Forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort

DatoFOR-2002-09-03-970
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 11
Ikrafttredelse03.09.2002
Sist endretFOR-2012-07-23-761
EndrerFOR-1998-12-31-1481, FOR-1998-12-31-1482
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort06.09.2002
Rettet24.08.2010 (kapitteloverskrifter)
KorttittelForskrift om merking mv av lamadyr og oppdrettshjort

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. september 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 11, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 30 nov 2005 nr. 1350, 1 okt 2008 nr. 1078, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483, 23 juli 2012 nr. 761.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre en effektiv forebyggelse og bekjempelse av dyresykdommer gjennom å merke og registrere opplysninger om lamadyr og oppdrettshjort.

0Endret ved forskrift 23 juli 2012 nr. 761.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort.

Forskriften gjelder ikke merking og registrering av lamadyr eller oppdrettshjort på driftsenheter hvor dyrene utelukkende holdes som kjæledyr.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 30 nov 2005 nr. 1350, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Driftsenhet: Enhver virksomhet eller bygning, eller ved utegangeroppdrett, ethvert sted der det holdes, oppdrettes eller håndteres lamadyr eller oppdrettshjort.

Dyreholder: Enhver fysisk eller juridisk person som har ansvar for lamadyr eller oppdrettshjort, også midlertidig, herunder under transport eller på et marked.

Driftsenhetens identitetsnummer: Nummer bestående av 8 siffer slik det er tildelt i Landbruksregisteret.

Individnummer: Et firesifret løpenummer på den enkelte driftsenhet for identifikasjon av enkeltindivider.

Unikt identitetsnummer: 12-sifret nummer som entydig identifiserer lamadyret eller oppdrettshjorten og driftsenheten dyret ble født på eller innført til. Unikt identitetsnummer består av identitetsnummeret til driftsenheten dyret ble født på eller innført til og dyrets individnummer på denne driftsenheten. For dyr født eller innført før 1. januar 1999, kan unikt identitetsnummer vise til driftsenheten hvor dyret befant seg 1. januar 1999.

Overføring av dyr: Enhver overdragelse til eie av lamadyr eller oppdrettshjort fra en driftsenhet til en annen, med eller uten vederlag.

Lamadyr: Individer av artene lama (Lama glama), guanako (Lama guanaco), vikunja (Vicugna vicugna) og alpakka (Vicugna pacos), samt krysninger av disse, holdt som husdyr.

Oppdrettshjort: Individer av artene hjort (Cervus elaphus) og dåhjort (Dama dama) holdt som husdyr.

0Endret ved forskrifter 30 nov 2005 nr. 1350, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761.
§ 4.Registreringsplikt

Dyreholder skal registrere bestilling av øremerker i Mattilsynets register over øremerker (Merkeregisteret). Beholdningen av øremerker skal ikke overskride antatt årlig forbruk.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 115.
§ 5.Generelt om merking

Merking skal skje ved innsetting av øremerke i henhold til bestemmelsene i denne forskriften.

Det hvite øremerket dyret skal merkes med i henhold til § 10 kommer i tillegg til det gule eller lakserøde øremerket dyret skal være merket med i henhold til § 9 eller § 11.

Dyreholder er ansvarlig for at dyrene er merket i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften. Når dyr overføres til en ny driftsenhet, er det mottaker som er ansvarlig for at dyret får et nytt øremerke.

Det er forbudt å føre dyr som ikke er merket i henhold til denne forskrift fra driftsenheten.

0Endret ved forskrift 23 juli 2012 nr. 761.
§ 6.Krav til utforming av øremerker

Øremerker skal utformes på en slik måte at de ikke kan gjenbrukes etter fjerning.

Informasjonen på merkene skal være forhåndspreget med svart skrift som ikke kan endres.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 23 juli 2012 nr. 761.
§ 7.Krav til informasjon på øremerker

Følgende informasjon skal være forhåndspreget på øremerkene:

1)Landkode: NO
2)Driftsenhetens identitetsnummer, 8 siffer
3)Individnummer, 4 siffer.

Øremerker til dyr som er merket før 1. januar 2006 kan i tillegg være forhåndspreget med bokstavene SDT. Øremerker til dyr som er merket i løpet av tidsrommet 1. januar 2006 fram til 1. januar 2014 kan i tillegg være forhåndspreget med bokstavene MT. Det er bare tillatt å påføre ytterligere informasjon på innsiden av øremerkene.

Dyr som er overført før 1. januar 1999 skal merkes etter den driftsenheten de ble holdt på 1. januar 1999, jf. første ledd nr. 2 og 3.

Dyrene må ikke tildeles individnummer som allerede er i bruk på den aktuelle driftsenheten. På hver driftsenhet skal det gå minimum ti år mellom hver gang et tidligere benyttet individnummer brukes på nytt.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 30 nov 2005 nr. 1350, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761.
§ 8.Fjerning og erstatning av øremerker

Øremerke skal ikke fjernes med mindre merket er blitt uleselig. Dersom dyret mister et merke eller merket blir uleselig, skal dyret merkes med et nytt øremerke med samme farge som det første. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke. Merket skal være forhåndspreget i henhold til § 7 første ledd nr. 1 og 2, og i de tilfellene individnummeret ikke er forhåndspreget skal nummeret påføres med permanent merkepenn av dyreholder.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 30 nov 2005 nr. 1350, 9 juli 2010 nr. 1132, 23 juli 2012 nr. 761.
§ 9.Merking av dyr som er født i Norge

Lamadyr som er født i Norge skal merkes med et gult øremerke før de er 14 dager gamle, men likevel før de flyttes fra driftsenheten de er født på. Lamadyr anses for å bli flyttet fra driftsenheten også når de slippes på beite.

