Forskrift om fôrvarer

DatoFOR-2002-11-07-1290
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 16
Ikrafttredelse23.11.2002
Sist endretFOR-2016-04-25-428
EndrerFOR-1999-03-18-364, FOR-2001-07-04-1164
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§32, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort26.11.2002
Rettet10.10.2015 (EØS-henvisning)
KorttittelForvareforskriften - forforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 7. november 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 15, § 16, § 17, § 21, § 23, § 32 og § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 1 direktiv 93/74/EØF (endret ved direktiv 96/25/EF og direktiv 1999/29/EF), direktiv 82/475/EØF (endret ved direktiv 98/67/EF og direktiv 1991/334/EF), direktiv 2002/32/EF (endret ved direktiv 2003/57/EF, direktiv 2003/5/EF, direktiv 2003/100/EF, direktiv 2005/8/EF, direktiv 2005/86/EF, direktiv 2005/87/EF, direktiv 2006/13/EF, direktiv 2006/77/EF, direktiv 2008/76/EF, direktiv 2009/8/EF, direktiv 2009/141/EF, direktiv 2010/6/EU, forordning (EU) nr. 574/2011, forordning (EU) nr. 277/2012, forordning (EU) nr. 744/2012, forordning (EU) nr. 107/2013, forordning (EU) nr. 1275/2013, forordning (EU) 2015/186 og forordning (EU) 2015/786), forordning (EF) nr. 1831/2003, vedtak 2007/623/EF, direktiv 2008/38/EF (endret ved direktiv 2008/82/EF, forordning (EU) nr. 1070/2010, forordning (EU) nr. 5/2014 og forordning (EU) nr. 1123/2014), forordning (EF) nr. 767/2009.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 mai 2003 nr. 641, 30 juni 2003 nr. 976, 27 aug 2003 nr. 1109, 1 okt 2003 nr. 1238, 11 april 2003 nr. 477, 26 aug 2003 nr. 1086, 9 jan 2004 nr. 199, 16 feb 2004 nr. 450, 19 mai 2004 nr. 786, 16 nov 2004 nr. 1469, 12 april 2005 nr. 320, 9 sep 2005 nr. 1044, 25 okt 2005 nr. 1251, 23 jan 2006 nr. 94, 26 okt 2006 nr. 1201, 13 nov 2006 nr. 1263, 20 des 2006 nr. 1519, 29 mars 2007 nr. 511, 31 juli 2007 nr. 941, 20 des 2007 nr. 1694, 6 feb 2009 nr. 148, 3 juni 2009 nr. 585, 14 des 2009 nr. 1538, 14 jan 2010 nr. 65 jf. vedtak 22 feb 2010 nr. 233, 10 feb 2010 nr. 151 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 23 juli 2010 nr. 1138, 12 nov 2010 nr. 1425, 19 april 2011 nr. 427, 29 juni 2011 nr. 728, 6 des 2011 nr. 1235, 2 mai 2012 nr. 396, 2 mai 2012 nr. 397, 1 nov 2012 nr. 1038, 2 juli 2013 nr. 890, 26 sep 2013 nr. 1159, 29 okt 2013 nr. 1274, 19 sep 2014 nr. 1235, 5 mai 2015 nr. 461, 11 mai 2015 nr. 492, 5 okt 2015 nr. 1147, 18 mars 2016 nr. 318, 25 april 2016 nr. 428.
Rettelser: 10.10.2015 (EØS-henvisning).

Kapittel I - Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre at fôret er trygt og dermed ikke er helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjør næringsmidler fra dyr uegnet for konsum. Fôret skal heller ikke ha skadevirkning på miljøet.

0Endret ved forskrift 25 april 2016 nr. 428.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tilvirkning, innførsel, utførsel og omsetning av fôrvarer til dyr, samt fôring av dyr.

For fôrvarer som tilvirkes og omsettes til vitenskapelig bruk ved private eller offentlige forskningsinstitusjoner, gjelder kun § 4a, § 4b, § 5 og § 6 med tilhørende vedlegg. Tilsynsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon og fastsette vilkår for dispensasjonen.

0Endret ved forskrifter 19 mai 2004 nr. 786, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010), 12 nov 2010 nr. 1425, 26 sep 2013 nr. 1159, 25 april 2016 nr. 428.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1.Akvatiske dyr: Vannlevende dyr i alle stadier av livssyklusen, unntatt sjøpattedyr.
2.Daglig rasjon/dagsbehov: Den totale mengde fôr beregnet med et vanninnhold på 12 %, som i gjennomsnitt er nødvendig for et dyr av en bestemt art, aldersgruppe og ytelse til å dekke dyrets daglige næringsbehov.
3.Diettfôr (fôrvarer med særlige ernæringsformål): Fôrblandinger med det formål å dekke visse ernæringsbehov, som i kraft av sin særlige sammensetning eller produksjonsprosess, kan skilles klart fra vanlige fôrvarer. Fôrvarer med særlige ernæringsformål omfatter ikke medisinfôr som definert i direktiv 90/167/EØF.
4.Dyr: Dyrearter som mennesker normalt fôrer og holder eller anvender til konsum samt dyr som lever fritt i naturen dersom de fôres med fôrvarer.
5.Fôrblanding: Blanding av minst to fôrmidler, med eller uten tilsetningsstoffer, som er beregnet til ernæring av dyr ved fôring i form av fullfôr eller tilskuddsfôr.
6.Fôrmiddel:1 Produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, hvis hovedformål er å oppfylle dyrenes ernæringsbehov, i naturlig tilstand, ferske eller konserverte, og avledede produkter av disse etter industriell bearbeiding samt organiske og uorganiske stoffer, med eller uten tilsetningsstoffer, som i ubearbeidet form eller etter bearbeiding er beregnet til ernæring av dyr ved fôring, til framstilling av fôrblandinger eller som bærestoff i premikser.
7.Fôrvare (fôr eller dyrefôr): Alle stoffer eller produkter, herunder tilsetningsstoffer, uansett om de er bearbeidet, delvis bearbeidet eller ubearbeidet, som er beregnet til fôring av dyr, herunder også levende fôr til akvatiske dyr.
8.Fullfôr: En blanding av fôrvarer som på grunn av sin sammensetning er tilstrekkelig til å dekke dyrets dagsbehov.
9.Gen: En DNA-sekvens som koder for et funksjonelt polypeptid, protein eller RNA-molekyl.
10.Innførsel: Innførsel både fra EØS-land og tredjeland. Det presiseres i teksten dersom det bare gjelder innførsel fra en av de to grupperingene.
11.Koksidiostatika: Stoffer som er ment for å drepe eller hindre protozoa.
12.Mineralfôrblanding: Tilskuddsfôr som inneholder minst 40 % råaske.
13.Omsetning: Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
14.Premikser: Blandinger av tilsetningsstoffer eller blandinger av ett eller flere tilsetningsstoffer med fôrmiddel eller vann som er brukt som bærestoffer, som ikke er ment for direkte fôring til dyr.
15.Dyr bestemt til matproduksjon: Alle dyr som fôres, avles eller holdes for produksjon av næringsmidler beregnet på konsum, herunder dyr som ikke er beregnet på konsum, men tilhører arter som normalt brukes til konsum i Fellesskapet.
16.Risikofôrvarer: Fôrvarer som ut fra informasjon gitt av myndighetene, erfaring og kunnskap som virksomhetene har, innebærer risiko (fare) for tilførsel av salmonella.
17.Råvare: Se fôrmiddel.1
18.Særlige ernæringsformål: formålet å oppfylle særlige ernæringsbehov hos visse dyr hvis fordøyelse, næringsopptak eller stoffskifte kan bli eller er forstyrret midlertidig eller kronisk, og som derfor kan ha fordel av å innta fôrvarer som er hensiktsmessig for deres tilstand.
19.Tilsetningsstoff: Stoffer, mikroorganismer eller andre preparater enn fôrmidler eller premikser, som med hensikt tilsettes fôrvarer eller vann for særskilt å oppfylle en eller flere av følgende funksjoner:
-virke positivt på fôrets egenskaper
-virke positivt på animalske produkters egenskaper
-virke positivt på fargen hos akvariefisk og burfugler
-tilfredsstille dyrs næringsbehov
-virke positivt på den miljøpåvirkningen husdyrproduksjonen gir
-virke positivt på animalsk produksjon, ytelse, velferd spesielt ved å påvirke mage- og tarmfloraen og fôrets fordøyelighet.
20.Tilskuddsfôr: Fôrblanding som har et høyt innhold av visse stoffer, og som ved sin sammensetning dekker dagsrasjonen bare dersom det kombineres med andre fôrvarer.
21.Tilvirke: Å dyrke, framstille, foredle, blande, lagre, pakke og/eller merke fôrvarer, enkeltvis eller i blanding.
22.Tredjestater: En stat som ikke deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS.
23.Uønskede stoffer: Ethvert stoff eller produkt, unntatt patogene agens, som finnes i og/eller på produkter som er tenkt brukt til dyrefôr og som representerer en potensiell fare for helseskade hos dyr eller mennesker eller skade på miljøet, eller kan ha uheldig påvirkning på produkter fra matproduserende dyr.
24.Virksomhet: Ethvert privat eller offentlig foretak samt privatpersoner som foretar en hvilken som helst aktivitet som nevnt i § 2 i matloven, bortsett fra aktiviteter i privat og ikke-kommersielt øyemed.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199, 12 april 2005 nr. 320, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010), 2 mai 2012 nr. 396 (i kraft 1 mai 2012), 26 sep 2013 nr. 1159, 25 april 2016 nr. 428.
1Et fôrmiddel som brukes i tilvirking av blandinger kan betegnes råvare.

