Forskrift til gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES)

DatoFOR-2002-11-15-1276
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2017-01-06-15 fra 02.01.2017
EndrerFOR-1989-01-10-52, FOR-1998-08-18-818
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3, LOV-1981-05-29-38-§26, LOV-2001-06-15-79-§26, LOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1930-02-27-2-§2, LOV-2009-06-19-100-§26
Kunngjort19.11.2002
Rettet10.01.2017 (vedleggsoverskrift)
KorttittelForskr. om handel med truede arter mv. (CITES)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 15. november 2002 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 26 nr. 9, lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 26 annet ledd, lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, samt lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 juni 2010 nr. 1915, 15 mars 2013 nr. 284, 9 juli 2013 nr. 875, 6 jan 2017 nr. 15.
Rettelser: 10.01.2017 (vedleggsoverskrift).

Kapittel I. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å begrense de skadevirkninger internasjonal handel kan ha for den fortsatte eksistens av dyre- og plantearter som er eller kan bli truet av utryddelse.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innførsel, utførsel og reutførsel av dyre- og plantearter som er oppført på forskriftens liste I, II og III, mellom Norge - herunder Svalbard og Jan Mayen - og andre stater, og mellom Svalbard og det norske fastland.

Forskriften omfatter følgende eksemplarer:

1.Alle individer, levende eller døde, av de nevnte arter.
2.Deler og produkter av disse arter.

Forskriften kommer i tillegg til andre lover og forskrifter som regulerer innførsel, utførsel og omsetning.

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

§ 3.Generelt

Ved innførsel, utførsel eller reutførsel av eksemplarer av arter som omfattes av denne forskriften kreves særskilt tillatelse etter bestemmelsene i dette kapittel, hvis ikke annet fremgår av unntakene nevnt i kapittel III.

§ 4.Utførsel

Utførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste I er forbudt.

Utførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste II og liste III kan tillates når følgende vilkår er oppfylt:

a)Utførsel må ikke bringe artens fortsatte eksistens i fare
b)Det enkelte eksemplar må være ervervet i samsvar med lovgivningen til beskyttelse av flora og fauna
c)Forsendelsen/frakten av levende individer må foregå på en måte som ikke skader eller påfører individet unødig lidelse.

Tillatelse etter annet ledd gis i samsvar med § 8.

§ 5.Innførsel

Innførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste I er forbudt.

Innførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste II er tillatt når utførselslisens/reutførselslisens fra utførselsstaten blir fremlagt og denne er utstedt i henhold til konvensjonens bestemmelser.

Innførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste III er tillatt når opprinnelsesbevis kan fremlegges. Ved innførsel fra en stat som har oppført vedkommende art i liste III skal også utførselslisens fra vedkommende stat fremlegges.

Innførselen kontrolleres av tollmyndighet, på Svalbard av Sysselmannen, som skal oversende Miljødirektoratet den fremlagte dokumentasjon for all innførsel av eksemplarer omfattet av forskriftens liste II og III.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Reutførsel

Med reutførsel menes utførsel av ethvert eksemplar som tidligere er blitt innført til landet.

Reutførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste I er forbudt.

Reutførsel av eksemplarer av arter omfattet av forskriftens liste II kan tillates når følgende vilkår er oppfylt:

a)Utførsels-/reutførselslisens fra den stat eksemplaret tidligere ble utført fra må fremlegges
b)Forsendelsen/frakten av levende individer må foregå på en måte som ikke skader eller påfører individet unødig lidelse.

Reutførsel av eksemplarer av arter oppført på forskriftens liste III kan tillates når vilkårene i tredje ledd bokstav b er oppfylt. I tillegg kreves fremleggelse av opprinnelsesbevis. Dersom eksemplaret tidligere har vært utført fra en stat som har oppført vedkommende art i konvensjonens liste III, kreves fremleggelse av utførsels-/reutførselslisens.

Tillatelse etter tredje og fjerde ledd gis i samsvar med § 8.

§ 7.Dyrkede planter, dyr født i fangenskap og eksemplarer som er pre-konvensjon

Uten hensyn til de øvrige bestemmelsene i dette kapittel kan Miljødirektoratet gi tillatelse til utførsel, innførsel og reutførsel av eksemplarer som er omfattet av denne forskrift, dersom søkeren kan dokumentere at:

1.Dyret er født i fangenskap.
2.Planten er dyrket frem.
3.Eksemplaret er pre-konvensjon.

Dersom et eksemplar av en art oppført i liste I enten er oppdrettet eller dyrket frem i omsetningsøyemed, skal regelverket for arter omfattet av liste II gjelde.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Vilkår i tillatelse og tillatelsens utforming - lisenser

I tillatelse etter § 4 annet ledd, § 6 tredje eller fjerde ledd og § 7 første ledd, kan det settes vilkår som anses nødvendig for å gjennomføre forskriftens formål, herunder krav om merking av det enkelte eksemplar.

Tillatelser som nevnt i første ledd, gis i form av en lisens som utstedes av Miljødirektoratet.

Lisens skal kreves for hver forsendelse av eksemplarer. Det kan kreves lisens for hvert eksemplar av en forsendelse med flere eksemplarer.

Lisensen skal fremlegges for tollmyndighet, på Svalbard for Sysselmannen og på Jan Mayen for Politimesteren i Salten.

Hver lisens skal inneholde tittelen på konvensjonen, navnet på og stempelet til det utstedende forvaltningsorgan, et kontrollnummer gitt av forvaltningsorganet og gyldighetsdato. Lisensen skal også inneholde en oversikt over hvilke arter forsendelsen omfatter og hvilke lister den enkelte art er oppført på.

Alle kopier av en lisens skal tydelig merkes som kopier og kan ikke brukes i stedet for originalen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Stater som ikke er part i CITES

Ved innførsel fra stat eller ved utførsel/reutførsel til stat som ikke er part i CITES, kan Miljødirektoratet godta betryggende dokumentasjon fra myndighetene i denne stat istedenfor lisenser utstedt i henhold til CITES' bestemmelser.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel III. Unntak

§ 10.Transitt

Bestemmelsene i kapittel II gjelder ikke varer som i direkte transitt er under tollmyndighetens, på Svalbard under Sysselmannens, kontroll. Adressat og bestemmelsesstat må være uendret i forhold til hva som er oppgitt ved utklarering av varene fra utførselsstaten.

§ 11.Lån, bytte o.l. mellom vitenskapelige institusjoner

Bestemmelsene i kapittel II gjelder ikke for ikke-kommersielle utlån, gaver eller bytte av herbarieeksemplarer, andre preserverte, tørkede eller innfelte museumseksemplarer og levende dyre- og plantemateriale, mellom norske vitenskapelige institusjoner godkjent av Miljødirektoratet og registrerte vitenskapelige institusjoner i andre stater. Forsendelsen/eksemplaret må bære en etikett utstedt eller godkjent av forvaltningsmyndigheten i den enkelte stat.

Miljødirektoratet kan fastsette forskrift om rapportering for slike forsendelser.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Personlige effekter

Følgende personlige effekter er unntatt fra bestemmelsene i kapittel II:

a)Effekter av arter oppført på forskriftens liste I og II, som medtas til Norge av en person fast bosatt utenfor Norge, og som er anskaffet i vedkommendes hjemland. Effekten må gjenutføres ved tilbakereisen og forevises for tollmyndighet eller Sysselmannen på Svalbard ved inn- og utreise.
b)Effekter av arter på liste II, som innføres av en person fast bosatt i Norge, dersom dokumentasjon forevises tollmyndighetene eller Sysselmannen om at gjenstanden ikke stammer fra dyr eller planter som ble fjernet fra sitt naturlige miljø.
c)Effekter av arter oppført på liste III, når slike effekter innføres fra andre stater enn den stat som har ført arten opp på liste III.

Unntaket i første ledd gjelder ikke levende dyr og planter.

§ 13.Dispensasjon

Miljødirektoratet kan, når særlige grunner foreligger, dispensere fra bestemmelsene i forskriften. I dispensasjonen kan det settes vilkår som anses nødvendige for å gjennomføre forskriftens og CITES' formål.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel IV. Forskjellige bestemmelser

§ 14.Merking

Miljødirektoratet kan ved forskrift gi regler om etterfølgende merking som vilkår for innførsel av eksemplarer som omfattes av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 15.Kontrollbestemmelser

Tollmyndighetene fører kontroll med at denne forskriften blir overholdt.

På Svalbard føres kontrollen av Sysselmannen.

På Jan Mayen føres kontrollen av Politimesteren i Salten eller den han bemyndiger.

§ 16.Ivaretakelse av levende eksemplarer - hjemsendelse

Dersom innførsel av et eksemplar som allerede befinner seg her i landet ikke tillates, skal Miljødirektoratet, om nødvendig, sørge for at eksemplaret blir tatt vare på. Kostnadene ved slik ivaretakelse og eventuell hjemsendelse kan kreves dekket av eieren.

Levende individer kan forlanges returnert av forvaltningsmyndigheten i utførselsstaten. Kostnadene med en slik forsendelse dekkes av utførselsstaten. Forsendelsen må foregå på en måte som ikke skader eller påfører individet unødig lidelse.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 17.Klage

Miljøverndepartementet er klageinstans for enkeltvedtak truffet av Miljødirektoratet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 18.Straff

Overtredelse av forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften er straffbart etter disse lover:

For levende eller dødt vilt og egg av eller produkter av disse, lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 56.

For andre arter eller produkter av disse, lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4.

For utførsel eller innførsel mellom utlandet og Svalbard, lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard § 99 og lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet ledd.

For utførsel eller innførsel mellom Norge og Jan Mayen, lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2 annet ledd.

§ 19.Endringer i forskriftens liste

Miljødirektoratet vedtar endringer i listene i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til CITES.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003. Fra samme dato oppheves forskrift av 10. januar 1989 nr. 52 til gjennomføring av den alminnelige utførselsregulering § 1a, og forskrift av 18. august 1998 nr. 818 om gjennomføring av innførselsreguleringen § 1a.

Vedlegg til forskriften – CITES-artsliste 

For å lese vedlegget se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2010 nr. 1915, endret ved forskrifter 9 juli 2013 nr. 875, 6 jan 2017 nr. 15 (i kraft 2 jan 2017).