Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

DatoFOR-2002-11-15-1288
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2017-04-20-484 fra 01.05.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-73-§11
Kunngjort22.11.2002
Rettet01.01.2017 (hjemmel)
KorttittelForskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. november 2002 med hjemmel i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 12. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17 juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 11.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 okt 2004 nr. 1349, 15 des 2006 nr. 1404, 11 des 2009 nr. 1491, 8 juni 2012 nr. 500, 22 juni 2012 nr. 569, 1 feb 2013 nr. 127, 3 mars 2014 nr. 249, 12 aug 2016 nr. 977 som satt i kraft ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486, 20 april 2017 nr. 484.
Rettelser: 01.01.2017 (hjemmel).

§ 1.Formål

Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal være et rådgivende organ som skal behandle klager om brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte. Nemnda har kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr etter anskaffelsesloven § 12.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1404 (i kraft 1 jan 2007), 8 juni 2012 nr. 500 (i kraft 1 juli 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 2.Oppdragsgivers plikt til å delta i klagebehandlingen

Oppdragsgiver som er omfattet av anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, plikter å delta i klagebehandlingen etter denne forskrift. Oppdragsgiver skal inngi tilsvar og for øvrig følge de instrukser som klagenemnda gir om saksbehandlingen.

0Endret ved forskrift 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 3.Klagenemnda

Klagenemndas medlemmer oppnevnes av Kongen for fire år av gangen. I særlige tilfeller kan det oppnevnes medlemmer for en kortere periode. Maksimal funksjonstid er åtte år. Medlemmene kan unntaksvis gjenoppnevnes etter åtte år. Blant medlemmene oppnevner Kongen en leder. Nærings- og fiskeridepartementet kan oppnevne setteleder når leder er inhabil. Medlemmene kan ikke avsettes eller suspenderes i perioden med mindre det foreligger særlig grunn.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1404, 1 feb 2013 nr. 127 (i kraft 1 mars 2013), 3 mars 2014 nr. 249.
§ 4.Sekretariat

Sekretariatet skal utføre de oppgaver som fastsettes i denne forskrift, samt oppgaver som klagenemnda eller dets leder delegerer til sekretariatet.

0Endret ved forskrifter 14 okt 2004 nr. 1349, 15 des 2006 nr. 1404, 20 april 2017 nr. 484 (i kraft 1 mai 2017).
§ 5.Uavhengighet

Kongen kan ikke instruere klagenemnda eller sekretariatet verken om lovtolking, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen.

§ 6.Klagegjenstand og klageinteresse

Klage til klagenemnda må gjelde unnlatelser, handlinger eller beslutninger under gjennomføringen av anskaffelser etter anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i denne.

Klage kan fremsettes av enhver som har saklig interesse i å få vurdert lovmessigheten av en slik unnlatelse, handling eller beslutning. Klage må fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver, eller seks måneder etter at oppdragsgiver har avlyst konkurransen.

Dersom spørsmålet som er gjenstand for klagen er avgjort ved dom i første instans kan klagen ikke tas til behandling.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2013 nr. 127 (i kraft 1 mars 2013), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 6a.Fristberegning

Alle frister skal beregnes i samsvar med forskrift om tidsfrister i EØS-avtalen.

0Tilføyd ved forskrift 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 7.Formelle krav til klagen

Klagen skal inneholde klagers og innklagedes navn og adresse. Klagen skal være skriftlig og angi de faktiske og rettslige forhold klagen bygger på. De relevante dokumentbevis må vedlegges.

§ 8.Virkning av at klage er fremsatt

Klage til klagenemnda har ikke oppsettende virkning.

Dersom tvisten er brakt inn, eller senere bringes inn, for retten eller til voldgiftsbehandling, skal den part som bringer saken inn for retten eller til voldgiftsbehandling samtidig varsle klagenemnda.

§ 9.Avvisning av klage

Sekretariatet avgjør om en klage kan tas til behandling, og kan avvise klage som er ubegrunnet eller uhensiktsmessig for behandling. Sekretariatet skal avvise klager som ikke er fremsatt innen fristene i § 6 annet ledd og § 13a annet ledd. Klager kan påklage avgjørelsen til klagenemndas leder som avgjør spørsmålet. Klagen må foreligge senest tre virkedager etter at klager ble kjent med avgjørelsen.

Selv om sekretariatet har tatt en klage til behandling, kan klagenemnda senere avvise klagen i medhold av første ledd og § 6. En slik avgjørelse er endelig.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2013 nr. 127 (i kraft 1 mars 2013), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 10.Behandlingen av klagen

Innklagede skal snarest mulig gjøres kjent med at klage er innkommet. Samtidig med underrettelse om klage skal det fastsettes en frist for å inngi skriftlig tilsvar, som ikke bør overstige 14 virkedager fra innklagede har mottatt sakens dokumenter. Dersom særlige grunner tilsier det kan det gis en kort tilleggsfrist.

Innklagede skal samtidig anmodes om å avgi svar til sekretariatet og klager innen en uke på om kontrakt vil bli inngått før klagenemndas uttalelse foreligger. Det skal i anmodningen gjøres oppmerksom på at svaret kan gjelde frem til en gitt dato.

Etter at tilsvar er meddelt klageren, skal klageren gis en frist som ikke bør overstige 10 virkedager til å kommentere tilsvaret.

Det kan gis partene adgang til ytterligere kommentarer dersom saken ikke anses tilstrekkelig opplyst. Deretter kan saken tas opp til avgjørelse. Det samme gjelder om innklagedes eller klagers kommentarer ikke har innkommet innenfor de angitte frister.