Kapittel II (Opphevet)

0Kapittel II opphevet 1 mars 2010 ved forskrift 14 jan 2010 nr. 65 i kraft ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233.

Kapittel III - Krav til fôrvarer

§ 4.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 7), opphevet ved forskrift 25 april 2016 nr. 428.
§ 4a.Godkjenning av genmodifiserte fôrvarer og tilsetningsstoffer

Fôrvarer herunder tilsetningsstoffer, som består av, inneholder eller er fremstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, er ikke tillatt omsatt eller markedsført med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Unntak gjelder for:

1.produkter som omfattes av lov 2. april 1993 nr. 38 (genteknologiloven),
2.produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifiserte organismer, men hvor sluttproduktet ikke inneholder materiale fra det opprinnelige genmodifiserte materialet, herunder genmodifiserte prosesshjelpemidler samt fôrmidler og tilsetningsstoffer som er behandlet med genmodifiserte prosesshjelpemidler.

Godkjenningsplikt etter første ledd gjelder ikke ved utilsiktet eller teknisk uunngåelig tilstedeværelse av genmodifisert materiale forutsatt at virksomheten kan dokumentere dette, samt forutsatt:

1.tilstedeværelse opp til 0,9% dersom det genmodifiserte materialet er godkjent i EU, eller
2.tilstedeværelse opp til 0,5% dersom det genmodifiserte materialet har vært risikovurdert og er funnet helsemessig trygt av enten EFSA/EUs vitenskapskomiteer eller den norske Vitenskapskomiteen for Mattrygghet samt at analysemetodikk er offentlig tilgjengelig.

I forbindelse med søknad eller godkjenning kan Mattilsynet stille krav om analysemetodikk, prøvemateriale og sporbarhet mv.

Det stilles krav om angivelse av unik identifikasjonskode for genmodifiserte organismer i ledsagende dokument for produkter som består av eller inneholder slike organismer i forskrift 2. september 2005 nr. 1009 om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Fôrvarer og tilsetningsstoff som allerede finnes på det norske markedet pr. 15. september 2005, kan fortsatt omsettes forutsatt at det innen 15. mars 2006 er sendt melding til Mattilsynet med informasjon om fôrvaren eller tilsetningsstoffet. Innen 15. september 2008 må det for disse fôrvarene og tilsetningsstoffene søkes om godkjenning etter § 7a.

Mattilsynet kan fastsette utfyllende forskrifter for gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf.

0Tilføyd ved forskrift 9 sep 2005 nr. 1044 (i kraft 15 sep 2005), endret ved forskrift 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 7a).
§ 4b.Merking av genmodifiserte fôrmidler og tilsetningsstoffer

Et fôrmiddel eller tilsetningsstoff skal både ved omsetning og når det inngår i en blanding merkes med enten «genmodifisert» eller «produsert fra genmodifisert [navn på organismen]», umiddelbart etter fôrmiddelets eller tilsetningsstoffets spesifikke navn når:

1.fôrmiddelet eller tilsetningsstoffet består av eller inneholder genmodifiserte organismer, eller
2.fôrmiddelet eller tilsetningsstoffet er produsert fra, men ikke inneholder genmodifiserte organismer. Merkeplikten gjelder også for genmodifiserte fôrmidler og tilsetningsstoffer hvor DNA og protein som stammer fra genmodifiseringen, ikke kan påvises.

Merkeplikt etter første ledd gjelder ikke:

1.ved utilsiktet eller teknisk uunngåelig tilstedeværelse av genmodifisert materiale i fôrvarer opp til 0,9 %,
2.produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifiserte organismer, men hvor sluttproduktet ikke inneholder materiale fra det opprinnelige genmodifiserte materiale herunder genmodifiserte prosesshjelpemidler samt fôrmidler og tilsetningsstoffer som er behandlet med genmodifiserte prosesshjelpemidler.
0Endret ved forskrifter 12 april 2005 nr. 320, 9 sep 2005 nr. 1044 (i kraft 15 sep 2005), 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 25), 19 april 2011 nr. 427 (i kraft 1 mai 2011), 26 sep 2013 nr. 1159 (tidligere § 15).
§ 5.Forbud mot visse genmodifiserte fôrvarer

Det er forbudt å tilvirke, importere og framby fôrvarer som inneholder gener som koder for antibiotikaresistens, der disse genene er tilført ved genmodifisering og kan påvises i sluttproduktet.

0Endret ved forskrift 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 8).
§ 6.Uønskede stoffer i fôrvarer

Fôrvarer med større innhold av uønskede stoffer enn fastsatt i vedlegg 1, er forbudt å bruke til fôr.

Fôrvarer med større innhold av uønskede stoffer enn fastsatt i vedlegg 1, skal ikke blandes med den samme eller andre fôrvarer med sikte på fortynning.

Fôrvarer til eksport omfattes av bestemmelsene i vedlegg 1.

I de tilfeller fastsatte maksimumsgrenser eller tiltaksgrenser for innhold av uønskede stoffer overskrides, skal den ansvarlige for fôrvarepartiet foreta undersøkelser for å identifisere årsaken og i samarbeid med Mattilsynet iverksette tiltak for å redusere eller fjerne den.

Framkommer det ny informasjon, eller gjeldende opplysninger revurderes, eller det finnes uønskede stoffer som ikke er oppført i vedlegg 1, men som kan medføre fare for helseskade hos dyr eller mennesker eller skade på miljøet, kan Mattilsynet midlertidig senke fastsatt maksimumsgrense for innhold av stoffene, fastsette ny tiltaksgrense eller forby bruk av fôrmidler der stoffene forekommer.

0Endret ved forskrifter 27 aug 2003 nr. 1109, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 9), 26 sep 2013 nr. 1159, 19 sep 2014 nr. 1235, 11 mai 2015 nr. 492.
§ 6a.Gjennomføring av forordning (EU) 2015/786

EØS-avtalen vedlegg 1 kapittel II nr. 145 (forordning (EU) 2015/786) om fastsettelse av kriterier for godkjenning av detoksifiseringsprosesser som anvendes på produkter beregnet til fôrvarer, som fastsatt i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2002/32/EF, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg 1 kapittel II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 mars 2016 nr. 318.
§ 7.(Opphevet 1 mai 2012 ved forskrift 2 mai 2012 nr. 396.)
§ 8.(Opphevet 1 mai 2011 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.)

Kapittel IV - Innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddeler fra tredjestater

0Overskrift endret ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 9.Innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddeler fra tredjestater

Alle fôrvarer som innføres fra tredjestat, skal meldes til Mattilsynet gjennom godkjent meldesystem innen 24 timer før partiet ankommer landet.

Den som er ansvarlig for innførsel, skal påse at melding og kontroll skjer i henhold til første ledd.

