Forskrift om egenandelstak 2

DatoFOR-2002-12-19-1789
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2015-12-15-1576 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-3
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om egenandelstak 2

Hjemmel: Fastsatt av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 19. desember 2002 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 sep 2003 nr. 1216, 21 des 2004 nr. 1723, 20 des 2005 nr. 1594, 21 juni 2006 nr. 670, 25 nov 2008 nr. 1265, 12 des 2008 nr. 1339, 16 des 2008 nr. 1397, 18 des 2009 nr. 1730, 8 juni 2010 nr. 791, 22 nov 2010 nr. 1466, 21 des 2010 nr. 1814, 16 jan 2012 nr. 52, 13 des 2012 nr. 1224, 19 des 2012 nr. 1377, 17 jan 2013 nr. 61, 20 des 2013 nr. 1655, 5 jan 2015 nr. 3, 15 des 2015 nr. 1576.

§ 1.Hvilke egenandeler forskriften gjelder for

Forskriften gjelder godkjente egenandeler for

a)Tannlegehjelp ved tilstander som beskrevet i forskrift 19. desember 2012 nr. 1351 § 1 punkt 5 Sykdommer og anomalier i munn og kjeve, punkt 6 Periodontitt, ved undersøkelse gjennomført forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (punkt 8 Bittanomalier) og tannpleierhjelp som beskrevet i forskrift 19. desember 2012 nr. 1351 § 1 andre ledd
b)fysioterapi
c)opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
d)behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) i regi av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Egenandeler betalt for polikliniske konsultasjoner hos tannlege ved statlige helseinstitusjoner eller ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak omfattes ikke av første ledd bokstav a.

Forskriften gjelder ikke for egenandeler som er betalt i utlandet, unntatt offentlig fastsatte egenandeler som er kommet til fradrag i beregningen av stønad etter reglene i og i medhold av folketrygdloven § 5-24a.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2003 nr. 1216 (i kraft 1 okt 2003), 20 des 2005 nr. 1594 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 670 (i kraft 1 juli 2006), 16 des 2008 nr. 1397 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1730 (i kraft 1 jan 2010), 22 nov 2010 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2012 nr. 1377 (i kraft 1 jan 2013).
§ 2.Utgifter som godtas som egenandeler
1.Som egenandel for tannlegehjelp godtas et beløp som svarer til differansen mellom folketrygdens refusjonstakst og den honorartaksten som er fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.
2.Som egenandel for fysioterapi godtas et beløp som svarer til differansen mellom folketrygdens refusjonstakst og den honorartaksten som er avtalt mellom staten og Norsk Fysioterapeutforbund.
3.Som egenandel for opphold ved opptreningsinstitusjon mv. godtas et beløp per døgn som er fastsatt av Stortinget.
4.Som egenandel for behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) godtas et beløp per døgn som er fastsatt av Stortinget.
0Endret ved forskrift 20 des 2005 nr. 1594 (i kraft 1 jan 2006).
§ 3.Fritak for å betale egenandeler

Den som i et kalenderår har betalt godkjente egenandeler opp til det egenandelstaket som er fastsatt av Stortinget, skal i resten av kalenderåret være fritatt for å betale godkjente egenandeler. Egenandelstaket for 2016 er 2670 kroner.

0Endret ved forskrifter 21 des 2004 nr. 1723 (i kraft 1 jan 2005), 20 des 2005 nr. 1594 (i kraft 1 jan 2006), 12 des 2008 nr. 1339 (i kraft 1 jan 2009), 8 juni 2010 nr. 791, 21 des 2010 nr. 1814 (i kraft 1 jan 2011), 16 jan 2012 nr. 52, 13 des 2012 nr. 1224 (i kraft 1 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1655 (i kraft 1 jan 2014), 5 jan 2015 nr. 3, 15 des 2015 nr. 1576 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Dokumentasjon

For å dokumentere utgiftene til egenandeler, må medlemmet legge frem spesifisert kvittering fra tannlegen, fysioterapeuten, opptreningsinstitusjonen mv. eller Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere krav til dokumentasjon.

0Endret ved forskrifter 20 des 2005 nr. 1594 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 670 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 5.Frikort

Til personer som har nådd egenandelstaket, skal Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer utlevere et frikort. Frikortet gjelder for resten av kalenderåret.

Når helse- og omsorgstjenesten er gitt av noen som ikke har avtale med Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om direkte oppgjør, må den som har frikort likevel forskottere egenandelen mot senere refusjon fra etaten.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 670 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 6.Utbetaling av egenandel til helsepersonell o.a.

Når en tannlege eller fysioterapeut har avtale med Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om direkte oppgjør, har vedkommende også krav på oppgjør for egenandelen for personer som har fremvist frikort. Når fysioterapi er gitt av kommunens helse- og omsorgstjeneste, skal egenandelen utbetales til kommunen. For pasienter med opphold i opptreningsinstitusjon mv. skal egenandelen utbetales til det regionale helseforetaket.

0Endret ved forskrifter 20 des 2005 nr. 1594 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 670 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.