Forskrift om behovsprøvet gravferdsstønad.

DatoFOR-2002-12-12-1492
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-19-1323
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§7-2
Kunngjort17.12.2002
KorttittelForskrift om behovsprøvet gravferdsstønad

Fastsatt av Sosialdepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 7-2 sjette ledd.

§ 1.Utgiftsgrunnlag

Gravferdsstønaden skal ikke overstige de dokumenterte utgiftene til gravferden.

I utgiftsgrunnlaget medregnes alminnelige utgifter til avisannonser, lys, blomster, sanger, musikk, kommunale avgifter og gravmonument.

Nødvendige utgifter til båretransport til nærmeste naturlige gravplass ved den avdødes bosted medregnes i utgiftsgrunnlaget i den utstrekning utgiftene ikke dekkes etter folketrygdloven § 7-3.

§ 2.Formue

For avdøde som ikke var gift, skal formue etter folketrygdloven § 7-2 andre ledd bokstav a være summen av all formue med fradrag for gjeld, det vil si netto formue.

For avdøde som var gift, skal finansformue som nevnt i folketrygdloven § 7-2 andre ledd bokstav b være summen av avdødes og gjenlevendes kontanter, bankinnskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner, andeler i verdipapirfond, andre omsettelige verdipapirer og utestående fordringer.

Formue som nevnt i folketrygdloven § 7-2 andre ledd bokstav a og b avrundes ned til nærmeste hele tusen kroner.

§ 3.Dokumentasjon

Søkeren plikter å fremlegge dokumentasjon for de faktiske utgiftene til gravferden og for formue som nevnt i folketrygdloven § 7-2 andre ledd bokstav a og b.

Formue dokumenteres ved den sist innsendte selvangivelsen eller siste likningsutskrift for avdøde og, når avdøde var gift, samboer eller partner, også for gjenlevende.

§ 4.Sivilstand

Når avdøde på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling, skal behovsprøvingen av gravferdsstønaden skje etter folketrygdloven § 7-2 andre ledd bokstav a.

For øvrig gjelder folketrygdloven § 1-5 ved fastsetting av sivilstand.

§ 5.Skadeserstatning

Beløp som utbetales som skadeserstatning som følge av dødsfallet regnes ikke med ved beregningen av gravferdsstønaden.

§ 6.Tjenestepensjon

Tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet går til fradrag i gravferdsstønaden på samme måte som formue og forsikringsbeløp, jf. folketrygdloven § 7-2 andre ledd bokstav a og b.

§ 7.Begrensning når utgiftene dekkes etter andre bestemmelser i loven

Gravferdsstønaden begrenses til egenandelen på 10 prosent av full gravferdsstønad når avdøde var pliktig medlem etter folketrygdloven § 2-5 og utgiftene til båretransport og gravferd dekkes av folketrygden etter forskrift til folketrygdloven § 7-4.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft den 1. januar 2003 og får anvendelse ved dødsfall inntruffet tidligst denne dato.

Forskrift av 19. desember 2000 nr. 1323 om behovsprøvet tillegg til gravferdsstønaden, gitt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 7-2 sjuende ledd, oppheves fra samme dag.