Vedtak om utvidelse av forskrifter til å gjelde for Svalbard.

DatoFOR-2002-11-14-1632
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
EndrerFOR-1977-04-20-9193, FOR-1974-04-18-3, FOR-1994-10-06-972
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1956-12-07-2-§56, LOV-1956-12-07-2-§5, LOV-1956-12-07-2-§6, LOV-1956-12-07-2-§7, LOV-1956-12-07-2-§15, LOV-1956-12-07-2-§57, LOV-1958-12-19-3-§32, LOV-1958-12-19-3-§4, LOV-1958-12-19-3-§6, LOV-1958-12-19-3-§7, LOV-1977-02-04-4-§8, LOV-1977-02-04-4-§9, LOV-1977-02-04-4-§93, FOR-1982-06-04-959 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort30.12.2002
KorttittelVedtak om at forskrifter skal gjelde Svalbard

Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 14. november 2002 med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr. 2 om arbeidervern § 56 jf. § 5, § 6, § 7, § 15 og § 57, lov av 19. desember 1958 nr. 3 om arbeidsvilkår for arbeidarar i jordbruket § 32, jf. § 4, § 6 og § 7 og lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 8, § 9 og § 93 fjerde ledd, jf. kgl.res. av 4. juni 1982 nr. 959. 

Direktoratet for arbeidstilsynet fastsatte 14. november 2002 at følgende forskrifter gjøres gjeldende for Svalbard:

-Forskrift av 20. april 1977 nr. 9193 om traktorer, med unntak av punkt 1 Bruksanvisning m.v. for utenlandske virksomheter.
-Forskrifter av 18. april 1974 nr. 3 om snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder.
-Forskrift av 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen.

Vedtaket gjelder fra 1. januar 2003.