Forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl

DatoFOR-2002-07-03-780
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse03.07.2002
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1996-03-20-297
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort18.07.2002
KorttittelForskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. juli 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 aug 2003 nr. 1006, 9 jan 2004 nr. 177, 20 feb 2004 nr. 451, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt bruk av settepoteter av høy kvalitet gjennom den sertifiserte settepotetavlen i klassene prebasis, basis og sertifisert.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene av klon, prebasis, basis og sertifisert gitt i forskrift av 2. juli 1996 nr. 1447 om settepoteter gjelder også for denne forskrift.

§ 3.Vilkår for tilskudd

Klonavl og sertifisert avl av settepoteter må ha foregått i henhold til forskrift om settepoteter.

§ 4.Tilskudd

Det kan utbetales tilskudd til nedskriving av prisen på settepoteter i klassene prebasis, basis og sertifisert og til avl av klon, prebasis, basis og sertifiserte settepoteter innen rammen av bevilgninger i henhold til jordbruksavtalens bestemmelser.

4.1Klonavl
a.Det ytes tilskudd til klonavler etter følgende satser:

For 1. og 2. års kloner utbetales et fast beløp for hvert klonparti inntil 30 kloner, slik:

1. års klonparti kr 700,- i alt

2. års klonparti kr 1.500,- i alt.

For 3. og 4. års kloner som holdes adskilt, er tilskuddet kr 500,- per dekar, og dersom de slås sammen, betales det arealtilskudd som for prebasis.

Dersom en dyrker er pålagt flere en 30 kloner, skal godtgjørelsen for de overskytende 1. og 2. års kloner være kr 55,- per klon.

b.Det kan dessuten etter søknad, gis tilskudd til drift og vedlikehold av nødvendige veksthus, til testingsutgifter, jordprøvetaking for kontroll med potetcystenematode m.m., utskifting av settepoteter (punktsanering), utstyr til varmeterapi.
4.2Poteter av klassene prebasis, basis og sertifisert
a.Arealtilskudd

For klasse prebasis gis det et dyrkingstilskudd for godkjent klasse på kr 300,- per dekar. I tillegg gis et tilskudd på kr 2.000,- per parti. Parallelle kloner regnes som ett parti dersom de neste sesong vil utgjøre ett utsædsparti. Det gis ikke tilskudd til prebasissentrene.

Arealtilskuddet utbetales ordinært bare når det er levert settepoteter av de klasser som er fastsatt i forskrift om settepoteter, jf. for øvrig § 9, 3. ledd.

b.Prisnedskriving

Til nedskriving av prisen på sertifiserte settepoteter i alle klasser gis et tilskudd på:

-0,25 kr per kg for konvensjonelt dyrkede poteter
-3,00 kr per kg for økologisk dyrkede poteter.

Prisnedskriving skal gjøres kjent på prislister og faktura.

c.Distriktstilskudd

Det gis et distriktstilskudd på 1 kr per kg for sertifiserte settepoteter dyrket i Nord-Norge.

d.Frakttilskudd

Ved forsendelse av settepoteter av klassene prebasis, basis og sertifisert skal fraktutgiftene for produsent ikke være mer enn 25 øre per kg. For fraktutgifter utover dette ytes tilskudd. Det forutsettes at transporten skjer på billigste måte og i rasjonelle partier.

Lokale fraktutgifter ved fordeling og distribusjon av partiene dekkes ikke av tilskuddsordningen.

Godkjente sorter som er med i settepotetavlen, kan motta tilskudd selv om varen ikke har blitt godkjent i henhold til de ordinære kvalitetskrav når settepotetene, etter søknad til Landbruksdirektoratet, likevel godkjennes for omsetning som sertifisert vare.

0Endret ved forskrifter 4 aug 2003 nr. 1006, 9 jan 2004 nr. 177, 20 feb 2004 nr. 451, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Søknad

Søknad om tilskudd skal sendes Landbruksdirektoratet som i henhold til godkjent budsjett avgjør søknadene.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 177, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Kontroll

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at forskriften blir fulgt. Landbruksdepartementet kan gi nærmere retningslinjer for kontrollen.

De som søker om tilskudd er forpliktet til å gi de nødvendige opplysninger og å godta de kontrolltiltak som blir bestemt.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 177, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Utbetaling

Tilskuddene utbetales av Landbruksdirektoratet. De som får tilskudd skal avgi rapport/regnskap for hvordan tilskuddet er brukt.

Arealtilskuddet utbetales på grunnlag av analysebevis fra Landbruksdirektoratet.

Prisnedskrivings- og distriktstilskudd utbetales til autorisert settepotetforretning på grunnlag av avregning med settepotetprodusent. Avregningen skal ha følgende opplysninger:

a.Produsentens navn og adresse
b.Vareslag (sort/klasse)
c.Leveringsdato
d.Nettovekt settepotet
e.Analysebevis
f.Sats og beløp for de enkelte tilskudd.

Frakttilskudd utbetales på grunnlag av fraktnota som skal ha følgende opplysninger:

a.Avsender: Navn og adresse
b.Mottaker: Navn og adresse
c.Salgs-/leveringsdato
d.Antall kolli og kollivekt
e.Avsender sted/stasjon
f.Bestemmelsessted/stasjon
g.Transportmiddel
h.Vareslag (sort/klasse)
i.Frakt.
0Endret ved forskrifter 4 aug 2003 nr. 1006, 9 jan 2004 nr. 177, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Tilbakebetaling

Er det utbetalt for mye tilskudd kan dette kreves tilbakebetalt. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det viser seg at forutsetningene for tilskuddet ikke er oppfylt.

Når krav om tilbakebetaling er framsatt kan det inndrives etter vanlige rettsregler, eller kravet kan motregnes i andre tilskudd tilskuddsmottakeren har krav på.

Det kan kreves forsinkelsesrenter av det beløp som skal tilbakebetales.

§ 9.Dispensasjoner

Landbruksdirektoratet har fullmakt til å dispensere fra denne forskriften og kan innenfor rammen av forskriften fastsette utfyllende retningslinjer.

Når spesielle forhold tilsier det, kan det etter søknad gis dispensasjon for utbetaling av arealtilskudd selv om det ikke er levert settepoteter, jf. § 4 nr. 4.2 bokstav a.

Dyrkere som ikke får avsatt sine sertifiserte poteter til settepoteter, kan etter søknad få tilskudd til dekning av tap.

Det kan etter søknad og i forståelse med avtalepartene gis tilskudd til andre tiltak som fremmer den sertifiserte settepotetavl og bruken av sertifiserte settepoteter.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 177, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 20. mars 1996 nr. 297 for tilskudd til statskontrollert settepotetavl.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 177 (tidligere § 11).