Ved innførsel av fôrvarer fra tredjestat, når bestemmelsesstedet der omsetningen av fôrvarer skal finne sted er en annen stat i EØS, skal fôrvaren følges av et kontrolldokument, jf. vedlegg 16. Kontrolldokumentet skal ved grensepassering inn i EØS framlegges for tilsynsmyndigheten, som påfører det opplysninger om hvilke kontroller fôrvaren har vært gjenstand for. Dersom partiet deles opp, skal et kontrolldokument følge hvert delparti. Kontrolldokumentet skal være utstedt på ett av de skandinaviske språkene, tysk eller engelsk. Endringene i kontrolldokumentet foretatt av uvedkommende, medfører ugyldighet. Kontrolldokumentet skal følge fôrvaren fram til bestemmelsesstedet inntil den er frigitt for fri omsetning. Kontrolldokumentet skal framlegges for tilsynsmyndigheten i det landet i EØS der fôrvaren skal frigis for fri omsetning innenfor EØS.

Ved innførsel av fôrvarer til Norge fra tredjestat via andre stater i EØS, skal grensekontrollen gjennomføres på det stedet varen kommer inn i EØS. Fôrvarer som tilfredsstiller kravene for innførsel, skal følges av et kontrolldokument, jf. vedlegg 16. Kontrolldokumentet skal inneholde opplysninger fra vedkommende stats tilsynsmyndighet om hvilke kontroller fôrvaren har vært gjenstand for. Det skal følge fôrvaren fram til bestemmelsesstedet og forelegges for tilsynsmyndigheten før fôrvaren kan frigis.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 18), 26 sep 2013 nr. 1159 (tidligere § 10).

Kapittel V - Bestemmelser om salmonella og krav til virksomhetenes salmonellakontroll

0Kapitteloverskriften endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010), 29 juni 2011 nr. 728.
§ 10.Forbud mot bruk av fôrblandinger som inneholder salmonella

Det er forbudt å omsette og bruke fôrblandinger som inneholder salmonellabakterier. Fravær av salmonella i fôrblandinger skal dokumenteres som beskrevet i vedlegg 14.

Fôring med partier av fôr til akvatiske dyr med andre analyseresultater enn det som kreves etter første ledd, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

0Tilføyd ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 11.Særskilte plikter for virksomhetene

Virksomheter som er godkjennings- eller registreringspliktige i henhold til forskrift 14. januar 2010 nr. 39 om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften), skal forebygge introduksjon av salmonellabakterier i anlegg, produksjonsutstyr og fôrvarer.

Når salmonella påvises i anlegg, produksjonsutstyr eller fôrvarer hos virksomheter som er godkjennings- eller registreringspliktige i henhold til fôrhygieneforskriften, skal virksomheten varsle Mattilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å desimere forekomsten av salmonellabakterier.

Krav til rapportering ved påvisning av salmonella følger av vedlegg 14 del A pkt. 5.0.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 21), 29 juni 2011 nr. 728, 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 12.Hygienisering av fôrblandinger

Fullfôr og tilskuddsfôr, unntatt vitamin- og mineralfôrblandinger, som er produsert med tanke på omsetning til matproduserende landdyr, skal enten varmebehandles ved pelletering der temperaturen er minst 75 °C målt i fôrvaren før pressing, eller ved andre metoder der fôrets kjernetemperatur kommer opp i minst 81 °C. Hele partiet skal varmebehandles, og produksjonen må skje på en linje der alt annet fôr også får tilsvarende varmebehandling.

Det stilles krav til hygienisering av fôr til akvatiske dyr. Ved produksjon av fullfôr til akvatiske dyr må virksomheten etablere en hygienebarriere i produksjonslinjen som gir tilfredsstillende desimering av salmonellabakterier.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 22), 12 nov 2010 nr. 1425, 29 juni 2011 nr. 728, 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 13.Krav til virksomhetens kontroll i produksjonsanlegg for fôrblandinger

I produksjonsanlegg for fôrblandinger til matproduserende landdyr skal virksomheten gjennomføre kontroll for salmonella i henhold til vedlegg 14 del B.

I produksjonsanlegg for fôrblandinger til akvatiske dyr skal virksomheten gjennomføre prøvetaking og analyse for salmonella i henhold til et egenkontrollsystem basert på HACCP-prinsippene. Prøvene skal analyseres som beskrevet i vedlegg 14 del A pkt. 4.0.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 23), 29 juni 2011 nr. 728, 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 14.Krav til virksomhetens kontroll ved innførsel av fôrvarer til lageranlegg

Den som innfører vegetabilske fôrmidler og fôrblandinger til matproduserende landdyr og fôrvarer til et lageranlegg, skal sørge for at det blir tatt ut prøver og gjennomført analyser for salmonella i henhold til vedlegg 14.

Den som innfører vegetabilske fôrmidler og fôrblandinger til akvatiske produksjonsdyr og fôrvarer til et lageranlegg, skal sørge for at det blir tatt ut prøver og gjennomført analyser for salmonella i henhold til virksomhetens egenkontrollsystem. Prøvene skal analyseres som beskrevet i vedlegg 14 del A pkt 4.0.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 24), 29 juni 2011 nr. 728, 26 sep 2013 nr. 1159.

Kapittel VI (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 15.(Opphevet ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.)
§ 16.(Opphevet 1 mai 2011 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.)
§ 17.(Opphevet 1 mai 2011 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.)

Kapittel VII - Tilsyn

§ 18.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 31).
§ 19.Opplysningsplikt

Virksomheter som omfattes av forskriften skal til enhver tid kunne gi tilsynsmyndigheten alle relevante opplysninger som er nødvendige for tilsynet, inkludert opplysninger om sammensetning, tilvirking, innførsel og omsetning av fôrvarer.

Den som tilvirker, innfører og/eller omsetter fôrvarer skal kunne dokumentere tilgang, forbruk og beholdning.

0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 477 (i kraft 6 nov 2003), 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 32).
§ 20.(Opphevet ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.)
§ 21.(Opphevet 1 mai 2011 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.)
§ 22.(Opphevet 1 mai 2011 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.)

Kapittel VIII - Avsluttende bestemmelser

§ 23.Beslag mv.

Tilsynsmyndigheten kan beslaglegge et parti fôrvare dersom det kan være helsefarlig for dyr eller mennesker. Tilsynsmyndigheten skal påse at partiet destrueres eller anvendes på en måte som ikke medfører risiko (fare) for helseskade hos dyr eller mennesker eller skade på miljøet.

Alle utgifter som påløper i forbindelse med vedtak truffet i henhold til første ledd er tilsynsmyndigheten uvedkommende.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 41), 26 sep 2013 nr. 1159.
§ 24.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 43).
§ 25.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199 (tidligere § 45), 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 44).
§ 26.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 23. november 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 4. juli 2001 nr. 1164 om fôrvarer og forskrift av 18. mars 1999 nr. 364 om fôrvarer til fisk.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199 (tidligere § 46), 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 45).

Vedlegg 1. Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer

0Overskriften endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010). Overskrift og kapittelstruktur endret ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.

Tilskuddsfôr som skal fortynnes i henhold til bruksanvisningen, skal etter fortynning ikke ha et større innhold av stoffer enn det som er fastsatt for fullfôr, dersom det ikke er angitt under kolonne 2 og 3.

Del 1. Grenseverdier for uønskede stoffer i fôrvarer som nevnt i direktiv 2002/32/EF artikkel 3 annet ledd 

Del I: Uønskede forurensende stoffer og nitrogenforbindelser

Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. Arsen1Fôrmidler,2
med unntak av:
- mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, samt tørket sukkerbetemasse og tørket melasse av sukkerbetemasse4
- palmekjerneekspeller42
- fosfater og kalkholdige marine alger10
- kalsiumkarbonat, kalsium- og magnesiumkarbonat,10 kalkholdige marine skjell15
- magnesiumoksid og magnesiumkarbonat20
- fisk, andre akvatiske dyr samt produkter av disse252
- algemel og fôrmidler framstilt av algemel403
Jernpartikler brukt som sporstoff50
Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører de funksjonelle gruppene forbindelser av sporstoffer,30
med unntak av:
- kobbersulfat-pentahydrat, kobberkarbonat, dikobberklorid-trihydroksid og jernkarbonat50
- sinkoksid, manganoksid og kobberoksid100
Tilskuddsfôr,4
med unntak av:
- - mineralfôr12
- - Tilskuddsfôr til kjæledyr som inneholder fisk, andre akvatiske dyr og produkter av disse, og/eller algemel og fôrmidler framstilt av tang og tare102
- - Diettfôr, som avgir næringsstoffer over lang tid (bolus) til spesielle ernæringsmessige formål, og har en konsentrasjon av mikromineraler over 100 ganger fastsatt maksimumsverdi for innhold i fullfôr30
Fullfôr,2
med unntak av:
- fullfôr til fisk og pelsdyr102
- - Tilskuddsfôr til kjæledyr som inneholder fisk, andre akvatiske dyr og produkter av disse, og/eller algemel og fôrmidler framstilt av tang og tare102
2. KadmiumFôrmidler av vegetabilsk opprinnelse1
Fôrmidler av animalsk opprinnelse2
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse,2
med unntak av:
- fosfater10
Tilsetningsstoffer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer,10
med unntak av:
- kobberoksid, mangan(II)oksid, sinkoksid og mangansulfat, monohydrat30
Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene bindemidler og antiklumpemidler2
Premikser615
Tilskuddsfôr,0,5
med unntak av:
- mineralfôr
- - som inneholder < 7 % fosfor85
- - som inneholder ≥ 7 % fosfor80,75 per 1 % fosfor,8 høyst 7,5
- - tilskuddsfôr til kjæledyr2
- - Diettfôr, som avgir næringsstoffer over lang tid (bolus), til spesielle ernæringsmessige formål og har en konsentrasjon av mikromineraler over 100 ganger fastsatt maksimumsverdi for innhold i fullfôr15
Fullfôr,0,5
med unntak av:
- fullfôr til storfe (med unntak av kalver), sauer (med unntak av lam), geiter (med unntak av kje) og fisk1
- fullfôr til kjæledyr2
3. Fluor7Fôrmidler,150
med unntak av:
- fôrmidler av animalsk opprinnelse, med unntak av marine krepsdyr som f.eks. krill og kalkholdige marine skjell500
- marine krepsdyr som f.eks. marin krill3000
- fosfater2000
- kalsiumkarbonat; kalsium- og magnesiumkarbonat10350
- magnesiumoksid600
- kalkholdige marine alger1000
Vermikulitt (E 561)3000
Tilskuddsfôr
- som inneholder ≤ 4 % fosfor8500
- som inneholder > 4 % fosfor8125 per 1 % fosfor8
Fullfôr,150
med unntak av:
- fullfôr til svin,100
- fullfôr til fjørfe (med unntak av kyllinger) og fisk350
- fullfôr til kyllinger250
- fullfôr til storfe, sauer og geiter
- - i laktasjon30
- - andre50
4. Bly*Fôrmidler,10
med unntak av:
- grovfôr330
- fosfater, kalkholdige marine alger og kalkholdige marine skjell15
- kalsiumkarbonat, kalsium og magnesiumkarbonat1020
- gjær5
Tilsetningsstoffer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer,100
med unntak av:
- sinkoksid400
- mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat200
Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene bindemidler og antiklumpemidler,30
med unntak av:
- klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse; natrolitt-fonolitt60
Premiks6200
Tilskuddsfôr,10
med unntak av:
- - mineralfôr15
- - Diettfôr, som avgir næringsstoffer over lang tid (bolus), til spesielle ernæringsmessige formål og har en konsentrasjon av mikromineraler over 100 ganger fastsatt maksimumsverdi for innhold i fullfôr60
Fullfôr5
5. Kvikksølv4Fôrmidler,0,1
med unntak av:
- fisk, andre vanndyr samt produkter av disse0,513
- kalsiumkarbonat; kalsium og magnesiumkarbonat100,3
Fôrblandinger,0,1
med unntak av:
- mineralfôr0,2
- fôrblandinger til fisk0,2
- fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr0,3
6. Nitritt5Fôrmidler,15
med unntak av:
- fiskemel30
- ensilasje-
- produkter og biprodukter av sukkerbete og sukkerrør og fra stivelsesframstilling og framstilling av alkoholholdige drikker-
Fullfôr,15
med unntak av:
- fullfôr til hunder og katter og med vanninnhold på over 20 %-
7. Melamin9Fôr,2,5
med unntak av tilsetningsstoffene:
- guanidineddiksyre-
- urea-
- biuret-
1Grenseverdiene viser til samlet arseninnhold.
2På anmodning fra vedkommende myndighet, skal ansvarlig driftsleder utføre en analyse for å vise at innholdet av uorganisk arsen er lavere enn 2 ppm. Denne analysen er særlig viktig for algearten Hizikia fusiforme.
3Grovfôr omfatter produkter beregnet til fôrvarer som høy, ensilasje, friskt gress osv.
4Grenseverdiene viser til samlet kvikksølvinnhold.
5Grenseverdiene er uttrykt som natriumnitritt.
6)Grenseverdien som er fastsatt for premikser, tar hensyn til tilsetningsstoffene med det høyeste innholdet av bly og kadmium og ikke hvor følsomme de forskjellige dyreartene er overfor bly og kadmium. Som fastsatt i artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29) og for å verne dyrs og menneskers helse, er produsenten av premikser ansvarlig ikke bare for å overholde grenseverdiene for premikser, men også for å sikre at bruksanvisningen for premiksene er i samsvar med grenseverdiene for tilskuddsfôr og fullfôr.
7Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av fluor, der ekstraksjon utføres med saltsyre 1 N i 20 minutter ved omgivelsestemperatur. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.
8Prosentandelen av fosfor i fôr med et vanninnhold på 12 %.
9Grenseverdien gjelder bare melamin. Det vil på et senere tidspunkt bli vurdert å la de strukturelt beslektede forbindelsene cyanursyre, ammelin og ammelid inngå i grenseverdien.
10Kalsium og magnesiumkarbonat refererer seg til en naturlig blanding av kalsiumkarbonat og magnesiumkarbonat som beskrevet i Kommisjonsforordning (EU) nr. 575/2011 av 16. juni 2011 om Formiddelkatalogen (OJ L 159, 17.6.2011).
11Maksimumsgrensen gjelder hermetisk kjæledyrfôr slik det omsettes.
13Maksimumsgrensen gjelder på vektbasis for fisk, andre akvatiske dyr og produkter avledet av dem, som er tenkt brukt til produksjon av fôrblandinger til hund, katt, akvariefisk og pelsdyr.
*Ved bestemmelse av bly i kaolinleire og i fôr som inneholder kaolinleire, refererer maksimumsverdien seg til analytisk bestemmelse av bly der ekstraksjonen foretas med salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter ved kokepunktet. Ekvivalente ekstraksjonsmetoder kan godkjennes dersom det kan bevises at den benyttede ekstraksjonsmetoden har tilsvarende ekstraksjonseffekt.
 

Del II: Mykotoksiner

Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. Aflatoksin B1Fôrmidler0,02
Tilskuddsfôr og fullfôr,0,01
med unntak av:
- fôrblandinger til melkekyr og kalver, melkesauer og lam, melkegeiter og kje, smågriser og kyllinger0,005
- fôrblandinger til storfe (med unntak av melkekyr og kalver), sauer (med unntak av melkesauer og lam), geiter (med unntak av melkegeiter og kje), svin (med unntak av smågriser) og fjørfe (med unntak av kyllinger)0,02
2. Meldrøye (Claviceps purpurea)Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder umalt korn1000
 

Del III: Naturlige plantegifter

Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. Fri gossypolFôrmidler,20
med unntak av:
- bomullsfrø5000
- bomullsfrøkaker og bomullsfrømel1200
Fullfôr,20
med unntak av:
- fullfôr til storfe (med unntak av kalver)500
- fullfôr til sauer (med unntak av lam) og geiter (med unntak av kje)300
- fullfôr til fjørfe (med unntak av verpehøner) og kalver100
- fullfôr til kaniner, lam, kje og svin (med unntak av smågriser)60
2. BlåsyreFôrmidler,50
med unntak av:
- linfrø250
- linfrøkaker350
- maniokaprodukter og mandelkaker100
Fullfôr,50
med unntak av:
- fullfôr til kyllinger (< 6 uker)10
3. TeobrominFullfôr,300
med unntak av:
- fullfôr til svin,200
- fullfôr til hunder, kaniner, hester og pelsdyr50
4. Vinyltiooxazolidon (5-vinyloxazolidin-2-tion)Fullfôr til fjørfe,1000
med unntak av:
- fullfôr til verpehøner500
5. Flyktig sennepsolje1Fôrmidler,100
med unntak av:
- camelina sativa og avledede produkter,* produkter avledet av sennepsfrø,* rapsfrø og avledede produkter

4000
Fullfôr,150
med unntak av:
- fullfôr til storfe (med unntak av kalver), sauer (med unntak av lam) og geiter (med unntak av kje)1000
- fullfôr til svin (med unntak av smågris) og fjørfe500
1Grenseverdiene er uttrykt som allylisotiocyanat.
*På forespørsel fra myndighetene må ansvarlig virksomhet kunne legge fram analyseresultat for å vise at det totale innholdet av glukosinolater er under 30 mmol/kg. Referansemetoden for analyse er EN-ISO 9167-1:1095.
 

