Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

DatoFOR-2002-12-20-1731
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-03-30-15-§7, LOV-1983-06-03-54-§1-3a, LOV-1999-07-02-61-§2-1a, LOV-1999-07-02-64-§16, LOV-2011-06-24-30-§3-1
Kunngjort07.01.2003
KorttittelInternkontrollforskrift i helsetjenesten

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 7, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a fjerde ledd, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 16 andre ledd og lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 tredje ledd. Fremmet av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 des 2006 nr. 1325, 17 jan 2013 nr. 61.
Oppheves ved forskrift 28 okt 2016 nr. 1250 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helse- og omsorgslovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 3.

0Endret ved forskrifter 1 des 2006 nr. 1325 (i kraft 1 jan 2007), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 3.Internkontroll

I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

§ 4.Innholdet i internkontrollen

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,
c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,
d)sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
e)gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten,
f)skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g)utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen,
h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
§ 5.Dokumentasjon

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.