Forskrift om dommeres sidegjøremål.

DatoFOR-2002-10-18-1133
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 13 (Merknader)
Ikrafttredelse01.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§121e, LOV-1915-08-13-5-§121k
Kunngjort22.10.2002
KorttittelForskrift om dommeres sidegjøremål

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 18. oktober 2002 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 121e og § 121k. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Denne forskriften gir nærmere regler for dommeres og Domstoladministrasjonens plikter ved godkjenning og registrering av dommeres sidegjøremål, herunder investeringer. Dommere som er tilsatt for én måned eller kortere, omfattes ikke av forskriften.

Kapittel 2. Registrering av sidegjøremål

§ 2.Investeringer som representerer eierinteresser i bestemte selskaper skal registreres dersom dommerens investeringer på investeringstidspunktet overstiger kr 200.000 eller eierskapet overstiger 10%.
§ 3.Den som ved utnevning eller tilsetting som dommer innehar registreringspliktige sidegjøremål, skal melde fra senest innen én måned etter utnevningen eller tilsettingen, eller senest innen to måneder dersom dommeren innehar sidegjøremål som det må søkes om godkjenning for, jf. domstolloven § 121c.
§ 4.Dommeren skal melde fra innen én måned etter at et løpende sidegjøremål er avsluttet, herunder en investering er opphørt. Det samme gjelder dersom varigheten av et tidsbegrenset sidegjøremål endres med mer enn én måned i forhold til det som er opplyst etter domstolloven § 121g første ledd nr. 4.
§ 5.Opplysninger om siste stilling før utnevning eller tilsetting som dommer må meldes til Domstoladministrasjonen innen én måned etter utnevningen eller tilsettingen.
§ 6.Domstoladministrasjonen skal av eget tiltak slette et registrert sidegjøremål når dommeren går av med pensjon eller slutter av andre grunner. Det samme gjelder der det er gått tre år etter at sidegjøremålet ble avsluttet eller investeringen opphørte. Dommeren skal varsles skriftlig og senest to uker før sidegjøremålet slettes.
§ 7.Domstoladministrasjonen kan etter søknad gjøre unntak fra registreringsplikten dersom sterke personvernhensyn taler for det. Domstoladministrasjonens vedtak kan ikke påklages.

Kapittel 3. Godkjenning av sidegjøremål

§ 8.Søknad om godkjenning av sidegjøremål skal avgjøres så raskt som mulig og senest to uker etter at søknaden er mottatt. Dersom søknaden ikke er avgjort innen fristens utløp, anses godkjenning for gitt. Dersom domstolleder nekter godkjenning, kan vedtaket påklages til Domstoladministrasjonen.

Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning ved forlengelse av et sidegjøremål som tidligere er godkjent.

§ 9.Den som ved utnevning eller tilsetting som dommer innehar sidegjøremål som er godkjenningspliktige etter domstolloven § 121c, må søke om godkjenning senest en måned etter utnevningen eller tilsettingen.
§ 10.Dommeren plikter selv å sørge for nødvendig registrering av sidegjøremål som er godkjent.

Kapittel 4. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

§ 11.Forskriften trer i kraft 1. november 2002. Registrerings- og godkjenningsplikten etter § 3, § 5 og § 9 inntrer likevel ikke før 1. mars 2003. Det samme gjelder registreringsplikten etter domstolloven § 121g.

Sidegjøremål som avsluttes før 1. mars 2003 er ikke registreringspliktige etter reglene i domstolloven § 121e eller forskriften her.

Sidegjøremål som krever godkjenning etter domstolloven § 121c, men som dommeren innehar før 1. mars 2003, anses som godkjent. Regelen i § 8 annet ledd gjelder likevel ikke for disse sidegjøremålene, slik at forlengelse av et slikt sidegjøremål anses som nytt sidegjøremål som det må søkes om godkjenning for.

Merknader til forskriften

Merknader til § 1

Bestemmelsene i forskriften supplerer og utfyller reglene om registrering og godkjenning av dommeres sidegjøremål i domstolloven kapittel 6A.