Del IV: Organiske klorholdige forbindelser (med unntak av dioksiner og PCB)

Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. Aldrin1Fôrmidler og fôrblandinger,0,012
2. Dieldrin1med unntak av:
- fett og olje0,12
- fôrblandinger til fisk0,022
3. Kamfeklor (toksafen) - summen av indikatorforbindelsene CHB 26, 50 og 623Fisk, andre vanndyr samt produkter av disse,0,02
med unntak av:
- fiskeolje0,2
Fullfôr til fisk0,05
4. Klordan (summen av cis- og transisomerer og av oksyklordan, uttrykt som klordan)Fôrmidler og fôrblandinger,0,02
med unntak av:
- fett og olje0,05
5. DDT (summen av DDT-, DDD- (eller TDE-) og DDE-isomerer, uttrykt som DDT)Fôrmidler og fôrblandinger,0,05
med unntak av:
- fett og olje0,5
6. Endosulfan (sum av alfa- og betaisomerer og av endosulfansulfat uttrykt som andosulfan)Fôrmidler og fullfôr,0,1
med untak av:
- bomullsfrø og produkter avledet fra proseseringen, unntatt ren bomullsfrøolje0,3
- soyabønner og produkter avledet fra prosesseringen, med unntak av ren soyaolje0,5
- ren vegetabilsk olje1,0
- fullfôr til fisk, med unntak av laksefisk0,005
- fullfôr til laksefisk0,05
7. Endrin (summen av endrin og delta-keto-endrin, uttrykt som endrin)Fôrmidler og fôrblandinger,0,01
med unntak av:
- fett og olje0,05
8. Heptaklor (summen av heptaklor og heptaklorepoksid, uttrykt som heptaklor)Fôrmidler og fôrblandinger,0,01
med unntak av:
- fett og olje0,2
9. Heksaklorbenzen (HCB)Fôrmidler og fôrblandinger,0,01
med unntak av:
- fett og olje0,2
10. Heksaklorsykloheksan (HCH)
- alfa-isomererFôrmidler og fôrblandinger,0,02
med unntak av:
- fett og olje0,2
- beta-isomererFôrmidler,0,01
med unntak av:
- fett og olje
0,1
Fôrblandinger,0,01
med unntak av:
- forblandinger til melkekyr0,005
- gamma-isomererFôrmidler og fôrblandinger,0,2
med unntak av:
- fett og olje2,0
1Isolert eller sammen, uttrykt som dieldrin.
2Grenseverdi for aldrin og dieldrin, isolert eller sammen, uttrykt som dieldrin.
3Nummerering i henhold til Parlar, foran nummeret skrives enten «CHB» eller «Parlar»:
CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,10,10-oktaklorbornan,
CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,9,10,10-nonaklorbornan, CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorbornan.
 

Del V: Dioksiner og pcb

Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)1 i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005)2 )Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse,0,75
med unntak av:
– vegetabilske oljer og biprodukter av disse0,75
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse0,75
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
– animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg1,50
– andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter samt egg og eggprodukter0,75
– fiskeolje5,0
– fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett3 og krepsdyrmel1,25
– hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett, krepsdyrmel1,75
Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler0,75
Tilsetningsstoffer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer1,0
Premikser1,0
Fôrblandinger,0,75
med unntak av:
– fôrblandinger til kjæledyr og fisk1,75
– fôrblandinger til pelsdyr
2. Summen av dioksiner og dioksinlignende PCB-er (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD), polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) og polyklorerte bifenyler (PCB), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005))2Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, med unntak av:1,25
- vegetabilske oljer og biprodukter av disse1,5
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse1,0
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
- animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg2,0
- andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter samt egg og eggprodukter1,25
- fiskeolje20,0
- fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett14,0
- hydrolysert fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett9,0
Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler1,5
Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer1,5
Premikser1,5
Fôrblandinger,1,5
med unntak av:
- fôrblandinger til kjæledyr og fisk5,5
- fôrblandinger til pelsdyr-
Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i μg/kg (ppb) i fôr med et vanninnhold på 12 %1
3. Ikke-dioksinlignende PCB-er (sum av PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 og PCB 180 (ICES - 6))1Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse10
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse10
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
- animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg10
- andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter samt egg og eggprodukter10
- fiskeolje175
- fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett430
- hydrolysert fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett50
Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler10
Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer10
Premikser10
Fôrblandinger,10
med unntak av:
- fôrblandinger til kjæledyr og fisk40
- fôrblandinger til pelsdyr-
1Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelsene som ligger under grensen for mengdebestemmelse, er lik grensen for mengdebestemmelse.
2Tabell over TEF (toksisk ekvivalensfaktor) for dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB-er: WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjoner fra WHOs ekspertmøte for det internasjonale programmet for kjemisk sikkerhet, som ble holdt i Genève i juni 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organisation Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)).
3Fersk fisk og andre vanndyr som leveres direkte og brukes uten mellomliggende behandling til produksjon av fôr til pelsdyr, er ikke underlagt grenseverdiene, mens det gjelder grenseverdier på 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt og 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkt for fersk fisk og en grenseverdi på 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkt for fiskelever som brukes som fôr direkte til kjæledyr, dyr i zoologisk hage eller på sirkus, eller som brukes som fôrmidler til produksjon av fôr til kjæledyr. Produktene eller bearbeidede animalske proteiner fra slike dyr (pels- og kjæledyr, dyr i zoologisk hage og på sirkus) kan ikke inngå i næringsmiddelkjeden og er forbudt å bruke som fôr til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller foredles med tanke på produksjon av næringsmidler.
4Fersk fisk og andre vanndyr som leveres direkte og brukes uten mellomliggende behandling til produksjon av fôr til pelsdyr, er ikke underlagt grenseverdiene, mens det gjelder grenseverdier på 75 μg/kg produkt for fersk fisk og 200 μg/kg produkt for fiskelever som brukes som fôr direkte til kjæledyr, dyr i zoologisk hage eller på sirkus, eller som brukes som fôrmidler til produksjon av fôr til kjæledyr. Produktene eller bearbeidede animalske proteiner fra slike dyr (pels- og kjæledyr, dyr i zoologisk hage og på sirkus) kan ikke inngå i næringsmiddelkjeden og er forbudt å bruke som fôr til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller foredles med tanke på produksjon av næringsmidler.
ForbindelseTEF-verdiForbindelseTEF-verdi
Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og dibenzofuraner (PCDF)Dioksinlignende PCB-er: Non-orto PCB-er + Mono-orto PCB-er
2,3,7,8-TCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1Non-orto PCB-er
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 770,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01PCB 1690,03
OCDD0,0003
Mono-orto PCB-er
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,00003
1,2,3,7,8-PeCDF0,03PCB 1140,00003
2,3,4,7,8-PeCDF0,3PCB 1180,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0003

Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = heksa, «Hp» = hepta, «O» = okta, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = klordibenzofuran, «CB» = klorbifenyl. 

Del VI: Skadelige botaniske urenheter

Uønsket stoffProdukter beregnet til fôrvarerGrenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. Ugressfrø og frukt som ikke er malt eller knust, og som inneholder alkaloider, glukosider eller andre giftige stoffer, isolert eller sammen, herunder:Fôrmidler og fôrblandinger3000
- Datura sp.1000
2. Crotalaria spp.Fôrmidler og fôrblandinger100
3. Frø og skall fra Ricinus communis L., Croton tiglium L. og Abrus precatorius L. samt avledede produkter av disse,1 isolert eller sammenFôrmidler og fôrblandinger102
4. Uavskallet bøk - Fagus silvatica L. ogFôrmidler og fôrblandingerFrø og frukter fra planteartene samt avledede produkter av disse kan forekomme i fôr bare i spormengder som ikke kan bestemmes
5. Oljejatropha - Jatropha curcas L.
6. Frø fra Ambrosia spp.Fôrmidler350
unntatt:
hirse (korn av Panicum miliaceum L.) og sorghum (korn av Sorghum bicolor (L) Moench s.l) som ikke gis direkte til dyr3200
Fullfôr som inneholder umalt korn og frø50
7. Frø av:
- Indisk sennepskål - Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.Fôrmidler og fôrblandingerFrø må bare forekomme i fôr som spormengder som ikke kan bestemmes
- Sennepskål - Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. juncea
- Kinesisk sennepskål - Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
- Svartsennep - Brassica nigra (L.) Koch
- Etiopisk sennepskål - Brassica carinata A. Braun
1I den grad innholdet kan bestemmes ved analytisk mikroskopi.
2Omfatter også deler av frøskall.
3I de tilfelle det er entydig bestemt at korn eller frø skal males eller knuses er det ikke behov for å kreve rensing av korn og frø som inneholder ikke tillatte mengder frø av Ambrosia spp. før knusing eller maling på betingelser av at:
- forsenedelsen er transportert under ett til malings- eller knusingsvirksomheten, og maling- eller knusingsvirksomheten er varslet på forhånd om forekomsten av høye nivåer av Ambrosia spp.-frø for å kunne ta ekstra forholdsregler for å unngå spredning til miljøet, og
- det kreves at sterk bevissthet om at forebyggened tiltak vil bli gjennomført for å unngå at Ambrosia spp.-frø blir spredd i miljøet under transport til malings- eller knusingsvirksomhetene, og
- tilsynsmyndigheten er enig i transporten etter å ha forsikret seg om at de ovenfornevnte betingelsene er oppfuylt.

I tilfelle disse betingelsene ikke er oppfylt, skal forsendelsen renses før enhver transport inn i EU og avrenset må bli destruert på en trygg måte.

 

Del VII: Godkjente tilsetningsstoffer som etter uunngåelig overføring forekommer i fôr utenfor målgruppen

KoksidiostatikaProdukter beregnet til fôrvarer1Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et vanninnhold på 12 %
1. DekokinatFôrmidler0,4
Fôrblandinger til
- eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)0,4
- oppfôringskyllinger i tiden før slakting da bruk av dekokinat er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,4
- andre dyrearter1,2
Premikser til bruk i fôr der bruk av dekokinat ikke er tillatt2
2. DiclazurilFôrmidler0,01
Fôrblandinger til
– eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)0,01
– slaktekaniner og avlskaniner i tiden før slakting da bruk av diclazuril er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,01
– andre dyrearter enn eggleggende fjørfe (< 16 uker), livkyllinger, perlehøns og livkalkuner0,03
Premikser til bruk i fôr der bruk av diclazuril ikke er tillatt2
3. HalofuginonhydrobromidFôrmidler0,03
Fôrblandinger til
- eggleggende fjørfe, livkyllinger og kalkuner (> 12 uker)0,03
- oppfôringskyllinger og kalkuner (< 12 uker) i tiden før slakting da bruk av halofuginonhydrobromid er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,03
- andre dyrearter0,09
Premikser til bruk i fôr der bruk av halofuginonhydrobromid ikke er tillatt2
4. Lasalocid A-natriumFôrmidler1,25
Fôrblandinger til
– hunder, kalver, kaniner, hester, melkeproduserende dyr, eggleggende fjørfe, kalkuner (> 16 uker) og livkyllinger (> 16 uker)1,25
– slaktekyllinger, livkyllinger (< 16 uker) og kalkuner (< 16 uker) i tiden før slakting da bruk av lasalocid A-natrium er forbudt (tilbaketrukket fôr)1,25
– fasaner, perlehøns, vaktler og rapphøns (unntatt eggleggende fjørfe) i tiden før slakting da bruk av lasalocid A-natrium er forbudt (tilbaketrukket fôr)1,25
– andre dyrearter3,75
Premikser til bruk i fôr der bruk av lasalocid A-natrium ikke er tillatt.2
5. Alfa-maduramicinammoniumFôrmidler0,05
Fôrblandinger til
- hester, kaniner, kalkuner (> 16 uker), eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)0,05
- oppfôringskyllinger og kalkuner (< 16 uker) i tiden før slakting da bruk av alfa-maduramicinammonium er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,05
- andre dyrearter0,15
Premikser til bruk i fôr der bruk av alfa-maduramicinammonium ikke er tillatt2
6. MonensinnatriumFôrmidler1,25
Fôrblandinger til
- hester, hunder, små drøvtyggere (sauer og geiter), ender, storfe, melkekyr, eggleggende fjørfe, livkyllinger (> 16 uker) og kalkuner (> 16 uker)1,25
- oppfôringskyllinger, livkyllinger (< 16 uker) og kalkuner (< 16 uker) i tiden før slakting da bruk av monensinnatrium er forbudt (tilbaketrukket fôr)1,25
- andre dyrearter3,75
Premikser til bruk i fôr der bruk av monensinnatrium ikke er tillatt2
7. NarasinFôrmidler0,7
Fôrblandinger til
- kalkuner, kaniner, hester, eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)0,7
- andre dyrearter2,1
Premikser til bruk i fôr der bruk av narasin ikke er tillatt2
8. NicarbazinFôrmidler1,25
Fôrblandinger til
- hester, eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)1,25
- andre dyrearter3,75
Premikser til bruk i fôr der bruk av nicarbazin (alene eller kombinert med narasin) ikke er tillatt2
9. RobenidinhydrokloridFôrmidler0,7
Fôrblandinger til
- eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)0,7
- oppfôringskyllinger, oppfôrings- og avlskaniner og kalkuner i tiden før slakting da bruk av robenidinhydroklorid er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,7
- andre dyrearter2,1
Premikser til bruk i fôr der bruk av robenidinhydroklorid ikke er tillatt2
10. Salinomycin-natriumFôrmidler0,7
Fôrblandinger til
- hester, kalkuner, eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 12 uker)0,7
- oppfôringskyllinger, livkyllinger (< 12 uker) og oppfôringskaniner i tiden før slakting da bruk av salinomycinnatrium er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,7
- andre dyrearter2,1
Premikser til bruk i fôr der bruk av salinomycinnatrium ikke er tillatt2
11. SemduramicinnatriumFôrmidler0,25
Fôrblandinger til
- eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)0,25
- oppfôringskyllinger i tiden før slakting da bruk av semduramicinnatrium er forbudt (tilbaketrukket fôr)0,25
- andre dyrearter0,75
Premikser til bruk i fôr der bruk av semduramicinnatrium ikke er tillatt2
1Uten at det berører godkjente grenseverdier innenfor rammen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29).
2Grenseverdien for stoffet i premiksen er den konsentrasjon som ikke medfører et innhold av stoffet på over 50 % av grenseverdiene som er fastsatt for fôret når bruksanvisningen for premiksen følges.
0Endret ved forskrifter 2 mai 2012 nr. 397, 1 nov 2012 nr. 1038, 2 juli 2013 nr. 890, 29 okt 2013 nr. 1274, 19 sep 2014 nr. 1235, 5 okt 2015 nr. 1147.

