærproduksjon.

Fruktlageret skal disponere et sentralanlegg med lager, herunder nødvendig kjølelagerkapasitet, og utstyr som er nødvendig for lagring, sortering og pakking av frukt og bær. Under forutsetning av at sentrallageret ikke har tilstrekkelig kapasitet, kan lagrene til foretakene inngå som en del av fruktlageret. Lagrene skal tilfredsstille samme krav som sentrallageret og skal være godkjente av Landbruksdirektoratet. Søknadsfrist er 1. september. Sentrallageret skal til enhver tid ha det administrative og økonomiske ansvar for driften av godkjente foretakslagre. Fruktlageret skal bare omsette epler og pærer som er lagret i regi av fruktlageret, sortert og pakket på sentrallageret eller godkjente foretakslagre. Kravet om både lagring, sortering og pakking gjelder ikke for sommerepler og epler/pærer som leveres til press.

Fruktlageret skal ta del i de lagerprogram og reguleringer av markedet som til enhver tid er vedtatt, og skal gi spesifiserte oppgaver over lagerbeholdninger, varekvalitet og sorteringsfordeling i den form og til de tider som Landbruksdirektoratet eller den det bemyndiger krever. 

4. Tilbaketrekking av godkjenning

Ved manglende oppfylling av de krav som er lagt til grunn for godkjenning, kan Landbruksdirektoratet trekke godkjenningen tilbake. 

5. Innsending og behandling av årsoppgaver

Godkjent omsetningsledd skal sende årsoppgave over mottak av de aktuelle produkter fra hvert enkelt foretak og foretakssammenslutning for perioden 1. januar-31. desember foregående år. Frist for innsendelse er 15. februar.

Landbruksdirektoratet kan kreve at årsoppgaven er revisorbekreftet.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1640 (i kraft 1 jan 2006), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Vilkår for tilskudd til fruktlager

For at et godkjent lager, jf. § 4, skal tildeles tilskudd, må det i gjennomsnitt for de tre siste år inkludert søknadsåret, ha mottatt minst 100 tonn frukt fra minst 8 tilsluttede foretak.

Landbruksdirektoratet kan etter søknad, godkjenne samarbeidsavtaler mellom mindre fruktlagre som grunnlag for tilskuddsberettigelse etter § 6. Søknadsfrist er 1. juni.

For fruktlagre med flere fruktlageranlegg avgjør Landbruksdirektoratet etter søknad hvorvidt disse i tilskuddssammenheng skal betraktes som et eller flere fruktlagre jf. § 6.

Minst 90% av samlet mottak av epler og pærer skal være lagret i regi av fruktlageret, samt sortert og pakket ved fruktlagerets sentralbygg. Kravet til både lagring, sortering og pakking gjelder ikke for sommerepler og epler/pærer som leveres til press.

Landbruksdirektoratet kan, etter søknad, godkjenne leiepakking av epler og pærer ved et annet fruktlager, av et kvantum tilsvarende fruktlagerets mottak utover 100 tonn av epler og pærer til sammen, unntatt sommerepler og epler/pærer som leveres til press. Slik leiepakking må skje for det fruktlagerets regning som har mottatt de aktuelle varemengdene fra sine tilsluttede foretak, og som derfor også skal sende årsoppgave vedrørende distrikts- og kvalitetstilskudd for disse kvanta, jf. § 4 pkt. 5, og eventuelt søke tilskudd til fruktlager i samsvar med dette.

Fruktlagertilskudd for frukt som leveres til press kan kun gis når frukten er kontrollert av Landbruksdirektoratet eller den Landbruksdirektoratet bemyndiger.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1640 (i kraft 1 jan 2006), 28 des 2007 nr. 1806 (i kraft 1 jan 2008), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Beregning av tilskudd til fruktlager

Den totale tilskuddsrammen fordeles på de godkjente fruktlagre proporsjonalt etter mottatt fruktmengde i gjennomsnitt for de tre siste år inkludert søknadsåret.

I grunnlaget for fordeling av midlene skal det tas med de mengder frukt som lageret har mottatt fra tilsluttede foretak.

0Endret ved forskrift 1 jan 2008 nr. 351.
§ 7.Innsending og behandling av søknad om tilskudd til fruktlager

Frist for innsending av søknad om tilskudd til fruktlager er 15. februar.

Søknaden skal skrives på fastsatt skjema og underskrives av søkeren. Søknad fra lag, selskaper e.l. underskrives av den som forplikter laget og søknader fra umyndig person av vergen. Ved sin underskrift erkjenner søkeren at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og at opplysningene i søknaden kan registreres, jf. personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31.

Søkeren er ansvarlig for at fullstendig og korrekt søknad i rett tid kommer til Landbruksdirektoratet. Ved oversittelse av fristen kan søknaden bli avvist.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Opplysningsplikt

Omsetningsledd er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger. Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og liknende dokumenter, som er nødvendig for å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene på en tilfredsstillende måte.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Kontroll

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt, og kan herunder foreta stedlig kontroll hos den som mottar tilskudd. Omsetningsledd plikter å yte bistand ved slik kontroll.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Utbetaling

Tilskuddet utbetales fra Landbruksdirektoratet til oppgitt bank- eller postgirokonto. Beregnet beløp mindre enn kr 300,- blir ikke utbetalt.

Det er ikke anledning til å overdra krav på tilskudd eller refusjon til eie eller pant.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Avkorting ved feilopplysninger, trekk og tilbakebetaling

Feil i utbetalingen skal rettes ved tilbakebetaling/trekk i senere utbetalinger av tilskudd etter forskriften her og/eller andre tilskudd. Krav om tilbakebetaling kan fremmes selv om feilen ikke skyldes fruktlageret og selv om fruktlageret har mottatt utbetalingen i aktsom god tro. Er det gitt feil opplysninger i søknaden, kan det samlede tilskuddet fruktlageret har krav på, avkortes med et beløp tilsvarende merutbetalingen fruktlageret ville ha oppnådd ved å gi feil opplysninger. Dette gjelder selv om opplysningene er gitt i aktsom god tro.

Ved særlig grove feil kan søknaden avvises for vedkommende søknadsomgang.

Dersom feil opplysninger fra fruktlageret har ført til for mye utbetalt tilskudd, kan det kreves rente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Det samme gjelder dersom fruktlageret burde ha visst eller forstått at utbetalingen var feil.

§ 12.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften når særlige grunner tilsier det. Søknader om dispensasjon skal sendes til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 13.Klage

Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel VI.

Landbruksdepartementet er klageinstans for vedtak som er truffet av Landbruksdirektoratet.

Klagen sendes til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 14. november 2001 nr. 1285 om tilskudd i grøntsektoren og om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge.