Forskrift om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften)

DatoFOR-2002-12-18-1678
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2009-11-27-1414
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§3d, LOV-1993-06-11-100-§6, FOR-2005-12-16-1490-§1-3 jf. FOR-2010-12-10-1568-§10-1, FOR-2005-12-16-1489-§1-3 jf. FOR-2010-12-10-1569-§5-3
Kunngjort03.01.2003
KorttittelHelsekravforskriften, jernbanepersonell

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 18. desember 2002 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d og § 6, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) § 1-3 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1489 om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m.m. (tillatelsesforskriften) § 1-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2004 nr. 892, 27 nov 2009 nr. 1414.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder den som driver jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.

Kravene i forskriften omfatter personell som utfører følgende arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten:

a)utfører trafikkstyring,
b)framfører rullende materiell,
c)utfører eller leder skifting,
d)utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver,
e)har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor,
f)bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ drift og kjørevei i forhold til tekniske funksjoner.

Forskriften her gjelder ikke førere på det nasjonale jernbanenettet som har:

a)førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften),
b)foretatt periodisk helseundersøkelse i medhold av forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) § 32.
0Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1414.
§ 2.Vilkår for å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1

Den som skal utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 må ha gjennomført helseundersøkelse i henhold til kapittel 2 og oppfylle kravene til helse i kapittel 3.

§ 3.Informasjonsplikt for virksomheten og personellet

Den som driver jernbanevirksomhet skal informere personell som utfører arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 om kravene i denne forskriften. Virksomheten skal pålegge dette personellet å informere virksomheten om sin egen helsetilstand dersom han eller hun er kjent med eller mistenker at helsetilstanden er blitt endret slik at kravene ikke lenger er oppfylt.

§ 4.Generelt om helseundersøkelser

Den som driver jernbanevirksomhet har ansvar for at helseundersøkelser etter denne forskriften gjennomføres. Formålet med undersøkelsene skal være å identifisere forhold som innebærer at kravene til helse i kapittel 3 ikke er oppfylt.

Helseundersøkelser skal foretas av en lege og utføres etter særskilt skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn. Legen skal oppbevare det utfylte skjemaet til nytt utfylt skjema foreligger eller til det ikke lenger antas å bli bruk for det.

Etter hver helseundersøkelse skal legen utarbeide en attest, hvor det skal fremgå om den undersøkte oppfyller kravene til helse i kapittel 3. Attesten skal sendes til virksomheten. Virksomheten skal oppbevare attesten til ny attest foreligger eller til det ikke lenger antas å bli bruk for den.

Kapittel 2. Helseundersøkelse

§ 5.Helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 skal gjennomgå en helseundersøkelse. Undersøkelsen kan tidligst utføres seks måneder før arbeidet eller opplæringen begynner.

§ 6.Ny helseundersøkelse ved gjenopptagelse av arbeidsoppgaver som nevnt i § 1

Den som ikke lenger utfører arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 fordi vilkårene i § 2 ikke er oppfylt, skal gjennomgå en ny helseundersøkelse før arbeidsoppgavene gjenopptas.

§ 7.Nærmere vurdering ved langvarig sykemelding eller gjentatt korttidsfravær

Dersom den som skal utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 har hatt sammenhengende sykemelding i mer enn 4 uker eller har hatt gjentatt korttidsfravær, skal det vurderes nærmere hvorvidt arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten skal en lege konfereres.

§ 8.Eventuell ny helseundersøkelse ved endring av arbeidsoppgaver som nevnt i § 1

Dersom den som utfører arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 går over til andre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1, skal virksomheten vurdere om det er behov for en ny helseundersøkelse.

§ 9.Periodiske helseundersøkelser

Den som utfører arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 skal gjennomgå en helseundersøkelse

a)hvert femte år til og med fylte 45 år,
b)hvert tredje år fra og med fylte 46 år til og med fylte 59 år,
c)hvert år fra og med fylte 60 år.

Når aldersgrense 46 år passeres mellom to periodiske helseundersøkelser, skal neste undersøkelse foretas fem år etter forrige undersøkelse, men ikke senere enn tre år etter fylte 46 år. Når aldersgrense 60 år passeres mellom to periodiske helseundersøkelser, skal neste undersøkelse foretas tre år etter forrige undersøkelse, men ikke senere enn ett år etter fylte 60 år.

Kapittel 3. Krav til helse

§ 10.Sykdom m.m.

Det skal foreligge mental og fysisk skikkethet til å utføre arbeidsoppgavene på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.

Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som nedsetter bevissthetsnivå, svekker dømmekraft, nedsetter årvåkenhet eller reduserer bevegelighet i en slik grad at det innebærer en fare for trafikksikkerheten.

