Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr.

DatoFOR-2002-10-21-1166
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse21.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-03-23-18-§3
Kunngjort29.10.2002
KorttittelForskrift om tiltak mot ukrainsk dyrefor

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21. oktober 2002 med hjemmel i lov av 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med fôrvarer § 3. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (beslutning 2002/805/EF).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at tørrmelk og melkeerstatninger fremstilt av tørrmelk, som er beregnet til dyrefôr og som innføres fra Ukraina, ikke medfører en fare for dyr og menneskers helse.

§ 2.Krav om testing

Alle partier av slike produkter som omfattes av § 1 skal undersøkes og testes av tilsynsmyndigheten, særlig med tanke på rester av kloramfenikol, for å sikre at produktene ikke representerer helsefare for dyr og mennesker.

ESA skal informeres om resultatet av disse testene.

§ 3.Forutsetninger for innførsel

Bare produkter som etter testing i henhold til § 2 er funnet ikke å inneholde rester av kloramfenikol eller på annen måte utgjøre en helsefare for dyr og mennesker, skal tillates innført til Norge eller resten av EØS-området.

§ 4.Utgifter

Alle utgifter til testing i henhold til § 2 skal dekkes av avsender, mottager eller deres agent.

§ 5.Straffebestemmelser

Overtredelse av bestemmelser i denne forskrift er straffbar, jf. fôrvareloven § 10.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.