Forskrift om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (opplæringsforskriften)

DatoFOR-2002-12-18-1679
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2009-11-27-1414
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§3d, LOV-1993-06-11-100-§6, FOR-2005-12-16-1490-§1-3 jf. FOR-2010-12-10-1568-§10-1, FOR-2005-12-16-1489-§1-3 jf. FOR-2010-12-10-1569-§5-3
Kunngjort03.01.2003
KorttittelOpplæringsforskriften, jernbanepersonell

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 18. desember 2002 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d og § 6, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) § 1-3 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1489 om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m.m. (tillatelsesforskriften) § 1-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2004 nr. 892, 27 nov 2009 nr. 1414.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder den som driver jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.

Kravene i forskriften omfatter personell som utfører følgende arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten:

a)utfører trafikkstyring,
b)framfører rullende materiell,
c)utfører eller leder skifting,
d)utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver,
e)har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor,
f)bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ drift og kjørevei i forhold til tekniske funksjoner.

Forskriften her gjelder ikke førere på det nasjonale jernbanenettet som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften).

0Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1414.
§ 2.Krav om opplæring

Den som driver jernbanevirksomhet skal sørge for at arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 kun utføres av personell som har gjennomgått den opplæring virksomheten krever.

Gjennomført opplæring skal sikre at arbeidsoppgavene utføres på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.

§ 3.Krav om plan for opplæring

Den som driver jernbanevirksomhet skal utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i § 1.

Planen skal som et minimum inneholde:

a)betegnelse på opplæringen,
b)krav til forkunnskaper,
c)innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt,
d)varighet fordelt på teori og praksis,
e)arbeidsform,
f)maksimalt antall deltakere,
g)kompetansekrav til opplæringspersonell,
h)prinsipper for prøving,
i)krav til eventuell praksis etter endt opplæring.
§ 4.Prøving

Den som driver jernbanevirksomhet skal foreta vurderinger av den som gjennomgår opplæring som viser at målet for opplæringen er nådd.

Det skal avholdes skriftlig prøve for kunnskapsmål samt praktisk prøve for ferdighetsmål som må være gjennomført og bestått for at opplæringen skal anses godkjent.

Prøver kan avholdes muntlig dersom lese- og skriveferdigheter ikke er avgjørende for de aktuelle arbeidsoppgavene.

§ 5.Repetisjon av opplæring

Den som driver jernbanevirksomhet skal fastsette omfang og frekvens for repetisjon av opplæring til de arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 for å sikre at opparbeidet kunnskap, opparbeidete ferdigheter og holdninger holdes ved like.

§ 6.Endringer av arbeidsoppgaver

Den som driver jernbanevirksomhet skal iverksette etteropplæring eller eventuelt ny opplæring av personell som nevnt i § 1 dersom en arbeidsoppgave blir vesentlig endret. Opplæringen skal være tilpasset endringene.

§ 7.Opplæring for den som har hatt arbeidsavbrudd

Den som driver jernbanevirksomhet skal iverksette repetisjon av opplæring eller tilleggsopplæring dersom personellet ikke lenger innehar nødvendige kunnskaper på grunn av arbeidsavbrudd.

§ 8.Dokumentasjon av opplæringen

Den som driver jernbanevirksomhet skal kunne dokumentere hvordan opplæringen gjennomføres, herunder hvilken opplæring hver enkelt som utfører arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 har gjennomgått.

§ 9.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.