Del 2. Tiltaksgrenser for at medlemsstater skal innlede undersøkelser, i samsvar med direktiv 2002/32/EF artikkel 4 annet ledd

Del: Dioksiner og pcb

Uønskede stofferProdukter beregnet til fôrvarerTiltaksgrense i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)2 i fôr med et vanninnhold på 12 %Merknader og tilleggsopplysninger (f.eks. hva slags undersøkelser som skal foretas)
1. Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005)1 )Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse,0,53
med unntak av:
– vegetabilske oljer og biprodukter av disse0,53
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse0,53
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
– animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg0,753
– andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter samt egg og eggprodukter0,53
– fiskeolje4,04
– fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett og krepsdyrmel0,754
– hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett, krepsdyrmel1,254
Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene bindemidler og antiklumpemidler0,53
Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer0,53
Premikser0,53
Fôrblandinger, med unntak av:0,53
– fôrblandinger til kjæledyr og fisk1,254
– fôrblandinger til pelsdyr
2. Dioksinlignende PCB-er (summen av polyklorerte bifenyler (PCB), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005))1Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, med unntak av:0,353
- vegetabilske oljer og biprodukter av disse0,53
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse0,353
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
- animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg0,753
- andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter samt egg og eggprodukter0,353
- fiskeolje11,04
- fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett32,04
- hydrolysert fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett5,04
Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene bindemidler og antiklumpemidler0,53
Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer0,353
Premikser0,353
Fôrblandinger,0,53
med unntak av:
- fôrblandinger til kjæledyr og fisk2,54
- fôrblandinger til pelsdyr-
1Tabell over TEF (toksisk ekvivalensfaktor) for dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB-er: WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjoner fra WHOs ekspertmøte for det internasjonale programmet for kjemisk sikkerhet, som ble holdt i Genève i juni 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organisation Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)).
2Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelsene som ligger under grensen for mengdebestemmelse, er lik grensen for mengdebestemmelse.
3Identifisering av forurensningskilden. Så snart kilden er identifisert, treffes egnede tiltak der det er mulig, for å redusere eller fjerne forurensningskilden.
4I mange tilfeller vil det være unødvendig å undersøke forurensningskilden fordi bakgrunnsnivået i noen områder er nær eller over tiltaksgrensen. Dersom tiltaksgrensen er overskredet, skal likevel alle opplysninger om prøvetakingsperiode, sted, fiskearter osv., registreres med tanke på framtidige tiltak for å styre forekomsten av dioksiner og dioksinlignende forbindelser i disse fôrmidlene.
ForbindelseTEF-verdiForbindelseTEF-verdi
Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og dibenzofuraner (PCDF)«Dioksinlignende» PCB-er: Non-orto PCB-er + Mono-orto PCB-er
2,3,7,8-TCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1Non-orto PCB-er
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 770,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01PCB 1690,03
OCDD0,0003
Mono-orto PCB-er
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,00003
1,2,3,7,8-PeCDF0,03PCB 1140,00003
2,3,4,7,8-PeCDF0,3PCB 1180,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0003

Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = hexa, «Hp» = hepta, «O» = octa, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = klorodibenzofuran, «CB» = klorbifenyl.

0Endret ved forskrifter 2 mai 2012 nr. 397, 1 nov 2012 nr. 1038, 2 juli 2013 nr. 890.

Vedlegg 2 (Opphevet)

0Opphevet 1 mai 2012 ved forskrift 2 mai 2012 nr. 396.

Vedlegg 3 (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 13 nov 2006 nr. 1263.

Vedlegg 4 (Opphevet)

0Opphevet 1 mai 2011 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.

Vedlegg 5. Diettfôr

Del A. Generelle bestemmelser 

1. Dersom flere grupper ernæringsegenskaper i kolonne 2 i del B er atskilt med ordene «og/eller» for det samme ernæringsformål, kan produsenten bruke en eller flere grupper av grunnleggende egenskaper for å oppnå ernæringsformålet definert i kolonne 1. For hver valgmulighet er den tilsvarende merkingen av næringsinnholdet angitt i kolonne 4.
2. Dersom en gruppe tilsetningsstoffer er nevnt i kolonne 2 eller i kolonne 4 i del B, skal tilsetningsstoffet(-ene) som er anvendt være godkjent ved Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og være i samsvar med de angitte grunnleggende ernæringsegenskaper.
3. Dersom kilden(e) til næringsstoffene eller analytiske bestanddeler skal angis i kolonne 4 i del B, skal produsenten gi en nøyaktig oppgave (for eksempel næringsstoffets eller -stoffenes spesifikke navn, dyreart eller del av dyret) som gjør det mulig å vurdere om det er samsvar mellom fôrvaren og de tilsvarende grunnleggende ernæringsegenskapene.
4. Dersom opplysningene om et stoff som også er tillatt som tilsetningsstoff skal angis i kolonne 4 i del B med betegnelsen «total», skal innholdet for hvert enkelt tilfelle, henvise til mengden som naturlig forekommer, dersom ingen tilsetning er utført eller, som unntak fra direktiv 70/524/EØF, til den totale mengden av stoffet som naturlig forekommer og som er tilsatt som tilsetningsstoff.
5. Opplysningene som kreves i kolonne 4 i del B med betegnelsen «dersom tilsatt» er obligatorisk dersom næringsstoffet eller tilsetningsstoffet er iblandet eller dersom mengden av dette er spesifikt forhøyet for å gjøre det mulig å oppfylle det særlige ernæringsformålet.
6. Opplysningene som skal angis i kolonne 4 i del B om analytiske bestanddeler og om tilsetningsstoffene, skal være kvantitative.
7. Den anbefalte bruksperioden, angitt i kolonne 5 i tabellen i del B, omfatter en periode som det særlige ernæringsformålet normalt bør oppfylles innenfor. Produsentene kan angi mer nøyaktige bruksperioder innenfor grensene som er fastsatt for dette.
8. Dersom en fôrvare skal oppfylle flere ernæringsformål, skal alle bestemmelsene for hvert ernæringsformål definert i del B overholdes.
9. For tilskuddsfôr med særlige ernæringsformål, skal bruksanvisningen på etiketten inneholde opplysninger om krav til en balansert dagsrasjon.
10. Dersom et fôr med spesielle ernæringsmessige egenskaper omsettes i form av bolus, og er et fôrmiddel eller tilskuddsfôr som skal tilføres oralt og individuelt ved «forced feeding», skal merkingen av fôret, om nødvendig, inneholde maksimumsperioden det foregår kontinuerlig frigjøring av stoffer fra bolus og den daglige frigjøringen av hvert av tilsetningsstoffene det er satt maksimumsgrenser for innhold av i fullfôr. På forespørsel fra myndighetene skal ansvarlig virksomhet som omsetter bolus dokumentere at daglig tilgjengelig mengde av tilsetningsstoffer i fordøyelseskanalen, om nødvendig, ikke overstiger maksimumsinnhold av tilsetningsstoffet som er fastsatt per kg fullfôr gjennom hele fôringsperioden (sakte frigjøringseffekt). Det kreves at fôr i bolusform tilføres av veterinær eller annen kompetent person.
0Endret ved forskrift 19 sep 2014 nr. 1235.

Del B. Liste over bruksområder 

For å lese del B se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 19 april 2011 nr. 427 (i kraft 1 mai 2011), 6 des 2011 nr. 1235, 19 sep 2014 nr. 1235, 5 mai 2015 nr. 461.

Vedlegg 6 - 8 (Opphevet)

0Opphevet 1 mai 2001 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.

Vedlegg 9 (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 12 april 2005 nr. 320.

Vedlegg 10 (Opphevet)

0Opphevet 1 mai 2012 ved forskrift 2 mai 2012 nr. 396.

Vedlegg 11 (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 10 feb 2010 nr. 151 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).

Vedlegg 12 (Opphevet)

0Opphevet 1 mai 2001 ved forskrift 19 april 2011 nr. 427.

Vedlegg 13 (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010).

Vedlegg 14 - Salmonellakontroll

0Overskriften endret ved forskrift 29 juni 2011 nr. 728.

A. Krav til virksomhetenes kontroll for salmonella i fôr

0Overskriften endret ved forskrift 29 juni 2011 nr. 728.
 
1.0 Fôrmidler og fôrblandinger til matproduserende landdyr som skal kontrolleres for salmonella

Fôrmidler som tilhører gruppene nevnt nedenfor skal kontrolleres:

1.Korn og produkter framstilt av korn
2.Oljefrø, oljefrukter og produkter framstilt av disse
3.Frø av belgvekster og produkter framstilt av disse
4.Rotknoller, røtter og produkter framstilt av disse
5.Andre frø og frukter og produkter framstilt av disse
6.Tørkede fôrvekster, grasmjøl mv.
7.Produkter fra bakeri- og pastaindustrien.

