Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

DatoFOR-2002-07-05-715
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 8
Ikrafttredelse05.07.2002
Sist endretFOR-2007-12-20-1673 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-5, LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort09.07.2002
KorttittelForskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-5 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.

Arbeidsmiljøloven § 18-9 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv., gjelder ikke.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 2.Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

-omfanget av hjemmearbeidet
-arbeidstid for hjemmearbeidet
-eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
-dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
-eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
-eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
-eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
-eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3.Arbeidsmiljøet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger.

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1 og kapittel 4 gjelder ikke for arbeid i arbeidstakers private hjem.

Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, jf. § 6, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Internkontroll

Arbeidsgivers internkontrollsystem etter arbeidsmiljøloven § 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal i tillegg omfatte arbeid som utføres i arbeidstakers private hjem.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Verneombud har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

§ 6.Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-4 om alminnelig arbeidstid, § 10-5 om gjennomsnittsberegning, § 10-6 om vilkår for overtid og lengden av overtid, § 10-10 om søndagsarbeid og § 10-11 om nattarbeid, gjelder ikke. Denne paragrafen gjelder ikke arbeid som omfattes av arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd.

Den alminnelige arbeidstid er 40 timer i uken. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en 4-månedersperiode ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken, inklusiv overtid.

For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet ikke overstige grensene for arbeidstidens lengde etter forrige ledd.

Arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller 2400 og 0700 er nattarbeid. Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten skal ikke arbeide med enn 8 timer i døgnet.

For personer under 18 år gjelder under enhver omstendighet bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 11.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 7.Veiledning

Arbeidstilsynet gir veiledning om bestemmelser i forskriften.

Arbeidsmiljøloven kapittel 18 gjelder ikke.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 8.Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.