Forskrift om gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som er pliktig medlem etter § 2-5 i lov om folketrygd og som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land.

DatoFOR-2002-12-12-1493
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
EndrerFOR-2001-10-26-1220
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§7-4
Kunngjort17.12.2002
KorttittelForskr om stønad til gravferd og båretransport

Fastsatt av Sosialdepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 7-4. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.For person som er pliktig medlem i trygden etter folketrygdloven § 2-5 og som dør utenfor Norge, fastsettes gravferdsstønaden slik som bestemt i § 2 i denne forskriften.
§ 2.Skjer dødsfallet utenfor Norge og gravferden finner sted i utlandet, gis full dekning av nødvendige gravferdsutgifter. Nødvendige utgifter til transport av båre dekkes i den utstrekning utgiftene overstiger 10 prosent av full gravferdsstønad.

Dersom gravferden finner sted i Norge, gis det stønad til full dekning av nødvendige utgifter som påløper utenfor riket som følge av dødsfallet. Utgifter til transport av båre til det sted i Norge hvor gravferden skal skje, dekkes i den utstrekning utgiftene overstiger 10 prosent av full gravferdsstønad.

Krav om stønad til dekning av nødvendige utgifter som påløper utenfor Norge som følge av dødsfallet, sendes Arbeids- og velferdsetaten sammen med en oversikt over utgiftene. Kvitterte regninger må vedlegges.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Når et medlem dør under midlertidig opphold i et nordisk land utenfor Norge, dekkes nødvendige transportutgifter til hjemsendelse av båren i den utstrekning utgiftene overstiger 10 prosent av full gravferdsstønad.
§ 4.Forskriften trer i kraft den 1. januar 2003.

Forskrift av 26. oktober 2001 nr. 1220 om gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som er pliktig medlem etter § 2-5 i lov om folketrygd og som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land, gitt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 7-4, oppheves fra samme dag.