Fôrmidler i gruppe 2, samt mais og produkter av mais i gruppe 1 er klassifisert som risikofôrvarer.

Fôrblandinger til matproduserende landdyr, som inneholder disse fôrmidlene, skal kontrolleres for salmonella.

2.0 Fôrmidler og -blandinger til matproduserende landdyr, som er unntatt

Følgende er unntatt:

-fôrmidler med et fettinnhold på mer enn 95 % på tørrstoffbasis
-tørkede fôrvekster i form av halm, høy mv.
-melasse
-blandinger i form av premikser
-tilskuddsfôr i form av vitamin- og/eller mineralfôrblanding.
3.0 Prøvetaking av fôrvarer til matproduserende landdyr

Av fôrvarer som ikke klassifiseres som risikofôrvarer skal det tas representative prøver ved lasting eller lossing. Av risikofôrvarer skal det tas representative prøver både ved lasting og lossing, eller en kan ta alle prøvene i forbindelse med lasting. Betingelsene er da:

-at den ansvarlige for innførselen har stilt krav til renhold, eventuelt desinfeksjon av transportmiddelet
-at prøvene tas i varestrømmen nærmest mulig transportmiddelet.

Risikofôrvarer kan ikke losses før lasteprøvene er analysert og funnet negativ for salmonella.

Prøvetakingen skal utføres av autoriserte prøvetakere, prøvetakere som kan dokumentere nødvendig opplæring og kunnskap, prøvetakere godkjent av leverandørlandets tilsynsmyndighet eller prøvetakere godkjent av tilsynsmyndigheten.

Uttak av prøver kan skje ved hjelp av automatisk prøvetaker eller annet passende prøvetakingsutstyr.

Tilsynsmyndigheten kan etter søknad godkjenne prøver tatt før lasting i forbindelse med rullering av avgrensede og isolerte partier. Prøveuttaket må beskrives og attesteres av anerkjent kontrollorgan. Rutiner og krav til transportmiddel må også beskrives av den som er ansvarlig for innførselen.

I forhold til partistørrelse og type fôrvare er antall sluttprøver som skal analyseres som følger:

Partistørrelse, tonnIkke risikofôrvarer ved lasting eller lossingRisikofôrvarer både ved lasting og lossingRisikofôrvarer, bare ved lasting ev. rullering
0-50124
50,1-1 000248
1 000,1-10 0004816
> 10 00081632

Hver sluttprøve skal veie minst 250 g og bestå av minimum 10 delprøver.

4.0 Analysemetoder og laboratorier

Prøvene skal analyseres i henhold til metode beskrevet av «Nordisk metodikkomité for næringsmidler» (NMKL) eller ISO-metode 6579 eller tilsvarende validerte metode. Analysene skal utføres ved laboratorier som er akkreditert for metodene.

5.0 Dokumentasjon av salmonellakontroll og rapportering ved påvisning

Dokumentasjon på at virksomheten har gjennomført kontroll for salmonella skal ved forespørsel legges fram for tilsynsmyndigheten. Det skal kunne bekreftes at prøvetaking, analyser mv. er utført i henhold til bestemmelsene.

Ved påvisning av salmonella skal bestemmelsene om rapportering og tiltak følges i henhold til § 11. Alle påvisninger av salmonella skal serotypes.

Alle analyseresultater skal til enhver tid være tilgjengelige for tilsynsmyndigheten og arkiveres i minst to år.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 199, 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010), 29 juni 2011 nr. 728, 26 sep 2013 nr. 1159.

B. Krav til virksomheter ved kontroll for salmonella i produksjonsanlegg for fôrblandinger til matproduserende landdyr og i anlegg som lagrer innførte fôrvarer til matproduserende landdyr

1.0 Generelt

Prøver skal tas av den ansvarlige for tilvirkningen eller annet personell som er instruert for dette.

Prøvene skal analyseres i henhold til metode beskrevet av «Nordisk metodikkomité for næringsmidler» (NMKL) eller ISO-metode 6579 eller tilsvarende validerte metode. Analysene skal utføres ved laboratorium som er akkreditert for metodene.

Ved påvisning av salmonella skal bestemmelsene om rapportering og tiltak følges i henhold til § 11. Alle påvisninger av salmonella skal serotypes.

Analyseresultater skal til enhver tid være tilgjengelige for tilsynsmyndighetene og arkiveres i minst to år.

2.0 Virksomhetens kontroll i produksjonsanlegg for tørrfôrblandinger til matproduserende landdyr

Egnet prøvemateriale er fôrrester, kakedannelser, belegg og støv. I de tilfelle det ikke finnes nok av nevnte prøvemateriale, skal det i stedet tas svaberprøve.

Kontrollpunktene er:

1.Transportutstyr fra råvareinntak fram til og med blander (elevatorbunner mv.).
2.Aspiratør, avsug og filter på råvaresiden.
3.Kjøler eller toppen av blander når blandingen ikke varmebehandles.
4.Rommet og området rundt kjøler der denne står plassert.
5.Transportutstyr til ferdigvaresilo og topp/utløp i ferdigvaresilo.

Følgende prøver som bør bestå av flere delprøver, skal tas for salmonellakontroll:

Prøve nr. 1 (ca. 50–60 g) består av like store delprøver fra kontrollpunktene 1 og 2. Prøve nr. 2 (ca. 50–60 g) består av like store delprøver fra kontrollpunkt 3.

Prøve nr. 3 (ca. 50–60 g) består av like store delprøver fra kontrollpunktene 4 og 5.

Frekvensen av prøvetaking og -analyse er minimum hver 14. dag med unntak av:

1.Produksjonslinjer for varmebehandlede blandinger til svin og drøvtyggere med en årlig produksjon på under 10 000 tonn. For disse er frekvensen hver 4. uke
2.Produksjonslinjer som baserer seg på varmebehandlede proteinkonsentrater og norsk korn. For disse er frekvensen hvert kvartal.
3.0 Virksomhetens kontroll i lageranlegg for innførte fôrmidler til matproduserende landdyr

Egnet prøvemateriale er fôrrester, kakedannelser, belegg og støv. I de tilfelle det ikke finnes nok av nevnte prøvemateriale, skal det i stedet tas svaberprøve.

Kontrollpunktene er:

1.Losse- og lasteaggregat med tilhørende filter.
2.Elevatorbunner knyttet til det sentrale inn- og utlastingssystemet.
3.Redlere knyttet til det sentrale inn- og utlastingssystemet.
4.Luftfilter knyttet til det innvendige transportsystemet.

Hver 14. dag skal de tas minimum 4 prøver à 50–60 og som må bestå av flere delprøver. To ganger i året foretas en utvidet kontroll med flere prøver av støv og fôrrester innvendig og utvendig i anlegget.

4.0 Andre kontrollplaner som er en del av virksomhetens kvalitetssikring

Hvis en virksomhet ønsker å følge et annet kontrollprogram basert på uttak av prøver i kritiske kontrollpunkter, som fullt ut tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, må denne framlegges for tilsynsmyndigheten.

Kan tilsynsmyndighetens krav til virksomhetens kontroll dokumenteres på en oversiktlig måte, vil systemer som er en integrert del av virksomhetens kvalitetssikringssystem kunne godkjennes. Blir sikkerheten ivaretatt med kvittering på rapporter, tiltaksskjema, avviksrapporter mm, og det på en enkel måte kan presenteres oversiktlige utskrifter, kan databaserte systemer godkjennes.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010), 29 juni 2011 nr. 728, 26 sep 2013 nr. 1159.

Vedlegg 15 (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 14 jan 2010 nr. 65 som endret ved vedtak 22 feb 2010 nr. 233 (i kraft 1 mars 2010).

Vedlegg 16. Kontrolldokument 

sf-20021107-1290-v16-01-01.gif

0Tilføyd ved forskrift 26 sep 2013 nr. 1159.

Forordninger

Forordning (EU) 2015/786

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2015/786 med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaken i samsvar med vedlegg I, protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese forordning (EU) 2015/786 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

0Tilføyd ved forskrift 18 mars 2016 nr. 318.