Til sykdommer som innebærer en fare for trafikksikkerheten regnes bl.a.

a)hjertesykdom, forhøyet blodtrykk eller annen sykdom med risiko for bevissthetsforstyrrelser,
b)diabetes,
c)epilepsi eller andre nevrologiske tilstander som kan lede til bevissthetsforstyrrelser,
d)svimmelhetssykdommer,
e)alvorlige søvnforstyrrelser,
f)psykiske lidelser som manifesterer seg med atferdsforstyrrelser eller vrangforestillinger,
g)demens eller andre kognitive forstyrrelser som påvirker oppmerksomhet, konsentrasjon, dømmekraft eller hukommelse.
§ 11.Syn

Synsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.

a)For synsstyrke, med eller uten korreksjon, gjelder følgende grenseverdier: 
For arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 annet leddBinokulært:Svakeste øye:
Bokstav a, c, d og e0,80,3
Bokstav b på jernbane1,00,5
Bokstav b på sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.0,80,3
Bokstav f0,5-
Bokstav f ved enøydhet0,6
b)Om den nødvendige synsstyrke kun oppnås ved hjelp av briller eller kontaktlinser, må korreksjon ligge innenfor +5 eller -8 dioptrier. Astigmatisme får ikke overskride 2 dioptrier.
c)Kontaktlinser er tillatt dersom de kan anvendes uten vanskelighet under arbeidet. Synskravene må imidlertid også oppfylles med briller.
d)Briller eller kontaktlinser skal benyttes dersom dette er nødvendig for å oppfylle synskravene.
e)Krav til nærsyn er at den undersøkte med eller uten korreksjon skal kunne lese skrift med bokstavstørrelse N5 i en av den undersøkte fritt valgt avstand mellom 30 og 50 cm og skrift med bokstavstørrelse N14 i en avstand av 100 cm. Dersom det er nødvendig med lesebriller for å oppfylle dette kravet, skal slike benyttes eller være tilgjengelige under arbeidet.
f)Synsfeltet på begge øyne skal være normalt.
g)Øyemobilitet og bevegelse av hode/nakke skal være normal.
h)Dobbeltsyn skal ikke forekomme i noen synsretning.
i)Mørkesynet skal være normalt.
j)Fargeblindhet skal ikke forekomme.
k)Øyesykdommer som kan påvirke trafikksikkerheten skal ikke forekomme.
§ 12.Hørsel

Hørselsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.

a)Den som skal påbegynne opplæring, skal ved toneaudiometri høre hver av frekvensene 500, 1000 og 2000 Hz ved lydstyrke 20 dB på hvert øre og frekvensen 3000 Hz ved 40 dB på hvert øre. Den som skal påbegynne opplæring kan ikke benytte høreapparat.
b)Etter å ha utført arbeidsoppgavene i mer enn 5 år er grensen ved audiometri at hver av frekvensene 500, 1000 og 2000 Hz skal høres ved lydstyrke 40 dB på hvert øre og frekvensen 3000 Hz ved 60 dB på hvert øre.
c)Dersom det benyttes hørselsvern, kan ikke vernets dempende egenskaper være større enn at lydoppfattelsen tilfredsstiller kravene i bokstavene a og b.
d)Dersom det er nødvendig å benytte høreapparat for å oppfylle kravene til hørsel, skal det i tillegg gjennomføres talediskrimineringstest med maskering, og det skal ved praktisk prøve vises at vedkommende oppfatter trafikksikkerhetsmessig informasjon ved tale og ved radio- og telefonkommunikasjon uten vanskelighet.
e)Ved bruk av høreapparat skal dette være teknisk forenlig med det utstyret som benyttes under arbeidet.
f)Når høreapparat er nødvendig for å oppfylle kravene til hørsel, skal velfungerende høreapparat alltid medbringes under arbeidet.
§ 13.Rusmidler m.m.

Det skal ikke foreligge bruk av narkotika eller avhengighet av eller misbruk av alkohol.

Legemidler som kan påvirke reaksjonsevne, konsentrasjonsevne eller vurderingsevne kan bare benyttes etter særskilt vurdering og anvisning av lege.

Kapittel 4. Virksomhetens egne bestemmelser

§ 14.Virksomhetens egne bestemmelser

Den som driver jernbanevirksomhet skal ha bestemmelser som opplyser om følgende forhold:

a)hvilke funksjoner i organisasjonen som omfattes av forskriften,
b)hvor i organisasjonen ansvaret for at helseundersøkelser gjennomføres ligger, samt hvem som benyttes til å utføre disse,
c)hvordan virksomheten sørger for at innleid personell oppfyller kravene i denne forskriften,
d)hvordan forhold som angår de gjennomførte helseundersøkelsene og personellets oppfyllelse av kravene dokumenteres og hvordan dokumentasjonen arkiveres.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.

§ 16.Overgangsbestemmelser

For personell som omfattes av denne forskriften og som ved ikrafttredelse oppfyller de interne krav til helse som er fastsatt av den som driver jernbanevirksomhet, gjelder denne forskriftens krav fra og med neste periodiske helseundersøkelse, men senest fra 1. januar 2005.

Unntak fra interne krav til helse som er gitt av den som driver jernbanevirksomhet før ikrafttredelse av denne forskriften, gjelder til de utløper, men ikke utover 1. januar 2005.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.