Bestemmelsene i forskriften gjelder dommere i Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, herunder dommerfullmektiger. Både faste og midlertidige dommere omfattes av forskriften, jf. domstolloven § 121b og § 121c og Ot.prp.nr.44 (2000-2001) side 195, såfremt de er utnevnt eller tilsatt for lengre tid enn én måned. Månedsgrensen er satt av praktiske grunner, jf. domstolloven § 121g første ledd som setter en månedsfrist for melding om registreringspliktige sidegjøremål til Domstoladministrasjonen. Lekdommere (meddommere, skjønnsmenn etc.) omfattes ikke av forskriften.

Merknader til § 2

For investeringer gjelder det visse begrensninger i registreringsplikten, jf. domstolloven § 121e fjerde ledd. Registreringsplikten gjelder bare for investeringer som representerer eierinteresser i bestemte selskaper. Alle typer selskaper (aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, selskaper med delt ansvar m.m.) omfattes så lenge det dreier seg om kapitalplassering der siktemålet er fortjeneste. Begrensningen til eierinteresser i bestemte selskaper innebærer at investeringer i form av bankinnskudd, aksjefond og lignende ikke omfattes. Slike investeringer vil det sjelden knytte seg inhabilitetsgrunner eller særinteresser til, og behovet for registrering er derfor lite.

Registreringsplikten gjelder bare der investeringen overstiger kr 200.000 eller eierandelen overstiger 10%. For mindre investeringer anses habilitetshensynet tilstrekkelig ivaretatt gjennom varslingsplikten etter domstolloven § 113. Det er investeringens størrelse på investeringstidspunktet som er avgjørende for om investeringen skal registreres. Kurssvingninger i ettertid er uten betydning for registreringsplikten.

Dersom dommeren har investert i selskapet tidligere, må verdien av de tidligere investeringene regnes med. Det er tidspunktet for den nye investeringen som skal legges til grunn når verdien av de tidligere investeringene skal fastsettes. Det vil si at dersom dommeren eier aksjer som er verdt 170.000 kroner på det tidspunkt han eller hun investerer ytterligere 50.000 kroner i samme selskap, skal de samlede investeringene registreres. Om aksjene var verdt bare 100.000 koner da dommeren i sin tid kjøpte dem, er uten betydning. Det motsatte vil gjelde dersom aksjekursen går ned slik at den samlede verdi på investeringstidspunktet er mindre enn 200.000 kroner.

Der dommeren tidligere har registrert en investering i et selskap, skal nye investeringer i samme selskap registreres uansett størrelse, såfremt de samlede investeringene på tidspunktet for den nye investeringen overstiger 200.000 kroner eller eierskapet overstiger 10%.

Erverv ved arv og gave vil også omfattes av registreringsplikten etter denne bestemmelsen. Det vil være verdien ved arvelaters død, dersom boet skiftes privat, eller på utlodningstidspunktet dersom det skiftes offentlig, som vil være avgjørende for om registreringsplikten inntrer. For gaver vil verdien på tidspunktet da gaven ble gitt, være avgjørende.

Ved melding til Domstoladministrasjonen om registreringspliktige investeringer, skal dommeren oppgi navn og adresse for det selskap som den enkelte investering er foretatt i, jf. domstolloven § 121g tredje ledd. Den enkelte investerings nøyaktige størrelse skal ikke registreres. Spørsmål om størrelsen bør eventuelt besvares av dommeren selv i forbindelse med en konkret sak der dette kan ha betydning for dommerens habilitet, se Ot.prp.nr.44 (2000-2001) side 198.

Merknader til § 3

Bestemmelsen gjelder for nyutnevnte eller nytilsatte dommere som innehar registreringspliktige sidegjøremål, herunder investeringer, jf. domstolloven § 121e og forskriften § 2, når de utnevnes eller tilsettes. Disse skal melde fra til Domstoladministrasjonen om sidegjøremålene snarest mulig og senest innen én måned etter utnevnings- eller tilsettingsdato. Dersom sidegjøremålet er godkjenningspliktig etter domstolloven § 121c, er fristen to måneder. Den lengre fristen er satt for å gi dommeren tid til å søke om godkjenning, jf. forskriften § 9. To-månedersfristen gjelder i slike tilfelle også for de sidegjøremålene som det ikke er nødvendig å søke om godkjenning for.

