Forskrift om kakao- og sjokoladeprodukter.

DatoFOR-2002-09-09-986
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 11
Ikrafttredelse03.08.2003
Sist endretFOR-2004-01-09-144
EndrerFOR-1993-12-20-1374
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort13.09.2002
Rettet05.11.2002 (§ 4 tredje ledd nr. 1, vedlegg IA pkt. 3)
KorttittelForskrift om kakao- og sjokoladeprodukter

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. september 2002 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zh (direktiv 2000/36/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 144 (bl.a hjemmel).

§ 1.Omfang

Denne forskriften omfatter bestemmelser om sammensetning og merking av kakao- og sjokoladeprodukter som skal omsettes.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 2.Generelt

Kakao- og sjokoladeprodukter skal være sammensatt som bestemt i vedlegg I og skal omsettes med den varebetegnelsen som er angitt i vedlegget.

De i vedlegg I definerte varebetegnelsene kan benyttes som tilleggsbetegnelser på andre varer, dersom betegnelsene anvendes ifølge sedvane og produktene ikke kan forveksles med produkter definert i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 3.Bruk av andre vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør

Sjokoladeprodukter definert i vedlegg IA, pkt. 3, 4, 5, 6, 8 og 9 kan i tillegg til kakaosmør tilsettes de vegetabilske fettstoffer som er angitt i vedlegg II. Tilsetningen skal ikke utgjøre mer enn 5% av det ferdige produktet etter fradrag av den samlede vekt av de øvrige spiselige stoffer som er tilsatt i overensstemmelse med vedlegg IB, uten at minsteinnholdet av kakaosmør eller kakaotørrstoff reduseres.

§ 4.Merking

Produkter omfattet av forskriften skal ved omsetning være merket i henhold til gjeldende forskrifter om merking mv. av næringsmidler, identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier og deklarasjon av næringsinnhold.

Når produkter definert i vedlegg IA, pkt. 3, 4, 5, 6, 7 og 10 selges i blandinger, kan varebetegnelsen erstattes av betegnelsen «blandede sjokolader» eller «blandede fylte sjokolader» eller en lignende betegnelse. Det kan også angis en samlet ingrediensliste for alle de ingrediensene som inngår i blandingen.

Produkter omfattet av forskriften skal i tillegg tilføyes følgende opplysninger:

1)Det samlede innhold av kakaotørrstoff skal angis med «minst ...% kakao», for produktene i vedlegg IA, pkt. 2 bokstav c og d og pkt. 3, 4, 5, 8 og 9.
2)For produkter definert i vedlegg IA, pkt. 2 bokstav b og IA pkt. 2 bokstav d, setningens annen del, skal innholdet av kakaosmør angis i merkingen.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 5.Spesielle merkebestemmelser

Sjokoladeprodukter som inneholder andre vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør, kan omsettes på betingelse av at merkingen som er beskrevet i § 4 tilføyes følgende: «inneholder også andre vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør». Denne angivelsen skal stå i samme synsfelt som ingredienslisten og i nærheten av varebetegnelsen. Angivelsen skal være klart atskilt fra ingredienslisten og skal angis med minst like store bokstaver av fet type som denne.

Varebetegnelse kan i tillegg angis andre steder.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 6.Kvalitetsbetegnelser

Varebetegnelsene «mørk sjokolade», «melkesjokolade» og «sjokoladeovertrekk» som omtalt i vedlegg IA kan suppleres med betegnelser som angår kvalitet, hvis produktet inneholder:

1.- for mørk sjokolade: minst 43% kakaotørrstoff, hvor av minst 26% kakaosmør
2.- for melkesjokolade: minst 30% kakaotørrstoff og minst 18% melketørrstoff fremstilt ved hel eller delvis dehydrering av helmelk, lettmelk, skummetmelk, fløte, smør eller melkefett, hvor innholdet av melkefett er minst 4,5%
3.- for sjokoladeovertrekk: minst 16% avfettet kakaotørrstoff.
§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 9.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 10.Overgangsbestemmelse

Omsetning av produkter som ikke er i samsvar med denne forskriften, men merket før 3. august 2003 i henhold til forskrift av 20. desember 1993 nr. 1374 om kakao- og sjokoladeprodukter, er tillatt inntil lagrene av produktene er tomme.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 3. august 2003. Samtidig oppheves forskrift av 20. desember 1993 nr. 1374 om kakao- og sjokoladeprodukter.

Vedlegg I. Spesifikke krav til sammensetning av sjokoladeproduktene 

A. Definisjoner og varebetegnelser 

1. Kakaosmør: fettstoff fremstilt av kakaobønner eller deler av kakaobønner med følgende kjennetegn:

-innhold av frie fettsyrer (uttrykt som oleinsyre): maksimum 1,75%
-innhold av stoffer som ikke forsåpes, bestemt ved ekstraksjon av petroleumseter: maksimum 0,5% bortsett fra presset kakaosmør, hvor innholdet ikke må overstige 0,35%. 

