Forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

DatoFOR-2002-12-20-1625
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-53-§6, LOV-2001-06-15-53-§7, LOV-2001-06-15-53-§15, LOV-2001-06-15-53-§16, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort23.12.2002
KorttittelForskrift om Norsk Pasientskadeerstatning m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) § 6 annet ledd, § 7 første og annet ledd, § 15 fjerde ledd og § 16 tredje og fjerde ledd og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 siste ledd. Fremmet av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 21 nov 2003 nr. 1364 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 19 des 2003 nr. 1646, 18 feb 2005 nr. 167, 31 okt 2008 nr. 1167, 17 jan 2013 nr. 61, 29 okt 2015 nr. 1232, 18 des 2015 nr. 1740.

Kapittel 1. Definisjoner mv.

§ 1.Definisjoner

Norsk Pasientskadeerstatning er et uavhengig forvaltningsorgan opprettet med hjemmel i pasientskadeloven § 7.

Pasientskadenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan opprettet med hjemmel i pasientskadeloven § 16. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for nemnda.

0Endret ved forskrifter 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Organenes uavhengighet og departementets instruksjonsmyndighet

Departementet kan ikke instruere Norsk Pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker.

0Endret ved forskrifter 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 2. Om Norsk Pasientskadeerstatning

§ 3.Ansvar og oppgaver

Norsk Pasientskadeerstatning er ansvarlig for skader som omfattes av pasientskadelovens virkeområde og skal behandle krav og utbetale erstatning.

Norsk Pasientskadeerstatning kan etter avtale påta seg å behandle krav om erstatning for personskader utover første ledd. Slike avtaler må i sin helhet finansieres av oppdragsgiver og må ikke skje til fortrengsel for deres lovpålagte oppgaver. Slike avtaler skal godkjennes av departementet.

0Endret ved forskrifter 18 feb 2005 nr. 167, 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4.Informasjon og statistikk

Norsk Pasientskadeerstatning skal:

a)sørge for at det blir utarbeidet og formidlet informasjon om erstatningsordningen og pasientskadeloven til helsepersonell og pasienter og
b)legge til rette for at opplysninger om statistikk og oversikt over skader, skadeomfang og risiko gjøres tilgjengelig i det skadeforebyggende arbeidet.
0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel 3. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 4. Om Pasientskadenemnda

§ 8.Kompetanse

Pasientskadenemnda behandler klager over enkeltvedtak i Norsk Pasientskadeerstatning som nevnt i pasientskadeloven § 14 annet punktum, jf. § 15 første ledd.

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).
§ 9.Anmodning om å overta behandlingen av en sak

Pasientskadenemnda kan etter anmodning fra den som krever erstatning, beslutte å overta behandlingen av en sak som ikke er ferdigbehandlet av Norsk Pasientskadeerstatning. For at en anmodning om dette skal vurderes, kreves at det har gått minst to år siden kravet ble meldt til en av disse.

I vurderingen av anmodningen kan blant annet hensynet til sakens opplysning, behovet for en to-instansbehandling, førsteinstansens arbeid i saken, årsaken til at to år har gått og hensynet til skadelidte vektlegges.

I saker av en slik art at en saksbehandlingstid over to år er nødvendig, skal ikke Pasientskadenemnda overta behandlingen av saken før avgjørelse i førsteinstansen er truffet med mindre særlige hensyn taler for det.

Pasientskadenemndas sekretariat kan treffe vedtak om å avslå anmodning om overtakelse av saker uten å forelegge anmodningen for Pasientskadenemnda.

Førsteinstansens uttalelse til anmodningen skal innhentes.

Avgjørelsen kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).
§ 10.Oppnevning av Pasientskadenemnda og godtgjørelsen til medlemmene av nemnda

Som medisinsk sakkyndige oppnevnes leger med erfaring fra ulike fagområder, herunder allmennlegevirksomhet og sykehusvirksomhet. Det kan også oppnevnes helsepersonell med annen helsefaglig kompetanse.

Brukerrepresentanter oppnevnes etter forslag fra Norsk Pasientforening, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Forbrukerrådet.

Departementet fastsetter godtgjørelsen til medlemmene av nemnda.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11.Oppnevning av varamedlemmer

Det oppnevnes varamedlemmer for leder, nestleder og medlemmer i nemnda.

Varamedlemmer for brukerrepresentanter oppnevnes etter forslag fra Norsk Pasientforening, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Forbrukerrådet.

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).
§ 12.Fungeringsperiode

Nemndas leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for en periode på tre år. Finner oppnevning sted i løpet av en periode, gjelder oppnevningen likevel bare til hovedperiodens utløp. Oppnevningen skal sikre kontinuitet over tid.

§ 13.Inhabilitet mv.

Medlemmer som er inhabile etter domstolloven § 106 eller § 108 kan ikke delta i behandlingen av saken. Spørsmålet om medlemmenes habilitet må avklares før møtedagen.

Dersom Pasientskadenemndas leder har bestemt at nemnda skal settes med fem medlemmer jf. pasientskadeloven § 16 tredje ledd, kan nemnda være beslutningsdyktig selv om et medlem har meldt forfall, og det ikke har latt seg gjøre å kalle inn vararepresentant, dersom ikke hensynet til sammensetningen taler mot det. Ved stemmelikhet avgjør stemmen til den som leder nemnda i den enkelte sak.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14.Om Pasientskadenemndas vedtak og gjennomføring av møtene

Sekretariatet forbereder saken og dagsorden og saksdokumenter sendes til nemndsmedlemmene i god tid før møtet.

Vedtak fattes på grunnlag av sekretariatets skriftlige saksfremstilling og etter muntlige drøftelser mellom medlemmene i nemnda.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 15.Hvem som kan møte i Pasientskadenemnda

Fra sekretariatet kan leder eller dennes stedfortreder samt saksbehandler møte i nemnda og kan i møtet avklare uklarheter og gi tilleggsopplysninger i saken. En representant for Norsk Pasientskadeerstatning kan møte i nemnda som observatør, men har ikke talerett. Nemndas leder avgjør med endelig virkning hvem som utover dette kan møte i nemnda.

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel 5. Finansiering

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009, tidligere kapittel 6).
§ 16.Finansiering av offentlig ansvar

De regionale helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene yter tilskudd til dekning av erstatning for pasientskader voldt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Departementet dekker kostnadene til driften av Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og til advokatutgifter.

Tilskuddene fastsettes av departementet.

0Endret ved forskrifter 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 17), 17 jan 2013 nr. 61, 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 17.Egenandel fra skadevolder i offentlig helsetjeneste

I tilfeller der Norsk pasientskadeserstatning utbetaler erstatning som følge av skade voldt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, kan det kreves egenandel fra skadevolder. Departementet fastsetter egenandelens størrelse.

Egenandel etter første ledd kan også kreves ved skade voldt i helsetjeneste som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 18), 17 jan 2013 nr. 61, 29 okt 2015 nr. 1232 (i kraft 1 nov 2015).
§ 18.Forvaltning av tilskudd til dekning av ansvaret etter loven

Departementet fastsetter instruks for Norsk Pasientskadeerstatnings forvaltning av tilskuddene til dekning av organets løpende ansvar.

0Endret ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 20).

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 19.Endring av forskriften

Departementet kan foreta endringer i forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 31 okt 2008 nr. 1167 (i kraft 1 jan 2009).
§ 21.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft når Kongen bestemmer.1

1I kraft 1 jan 2004, jf. res. 19 des 2003 nr. 1646.