For dommere som påtar seg et registreringspliktig sidegjøremål etter at de er tilsatt eller utnevnt som dommere, er fristen for å melde dette til Domstoladminstrasjonen én måned etter at de påtok seg sidegjøremålet, jf. domstolloven § 121g.

Merknader til § 4

Etter domstolloven § 121g nr. 4 skal tidspunktet og varigheten av sidegjøremålet registreres. Mange sidegjøremål er imidlertid løpende, og for investeringer vil det sjelden være snakk om en på forhånd bestemt varighet. Hvis varigheten ikke er fastlagt, må Domstoladministrasjonen underrettes når sidegjøremålet avsluttes eller investeringen opphører, jf. første punktum. Dommeren må også sende melding til Domstoladministrasjonen dersom det viser seg at sidegjøremålet avsluttes mer enn én måned før eller senere enn tidligere meldt, jf. annet punktum, for eksempel ved gjenvalg som styremedlem etc. På denne måten sikres at Domstoladministrasjonen har riktige tidspunkter å gå ut i fra når treårsfristen for sletting av sidegjøremålet skal beregnes, jf. domstolloven § 121g annet ledd og forskriften § 6.

Merknader til § 5

Opplysninger om siste stilling før utnevning eller tilsetting som dommer, jf. domstolloven § 121e første ledd annet punktum, skal meldes til Domstoladminstrasjonen senest én måned etter at dommeren ble utnevnt eller tilsatt. For dommere som er tilsatt eller utnevnt på tiden for forskriftens ikrafttredelse eller som tilsettes eller utnevnes før 28. februar 2003, gjelder fristreglene i § 11.

Merknader til § 6

Regelen i første punktum gjelder i de tilfelle der dommeren avslutter sin dommergjerning. For embetsdommere vil dette være aktuelt der dommeren søker om avskjed, enten ved oppnådd aldersgrense eller for å gå over i annen stilling. Regelen vil ikke gjelde i de tilfelle der dommeren er innvilget permisjon fra dommervirksomheten, eller i de tilfelle der en pensjonert dommer umiddelbart fortsetter sin dommervirksomhet som ekstraordinær dommer eller konstituert dommer etter reglene i domstolloven § 55f.

Treårsfristen i annet punktum knytter seg til avslutningen av sidegjøremålet og ikke når sidegjøremålet ble registrert. Fristen må beregnes ut i fra de tidspunkter dommeren har oppgitt etter domstolloven § 121g første ledd nr. 4 og forskriften § 4.

Domstoladministrasjonen skal slette sidegjøremålet av eget tiltak, og varsle dommeren skriftlig senest to uker før sletting skjer. På denne måten får dommeren anledning til å melde fra dersom sletting likevel ikke skal skje, for eksempel fordi dommeren ikke har meldt fra om at varigheten av sidegjøremålet er forlenget, jf. § 4 annet punktum.

Merknader til § 7

Domstoladministrasjonen kan gjøre unntak fra registreringsplikten der denne vil medføre brudd på tunge personvernhensyn. Dette vil kun være aktuelt i spesielle unntakstilfelle og vanligvis bare i forbindelse med verv og lignende i politiske partier, trossamfunn, interesseforeninger eller ideelle foreninger. Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at opplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning anses som sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven § 2. Selv om det er adgang til å behandle sensitive personopplysninger der det er fastsatt i lov, jf. personopplysningsloven § 9, kan man i forbindelse med slike opplysninger tenke seg situasjoner der personvernhensynet bør veie tyngre enn hensynet til registreringsplikten.

Verv i ideelle foreninger med færre enn 100 medlemmer er for øvrig allerede unntatt fra registreringsplikten, jf. domstolloven § 121e annet ledd nr. 2.

Domstoladministrasjonens vedtak kan ikke påklages, jf. annet punktum og domstolloven § 121d.

