Vedtak om at forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-2002-12-13-1497
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
EndrerFOR-1996-12-06-1127
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1986-02-21-540-§10, LOV-1977-02-04-4-§2 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort17.12.2002
KorttittelVedtak om hms-forskrift i luftfarten

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i kgl.res. av 21. februar 1986 nr. 540 § 10, jf. lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 4. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven, fra 1. januar 2003.