Klagenemnda skal bidra til at partenes anførsler og påstander blir så klare som mulig, og kan oppfordre partene til å ta stilling til relevante faktiske og rettslige spørsmål og til å tilby bevis.

Klagenemnda kan på ethvert trinn i saken ta initiativ til å bilegge tvisten uten formell klagebehandling.

§ 11.Dokumentfremleggelse

For partenes plikt til å fremlegge skriftlige bevis, gjelder lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 21-3 annet ledd annet punktum, § 21-5 og § 26-5, jf. kapittel 22, og § 26-6 tilsvarende så langt de passer. Eventuelle pålegg om fremleggelse gis av sekretariatet, av eget tiltak eller på begjæring fra en av partene. Klagenemndas leder kan samtykke til at bevis føres, jf. tvl. § 22-3 annet ledd. Avgjørelsen om samtykke kan overprøves av klagenemnda, jf. tvl. § 22-3 tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 11 des 2009 nr. 1491, 1 feb 2013 nr. 127 (i kraft 1 mars 2013).
§ 12.Nemndas rådslagning og uttalelse

Klagenemnda settes som hovedregel med tre medlemmer ved behandlingen av den enkelte sak. Nemnda kan settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning. Nemndas rådslagning skjer i møte. Beslutningen om uttalelsens innhold treffes med simpelt flertall.

Klagenemnda skal uttale seg om det er begått brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Uttalelsen skal være skriftlig og begrunnet. I slutningen skal det angis hvilke regler som i tilfelle er brutt og hvilke omstendigheter som representerer slike brudd. I saker som ikke gjelder ulovlig direkte anskaffelser, skal det angis om påklagede brudd kan ha påvirket resultatet av konkurransen. Nemnda skal i slutningen ikke uttale seg om de rettslige konsekvenser av brudd. Dersom nemnda finner grunn til det, kan den uttale seg om vilkårene for klager til å kreve erstatning anses oppfylt.

Klagenemnda kan bare prøve lovmessigheten av unnlatelsen, handlingen eller beslutningen. Klagenemnda kan ikke gå utenfor partenes anførsler og påstander.

Dersom klagenemnda finner grunn til det, kan den rette en henvendelse til innklagede med forespørsel om hva som vil bli gjort for å rette feilen eller unngå tilsvarende feil i fremtiden.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2013 nr. 127 (i kraft 1 mars 2013), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 13.Partenes omkostninger og klagegebyr

Partene bærer egne omkostninger i anledning klagebehandlingen. For klage til klagenemnda på ulovlige direkte anskaffelser skal det betales et klagegebyr på 1 000 kroner. Dersom nemnda har kommet til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, skal klagegebyret tilbakebetales. For klager i øvrige saker skal det betales et klagegebyr på 8 000 kroner. Dersom nemnda har kommet til at det foreligger brudd på anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i denne som kan ha påvirket resultatet av konkurransen, skal klagegebyret tilbakebetales. Klagen tas ikke til behandling før klagegebyret er betalt.

0Endret ved forskrifter 22 juni 2012 nr. 569 (i kraft 1 juli 2012), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 13a.Særskilte regler for klager på ulovlige direkte anskaffelser

Kravet om saklig interesse i denne forskriftens § 6 annet ledd gjelder ikke.

Klage kan fremsettes inntil to år fra kontrakt er inngått.

Fristen for innklagede til å inngi tilsvar etter denne forskriftens § 10 første ledd, er fire uker.

Nemnda kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser, selv om klager ikke har nedlagt påstand om dette.

Selv om klagen trekkes, kan klagenemnda velge å fortsette behandlingen av saken og ilegge overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1404 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 8 juni 2012 nr. 500 (i kraft 1 juli 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 22 juni 2012 nr. 569 (i kraft 1 juli 2012), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser)
§ 14.Offentliggjøring av uttalelser og årsmelding

Klagenemndas uttalelser er offentlige, og skal publiseres på hensiktsmessig måte.

Klagenemnda skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten.

§ 15.Nærmere retningslinjer for saksbehandlingen

Klagenemnda kan innenfor rammene av denne forskrift fastsette nærmere retningslinjer for saksbehandlingen, herunder delegere oppgaver til leder og sekretariat. I saker om overtredelsesgebyr gjelder forvaltningsloven for nemndas virksomhet, med de særlige bestemmelser som er gitt i anskaffelsesloven § 12. I andre saker gjelder forvaltningsloven kapittel I til III tilsvarende for nemndas virksomhet.

Klagenemndas medlemmer fungerer uavhengig av sitt yrke, arbeidsgiver og sin øvrige stilling. De kan ikke instrueres faglig av departementet, sekretariatet eller de øvrige medlemmene, herunder klagenemndas leder.

Før en sak sendes til nemndbehandling skal sekretariatet vurdere om forhold ved saken kan medføre inhabilitet for et nemndmedlem. Før saken sendes til nemndbehandling skal sekretariatet sende de nemndmedlemmene som skal behandle saken opplysninger som gjør det mulig for medlemmene å vurdere sin habilitet.

0Endret ved forskrifter 15 des 2006 nr. 1404 (i kraft 1 jan 2007), 8 juni 2012 nr. 500 (i kraft 1 juli 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 1 feb 2013 nr. 127 (i kraft 1 mars 2013), 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 16.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 12 aug 2016 nr. 977 som endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2017).
§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003.