Oppdrettshjort som er født i Norge skal merkes med et gult øremerke ved første samling etter fødsel, men likevel før de flyttes fra driftsenheten de er født på.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2010 nr. 1132 (tidligere § 21), 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 16).
§ 10.Merking av dyr som overføres til ny driftsenhet i Norge

Hver gang dyr overføres til en ny driftsenhet i Norge skal dyret merkes med et hvitt øremerke innen 7 dager etter ankomst til den nye driftsenheten, men likevel før det flyttes fra denne. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med et nytt hvitt øremerke.

0Endret ved forskrifter 30 nov 2005 nr. 1350, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 9).
§ 11.Merking av dyr som er innført til Norge

Dyr som innføres til Norge fra en EØS-stat, skal merkes med et lakserødt øremerke innen 7 dager etter innførsel, men likevel før dyret flyttes fra driftsenheten det er innført til.

Dyr som innføres til Norge fra en tredjestat skal merkes med et lakserødt øremerke innen 7 dager etter at dyret passerte veterinær grensekontroll, men likevel før det flyttes fra driftsenheten det er innført til.

Øremerke som er påsatt dyret før innførsel til Norge kan fjernes.

Merking med lakserødt øremerke kreves ikke dersom dyret innføres direkte til et slakteri og slaktes innen 7 dager etter innførsel.

Dyr som er innført før 1. januar 1999 regnes som innførte dyr, og skal merkes med lakserøde øremerker. Rødt innførselsmerke på dyr som er innført før 1. januar 1999 skal ikke fjernes.

0Endret ved forskrifter 30 nov 2005 nr. 1350, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 10).
§ 12.Driftsenhetsregister

Dyreholder er ansvarlig for at det føres et register over alle dyr på driftsenheten. Krav om føring av driftsenhetsregister gjelder ikke transportører. Registeret kan føres manuelt eller elektronisk.

Følgende opplysninger skal nedtegnes i registeret:

1)Dyrets unike identitetsnummer.
2)Dyrets fødselsdato, alternativt fødselsmåned og -år dersom fødselsdato er ukjent.
3)Dyrets dødsdato, herunder dato for levering til slakt, alternativt dødsmåned og -år dersom dødsdato er ukjent.
4)Alle overføringer og andre forflytninger, permanente og midlertidige, av dyr til og fra driftsenheten, og
a)navn og adresse på avsender eller mottaker, og driftsenhetenes identitetsnummer,
b)antallet dyr som overføres eller flyttes,
c)dato for forflytningen, og
d)ved overføring til driftsenheten, dyrets nye individnummer.
5)Andre situasjoner hvor dyrene på driftsenheten kommer i kontakt med lamadyr, oppdrettshjort, storfe, småfe eller svin fra andre driftsenheter, dato for slik kontakt og hvilke dyr det gjelder.
6)Mottatte øremerker.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 30 nov 2005 nr. 1350, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 11).
§ 13.Helsekort

For hvert dyr som holdes på driftsenheten skal dyreholder ha et helsekort der det føres en oversikt over sykdom om behandling av dyret, herunder forebyggende helsearbeid.

Når dyr overføres til en ny driftsenhet i Norge, skal en kopi av helsekortet følge med.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 12).
§ 14.Oppbevaring av driftsenhetsregister og helsekort

Driftsenhetsregister og helsekort skal oppbevares av dyreholder i minimum 10 år og kunne fremvises for Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare driftsenhetsregister og helsekort gjelder selv om dyreholdet opphører.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 13).
§ 15.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i og i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 25 til § 26.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 9 juli 2010 nr. 1132 (tidligere § 22), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 17).
§ 16.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 9 juli 2010 nr. 1132 (tidligere § 25), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 20).
§ 17.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 9 juli 2010 nr. 1132 (tidligere § 24), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 19).
§ 18.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft straks.

Dyr som er merket før 1. januar 1999, unntas fra kravet til merking i § 5 første ledd, jf. § 6, § 7 og § 9. Mister dyret et øremerke som er satt inn før 1. januar 1999 eller blir øremerket uleselig, skal dyret likevel merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

Mister dyr øremerke som var tillatt brukt fram til 31. desember 1999, eller blir øremerket uleselig, skal dyrene merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

Dyr som er merket før 1. januar 1999 eller med merke som var tillatt brukt fram til 31. desember 1999, skal likevel, dersom de overføres eller leveres til slakt etter 1. januar 2005, merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

Fra det tidspunkt denne forskrift trer i kraft oppheves forskrift 31. desember 1998 nr. 1481 om merking, registrering og rapportering av dyr og forskrift 31. desember 1998 nr. 1482 om merking, registrering og rapportering av storfe.

0Endret ved forskrifter 30 nov 2005 nr. 1350, 9 juli 2010 nr. 1132 (tidligere § 26), 10 mai 2011 nr. 483 (i kraft 1 juni 2011), 23 juli 2012 nr. 761 (tidligere § 21).