Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

DatoFOR-2002-07-03-779
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse03.07.2002
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1997-04-23-414
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort18.07.2002
Rettet11.08.2003 (§ 4 pkt. 4.2 bokstav c)
KorttittelForskrift om tilskudd til frøavl m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. juli 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 juni 2003 nr. 724, 9 jan 2004 nr. 178, 26 sep 2008 nr. 1047, 3 sep 2014 nr. 1144.
Rettelser: 11.08.2003 (§ 4 pkt. 4.2 bokstav c).

§ 1.Formål

Tilskudd gis for å fremme dyrking og frøforsyning av gras, belgvekster, rotvekster og grønnsaker med klimatilpassa sorter.

§ 2.Generelle bestemmelser

Tilskudd gis til:

a.Norsk sertifisert frøavl av godkjente norske sorter av gras, rotvekster og grønnsaker. Frøavlen må foregå på kontrakt med godkjent såvareforretning.
b.Sertifisert såvare av godkjente norske sorter av gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker som overlagres fra en vekstsesong til den neste. Tilskuddet utbetales etter søknad til godkjente såvareforretninger som er ansvarlig for overlagringa.
§ 3.Innmelding og begrensing av arealer

Såvareforretninger har følgende frister for innmelding til Landbruksdirektoratet om frøarealer som planlegges utlagt av hver sort:

-Gras og belgvekster - 15. november året før utlegg.
-Rotvekster og grønnsaker - 1. februar i utleggsåret.

Eventuelle forslag vedrørende endring av tilskuddssatser, omfang av sanering og andre tiltak med virkning på det totale behov for tilskuddsmidler legges fram samtidig med dyrkingsplanene.

Omfanget av tilskuddsberettiget frødyrking skal godkjennes av Landbruksdirektoratet.

Frøavlskontrakter skal kunne sies opp når forsyningssituasjonen gjør dette nødvendig. Det kan godkjennes inntil to års kløverfrøavl etter samme gjenlegg, og inntil tre års grasfrøavl. For engkvein kan det godkjennes inntil syv frøavlsår.

Såvareforretninger har følgende frister for innmelding til Landbruksdirektoratet om frøarealer som skal kontrolleres:

-Grasarealer som skal kontrolleres for arealtilskudd - 1. september.
-Rotvekstarealer som skal kontrolleres for arealtilskudd - 1. juli.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Tilskudd

Satsene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, etter en rammebevilgning gitt under Jordbruksavtalen.

Landbruks- og matdepartementet kan endre satsene i samsvar med den aktuelle prisutvikling. 

4.1. Pristilskudd

Satser for pristilskudd(kr pr. kg)
(Basis/sertifisert frø)
Bladfaks10,00
Strandrør10,00
Rødsvingel10,00
Sauesvingel20,00
Engrapp20,00
Engkvein, krypkvein25,00
Løk300,00
Økologisk stikkløk5,00
Nordnorske timoteisorter avlet i Trøndelag7,50

Pristilskuddet skal bare gis for vare som kvalitetsmessig fyller kravene til sertifisering. Dette innebærer at utbetalingene først kan skje når varen er renset, spire- og renhetsundersøkt, og godkjent. 

4.2. Arealtilskudd

a.Engrapp, bladfaks, rødsvingel og strandrør - gjenlegg

Det kan gis et arealtilskudd pr. dekar i gjenleggsåret for engrapp på kr 700, rødsvingel på kr 500, sauesvingel på kr 700, bladfaks på kr 500, strandrør på kr 400, krypkvein på kr 500 og økologisk engsvingel på kr 300. Arealtilskudd kan utbetales til gjenlegg med og uten dekkvekst. Arealtilskudd kan utbetales når gjenlegget er tilfredsstillende ved innvintring med hensyn til plantebestand og ugrasinnhold og når dyrkingsreglene er fulgt (jf. vedlegg A5 i forskrift om såvare).

Følgende faktorer er avgjørende for at et gjenlegg skal kunne betegnes som tilfredsstillende:

1)For gjenlegg med dekkvekst må halmen være fjernet.
2)Plantetallet pr. arealenhet kan være relativt lavt, men plantene må være jevnt fordelt.
3)Forekomsten av vanskelig bekjempbare ugrasarter og arter som vanskelig lar seg rense fra såvaren, må ikke være større enn at avleren kan holde ugraset under kontroll ved hjelp av luking eller kjemiske midler.
b.Slått av første års eng ved økologisk frøavl

Det kan gis et arealtilskudd pr. dekar på kr 400 til alle arter, når økologisk frøeng blir slått i stedet for å høstes i første engår for å redusere forekomsten av ugrasplanter.

c.Hvitkløver og tetraploide sorter av rødkløver - høsting

For hvitkløver og for tetraploide sorter av rødkløver gis et arealtilskudd på kr 500,- pr. dekar i høsteåret. Tilskuddet utbetales på grunnlag av godkjent areal ved vekstkontroll, og tilskuddet begrenses til kun første høsteår.

d.Garantibeløp for brytsukkerert Aslaug og rødkløver

Ved frøavl av brytsukkerert Aslaug og rødkløver gis et garantibeløp på henholdsvis kr 10 000 og kr 1 000 pr. dekar. Forutsetningen for utbetaling av garantibeløp er at avlen vurderes som tilfredsstillende utført ved 1. gangs vekstkontroll. Ved helt feilslått frøavling utbetales garantibeløpet, og dersom frøavlingen utbringer et mindre beløp enn garantibeløpet, utbetales differansen som tilskudd.

e.Rotvekster

For felter som tas ut etter overvintring eller ved feilslått frøavling, har avleren krav på arealtilskudd etter følgende regler:

-Det areal som etter inspeksjon tas ut pga. dårlig overvintring, er berettiget til halvt arealtilskudd. Dette gjelder også om avleren for egen regning vil la arealet ligge til frøhøsting.
-Areal der dyrkingen fullføres etter kontrakter, er berettiget til fullt arealtilskudd, selv om feltet ikke gir frø som oppfyller de kvalitetskrav som gjelder for sertifisering iht. forskrift om såvare. Det samme gjelder dersom frøene oppfyller forskriftens kvalitetskrav, men såvareforretningene setter høyere kvalitetskrav og dermed ikke kjøper frøet.
-Dersom avlingen av renset, godkjent frø fra et areal utbringer et mindre beløp enn det fastsatte arealtilskudd, utbetales differansen som tilskudd.
-Areal som ikke blir godkjent ved siste inspeksjon av årsaker som avleren er uten skyld i, er likedan berettiget til fullt arealtilskudd.

Ordinært arealtilskudd er på kr 500,- pr. dekar. 

4.3 Tilskudd til overlagring av frø av gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

Tilskudd gis på grunnlag av beholdning av overlagret vare pr. 30. september. Tilskudd gis til godkjente såvareforretninger som pr. 30. september har en total lagerbeholdning av frø av alle arter som omfattes av ordningen, på minimum 10 tonn. Tilskuddet beregnes og utbetales for den del av lagerbeholdningen som pr. 30. september overstiger en minimumsgrense på 15% av gjennomsnittlig årlig salg til forbruker og detaljist av frø av norske sorter, frøavlet i Norge eller på kontrakt i utlandet. Salg til annen godkjent såvareforretning regnes ikke med.

For timotei settes minimumslageret til 10 tonn.

For frø som ligger på lager pr. 30. september gis Selskapet for Norges Vel og Agrokonsult AS et lagringstilskudd som dekker de faktiske kapitalkostnader etter framlagte oppgaver for produksjon og omsetning. For SNV gjelder retten til lagringstilskudd t.o.m. såvareåret 2003/2004 (telledato 30. september 2003). For Agrokonsult AS gjelder denne tilskuddsordningen kun lageret av rotvekst- og grønnsaksfrø. Kravet til minimumslager på 10 tonn gjelder ikke SNV og Agrokonsult AS.

For utbetaling av tilskudd til overlagring av sertifisert frø hos de godkjente såvareforretningene, gjelder følgende maksimale tilskuddssatser: 

ArtMaksimal tilskuddssats kr/kg
Timotei3,60
Engsvingel3,80
Hundegras3,70
Engrapp5,50
Rødsvingel4,10
Bladfaks5,70
Engkvein4,30
Krypkvein4,30
Strandrør5,10
Luserne8,00
Alsike7,10
Rødkløver8,00
Hvitkløver8,00

Forskriftens øvrige tilskudd prioriteres foran overlagringstilskuddet for sertifisert frø.

Forutsatt at tilgjengelig bevilgning dekker utbetalingen, skal maksimalsatsene for overlagring av sertifisert frø brukes. Dersom bevilgningen ikke er stor nok, skal maksimalsatsene reduseres prosentvis likt for alle arter til utbetalingen samsvarer med tildelt bevilgning.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2003 nr. 724, 26 sep 2008 nr. 1047.
§ 5.Utbetaling

Tilskudd utbetales gjennom de godkjente såvareforretningene. Søknad om tilskudd skal være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. 

5.1 Pristilskudd

For utbetaling av pristilskudd sender forretningene oppgave til Landbruksdirektoratet over avler (navn og adresse), sort, partinummer, kvantum godkjent vare og beregnet pristilskudd på grunnlag av oppgjør til avlere.

Landbruksdirektoratet kontrollerer oppgaven og utbetaler anvist beløp. 

5.2 Arealtilskudd

For utbetaling av arealtilskudd sender forretningene oppgave til Landbruksdirektoratet over avlere, areal, frøkvantum og beregnet garantibeløp.

Landbruksdirektoratet foretar kontroll, fastsetter tilskuddsberettiget areal, beregner tilskudd og utbetaler anvist beløp. 

5.3 Lagringstilskudd

For utbetaling av lagringstilskudd sender forretningene søknad til Landbruksdirektoratet. På søknaden skal det være påført opplysninger om partinummer og antall kg overlagret vare av hvert enkelt parti. Det skal videre gis opplysninger om kvantum solgt til forbruker og detaljist hvert år i siste 5-årsperiode, jf. pkt. 4.3, samt en oppstilling over beregnet normallager for hver art. Kopi av analysebevis for hvert parti kan forlanges.

Landbruksdirektoratet avgjør søknaden og utbetaler anvist beløp.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Tilbakebetaling

Er det utbetalt for mye tilskudd, kan dette kreves tilbakebetalt. Tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis, dersom det viser seg at forutsetningene for tilskuddet ikke er oppfylt.

Når krav om tilbakebetaling er framsatt, kan det inndrives etter vanlige rettsregler, eller kravet kan motregnes i andre tilskudd som tilskuddsmottakeren har krav på. Det kan kreves forsinkelsesrenter av det beløpet som skal tilbakebetales.

§ 7.Kontroll

Landbruksdirektoratet har tilsynet med at denne forskriften overholdes.

De som søker om tilskudd, er forpliktet til å gi de nødvendige opplysninger og å godta de kontrolltiltak som blir bestemt. Dette gjelder også Riksrevisjonens rett til innsyn.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan fravike bestemmelsene i denne forskriften når særlige grunner tilsier det.

Dispensasjon må ikke gå utover formålet med tilskuddsordningen eller gjeldende satser.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Klager

Vedtak etter denne forskriften kan påklages til Landbruksdepartementet etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 23. april 1997 nr. 414 om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker.