Forskrift for garanti ved åpning av gjeldsforhandling i henhold til konkursloven.

DatoFOR-2002-12-16-1610
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
EndrerFOR-2001-12-20-1663
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort20.12.2002
KorttittelForskr. for garanti ved gjeldsforhandling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 16. desember 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

I

§ 1.Formål

Formålet med ordningen er ved garanti å gi brukere en mulighet for å åpne gjeldsforhandling etter lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs.

§ 2. Definisjoner

Med landbrukseiendom menes etter denne forskrift en enhet på minst 10 dekar jordbruksareal og med våningshus og nødvendige driftsbygninger som blir nyttet til landbruksproduksjon. Ved investering utenom tradisjonelt jord- og hagebruk omfatter landbrukseiendommer også enheter med skog og annen utmark som danner grunnlag for lønnsom næringsutvikling/verdiskaping. To eller flere landbrukseiendommer som drives av samme bruker regnes som en landbrukseiendom.

§ 3. Vilkår

Bruker som begjærer åpning av gjeldsforhandling i henhold til konkursloven og som får tingrettens aksept forutsatt at rettens krav om forskudd blir oppfylt, kan få garanti av Landbrukets utviklingsfond dersom brukeren selv ikke har mulighet for å skaffe til veie de nødvendige midler.

§ 4. Garanti

Det kan stilles garanti av Landbrukets utviklingsfond for den delen av tingrettens krav om forskudd, inklusive rettsgebyret, som overstiger 10.000 kroner.

§ 5. Søknad

Søknaden om garanti sendes Landbruksdirektoratet som avgjør søknaden. Med søknaden skal følge oversikt over gjeld og likvider og kopi av tingrettens krav om forskudd. Brukeren må dokumentere at vedkommende har tilstrekkelige midler til å dekke egenandelen på 10.000 kroner.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 6.Tilsyn, kontroll

Landbruksdepartementet fører kontroll med at denne garantiordningen blir praktisert i samsvar med denne forskriften.

Brukeren må finne seg i nødvendig kontroll i samband med dette og bistå med opplysninger.

§ 7. Gyldighet, utbetaling

Garantien gjelder til tingretten har avsluttet gjeldsforhandlingene eller inntil ett år.

Eventuell utbetaling av udekkede forhandlingsomkostninger skal skje til tingretten etter skriftlig anmodning fra denne.

§ 8. Tilbakebetaling

Utbetalte beløp kan kreves refundert av søkeren dersom det viser seg at vedkommende har holdt tilbake opplysninger om sin egen eller brukerfamiliens økonomiske situasjon.

Ved krav om refusjon for utbetalte beløp gjelder de bestemmelser som er gitt i forskrift om tildeling av bygdeutviklingsmidler - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND.

§ 9. Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan fravike bestemmelsene i denne forskrift når særlige grunner tilsier det.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 10. Klage

Vedtak som er truffet i medhold av denne forskrift kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

Landbruksdepartementet er klageinstans.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 20. desember 2001 nr. 1663 om garanti ved åpning av gjeldsforhandling i henhold til konkursloven.