Forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn.

DatoFOR-2002-10-18-1185
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse18.10.2002
Sist endretFOR-2007-10-31-1204
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort05.11.2002
KorttittelForskrift om barnemat

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helsedepartementet 18. oktober 2002 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 51 (direktiv 96/84/EF), nr. 54zl (direktiv 96/5/EF og direktiv 98/36/EF), nr. 54zzza (direktiv 2006/125/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 273 (bl.a hjemmel), 15 okt 2007 nr. 1175, 31 okt 2007 nr. 1204.

Kapittel I. Omfang og definisjoner

§ 1.Omfang

Denne forskriften gir bestemmelser om sammensetning, merking og omsetning av næringsmidler som er beregnet til friske spedbarn og småbarn.1

Forskriften omfatter næringsmidler som dekker spesielle ernæringsmessige behov hos friske spedbarn og småbarn, og som er beregnet til

a)spedbarn under tilvenning til fast føde eller til
b)småbarn for gradvis tilpasning til en alminnelig kost.

Følgende kategorier næringsmidler omfattes av forskriften:

A. Bearbeidet kornbasert barnemat (kan også baseres på rotfrukter, jf. vedlegg 1), som grupperes i kategoriene
1.kornprodukter som skal røres ut med melk eller andre egnede, næringsrike væsker,
2.kornprodukter tilsatt et proteinrikt næringsmiddel, som skal røres ut med vann eller annen proteinfri væske,
3.pasta, som skal spises etter koking i vann eller andre egnede væsker og
4.kavringer og kjeks, som spises enten direkte eller etter knusing og tilsetning av vann, melk eller andre egnede væsker.
B. Annen barnemat (jf. vedlegg 2).

Forskriften omfatter ikke melk beregnet til småbarn.

Bestemmelser i denne forskriften gjelder i tillegg til bestemmelser i forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og erstatter disse i de tilfeller hvor bestemmelser i denne forskrift er mer utfyllende.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 273, 25 okt 2007 nr. 1175.
1Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger omfattes av forskrift 11. oktober 2001 nr. 1163 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås ved

1.spedbarn: barn under 12 måneder.
2.småbarn: barn fra 1 inntil 3 år.
3.rester av plantevernmidler: rester av plantevernmidler mv. i bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat, og deres eventuelle giftige omdannelses- eller nedbrytingsprodukter, som definert i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv. i næringsmidler og fôrvarer.
0Endret ved forskrift 25 okt 2007 nr. 1175.

Kapittel II. Sammensetning

§ 3.Generelt

Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat som skal omsettes på det norske markedet må være i samsvar med bestemmelsene gitt i denne forskriften.

Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat må ikke inneholde noen stoffer i slike mengder at det oppstår fare for spedbarns og småbarns helse.

0Endret ved forskrift 25 okt 2007 nr. 1175.
§ 4.Ingredienser

Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn skal framstilles av ingredienser hvor det ved generelt aksepterte vitenskapelige data er fastslått at de er egnet til å inngå i kosten til spedbarn og småbarn.

§ 5.Sammensetning av bearbeidet kornbasert barnemat

Bearbeidet kornbasert barnemat skal oppfylle kravene til sammensetning som er fastsatt i vedlegg 1.

§ 6.Sammensetning av annen barnemat

Annen barnemat skal oppfylle kravene til sammensetning som er fastsatt i vedlegg 2.

§ 7.Tilsetning av næringsstoffer

Ved tilsetning av næringsstoffer til bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat er det kun tillatt å bruke de stoffene som er fastsatt i vedlegg 4.

0Endret ved forskrift 25 okt 2007 nr. 1175.
§ 8.Rester av plantevernmidler mv.

Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat skal ikke innholde rester av plantevernmidler som overstiger en grenseverdi på 0,01 mg/kg. Grenseverdien gjelder for hvert enkelt plantevernmiddel, med unntak av de plantevernmidlene hvor det i vedlegg 6 er gitt spesielle grenseverdier. I disse tilfellene gjelder grenseverdiene fastsatt i vedlegg 6.

Analysemetoder som benyttes for å bestemme innholdet av rester av plantevernmidler skal være metoder som er basert på generelt aksepterte og standardiserte metoder.

Plantevernmidler listet opp i vedlegg 7 skal ikke brukes i produksjonen av ingredienser som skal inngå i kornbasert barnemat og annen barnemat. For tilsynsformål gjelder likevel følgende:

1.Det antas at plantevernmidler listet opp i tabell 1 i vedlegg 7 ikke er benyttet dersom analyseresultatet for rester av plantevernmidler ikke overstiger 0,003 mg/kg. Dette nivået, som er analysemetodens kvantifiseringsgrense, skal revurderes dersom det anses nødvendig i lys av ny teknologi.
2.Det antas at plantevernmidler listet opp i tabell 2 i vedlegg 7 ikke er benyttet dersom analyseresultatet for rester av plantevernmidler ikke overstiger 0,003 mg/kg. Dette nivået skal revurderes i lys av nye data omhandlende miljøforurensning.

Bestemmelsene gitt i denne paragrafen gjelder for kornbasert barnemat og annen barnemat som er ferdig til konsum eller tilberedt i henhold til produsentens anvisninger.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 273, 25 okt 2007 nr. 1175.

Kapittel III. Merking

§ 9.Generelle krav

Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat skal merkes etter gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler.1

1Forskrift av 21. desember 1993 nr. 1386 om deklarasjon av næringsinnhold. Forskrift av 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler. Forskrift av 21. desember 1993 nr. 1384 om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier.
§ 10.Bruksområde

I merkingen av bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat skal det opplyses om hvilket alderstrinn produktet kan brukes fra. Ved fastsettelse av dette alderstrinnet skal det tas hensyn til produktets sammensetning, konsistens og andre spesielle egenskaper. Anbefalt nedre aldersgrense kan ikke være lavere enn fire måneder.

På produkter som er merket med at de kan brukes fra fire måneders alder, kan det i tillegg opplyses om at produktet kan brukes fra dette alderstrinn dersom ikke annet er anbefalt av uavhengig helsepersonell med ansvar for oppfølging av mor og barn.

§ 11.Informasjon om tilberedning

En anvisning om riktig tilberedning av produktet samt viktigheten av å følge denne anvisningen skal inngå i merkingen når det er nødvendig.

§ 12.Gluteninnhold

Hvis det anbefalte alderstrinn for bruk av produktet er under 6 måneder, skal det opplyses om hvorvidt produktet inneholder, eller ikke inneholder, gluten.

§ 13.Deklarasjon av næringsinnhold
1.Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat skal være merket med energiinnholdet uttrykt i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal) samt innholdet av protein, karbohydrat og fett, uttrykt i tall. Innholdet skal oppgis per 100 g eller per 100 ml av produktet slik det omsettes og, når det er hensiktsmessig, per spesifisert mengde av det bruksklare produktet.
2.Kategorier av bearbeidet kornbasert barnemat eller annen barnemat hvor det i vedleggene 1 respektive 2 er gitt krav om et bestemt innhold av visse vitaminer og/eller mineraler, skal merkes med det gjennomsnittlige innhold av de vitaminer og/eller mineraler det er gitt krav om i den aktuelle produkttypen, uttrykt i tall. Innholdet skal oppgis per 100 g eller per 100 ml av produktet slik det omsettes og, når det er hensiktsmessig, per spesifisert mengde av det bruksklare produktet.
3.Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat kan i tillegg merkes med innholdet av de næringsstoffene som er angitt i vedlegg 4, uttrykt i tall, når en slik deklarasjon ikke omfattes av pkt. 2. Innholdet kan oppgis per 100 g eller per 100 ml av produktet slik det omsettes og, når det er hensiktsmessig, per spesifisert mengde av det bruksklare produktet.
4.I tillegg til merking i henhold til pkt. 1, 2 og 3, kan innholdet av de vitaminer og mineraler som er angitt i vedlegg 5 også oppgis som en prosentandel av de referanseverdier1 som er fastsatt i vedlegget. Prosentandelen kan oppgis per 100 g eller per 100 ml av produktet slik det omsettes og, når det er hensiktsmessig, per spesifisert mengde av det bruksklare produktet, forutsatt at innholdet av de aktuelle vitaminer/mineraler utgjør minst 15% av referanseverdiene.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 273.
1Referanseverdiene er fastsatt av EU til bruk ved deklarasjon av næringsinnhold, og er ikke identiske med de norske anbefalingene for inntak av næringsstoffer.