2.

a)Kakaopulver, kakao: et produkt som er bearbeidet til pulver fra kakaobønner, etter at disse er renset, avskallet og brent. Pulveret skal innholdet minst 20% kakaosmør beregnet i forhold til vekten av tørrstoffet og maksimum 9% vann.
b)Fettredusert kakao, fettredusert kakaopulver: kakaopulver som inneholder mindre enn 20% kakaosmør beregnet i forhold til vekten av tørrstoffet.
c)Sjokoladepulver: et produkt bestående av en blanding av kakaopulver og sukker slik at innholdet av kakaopulver blir på minst 32%.
d)Drikkesjokolade, sukret kakao, sukret kakaopulver: et produkt som består av en blanding av kakaopulver og sukker med innhold av kakaopulver på minst 25%, disse betegnelsene skal suppleres med «fettredusert» når produktet er fettredusert i henhold til pkt. 2 bokstav b. 

3. Mørk sjokolade

a)Et produkt fremstilt av kakaoprodukter og sukker, og som med forbehold av bokstav b inneholder minst 35% kakaotørrstoff, hvorav minst 14% avfettet kakaotørrstoff og minst 18% kakaosmør.
b)Hvis det i tillegg til betegnelsen mørk sjokolade tilføyes følgende ord:
-dryss eller flak: skal produktet i form av dryss eller flak inneholde minst 32% kakaotørrstoff i alt, hvorav minst 12% kakaosmør og minst 14% avfettet kakaotørrstoff
-overtrekk: skal produktet inneholde minst 35% kakaotørrstoff, hvorav minst 31% kakaosmør og minst 2,5% avfettet kakaotørrstoff
-«Gianduia» (eller et ord avledet av «giandua») nøttesjokolade: et produktet som for det første skal være fremstilt av mørk sjokolade, som inneholder minst 32% kakaotørrstoff, hvorav minst 8% avfettet kakaotørrstoff, og for det andre av finmalte hasselnøtter i slike mengder at 100 g av varen inneholder minst 20 g og maksimum 40 g hasselnøtter.

Det kan videre tilsettes:

a)melk og/eller tørrmelkepulver fremstilt ved dehydrering i et slikt forhold at det ferdige produktet maksimum inneholde 5% melketørrstoff
b)hele eller hakkede mandler, hasselnøtter og andre nøtteslag i slike mengder, at de sammen med de fint knuste hasselnøttene utgjør maksimum 60% av produktets samlede vekt. 

4. Melkesjokolade

a)Betegner et produkt fremstilt av kakaoprodukter, sukker og melk eller melkeprodukter som - med unntak av bokstav b inneholder:
-minst 25% kakaotørrstoff
-minst 14% melketørrstoff fremstilt ved hel eller delvis dehydrering av helmelk, lettmelk, skummetmelk, fløte, smør eller melkefett
-minst 2,5% avfettet kakaotørrstoff
-minst 3,5% melkefett
-minst 25% fettstoffer totalt (kakaosmør og melkefett).
b)Hvis betegnelsen melkesjokolade suppleres med:
-dryss eller flak: skal produktet i form av dryss eller flak inneholde minst 20% kakaotørrstoff og minst 12% melketørrstoff fremstilt ved hel eller delvis dehydrering av helmelk, lettmelk, skummetmelk, fløte, smør eller melkefett hvor totalt innholde av fett er minst 12% (kakaosmør og melkefett).
-overtrekk: skal produktet inneholde minst 31% fett (kakaosmør og melkefett).
-«Gianduia» (eller et ord avledet av «gianduia») nøttesjokolade: skal produktet fremstilles av for det første melkesjokolade som inneholder minst 10% melketørrstoff fremstilt ved hel eller delvis dehydrering av helmelk, lettmelk, skummetmelk, fløte, smør eller melkefett og for det andre av finmalte hasselnøtter i en slik mengde at 100 g av produktet inneholder minst 15 g og maksimum 40 g hasselnøtter. Det kan også tilsettes hele eller hakkede mandler, hasselnøtter og andre nøttesorter i slike mengder, at de sammen med de finmalte hasselnøtter utgjør maksimum 60% av produktets samlede vekt.
c)Når i betegnelsen melkesjokolade ordet «melk» erstattes med:
-«fløte»: skal produktet inneholde minst 5,5% melkefett.
-«skummetmelk»: skal produktet inneholde maksimum 1% melkefett. 

5. Lys melkesjokolade

Et produkt fremstilt av kakaoprodukter, sukker og melk eller melkeprodukter, som inneholder:

-minst 20% kakaotørrstoff,
-minst 20% melketørrstoff fremstilt ved hel eller delvis dehydrering av helmelk, lettmelk, skummetmelk, fløte, smør eller melkefett,
-minst 2,5% avfettet kakaotørrstoff,
-minst 5% melkefett,
-minst 25% fettstoffer totalt (kakaosmør og melkefett). 