Merknader til § 8

I utgangspunktet er Domstoladministrasjonen godkjenningsmyndighet, jf. domstolloven § 121d, men denne myndigheten kan delegeres til domstolleder. Dette vil særlig være aktuelt hvis omfanget av søknader om godkjenninger blir stort eller dersom det er mindre viktige eller lite prinsipielle saker som skal vurderes, jf. Ot.prp.nr.44 (2000-2001) Om lov om endringer i domstolloven m.m.

Siden dommere ofte vil ha korte frister å forholde seg til når de spørres om å påta seg verv eller andre sidegjøremål, er det viktig at søknadene om godkjenning behandles raskt. Det følger av første ledd første punktum at søknadene skal avgjøres senest innen to uker etter at de er mottatt. Dersom Domstoladministrasjonen eller domstolleder ikke overholder denne fristen, er sidegjøremålet å anse som godkjent, jf. første ledd annet punktum.

Dersom vedtaket er truffet av domstollederen, har dommeren full klagerett. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt dommeren er underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Domstoladministrasjonens vedtak kan ikke påklages, jf. domstolloven § 121d annet ledd. Det er altså ikke klageadgang til Domstoladministrasjonens styre.

Når det gjelder skjønnet som godkjenningsmyndigheten skal utvise ved vurderingen av om godkjenning skal gis, vises til Ot.prp.nr.44 (2000-2001) Om lov om endringer i domstolloven m.m. side 195 flg. Domstoladministrasjonens styre vil for øvrig gjennom retningslinjer kunne veilede administrasjonen om hvordan godkjenningspraksis bør være.

Det er ikke noe i veien for at en dommer kan søke om å få godkjent et sidegjøremål på forhånd, dvs. før dommeren påtar seg eller tiltrer sidegjøremålet.

Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning ved forlenget varighet av et sidegjøremål som tidligere er godkjent, for eksempel ved gjenvalg som styremedlem etc., jf. annet ledd. Slik forlengelse må imidlertid meldes til Domstoladministrasjonen iht. regelen i § 4 annet punktum. Regelen i § 8 annet ledd gjelder for øvrig ikke for sidegjøremål som dommeren innehar før 1. mars 2003. Se nærmere § 11 tredje ledd og merknadene til denne.

Merknader til § 9

Bestemmelsen gjelder nye dommere som innehar godkjenningspliktige sidegjøremål når de utnevnes eller tilsettes. Dommerne må i slike tilfelle søke om godkjenning for disse sidegjøremålene innen én måned etter utnevnings- eller tilsettingsdatoen.

Merknader til § 10

Selv om dommeren har søkt om og fått godkjenning av et sidegjøremål, må dommeren selv sørge for at sidegjøremålet registreres dersom han eller hun påtar seg sidegjøremålet og det er registreringspliktig. Domstoladministrasjonen har ingen plikt til på eget initiativ å registrere sidegjøremål som det gis godkjenning til.

Merknader til § 11

Første ledd annet punktum innebærer at registreringspliktige sidegjøremål, herunder investeringer, som dommeren innehar på tidspunktet for forskriftens ikrafttredelse, eller som han eller hun påtar seg i tidsrommet 1. november 2002 til 28. februar 2003, ikke trenger å meldes til Domstoladministrasjonen før 1. mars 2003. Som en naturlig konsekvens av dette er heller ikke sidegjøremål som avsluttes innen 1. mars 2003 registreringspliktige, jf. annet ledd.

Dommeren trenger ikke søke om godkjenning av sidegjøremål som han eller hun har påtatt seg før 1. mars 2003, jf. tredje ledd første punktum. Plikten til å søke om godkjenning etter domstolloven § 121c gjelder sidegjøremål dommeren påtar seg etter denne dato. Slike sidegjøremål må imidlertid registreres, dersom de ikke avsluttes før 1. mars 2003. Dersom det er aktuelt å forlenge varigheten av slike sidegjøremål, for eksempel ved gjenvalg som styremedlem, anses dette som et nytt sidegjøremål som det må søkes om godkjenning for, jf. tredje ledd annet punktum. Regelen i § 8 annet ledd gjelder altså ikke for sidegjøremål som dommeren innehar før 1. mars 2003.