Kapittel IV. Administrative bestemmelser

§ 14.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 273.
§ 15.Meldeplikt

Av hensyn til en effektiv overvåkning av markedet skal næringsmidler som omfattes av denne forskrift meldes til Mattilsynet når de omsettes på det norske marked. Meldingen skjer ved at produsent/importør oversender følgende informasjon:

a)navn og adresse til melder og produsent,
b)alle inngående ingredienser inkludert den fullstendige kjemiske forbindelsen av tilsatte næringsstoffer,
c)næringsmidlets totale innhold (summen av naturlig forekommende og tilsatt mengde) av alle vitaminer og mineraler som er tilsatt, fastsatt ved analyse av det ferdige produktet ved produksjonstidspunktet,
d)næringsmidlets innhold av øvrige vitaminer og mineraler som omfattes av vedlegg 4, fastsatt ved analyse av det ferdige produktet ved produksjonstidspunktet eller ved beregning av innholdet ut fra kjente eller faktiske gjennomsnittsverdier for de ingredienser som inngår i produktet og
e)næringsmidlets bruksområde (aldersangivelse) samt pakningstyper.

Alle endringer i de innmeldte opplysninger samt eventuell tilbaketrekning av produkter fra markedet skal meldes til Mattilsynet.

Mattilsynet kan kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 273.
§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 273.
§ 17.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 273.
§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg 1. Krav til sammensetning av bearbeidet kornbasert barnemat til spedbarn og småbarn

Kravene vedrørende innhold av næringsstoffer gjelder for produkter som er klare til bruk, enten omsatt som bruksklare produkter eller rørt ut i henhold til produsentens anvisninger. 

1. Korninnhold

Bearbeidet kornbasert barnemat framstilles hovedsakelig på basis av ett eller flere malte kornslag og/eller stivelsesholdige rotfrukter.

Innholdet av korn og/eller rotfrukt skal utgjøre minst 25 % av tørrstoffinnholdet i det bruksklare produktet.

2. Protein
2.1 For produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A, nr. 2 og nr. 4, skal proteininnholdet ikke overstige 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).
2.2 For produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 2, skal mengden tilsatt protein utgjøre minst 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
2.3 For kjeks som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 4, som er framstilt ved tilsetning av et proteinrikt næringsmiddel og presenteres som proteinrike, skal mengden tilsatt protein utgjøre minst 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).
2.4 Det tilsatte proteinet skal ha en kjemisk score som er minst 80% av referanseproteinets (kasein, som definert i vedlegg 3), eller en proteineffektivitetsratio (PER) som er minst 70% av referanseproteinets.

Tilsetning av aminosyrer er bare tillatt i den hensikt å forbedre proteinblandingens næringsverdi, og bare i mengder som er nødvendige for dette formålet. 

3. Karbohydrater
3.1 Hvis sukrose, fruktose, glukose, glukosesirup eller honning1 tilsettes produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A, nr. 1 eller nr. 4, skal
-mengden tilsatt karbohydrat fra disse kildene ikke overstige 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) og
-mengden tilsatt fruktose ikke overstige 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
3.2 Hvis sukrose, fruktose, glukosesirup eller honning1 tilsettes produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 2, skal
-mengden tilsatt karbohydrat fra disse kildene ikke overstige 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) og
-mengden tilsatt fruktose ikke overstige 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
1Mattilsynet fraråder bruk av honning til spedbarn, jf. forskrift av 9. juli 2000 nr. 764 om advarselsmerking av honning.
 
4. Fett
4.1 For produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A, nr. 1 og nr. 4, skal fettinnholdet ikke overstige 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
4.2 For produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 2, skal fettinnholdet ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Hvis fettinnholdet overstiger 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) gjelder følgende:
a)Mengden laurinsyre skal ikke overstige 15% av det totale fettinnholdet.
b)Mengden myristinsyre skal ikke overstige 15% av det totale fettinnholdet.
c)Mengden linolsyre (i form av glyserider = linolater) skal være minst 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) og skal ikke overstige 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal). 
5. Mineraler
5.1 Natrium
-Natriumsalter kan tilsettes bearbeidet kornbasert barnemat bare dersom det foreligger et teknologisk behov.
-Natriuminnholdet i bearbeidet kornbasert barnemat skal ikke overstige 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
5.2 Kalsium
5.2.1 For produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 2, skal innholdet av kalsium utgjøre minst 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
5.2.2 For produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 4, framstilt ved tilsetning av melk (melkekjeks) og presentert som kjeks tilsatt melk, skal innholdet av kalsium utgjøre minst 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 
6. Vitaminer
6.1 Tiamininnholdet i bearbeidet kornbasert barnemat skal utgjøre minst 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).
6.2 Produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A nr. 2, skal ha følgende innhold av vitamin A og vitamin D: 
Per 100 kJPer 100 kcal
MinimumMaksimumMinimumMaksimum
Vitamin A (μg RE)1144360180
Vitamin D (μg)20,250,7513
1RE = all-trans-retinolekvivalenter.
2I form av kolekalsiferol, hvor 10 μg = 400 i.e. vitamin D.

For øvrige kategorier av bearbeidet kornbasert barnemat (produkter som omfattes av § 1 tredje ledd, bokstav A, nr. 1, nr. 3 og nr. 4) kreves det ikke et bestemt innhold av vitamin A og vitamin D. Dersom vitamin A og/eller vitamin D tilsettes til produkter i disse kategoriene, gjelder de samme grenseverdier som nevnt over. 

7. Maksimumsgrenser for innhold av vitaminer, mineraler og sporstoffer

Ved tilsetting av vitaminer, mineraler og sporstoffer til produkter som er omfattet av dette vedlegget skal følgende maksimumsverdier gjelde:

Kravene gjelder for produkter som er klare til bruk, enten omsatt som bruksklare produkter eller tilberedt i henhold til produsentens anvisninger, unntatt når det gjelder kalium og kalsium, hvor verdiene gjelder produktet slik det omsettes.

NæringsstoffMaksimum per 100 kcal
Vitamin A (μg RE)180
Vitamin E (mg α-TE)13
Vitamin D (μg)3
Vitamin C (mg)12,5/252
Tiamin (mg)0,5
Riboflavin (mg)0,4
Niacin (mg NE)34,5
Vitamin B6 (mg)0,35
Folsyre (μg)50
Vitamin B12 (μg)0,35
Pantotensyre (mg)1,5
Biotin (μg)10
Kalium (mg)160
Kalsium (mg)80/1804 /1005
Magnesium (mg)40
Jern (mg)3
Sink (mg)2
Kobber (μg)40
Jod (μg)35
Mangan (mg)0,6
0Vedlegg 1 endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 273, 25 okt 2007 nr. 1175, 31 okt 2007 nr. 1204.
1α-TE = d-α-tokofeolekvivalent.
2Verdien gjelder for produkter som er tilsatt jern.
3NE = niacinekvivalenter = mg nikotinsyre + mg tryptofan/60.
4Verdien gjelder for produkter omfattet av § 1 tredje ledd, bokstav A, nr. 1 og nr. 2.
5Verdien gjelder for produkter omfattet av § 1 tredje ledd, bokstav A, nr. 4.

Vedlegg 2. Krav til sammensetning av annen barnemat til spedbarn og småbarn

Kravene vedrørende innhold av næringsstoffer gjelder for produkter som er klare til bruk, enten omsatt som bruksklare produkter eller tilberedt i henhold til produsentens anvisninger.

1. Protein
1.1 Hvis kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde er de eneste ingrediensene som nevnes i produktets varebetegnelse, skal
-innholdet av de nevnte typer kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde til sammen utgjøre minst 40 vektprosent av det totale produktet,
-innholdet av hver av de nevnte typer kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde utgjøre minst 25 vektprosent av de nevnte proteinkildene til sammen og
-andelen av protein fra de nevnte proteinkildene utgjøre minst 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
1.2 Hvis kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde, alene eller i kombinasjon, nevnes først i produktets varebetegnelse, uavhengig av om produktet presenteres som et måltid eller ikke, skal
-innholdet av de nevnte typer kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde til sammen utgjøre minst 10 vektprosent av det totale produktet,
-innholdet av hver av de nevnte typer kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde utgjøre minst 25 vektprosent av de nevnte proteinkildene til sammen og
-andelen av protein fra de nevnte proteinkildene utgjøre minst 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
1.3 Hvis kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde, alene eller i kombinasjon, nevnes - men ikke først - i produktets varebetegnelse, uavhengig av om produktet presenteres som et måltid eller ikke, skal
-innholdet av de nevnte typer kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde til sammen utgjøre minst 8 vektprosent av det totale produktet,
-innholdet av hver av de nevnte typer kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde utgjøre minst 25 vektprosent av de nevnte proteinkildene til sammen,
-andelen av protein fra de nevnte proteinkildene utgjøre minst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) og
-produktets totale proteininnhold fra alle proteinkilder utgjøre minst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.3a Hvis ost nevnes sammen med andre ingredienser i produktets varebetegnelse, uavhengig av om produktet presenteres som et måltid eller ikke, skal
-andelen av protein fra meieriprodukter utgjøre minst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) og
-produktets totale proteininnhold fra alle proteinkilder utgjøre minst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.4 Hvis produktet på etiketten betegnes som et måltid, men det ikke nevnes kjøtt, fjærfe, fisk, innmat eller annen tradisjonell proteinkilde i produktets varebetegnelse, skal
-produktets totale proteininnhold fra alle kilder utgjøre minst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.4a Sauser som presenteres som tilbehør til et måltid omfattes ikke av kravene i punktene 1.1 - 1.4.
1.4b I desserter eller andre søte retter hvor meieriprodukter nevnes som den første eller eneste ingrediensen i varebetegnelsen, skal innholdet av melkeprotein være minst 2,2 g/100 kcal. Øvrige desserter eller andre søte retter omfattes ikke av kravene i punktene 1.1 - 1.4.
1.5 Tilsetning av aminosyrer er tillatt bare i den hensikt å forbedre de tilstedeværende proteinenes næringsverdi, og bare i mengder som er nødvendige for dette formålet. 
2. Karbohydrater

Det totale karbohydratinnholdet i frukt- og grønnsaksjuicer og nektar, i retter som bare inneholder frukt samt i desserter og puddinger skal ikke overstige:

-10 g/100 ml for grønnsaksjuice og drikker basert på grønnsaksjuice.
-15 g/100 ml for fruktjuice og nektar samt drikker basert på disse.
-20 g/100 g for retter som bare inneholder frukt.
-25 g/100 g for desserter og puddinger.
-5 g/100 g for andre drikker som ikke er basert på melk. 
3. Fett
3.1 For produkter som det henvises til under pkt. 1.1 i dette vedlegget, hvor kjøtt eller ost er de eneste ingrediensene, eller nevnes først i produktets varebetegnelse, skal produktets totale fettinnhold fra alle kilder ikke overstige 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
3.2 For alle andre produkter som omfattes av dette vedlegget, skal produktets totale fettinnhold fra alle kilder ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 
4. Natrium
4.1 Det endelige natriuminnholdet i produktet skal enten være maksimum 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal), eller maksimum 200 mg/100 g.

Hvis ost er den eneste ingrediensen som nevnes i produktets varebetegnelse, skal det endelige natriuminnholdet være maksimum 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2 Natriumsalter skal ikke tilsettes barnemat basert på frukt, desserter eller puddinger unntatt når det foreligger et teknologisk behov. 
5. Vitaminer
5.1 Vitamin C

I fruktjuice, nektar og grønnsaksjuice skal det endelige innholdet av vitamin C være minimum 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) eller minimum 25 mg/100 g.

5.2 Vitamin A

I grønnsaksjuice skal det endelige innholdet av vitamin A være minimum 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).1

Vitamin A kan ikke tilsettes til andre barnematprodukter som omfattes av dette vedlegget.

5.3 Vitamin D

Vitamin D kan ikke tilsettes til barnematprodukter som omfattes av dette vedlegget. 

6. Maksimumsgrenser for innhold av vitaminer, mineraler og sporstoffer

Ved tilsetting av vitaminer, mineraler og sporstoffer til produkter som er omfattet av dette vedlegget skal følgende maksimumsverdier gjelde:

Kravene gjelder for produkter som er klare til bruk, enten omsatt som bruksklare produkter eller tilberedt i henhold til produsentens anvisninger, unntatt når det gjelder kalium og kalsium, hvor verdiene gjelder produktet slik det omsettes.

NæringsstoffMaksimum per 100 kcal
Vitamin A (μg RE)1802
Vitamin E (mg α-TE)3
Vitamin C (mg)12,5/253 /1254
Tiamin (mg)0,25
Riboflavin (mg)0,4
Niacin (mg NE)4,5
Vitamin B6 (mg)0,35
Folsyre (μg)50
Vitamin B12 (μg)0,35
Pantotensyre (mg)1,5
Biotin (μg)10
Kalium (mg)160
Kalsium (mg)80
Magnesium (mg)40
Jern (mg)3
Sink (mg)2
Kobber (μg)40
Jod (μg)35
Mangan (mg)0,6
0Vedlegg 2 endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 273, 25 okt 2007 nr. 1175.
1RE = all-trans-retinolekvivalenter.
2I samsvar med bestemmelsene gitt i punkt 5.
3Verdien gjelder for produkter som er tilsatt jern.
4Verdien gjelder for fruktbaserte produkter, nektar og frukt- og grønnsaksjuicer.

Vedlegg 3. Aminosyresammensetningen i kasein 

AminosyreInnhold i g per 100 g protein
Arginin
Cystin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Metionin
Fenylalanin
Treonin
Tryptofan
Tyrosin
Valin
3,7
0,3
2,9
5,4
9,5
8,1
2,8
5,2
4,7
1,6
5,8
6,7

Vedlegg 4. Tillatte forbindelser av næringsstoffer

1. Vitaminer 

Vitamin ARetinol
Retinylacetat
Retinylpalmitat
β-karoten
Vitamin DVitamin D₂ (ergokalsiferol)
Vitamin D₃ (kolekalsiferol)
Tiamin (vitamin B₁ )Tiaminhydroklorid
Tiaminmononitrat
Riboflavin (vitamin B₂ )Riboflavin
Riboflavin-5′-fosfat, natrium
NiacinNikotinamid
Nikotinsyre
Vitamin B6Pyridoksinhydroklorid
Pyridoksin-5′-fosfat
Pyridoksindipalmitat
PantotensyreKalsium-D-pantotenat
Natrium-D-pantotenat
Dexpantenol
FolatFolsyre
Vitamin B12Cyanokobalamin
Hydroksykobalamin
BiotinD-Biotin
Vitamin CL-askorbinsyre
Natrium-L-askorbat
Kalsium-L-askorbat
6-Palmityl-L-askorbinsyre (askorbylpalmitat)
Kaliumaskorbat
Vitamin KFyllokinon (Fytomenadion)
Vitamin ED-α-tokoferol
DL-α-tokoferol
D-α-tokoferylacetat
DL-α-tokoferylacetat

2. Aminosyrer 

L-Arginin
L-Cystin
L-Histidin
L-Isoleucin
L-Leucin
L-Lysin
L-Cystein
L-Metionin
L-Fenylalanin
L-Treonin
L-Tryptofan
L-Tyrosin
L-Valin
og dens hydroklorid
og dens hydroklorid
og dens hydroklorid
og dens hydroklorid
og dens hydroklorid
og dens hydroklorid
og dens hydroklorid

3. Andre stoffer 

KolinKolin
Kolinklorid
Kolinsitrat
Kolinbitartrat
Inositol
L-Karnitinog dens hydroklorid