6. Hvit sjokolade

Et produkt fremstilt av kakaosmør, melk eller melkeprodukter og sukker, som inneholder minst 20% kakaosmør og minst 14% melketørrstoff fremstilt ved hel eller delvis dehydrering av helmelk, lettmelk, skummetmelk, fløte, smør eller melkefett som inneholder minst 3,5% melkefett. 

7. Fylt sjokolade

Et produkt som er overtrukket med et av de i punktene 3, 4, 5 og 6 definerte produkter.

Betegnelsen gjelder ikke produkter der den indre del består av fine bakervarer, konditorvarer, kjeksvarer eller spiseis.

Sjokoladen som den fylte sjokoladen er overtrukket med, skal utgjøre minst 25% av varens samlede vekt. 

8. Chocolate a la taza

Et produkt fremstilt av kakaoprodukter og sukker i tillegg til mel eller stivelse av hvete, ris eller mais.

Det skal inneholde minst 35% kakaotørrstoff, hvorav minst 18% kakaosmør og minst 14% avfettet kakaotørrstoff og maksimum 8% mel eller stivelse. 

9. Chocolate familiar a la taza

Et produkt fremstilt av kakaoprodukter og sukker i tillegg til stivelse av hvete, ris eller mais. Det skal inneholde minst 30% kakaotørrstoff, hvorav minst 18% kakaosmør og minst 12% avfettet kakaotørrstoff og maksimum 18% mel eller stivelse. 

10. Sjokoladekonfekt

Et produkt i munnfulls størrelse som består av

-fylt sjokolade eller
-ren sjokolade eller en blanding av sjokolade som definert i punktene 3, 4, 5 eller 6 og andre spiselige stoffer, forutsatt at sjokoladedelen utgjør minst 25% av produktets samlede vekt. 

B. Ingredienser som kan inngå i kakao- og sjokoladeprodukter, krav til disse og begrensninger i bruk 

Valgfrie tillatte ingredienser 

1. Med forbehold av bestemmelsene i § 3 og vedlegg IB pkt. 2, kan også andre spiselige stoffer tilsettes i sjokoladeproduktene definert i vedlegg IA pkt. 3, 4, 5, 6, 8 og 9. Tilsetningen av:

-animalske fettstoffer og tilberedninger av disse om ikke utelukkende stammer fra melk, er forbudt.
-tilsetningen av mel eller stivelse er kun tillatt for produkter definert i vedlegg I pkt. 8 og 9.

Mengden av disse tilsatte spiselige stoffene må ikke overstige 40% av det ferdige produktets samlede vekt. 

2. Kun aromaer, som ikke etterligner smaken av sjokolade eller melkefett kan tilsettes til de sjokoladeprodukter som er definert i vedlegg IA pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, og 9 

C. Beregning av prosenter

De minsteinnhold som er fastslått for produktene omtalt i vedlegg IA pkt. 3, 4, 5, 6, 8 og 9, beregnes etter fradrag av vekten av de valgfrie ingrediensene som er omtalt i vedlegg IB. Når det gjelder produktene omtalt i vedlegg IA, pkt. 7 og 10, skal minsteinnholdet beregnes etter fradrag av vekten av de valgfrie ingrediensene omtalt i vedlegg IB, samt vekten av fyllet.

Andelen sjokolade i produktene som er definert i vedlegg IA pkt. 7 og 10, skal beregnes i forhold til produktets totale vekt, inklusive fyllet. 

D. Former for sukker

Med sukker forstås også andre former for sukker enn de som omfattes av gjeldende forskrift om sukker og lignende produkter.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.

Vedlegg II. Andre vegetabilske fettstoffer

De vegetabilske fettstoffene som er omtalt i § 3, er ublandede eller blandede kakaosmørerstatninger og skal være i overensstemmelse med følgende kriterier:

a)de er vegetabilske fettstoffer uten innhold av laurinsyre med stort innhold av symetriske monoumettede triglyserider av POP-, POSt- og StOSt-typen1
b)de kan i hvilket som helst forhold blandes med kakaosmør og er forenlige med kakaosmørets fysiske egenskaper (smeltepunkt og krystalliseringstemperatur, smeltehastighet, behov for temperering)
c)de fremstilles utelukkende ved raffinering og/eller fraksjonering. Enzymatisk endring av triglyseridstrukturen er ikke tillatt.

I overensstemmelse med disse kriterier kan følgende vegetabilske fettstoffer utvunnet av planter angitt nedenfor anvendes: 

De vegetabilske fettstoffers vanlige betegnelseVitenskapelig betegnelse for de plantene som fettstoffene kan utvinnes av
1. Illipesmør, borneotalg eller tengawangShorea spp.
2. PalmeoljeElaeis guineensis/Elaeis olifera
3. SalsmørShorea robusta
4. SheasmørButyrospermum parkii
5. KokumoljeGarcinia indica
6. MangokjerneoljeMangifera indica

Som unntak kan det tillates å bruke kokosolje til følgende formål: sjokolade til produksjon av spiseis og lignende frosne produkter.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 144.
1P (palmitinsyre), O (oljesyre), St (stearinsyre).