4. Salter av mineraler og sporstoffer 

Kalsium (Ca)Kalsiumkarbonat
Kalsiumklorid
Kalsiumsitrater
Kalsiumglukonat
Kalsiumglyserofosfat
Kalsiumlaktat
Kalsiumoksid
Kalsiumhydroksid
Kalsiumsalter av ortofosforsyre
Magnesium (Mg)Magnesiumkarbonat
Magnesiumklorid
Magnesiumsitrater
Magnesiumglukonat
Magnesiumoksid
Magnesiumhydroksid
Magnesiumsalter av ortofosforsyre
Magnesiumsulfat
Magnesiumlaktat
Magnesiumglyserofosfat
Kalium (K)Kaliumklorid
Kaliumsalter av sitronsyre
Kaliumglukonat
Kaliumlaktat
Kaliumglyserofosfat
Jern (Fe)Jernsitrat
Jernammoniumsitrat
Jernglukonat
Jernlaktat
Jernsulfat
Jernfumarat
Jerndifosfat (jernpyrofosfat)
Jern (karbonyljern, elektrolytisk jern, hydrogenredusert jern)
Jernsakkarat
Natriumjerndifosfat
Jernkarbonat
Kobber (Cu)Kobber-lysin-kompleks
Kobberkarbonat
Kobbersitrat
Kobberglukonat
Kobbersulfat
Sink (Zn)Sinkacetat
Sinkklorid
Sinksitrat
Sinklaktat
Sinksulfat
Sinkoksid
Sinkglukonat
Mangan (Mn)Mangankarbonat
Manganklorid
Mangansitrat
Manganglukonat
Mangansulfat
Manganglyserofosfat
Jod (I)Natriumjodid
Kaliumjodid
Kaliumjodat
Natriumjodat

Vedlegg 5. Referanseverdier for deklarasjon av næringsinnhold i bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn1 

NæringsstoffReferanseverdi for deklarasjon
Vitamin A (μg)400
Vitamin D (μg)10
Vitamin C (mg)25
Tiamin (mg)0,5
Riboflavin (mg)0,8
Niacin-ekvivalenter (mg)9
Vitamin B6 (mg)0,7
Folat (μg)100
Vitamin B12 (μg)0,7
Kalsium (mg)400
Jern (mg)6
Sink (mg)4
Jod (μg)70
Selen (μg)10
Kobber (mg)0,4
1Referanseverdiene er fastsatt av EU til bruk ved deklarasjon av næringsinnhold, og er ikke identiske med de norske anbefalingene for inntak av næringsstoffer.

Vedlegg 6. Spesielle maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler eller metabolitter i bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn

Kjemisk navn på substansenMaksimum restnivå (mg/kg)
Cadusafos0,006
Demeton-S-metyl/demeton-S-metyl-sulfon/oksydemeton-metyl (hver for seg eller kombinert, uttrykt som demeton-S-metyl)0,006
Etoprofos0,008
Fipronil (summen av fipronil og fipronil-desulfinyl, uttrykt som fipronil)0,004
Propineb/propylentiourea (summen av propineb og propylentiourea)0,006
0Vedlegg 6 endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 273, 25 okt 2007 nr. 1175.

Vedlegg 7. Plantevernmidler som ikke skal brukes i landbruksprodukter til bruk i produksjonen av bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn 

Tabell 1

Kjemisk navn på substansen (rest definisjon)
Disulfoton (summen av disulfoton, disulfotonsulfoksid og disulfotonsulfon, uttrykt som disulfoton)
Fensulfotion (summen av fensulfotion, dets oksygenanalog og deres sulfoner, uttrykt som fensulfotion)
Fentin, uttrykt som trifenyltinkation
Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets salter og estere, herunder konjungater, uttrykt som haloksyfop)
Heptaklor og trans-heptaklorepoxid, uttrykt ved heptaklor
Heksaklorbenzen
Nitrofen
Ometoat
Terbufos (summen av terbufos, dets sulfoxid og sulfon, uttrykt som terbufos)
 

Tabell 2

Kjemisk navn på substansen
Aldrin og dieldrin, uttrykt som dieldrin
Endrin
0Vedlegg 7 tilføyd ved forskrift 25 okt 2007 nr. 1175.